ข้อมูล ระดับมหาวิทยาลัย 

  1. - ERM 1 -
  2. - ERM 2 -
  3. - ERM 3 -
  4. - ERM 4 -
  5. - ERM 5 -
  6. รายงานอื่น ๆ
ยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์ กระบวนการทำงาน/กิจกรรม วัตถุประสงค์ของกิจกรรมหลัก
1) พัฒนาการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพภายใต้การจัดเรียนการสอนในหลักสูตรที่ทันสมัยตามเกณฑ์คุณภาพ และมาตรฐานของชาติและสากล
1.1 หลักสูตรได้รับการรับรองเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) หลักสูตร วิชาชีพได้รับการรับรองจากองค์กรวิชาชีพระดับชาติ / นานาชาติ สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้งานและการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก
1. การปรับปรุงหลักสูตร เปิด-ปิด หลักสูตรให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

เพื่อให้หลักสูตรมีคุณภาพได้มาตรฐานสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้งานและการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก

2. การรับนิสิตเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี

เพื่อให้ได้จำนวนการรับนิสิตเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีเป็นไปตามนโยบายและแผนการรับของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

3.ส่งเสริมนิสิตให้มีทักษะทางด้านวิชาชีพ และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

เพื่อให้นิสิตมีคุณลักษณะตามที่ตลาดและสังคมต้องการ

1.2 บัณฑิตเป็นผู้มีทักษะทางด้านวิชาชีพ และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์นิสิตมหาวิทยาลัย
1.การส่งเสริมนิสิตให้มีทักษะทางด้านวิชาชีพ และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

เพื่อให้นิสิตมีคุณลักษณะเป็นไปตามความต้องการของตลาด

2) พัฒนาการวิจัยและสร้างสรรค์เพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่สร้างคุณค่าทางวิชาการและมูลค่าเพิ่มให้กับชุมชนและสังคม
2.1 มหาวิทยาลัยมีศูนย์ความเป็นเลิศทางการวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ และสิ่งประดิษฐเฉพาะทาง
1.เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางด้านการวิจัย ของอาจารย์ บุคลากร และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา และการมีเครือข่ายการวิจัยร่วมกับนักวิจัยภายนอกทั้งในและต่างประเทศ
1. เพื่อส่งเสริมให้อาจารย์ นักวิจัย บุคลากร และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ผลิตผลงานวิจัยทีมีคุณภาพในระดับชาติและนานาชาติ
2. เพื่อส่งเสริมให้อาจารย์ นักวิจัย มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการดำเนินงานวิจัยที่มีคุณภาพ
3. เพื่อสร้างแรงจูงใจให้อาจารย์ นักวิจัย และบุคลากร ผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ และได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ
2.2 มหาวิทยาลัยมีผลงานวิชาการและงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล
1.เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางด้านการวิจัย ของอาจารย์ บุคลากร และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา และการมีเครือข่ายการวิจัยร่วมกับนักวิจัยภายนอกทั้งในและต่างประเทศ
1. เพื่อส่งเสริมให้อาจารย์ นักวิจัย บุคลากร และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ผลิตผลงานวิจัยทีมีคุณภาพในระดับชาติและนานาชาติ
2. เพื่อส่งเสริมให้อาจารย์ นักวิจัย มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการดำเนินงานวิจัยที่มีคุณภาพ
3. เพื่อสร้างแรงจูงใจให้อาจารย์ นักวิจัย และบุคลากร ผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ และได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ
2.3 มหาวิทยาลัยมีผลงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ สิ่งประดิษฐที่สามารถนำไปแก้ปัญหาของชุมชนและสังคม
1.เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางด้านการวิจัย ของอาจารย์ บุคลากร และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา และการมีเครือข่ายการวิจัยร่วมกับนักวิจัยภายนอกทั้งในและต่างประเทศ
1. เพื่อส่งเสริมให้อาจารย์ นักวิจัย บุคลากร และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ผลิตผลงานวิจัยทีมีคุณภาพในระดับชาติและนานาชาติ
2. เพื่อส่งเสริมให้อาจารย์ นักวิจัย มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการดำเนินงานวิจัยที่มีคุณภาพ
3. เพื่อสร้างแรงจูงใจให้อาจารย์ นักวิจัย และบุคลากร ผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ และได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ
2.4 มหาวิทยาลัยมีงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ หรือสิ่งประดิษฐเชิงบูรณาการสหวิชา
1.เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางด้านการวิจัย ของอาจารย์ บุคลากร และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา และการมีเครือข่ายการวิจัยร่วมกับนักวิจัยภายนอกทั้งในและต่างประเทศ
1. เพื่อส่งเสริมให้อาจารย์ นักวิจัย บุคลากร และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ผลิตผลงานวิจัยทีมีคุณภาพในระดับชาติและนานาชาติ
2. เพื่อส่งเสริมให้อาจารย์ นักวิจัย มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการดำเนินงานวิจัยที่มีคุณภาพ
3. เพื่อสร้างแรงจูงใจให้อาจารย์ นักวิจัย และบุคลากร ผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ และได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ
2.5 มหาวิทยาลัยมีรายได้เพิ่มขึ้นจากนวัตกรรม และสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับชุมชนหรือสังคมได้
1.เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางด้านการวิจัย ของอาจารย์ บุคลากร และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา และการมีเครือข่ายการวิจัยร่วมกับนักวิจัยภายนอกทั้งในและต่างประเทศ
1. เพื่อส่งเสริมให้อาจารย์ นักวิจัย บุคลากร และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ผลิตผลงานวิจัยทีมีคุณภาพในระดับชาติและนานาชาติ
2. เพื่อส่งเสริมให้อาจารย์ นักวิจัย มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการดำเนินงานวิจัยที่มีคุณภาพ
3. เพื่อสร้างแรงจูงใจให้อาจารย์ นักวิจัย และบุคลากร ผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ และได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ
3) เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้และบริการวิชาการแก่สังคม
3.1 มหาวิทยาลัยมีการทำงานเชิงวิชาการร่วมกัน (Engagement) ระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชนและสังคม
1.สนับสนุนและส่งเสริมงบประมาณให้ทุกคณะ/หน่วยงาน/หลักสูตร จัดกิจกรรม/โครงการที่เป็นการบริการวิชาการต่อสังคมและชุมชน ดังนี้ - โครงการหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน - โครงการบริการวิชาการแบบมุ่งเป้า - โครงการบริการวิชาการแก่สังคม

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกระบวนการในการพัฒนาหลักสูตร และการเรียนรู้สู่ชุมชน เพื่อสร้างความเข็มแรงของชุมชนอย่างยั่งยืน โดยการดำเนินงานจักต้องบูรณาการเข้ากับการเรียนการสอน  การวิจัย และ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และบูรณาการแบบสหวิชา

3.2 มีฐานข้อมูลการบริการวิชาการที่ครบถ้วน และทันสมัย
1.การพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการบริการวิชาการ

เพื่อมหาวิทยาลัยมีฐานข้อมูลการบริการวิชาการที่ครบถ้วน และทันสมัย

4) อนุรักษ์ ฟื้นฟู และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นในฐานะทุนทางวัฒนธรรมที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ต่อสังคม
4.1 มหาวิทยาลัยอนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น ผสมผสานวัฒนธรรมในระดับชาติและสากลบนฐานการบูรณาการจากการเรียนการสอนและการวิจัย
1.มีการสนับสนุนการดำเนินงานด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยโดยจัดสรรงบประมาณดำเนินโครงการภายใต้ชื่อโครงการ ดังนี้ -โครงการ หนึ่งคณะหนึ่งศิลปวัฒนธรรม -โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

เพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟู ปกป้อง เผยแพร่พัฒนาศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น ในเชิงลึกให้นำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างชัดเจนและยั่งยืน

4.2 มหาวิทยาลัยมีการบูรณาการกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ระหว่างคณะ และหน่วยงานภายในและชุมชนที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้
1. ส่งเสริมให้มีการบูรณาการกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ระหว่างคณะ และหน่วยงานภายในและชุมชนที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้

เพื่อให้เกิดการบูรณาการกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้

5) การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ และยกระดับ การบริหารจัดการมหาวิทยาลัย ตามหลักธรรมาภิบาล
5.1 มหาวิทยาลัยมีระบบบริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพสอดคล้องตามเอกลักษณ์ ตอบสนองต่อการพัฒนามหาวิทยาลัย โดยบริหารตามหลักธรรมาภิบาล
1. มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ซึ่งกำหนดโดยคณะกรรมการธรรมาภิบาล ที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง

เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ผู้บริหารและบุคลากรตระหนักถึงการดำเนินการตามหลักธรรมาภิบาลอย่างต่อเนื่อง 

2. พัฒนาระบบบริหารจัดการตามแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติราชการให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์จุดเน้นของมหาวิทยาลัย และนโยบายของชาติ

เพื่อให้ระบบบริหารจัดการตามแผนกลยุทธ์  และแผนปฏิบัติราชการให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์จุดเน้นของมหาวิทยาลัย และนโยบายของชาติ

3. กำหนด KPI ระดับองค์กร ระดับหน่วยงาน ระดับบุคคลให้ชัดเจน มีความสอดคล้องกัน เพื่อให้การประเมินหน่วยงานและบุคคลตาม KPI มีประสิทธิภาพ

เพื่อให้การประเมินหน่วยงานและบุคคลตาม KPI  มีประสิทธิภาพ

4. มีการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาระดับสถาบัน ระดับคณะและหน่วยงานเทียบเท่าคณะ

เพื่อกำกับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้มหาวิทยาลัย และทุกหน่วยงานในสถาบันมีการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพภายในให้มีคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

5. การดำเนินการยกร่างระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือการปรับปรุง ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ของมหาวิทยาลัยให้ ตอบสนองการบริหารจัดการอย่างทันท่วงที

เพื่อให้การยกร่างระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ  หรือการปรับปรุง ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ของมหาวิทยาลัยตอบสนองความต้องการอย่างทันท่วงที

6.การดำเนินการเกี่ยวกับงานคดี งานสอบวินัย งานสอบข้อเท็จจริง เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด

เพื่อให้ดำเนินงานเกี่ยวกับงานคดี งานสอบวินัย งานสอบข้อเท็จจริง เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด

5.2 มหาวิทยาลัยมีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ ที่มีประสิทธิภาพ
1.พัฒนาปรับปรุงระบบสารสนเทศเพื่อใช้ในการบริหารจัดการ ที่มีประสิทธิภาพ
1. เพื่อมหาวิทยาลัยมีระบบสารสนเทศ ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อใช้ในการบริหารจัดการ
2. เพื่อสำรวจความต้องการใช้งานซอฟท์แวร์ของคณะ/หน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย 
3. เพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาการละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟท์แวร์ภายในมหาวิทยาลัย อาทิ การใช้ซอฟท์แวร์ไม่มีลิขสิทธิ์ หรือการสร้างความร่วมมือกับผู้ประกอบการที่มีนโยบายสนับสนุนซอฟท์แวร์เพื่อการศึกษา
4. เพื่อศึกษาความเป็นไปได้เกี่ยวกับการจัดสรรงบประมาณมาใช้ในการจัดหาซอฟท์แวร์สนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัย
5. เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายลิขสิทธิ์ หรือกฎหมายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ/ประกาศ/นโยบายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้เพื่อสร้างความตระหนักเกี่ยวกับปัญหาและผลกระทบจากการใช้ซอฟท์แวร์ละเมิดลิขสิทธิ์  ทั้งในระดับบุคคล และองค์กร  
 
5.3 มหาวิทยาลัยมีระบบการบริหารงบประมาณ การเงินและพัสดุ ที่มีประสิทธิภาพและมาตรฐาน
1.กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติในการจัดทำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี มีการกำกับติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบลงทุนให้เป็นไปตามแผน และมีการวางแผนการใช้จ่ายเงินและเพิ่มรายได้ให้มหาวิทยาลัย

1. เพื่อให้การบริหารงบประมาณเงินแผ่นดินงบลงทุนเป็นไปตามแผนการเบิกจ่าย

2. เพื่อให้การบริหารงบประมาณเงินรายได้งบลงทุนเป็นไปตามแผนการเบิกจ่าย

       3. เพื่อให้มหาวิทยาลัยมีเงินสะสมเพิ่มขึ้น และสามารถบริหารจัดการได้อย่างคล่องตัว

2.การวางแผนการใช้จ่ายเงินและเพิ่มรายได้ให้มหาวิทยาลัย

เพื่อให้มหาวิทยาลัยมีเงินสะสมเพิ่มขึ้นและมีความคล่องตัวในการบริหารจัดการ

3.การดำเนินการถอนสภาพที่ดินของมหาวิทยาลัย

เพื่อให้มหาวิทยาลัยมีสิทธิ์ในการเป็นเจ้าของพื้นที่ และสามารถใช้พื้นที่เพื่อให้เกิดประโยชน์และรายได้แก่มหาวิทยาลัย

5.4 มหาวิทยาลัยมีระบบพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพ
1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ทุกคนยื่นขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการตามเงื่อนไขของระบบบริหารงานบุคคล

เพื่อให้อาจารย์มีตำแหน่งทางวิชาการเพิ่มขึ้น

2. ส่งเสริมให้อาจารย์ผลิตหนังสือตำรา เอกสารงานแปล

เพื่อให้มีจำนวนหนังสือตำรา เอกสารงานแปล ของอาจารย์มีจำนวนเพิ่มขึ้น

6) การส่งเสริมภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยให้ได้รับการยอมรับและพัฒนาเป็นมหาวิทยาลัยในระดับสากล
6.1 เป็นมหาวิทยาลัยที่ได้รับการยอมรับในการจัดอันดับ หรือการประเมินคุณภาพในระดับสากล
1. การสร้างภาพลักษณ์และการดำเนินการให้มหาวิทยาลัยเป็นที่ยอมรับและสามารถก้าวสู่ระดับสากล

1.เพื่อให้มหาวิทยาลัยเป็นที่ยอมรับและสามารถก้าวสู่ระดับสากล

6.2 มหาวิทยาลัยมีโครงสร้างพื้นฐาน และศักยภาพในการรองรับความเป็นนานาชาติ
1. การสร้างภาพลักษณ์และการดำเนินการให้มหาวิทยาลัยเป็นที่ยอมรับและสามารถก้าวสู่ระดับสากล

1.เพื่อให้มหาวิทยาลัยเป็นที่ยอมรับและสามารถก้าวสู่ระดับสากล

7) การพัฒนาสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว และรักษ์สิ่งแวดล้อม
7.1 มหาวิทยาลัยต้องมีคุณภาพและมาตรฐานตามเกณฑ์มหาวิทยาลัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
1. บริหารจัดการและส่งเสริมการประหยัดและอนุรักษ์พลังงาน ภายในมหาวิทยาลัย

1. เพื่อสร้างจิตสำนึกและการมีส่วนร่วมของนิสิตและบุคลากร ในการประหยัดและอนุรักษ์พลังงาน

2. เพื่อให้บุคลากรและนิสิต ใช้พลังงานและสาธารณูปโภคอย่างมีประสิทธิภาพ

2. พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะและใช้ประโยชน์จากขยะ ภายในมหาวิทยาลัย

1. เพื่อให้บุคลากรและนิสิตรู้จักการนำขยะและของเสียมาใช้ประโยชน์ และพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรและนิสิตให้ถูกสุขอนามัย

2. เพื่อลดปริมาณขยะภายในมหาวิทยาลัย โดยการใช้ประโยชน์และสร้างมูลค่าเพิ่มจากการบริหารจัดการขยะอย่างเต็มที่