• กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  • 04-3754-416 (1756)

ค้นหาเพิ่มเติมจากชื่อหัวหน้าโครงการ/ คณะ-หน่วยงาน/ ประเภททุน / ปีงบประมาณ
ลำดับ โครงการ ปีงบประมาณ
1   รหัสโครงการ : -
  ชื่อโครงการ : โครงการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา เพื่อสืบสานงานประเพณีเนื่องในวันเข้าพรรษา ถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน สำนักงานอธิการบดี ประจำปี 2557   
  หัวหน้าโครงการ : ศรีเกื้อกูล ดวงจันทร์ทิพย
  คณะ/หน่วยงาน : สำนักงานอธิการบดี
  พื้นที่ดำเนินการ : วัดป่าวังเลิง, วัดป่ากู่แก้ว ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย
2557
2   รหัสโครงการ : -
  ชื่อโครงการ : งานกฐินสามัคคีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม   
  หัวหน้าโครงการ : ศรีเกื้อกูล ดวงจันทร์ทิพย
  คณะ/หน่วยงาน : กองกลาง
  พื้นที่ดำเนินการ : ณ บ้านนาสีนวน ตำบลนาสีนวน อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม
2557
3   รหัสโครงการ : -
  ชื่อโครงการ : วันสถาปนามหาวิทยาลัยมหาสารคาม   
  หัวหน้าโครงการ : ศรีเกื้อกูล ดวงจันทร์ทิพย
  คณะ/หน่วยงาน : กองกลาง
  พื้นที่ดำเนินการ : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2557
4   รหัสโครงการ : -
  ชื่อโครงการ : โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น “งานเทศน์มหาชาติ” (บุญเดือนสี่ )   
  หัวหน้าโครงการ : ศรีเกื้อกูล ดวงจันทร์ทิพย
  คณะ/หน่วยงาน : กองกลาง
  พื้นที่ดำเนินการ : บริเวณสวนป่า ข้างอาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2557
5   รหัสโครงการ : -
  ชื่อโครงการ : โครงการสืบสานงานประเพณีสงกรานต์และรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   
  หัวหน้าโครงการ : ศรีเกื้อกูล ดวงจันทร์ทิพย
  คณะ/หน่วยงาน : กองกลาง
  พื้นที่ดำเนินการ : ณ บริเวณสวนป่าด้านข้างอาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2557
6   รหัสโครงการ : 5608001
  ชื่อโครงการ : โครงการเทศน์มหาชาติ "เฉลิมพระเกียรติพระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2555"   
  หัวหน้าโครงการ : สิทธิศักดิ์ จันทร์สมุด
  คณะ/หน่วยงาน : สำนักงานอธิการบดี
  พื้นที่ดำเนินการ : สวนป่าด้านข้างอาคารบรมราชกุมารี
2556
7   รหัสโครงการ : 5608002
  ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริมการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและเผยแพร่พระพุทธศาสนาสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2556   
  หัวหน้าโครงการ : สิทธิศักดิ์ จันทร์สมุด
  คณะ/หน่วยงาน : สำนักงานอธิการบดี
  พื้นที่ดำเนินการ : วัดป่ามัชฌิมาวาส อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์/วัดมหาชัย อ.เมือง จ.มหาสารคาม /วัดบ้านดอนนา อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม
2556
8   รหัสโครงการ : 5608003
  ชื่อโครงการ : โครงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและฟื้นฟูประเพณีพื้นบ้านของชาวอีสาน : งานบุญเบิกฟ้าและกาชาด จังหวัดมหาสารคาม ประจำปี 2556   
  หัวหน้าโครงการ : สิทธิศักดิ์ จันทร์สมุด
  คณะ/หน่วยงาน : สำนักงานอธิการบดี
  พื้นที่ดำเนินการ : บูธนิทรรศการ มมส บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองมหาสารคาม
2556