check MSU Risk Management System ระบบบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ข้อมูล ระดับมหาวิทยาลัย 

  1. - ภาคผนวก ก. -
  2. - ปอ. 2 -
  3. - ภาคผนวก ข. -
  4. - ปอ. 3 -
|
ข้อคำถาม มี/ใช่ ไม่มี/ไม่ใช่ คำอธิบาย
2. มีการกลั่นกรองหนังสือราชการ แบบฟอร์ม คำร้องต่างๆ ก่อนนำเสนอผู้บังคับบัญชาหรือไม่
2. ผู้ขอใช้ได้มีแจ้งความประสงค์ล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน
2. มีการจัดลำดับการใช้บริการยานพาหนะตามภาระงานจำเป็นเร่งด่วน
2. 2. มีการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณหรือไม่
2. มีการจัดทำระบบและกลไกในการปฏิบัติงานประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร หรือไม่
2. กรณี ยานพาหนะให้บริการไม่เพียงพอ มีบริการจัดการ เพื่อให้การปฏฺบัติราชการของหน่วยงานมีความเหมาะสม
2. มีการตรวจสอบ สภาพรถยนต์ตามระยะเวลาที่กำหนดสม่ำเสมอ
2. หน่วยงานมีนโยบายในการจัดทำประกันชีวิตทรัพย์สิน
3. มีการดำเนินการส่งต่อเอกสารตามคำสั่งการของผู้บริหารหรือไม่
3. 3. มีการจัดลำดับความสำคัญของหนังสือก่อนลงทะเบียนรับหรือไม่
3. มีการจัดทำปฏิทินการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร หรือไม่
4. มีการจัดเก็บเอกสารหลักฐานทางราชการให้เป็นหมวดหมู่หรือไม่
4. 4. มีการจัดเก็บหนังสือราชการไว้เพื่อการสืบค้นหรือไม่
4. มีการจัดประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร หรือไม่
5. 5. มีระบบในการติดตามหรือสืบค้นหาข้อมูลหรือไม่
5. มีการรายงานผลการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร รอบ 6,9 และ 12 เดือน หรือไม่
6. 6. มีการกลั่นกรองหรือตรวจสอบความถูกต้องของหนังสือก่อนนำเสนอหรือไม่
6. มีการประเมินประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร หรือไม่
7. 7. การพิมพ์หนังสือทุกครั้งจะมีการตรวจ พิมพ์ ทาน ทุกครั้งหรือไม่
7. มีการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan)จากผลการประเมินและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร หรือไม่
8. 8. มีการจัดทำทะเบียนคุมหนังสือรับหรือไม่
8. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ หรือไม่
9. 9. มีการจัดทำทะเบียนหนังสือส่งหรือไม่
9. มีการจัดทำระบบและกลไกในการปฏิบัติงานประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ หรือไม่
10. 10. มีการจัดทำทะเบียนหนังสือรับรองหรือไม่
10. มีการจัดทำปฏิทินการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ หรือไม่
11. 11. มีการจัดทำทะเบียนหนังสือคำสั่งหรือไม่
11. มีการจัดประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ หรือไม่
12. 12. มีการให้คำแนะนำหรือชี้แนะแก่ผู้ปฏิบัติงานหรือไม่
12. มีการรายงานผลการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ รอบ 6,9 และ 12 เดือน หรือไม่
13. 13. มีการขออนุมัติทำลายเอกสารหรือไม่
13. มีการประเมินประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ หรือไม่
14. 14. มีการแจ้งเวียนหนังสือไปยังหน่วยงานหรือผู้ที่เกี่ยวข้องหรือไม่
14. มีการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) จากผลการประเมินและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ หรือไม่
15. 15. มีการขออนุมัติในการถ่ายสำเนาเอกสารหรือไม่
15. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู้ หรือไม่
15. มีการจัดทำระบบและกลไกในการปฏิบัติงานการจัดการความรู้ หรือไม่
16. 16. มีการจัดอบรมให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านสารบรรณหรือไม่
16. มีการจัดทำปฏิทินการดำเนินงานการจัดการความรู้ หรือไม่
17. 17. มีการขออนุมัติใช้รถก่อนเดินทางทุกครั้งหรือไม่
17. มีการจัดทำแผนงานการจัดการความรู้ หรือไม่
18. 18. มีการควบคุมการใช้รถหรือไม่
18. มีการจัดประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู้ หรือไม่
19. 19. มีการรายงานน้ำมันเชื่อเพลิงประจำเดือนหรือไม่
19. มีการรายงานผลการการจัดการความรู้ รอบ 6,9 และ 12 เดือน หรือไม่
19. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ หรือไม่
20. 20. ก่อนการเดินทางได้มีการตรวจสอบความพร้อมและตรวจสภาพรถหรือไม่
20. มีการจัดทำปฏิทินการกรอกข้อมูลในระบบบริหารยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม หรือไม่
21. 21. มีการจัดอบรมให้ความรู้แก่พนักงานขับรถหรือไม่