แบบรายงานสภาพแวดล้อมการบริหารงานหน่วยงาน

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ณ วันที่ ....... เดือน ........................ พ.ศ. ………….

ยุทธศาสตร์

วัตถุประสงค์

(เป้าประสงค์)

ขั้นตอนหลัก/กระบวนการทำงานหลัก/

กิจกรรมหลัก

วัตถุประสงค์

ของกิจกรรมหลัก

 

ผู้รายงาน ………………………….………………………

( ............................................................ )

ตำแหน่ง .........................................................

วันที่ ....... เดือน ........................ พ.ศ. ………….