- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -

ระบบบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

      ตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินได้กำหนดมาตรฐานการควบคุมภายในตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2542 มาตรา 15 (3) (ก) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หัวหน้าหน่วยงานภาครัฐนำมาตรฐานการควบคุมภายในที่กำหนดไปใช้เป็นแนวทางสำหรับการจัดวางระบบการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้กำหนดให้สถาบันอุดมศึกษามีการนำระบบการบริหารความเสี่ยงมาใช้ในกระบวนการบริหารการศึกษาโดยระบุเป็นตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาใช้เป็นกรอบการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อลดมูลเหตุที่องค์การจะเกิดความเสียหาย โดยคำนึงถึงการบรรลุเป้าหมายขององค์กรตามยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์เป็นสำคัญ

ข่าวประกาศ News 

เรื่อง ผู้โพส วันที่
ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (ระดับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม) ไกรษร อุทัยแสง 19 ก.ย. 57
การรายงานความก้าวหน้าฯ ตามแผนบริหารความเสี่ยง (ERM 5) รอบ 12 เดือน (คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ มมส) น.ส.วาสนา ปาปะตัง 8 ก.ย. 57
การรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 รอบ 12 เดือน (ระดับคณะ/หน่วยงาน) ไกรษร อุทัยแสง 2 ก.ย. 57
แบบติดตาม ปย.2 และตัวอย่างการบันทึกข้อมูล น.ส.วาสนา ปาปะตัง 2 ก.ย. 57
ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบสารสนเทศฯ ผู้ดูแลระบบ 6 ก.พ. 57
เชิญทดสอบระบบบริหารความเสี่ยง ผู้ดูแลระบบ 14 ส.ค. 56

 Login

เอกสาร Download 

คู่มือการใช้งานระบบบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (แก้ไขล่าสุด 10 พ.ย. 62)

แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

คู่มือการใช้งานระบบบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (แก้ไขล่าสุด 15 ต.ค. 60)

คู่มือการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

คู่มือการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560