ข่าว ประกาศ 

 เชิญทดสอบระบบบริหารความเสี่ยง

ผู้ดูแลระบบ
14 ส.ค. 56

       ตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินได้กำหนดมาตรฐานการควบคุมภายในตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน  พ.ศ. 2542  มาตรา 15 (3) (ก) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หัวหน้าหน่วยงานภาครัฐนำมาตรฐานการควบคุมภายในที่กำหนดไปใช้เป็นแนวทางสำหรับการจัดวางระบบการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้กำหนดให้สถาบันอุดมศึกษามีการนำระบบการบริหารความเสี่ยงมาใช้ในกระบวนการบริหารการศึกษาโดยระบุเป็นตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาใช้เป็นกรอบการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อลดมูลเหตุที่องค์การจะเกิดความเสียหาย  โดยคำนึงถึงการบรรลุเป้าหมายขององค์กรตามยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์เป็นสำคัญ

       ศูนย์พัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษาจึงได้พัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงขึ้นมาเพื่อกำกับติดตามความเสี่ยงของทั้งระดับมหาวิทยาลัย และคณะ/หน่วยงาน เพื่อให้ระบบบริหารความเสี่ยงมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจึงขอความอนุเคราะห์คณะ/หน่วยงาน ทดสอบการใช้งานระบบบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 

 ตอบ

ผู้ดูแลระบบคณะวิทยาการสารสนเทศ
5 พ.ย. 56

นางสาวณัฐกานต์  คำปลิว  คณะวิทยาการสารสนเทศ