check MSU Risk Management System ระบบบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ข้อมูล ระดับมหาวิทยาลัย 

  1. - ภาคผนวก ก. -
  2. - ปอ. 2 -
  3. - ภาคผนวก ข. -
  4. - ปอ. 3 -
กระบวนการปฏิบัติงาน/
โครงการ/กิจกรรม
การควบคุมที่มีอยู่ กำหนดเสร็จ ผู้รับผิดชอบ Action

ไม่มีข้อมูล