ข่าว ประกาศ 

 แบบติดตาม ปย.2 และตัวอย่างการบันทึกข้อมูล

น.ส.วาสนา ปาปะตัง
2 ก.ย. 57

แบบฟอร์มรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบติดตาม ปย.2)    << แบบติดตาม ปย2 >>

และตัวอย่างการบันทึกข้อมูล   << ตัวอย่าง >>