แบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน พ.ศ.

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ณ วันที่ 26 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2562

คำถาม

มี/ใช่

ไม่มี/ไม่ใช่

คำอธิบาย

 


ผู้ประเมิน ………………………….………………………

( ............................................................ )

ตำแหน่ง .........................................................

วันที่ ....... เดือน ........................ พ.ศ. ………….