ข่าว ประกาศ 

 ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (ระดับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม)

ไกรษร อุทัยแสง
19 ก.ย. 57

ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามการควบคุมภายใน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (ระดับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม)

enlightenedenlightened ภายวันที่ 25 กันยายน 2557  enlightenedenlightened

 

ภาคผนวก ก แบบสอบถามการควบคุมภายใน

1

แบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน

Download

 

 

ภาคผนวก ข แบบสอบถามการควบคุมภายใน

ชุดที่

แบบสอบถาม

 

 

คำชี้แจงแบบสอบถาม

Download

1

ด้านนโยบายและการบริหาร

Download

2

ด้านทรัพยากร

 

 

2.1. การเงินและงบประมาณ

Download

 

2.2. ด้านทรัพย์สิน 

Download

 

2.3. ด้านพัสดุ

Download

 

2.4. ด้านการผลิต

Download

 

2.5. ด้านบุคลากร

Download

 

2.6. ด้านระบบสารสนเทศ

Download

 

2.7. ด้านอาคารสถานที่

Download

3

ด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ

Download

4

ด้านธรรมาภิบาล

Download

5

ด้านเหตุการณ์ภายนอก

Download

6

ด้านการจัดการเรียนการสอน

Download

7

ด้านการวิจัย

Download

8

ด้านการบริการวิชาการ

Download

9

ด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

Download

 

 

ผู้ประสานงาน/การติดต่อ :

กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

              นายไกรษร  อุทัยแสง (คุณกล้วย)

              โทรศัพท์/โทรสาร 0-4375-4240

              โทรศัพท์ภายใน 1378

              E-mail : bnn18@hotmail.com