- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -

ระบบบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

      ตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินได้กำหนดมาตรฐานการควบคุมภายในตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2542 มาตรา 15 (3) (ก) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หัวหน้าหน่วยงานภาครัฐนำมาตรฐานการควบคุมภายในที่กำหนดไปใช้เป็นแนวทางสำหรับการจัดวางระบบการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้กำหนดให้สถาบันอุดมศึกษามีการนำระบบการบริหารความเสี่ยงมาใช้ในกระบวนการบริหารการศึกษาโดยระบุเป็นตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาใช้เป็นกรอบการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อลดมูลเหตุที่องค์การจะเกิดความเสียหาย โดยคำนึงถึงการบรรลุเป้าหมายขององค์กรตามยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์เป็นสำคัญ

ข่าวประกาศ News 

เรื่อง ผู้โพส วันที่
ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (ระดับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม) ไกรษร อุทัยแสง 19 ก.ย. 57
การรายงานความก้าวหน้าฯ ตามแผนบริหารความเสี่ยง (ERM 5) รอบ 12 เดือน (คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ มมส) น.ส.วาสนา ปาปะตัง 8 ก.ย. 57
การรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 รอบ 12 เดือน (ระดับคณะ/หน่วยงาน) ไกรษร อุทัยแสง 2 ก.ย. 57
แบบติดตาม ปย.2 และตัวอย่างการบันทึกข้อมูล น.ส.วาสนา ปาปะตัง 2 ก.ย. 57
ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบสารสนเทศฯ ผู้ดูแลระบบ 6 ก.พ. 57
เชิญทดสอบระบบบริหารความเสี่ยง ผู้ดูแลระบบ 14 ส.ค. 56

 Login

เอกสาร Download 

คู่มือการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

คู่มือการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

คู่มือการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559