ข่าว ประกาศ 

 การรายงานความก้าวหน้าฯ ตามแผนบริหารความเสี่ยง (ERM 5) รอบ 12 เดือน (คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ มมส)

น.ส.วาสนา ปาปะตัง
8 ก.ย. 57

การรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง มมส (ERM 5) รอบ 12 เดือน

(คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ มมส)

enlightened** ภายในวันพุธที่ 10 กันยายน 2557 **enlightened

เอกสาร

หมายเลข

ชื่อเอกสาร

ไฟล์ข้อมูล

1

ผู้รับผิดชอบการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Download

2

ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รอบ 9 เดือน

Download

3

แบบรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินการ ตามแผนบริหารความเสี่ยง (ERM 5) รอบ 12 เดือน

Download