[ERM 1] - รายงานสภาพแวดล้อมการบริหารงานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีงบประมาณ  

วัตถุประสงค์
(เป้าประสงค์)
ขั้นตอนหลัก
กระบวนการทำงาน
กิจกรรมหลัก
วัตถุประสงค์
ของกิจกรรมหลัก