• กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  • 04-3754-416 (1756)

ค้นหาเพิ่มเติมจากชื่อหัวหน้าโครงการ/ คณะ-หน่วยงาน/ ประเภททุน / ปีงบประมาณ
ลำดับ โครงการ ปีงบประมาณ
9   ประเภททุน : โครงการนิสิตกับการอนุรักษ์และพัฒนาศิลปวัฒนธรรม | รหัสโครงการ : 5509006
  ชื่อโครงการ : โครงการสื่อดิจิทัลคอนเทนท์ เพื่ออนุรักษ์การแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย ชุด ระบำนางอัปสรา โดยใช้เทคนิคการจับการเคลื่อนไหว   
  หัวหน้าโครงการ : กันยารัตน์ ยังมี
  คณะ/หน่วยงาน :
  พื้นที่ดำเนินการ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
2555
10   ประเภททุน : โครงการนิสิตกับการอนุรักษ์และพัฒนาศิลปวัฒนธรรม | รหัสโครงการ : 5509007
  ชื่อโครงการ : โครงการการผลิตสื่อดิจิทัลคอนเทนท์เพื่ออนุรักษการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย ชุด ระบำจัมปาศรี โดยใช้เทคนิคการจับการเคลื่อนไหว   
  หัวหน้าโครงการ : คชากฤษ เหลี่ยมไธสง
  คณะ/หน่วยงาน : คณะวิทยาการสารสนเทศ
  พื้นที่ดำเนินการ : อ.นาดูน จ.มหาสารคาม
2555