check MSU Risk Management System ระบบบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เอกสาร แบบฟอร์ม 

ชื่อเอกสาร ผู้โพส วันที่
นโยบายการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผู้ดูแลระบบ 11 ก.พ. 56
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผู้ดูแลระบบ 11 ก.พ. 56
ERM 1 - แบบรายงานสภาพแวดล้อมองค์กร (ความเสี่ยง) ผู้ดูแลระบบ 11 ก.พ. 56
ERM 2 - แบบรายงานการวิเคราะห์ประเมินควบคุมความเสี่ยง (ความเสี่ยง) ผู้ดูแลระบบ 11 ก.พ. 56
ERM 3 - แผนบริหารความเสี่ยง (ความเสี่ยง) ผู้ดูแลระบบ 11 ก.พ. 56
ERM 4 - แบบติดตามการจัดการความเสี่ยง (ความเสี่ยง) ผู้ดูแลระบบ 11 ก.พ. 56
ERM 5 - แบบรายงานความก้าวหน้าแผนบริหารความเสี่ยง (ความเสี่ยง) ผู้ดูแลระบบ 11 ก.พ. 56
ปย.1 (ควบคุมภายใน) ผู้ดูแลระบบ 11 ก.พ. 56
ปย.2 (ควบคุมภายใน) ผู้ดูแลระบบ 11 ก.พ. 56
ภาคผนวก ก - แบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (ควบคุมภายใน) ผู้ดูแลระบบ 11 ก.พ. 56
ภาตผนวก ข - แบบสอบถามการควบคุมภายใน (ควบคุมภายใน) ผู้ดูแลระบบ 11 ก.พ. 56