• กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  • 04-3754-416 (1756)

ค้นหาเพิ่มเติมจากชื่อหัวหน้าโครงการ/ คณะ-หน่วยงาน/ ประเภททุน / ปีงบประมาณ
ลำดับ โครงการ ปีงบประมาณ
1   ประเภททุน : โครงการส่งเสริมและสร้างสรรค์การเรียนรู้ภูมิปัญญาไทย | รหัสโครงการ : 5508001
  ชื่อโครงการ : โครงการเชิดชูเกียรตินักเล่านิทานพื้นบ้านไทยประจำปี พ.ศ. 2555   
  หัวหน้าโครงการ : วยุพา ทศศะ
  คณะ/หน่วยงาน : คณะมนุษยศาสตร์
  พื้นที่ดำเนินการ : ภาคอีสาน 19 จังหวัด
2555
2   ประเภททุน : โครงการส่งเสริมและสร้างสรรค์การเรียนรู้ภูมิปัญญาไทย | รหัสโครงการ : 5508002
  ชื่อโครงการ : โครงการหนังประโมทัยศิลปะการแสดงวัฒนธรรมพื้นบ้านอีสาน ภูมิปัญญาปราชญ์ชาวบ้านสู่ชุมชนอย่างยั่งยืน   
  หัวหน้าโครงการ : สกาวรินทร์ ปราณชลีถิรวัฒน์
  คณะ/หน่วยงาน : คณะศิลปกรรมศาสตร์
  พื้นที่ดำเนินการ : จังหวัดมหาสารคาม
2555
3   ประเภททุน : โครงการส่งเสริมและสร้างสรรค์การเรียนรู้ภูมิปัญญาไทย | รหัสโครงการ : 5508003
  ชื่อโครงการ : โครงการศูนย์เรียนรู้เภสัชกรรมพื้นบ้านอีสาน   
  หัวหน้าโครงการ : วนิดา ไทรชมภู
  คณะ/หน่วยงาน : คณะเภสัชศาสตร์
  พื้นที่ดำเนินการ : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2555
4   ประเภททุน : โครงการนิสิตกับการอนุรักษ์และพัฒนาศิลปวัฒนธรรม | รหัสโครงการ : 5509001
  ชื่อโครงการ : โครงการวรรณศิลป์ถิ่นอีสาน สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น   
  หัวหน้าโครงการ : รำเพย ดาวษาวะ
  คณะ/หน่วยงาน :
  พื้นที่ดำเนินการ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสาคาม
2555
5   ประเภททุน : โครงการนิสิตกับการอนุรักษ์และพัฒนาศิลปวัฒนธรรม | รหัสโครงการ : 5509002
  ชื่อโครงการ : โครงการวรรณศิลป์ สืบสาน อ่านบทกวี   
  หัวหน้าโครงการ : ธัญญา สังขพันธานนท์
  คณะ/หน่วยงาน : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  พื้นที่ดำเนินการ : บ้านศรีฐาน ต.ศรีฐาน อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร
2555
6   ประเภททุน : โครงการนิสิตกับการอนุรักษ์และพัฒนาศิลปวัฒนธรรม | รหัสโครงการ : 5509003
  ชื่อโครงการ : โครงการตะวันสังคีต (Tawan-Sangkeet)   
  หัวหน้าโครงการ : ปราโมทย์ ด่านประดิษฐ์
  คณะ/หน่วยงาน :
  พื้นที่ดำเนินการ : ลานวัฒนธรรม / วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มมส.
2555
7   ประเภททุน : โครงการนิสิตกับการอนุรักษ์และพัฒนาศิลปวัฒนธรรม | รหัสโครงการ : 5509004
  ชื่อโครงการ : โครงการการ์ตูน แอนิชัน 2 มิติ เพลงโคราช (เพื่อการอนุรักษ์ เพลงโคราช)   
  หัวหน้าโครงการ : กันยารัตน์ ยังมี
  คณะ/หน่วยงาน :
  พื้นที่ดำเนินการ : จังหวัดนครราชสีมา
2555
8   ประเภททุน : โครงการนิสิตกับการอนุรักษ์และพัฒนาศิลปวัฒนธรรม | รหัสโครงการ : 5509005
  ชื่อโครงการ : โครงการสารคดีเชิงอนุลักษณ์สถาปัตยกรรมสิมอีสาน   
  หัวหน้าโครงการ : พงษ์พิพัฒ สายทอง
  คณะ/หน่วยงาน : คณะวิทยาการสารสนเทศ
  พื้นที่ดำเนินการ : จังหวัดร้อยเอ็ด มหาสารคาม กาฬสินธุ์ และขอนแก่น
2555