ผู้พัฒนาระบบฯ 


     ที่ปรึกษาในการพัฒนาระบบฯ
          1) รองศาสตราจารย์ ดร. ศุภชัย  สมัปปิโต     อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
          2) นางสาวพนมพร  ปัจจวงษ์                        นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ
          3) นางแจ่มจันทร์  หลูปรีชาเศรษฐ               นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
          4) นางวาสนา  อุทัยแสง                               นักวิเคราะห์นโยบายและแผน     โทร : 043-754240 เบอร์ภายใน 1336

     ผู้พัฒนาระบบฯ
          1) นายจรัญ  รัตนทิพย์                                  นักวิชาการคอมพิวเตอร์             โทร : 043-754240 เบอร์ภายใน 1378