ข่าว ประกาศ 

 ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบสารสนเทศฯ

ผู้ดูแลระบบ
6 ก.พ. 57
          ตามที่กองแผนงานและสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้รับผิดชอบตัวชี้วัด 7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ (ระดับมหาวิทยาลัย) นั้น ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินงานบรรลุเป้าหมายสูงสุดต่อมหาวิทยาลัยและเป็นไปตามแผนการดำเนินงานของเกณฑ์ประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
          ในการนี้ จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ท่านผู้ใช้งานระบบสารสนเทศฯ ได้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการและการตัดสินใจผ่านระบบออนไลน์ (http://qa.msu.ac.th/e-risk/risk_surway57.php) ในระบบที่ท่านเป็นผู้ใช้งาน ทั้งนี้ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบประเมินดังกล่าวภายในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2557 เพื่อผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด 7.3 จะได้ดำเนินการในขั้นตอนต่อไป