ข้อมูล ระดับมหาวิทยาลัย 

  1. - ภาคผนวก ก. -
  2. - ปอ. 2 -
  3. - ภาคผนวก ข. -
  4. - ปอ. 3 -
|
หัวข้อหลัก หัวข้อย่อย ข้อคำถาม มี/ใช่ ไม่มี
ไม่ใช่
คำอธิบาย
1. งานสารบรรณและยานยนต์
สรุป : งานสารบรรณและยานยนต์
     
1. แบบสอบถามด้านทรัพยากร (ด้านการจ่ายเงิน) กองคลังและพัสดุ
  1) การเบิกจ่ายเงิน
    1. 1. มีการมอบหมายผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับจ่ายเงินหรือไม่
สรุป : แบบสอบถามด้านทรัพยากร (ด้านการจ่ายเงิน) กองคลังและพัสดุ
     
1. งานสภาคณาจารย์
  1.1) งานสภาคณาจารย์
    1. 1. มีการกำหนดบุคคลรับผิดชอบหน้าที่หรือไม่
    2. 2. มีการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณหรือไม่
    3. 3. มีการจัดลำดับความสำคัญของหนังสือก่อนลงทะเบียนรับหรือไม่
    4. 4. มีการจัดเก็บหนังสือราชการไว้เพื่อการสืบค้นหรือไม่
    5. 5. มีระบบในการติดตามหรือสืบค้นหาข้อมูลหรือไม่
    6. 6. มีการกลั่นกรองหรือตรวจสอบความถูกต้องของหนังสือก่อนนำเสนอหรือไม่
    7. 7. การพิมพ์หนังสือทุกครั้งจะมีการตรวจ พิมพ์ ทาน ทุกครั้งหรือไม่
    8. 8. มีการจัดทำทะเบียนคุมหนังสือรับหรือไม่
    9. 9. มีการจัดทำทะเบียนหนังสือส่งหรือไม่
    10. 10. มีการจัดทำทะเบียนหนังสือรับรองหรือไม่
    11. 11. มีการจัดทำทะเบียนหนังสือคำสั่งหรือไม่
    12. 12. มีการให้คำแนะนำหรือชี้แนะแก่ผู้ปฏิบัติงานหรือไม่
    13. 13. มีการขออนุมัติทำลายเอกสารหรือไม่
    14. 14. มีการแจ้งเวียนหนังสือไปยังหน่วยงานหรือผู้ที่เกี่ยวข้องหรือไม่
    15. 15. มีการขออนุมัติในการถ่ายสำเนาเอกสารหรือไม่
    16. 16. มีการจัดอบรมให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านสารบรรณหรือไม่
    17. 17. มีการขออนุมัติใช้รถก่อนเดินทางทุกครั้งหรือไม่
    18. 18. มีการควบคุมการใช้รถหรือไม่
    19. 19. มีการรายงานน้ำมันเชื่อเพลิงประจำเดือนหรือไม่
    20. 20. ก่อนการเดินทางได้มีการตรวจสอบความพร้อมและตรวจสภาพรถหรือไม่
    21. 21. มีการจัดอบรมให้ความรู้แก่พนักงานขับรถหรือไม่
สรุป : งานสภาคณาจารย์
     
2. งานประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ
  2) งานประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ
    8. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ หรือไม่
    9. มีการจัดทำระบบและกลไกในการปฏิบัติงานประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ หรือไม่
    10. มีการจัดทำปฏิทินการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ หรือไม่
    11. มีการจัดประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ หรือไม่
    12. มีการรายงานผลการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ รอบ 6,9 และ 12 เดือน หรือไม่
    13. มีการประเมินประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ หรือไม่
    14. มีการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) จากผลการประเมินและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ หรือไม่
สรุป : งานประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ
     
3. งานการจัดการความรู้ (KM)
  3) งานการจัดการความรู้ (KM)
    15. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู้ หรือไม่
    15. มีการจัดทำระบบและกลไกในการปฏิบัติงานการจัดการความรู้ หรือไม่
    16. มีการจัดทำปฏิทินการดำเนินงานการจัดการความรู้ หรือไม่
    17. มีการจัดทำแผนงานการจัดการความรู้ หรือไม่
    18. มีการจัดประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู้ หรือไม่
    19. มีการรายงานผลการการจัดการความรู้ รอบ 6,9 และ 12 เดือน หรือไม่
สรุป : งานการจัดการความรู้ (KM)
     
4. งานคำรับรองการปฏิบัติราชการ
  4) งานคำรับรองการปฏิบัติราชการ
    19. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ หรือไม่
    20. มีการจัดทำปฏิทินการกรอกข้อมูลในระบบบริหารยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม หรือไม่
    21. มีการจัดประชุมเพื่อติดตามการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ หรือไม่
    22. มีการรายงานผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ หรือไม่
สรุป : งานคำรับรองการปฏิบัติราชการ
     
5. แบบสอบถาม (ด้านการพัฒนานิสิต)
  1.1) มีแผน นโยบายการดำเนินงานด้านการพัฒนานิสิต
  1.2) มีผู้รับผิดชอบงานการพัฒนานิสิต
  1.3) มีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานกพํฒนานิสิต
  1.4) มีโครงการ/กิจกรรม ที่พัฒนาให้นิสิตเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามกรอบ TQF
  1.5) มีงบประมาณสนับสนุนในการจัดโครงการ/กิจกรรมเพื่อให้นิสิตได้ฝึก เรียนรู้ประสบการณ์ตามกรอบ TQF
  1.6) มีสถานที่สำหรับให้นิสิตจัดกิจกรรมอย่างเพียงพอ
  1.7) มีการบริการข้อมูลข่าวสารให้กับนิสิตได้รับทราบอย่างต่อเนื่อง เช่น การหางานทำ การศึกษาต่อ การฝึกอบรม การฝึกประสบการณ์ในสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง
  1.8) มีการเบิกจ่ายงบประมาณในการจัดโครงการ/กิจกรรม ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
  1.9) มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ คณะทำงาน หรืออาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อให้คำปรึกษาแนะนำนิสิต
สรุป : แบบสอบถาม (ด้านการพัฒนานิสิต)
     
6. แบบสอบถาม งานยานยนต์
  1.1) ด้านงานยานยนต์
    1. มีระเบียบ แนวปฏิบัติในการใช้รถยนต์ราชการ
    1. มีผู้รับผิดชอบควบคุมดูแล งานยานยนต์
    1. มีการออกแบบ/พัฒนาการจองรถยนต์ในระบบที่พัฒนา เพื่อให้สามารถตรวจสอบสถานะรถยนต์ได้
    1. มีแบบฟอร์มการขอใช้รถยนต์
    1. มีการรายงานการใช้รถยนต์ราชการอย่างสม่ำเสมอ
    1. มีการควบคุมระบบการเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง
    1. มีการรายงานการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงอย่างสม่ำเสมอ
    1. มีบัญชี หรือทะเบียนทรัพย์สิน (รถยนต์) หมายเลขทะเบียน รหัส รายการ ครบถ้วน
    1. มีสถานที่ีในการจอดรถยนต์ราชการ เหมาะสมปลอดภัย
    1. มีการมอบหมายงานให้ผู้รับผิดชอบรถยนต์ ให้ดูแลรักษารถยนต์ให้สะอาด พร้อมบริการ
    1. พนักงานขับรถยนต์มีความรู้ความเข้าใจในกฎจราจร และข้อกฏหมายที่เกี่ยวกับจราจร
    2. ผู้ขอใช้ได้มีแจ้งความประสงค์ล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน
    2. มีการจัดลำดับการใช้บริการยานพาหนะตามภาระงานจำเป็นเร่งด่วน
    2. กรณี ยานพาหนะให้บริการไม่เพียงพอ มีบริการจัดการ เพื่อให้การปฏฺบัติราชการของหน่วยงานมีความเหมาะสม
    2. มีการตรวจสอบ สภาพรถยนต์ตามระยะเวลาที่กำหนดสม่ำเสมอ
    2. หน่วยงานมีนโยบายในการจัดทำประกันชีวิตทรัพย์สิน
สรุป : แบบสอบถาม งานยานยนต์