• กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  • 04-3754-416 (1756)

ค้นหาเพิ่มเติมจากชื่อหัวหน้าโครงการ/ คณะ-หน่วยงาน/ ประเภททุน / ปีงบประมาณ
ลำดับ โครงการ ปีงบประมาณ
9   รหัสโครงการ : 5608004
  ชื่อโครงการ : โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2556   
  หัวหน้าโครงการ : สิทธิศักดิ์ จันทร์สมุด
  คณะ/หน่วยงาน : สำนักงานอธิการบดี
  พื้นที่ดำเนินการ : บริเวณสวนป่าข้างอาคารบรมราชกุมารี
2556
10   รหัสโครงการ : 5608005
  ชื่อโครงการ : โครงการเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2556   
  หัวหน้าโครงการ : สุริยะ สอนสุระ
  คณะ/หน่วยงาน : สำนักงานอธิการบดี
  พื้นที่ดำเนินการ : พระบรมธาตุนาดูน อ.นาดูน จ.มหาสารคาม
2556
11   รหัสโครงการ : 5608006
  ชื่อโครงการ : โครงการเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2556   
  หัวหน้าโครงการ : สุริยะ สอนสุระ
  คณะ/หน่วยงาน : สำนักงานอธิการบดี
  พื้นที่ดำเนินการ : พระบรมธาตุนาดูน อ.นาดูน จ.มหาสารคาม
2556
12   รหัสโครงการ : 5608007
  ชื่อโครงการ : โครงการเวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชา ประจำปี 2556   
  หัวหน้าโครงการ : สุริยะ สอนสุระ
  คณะ/หน่วยงาน : สำนักงานอธิการบดี
  พื้นที่ดำเนินการ : พระบรมธาตุนาดูน อ.นาดูน จ.มหาสารคาม
2556
13   รหัสโครงการ : 5608008
  ชื่อโครงการ : โครงการบุญบั้งไฟเทศบาลตำบลโคกพระ ประจำปี 2556   
  หัวหน้าโครงการ : สุริยะ สอนสุระ
  คณะ/หน่วยงาน : สำนักงานอธิการบดี
  พื้นที่ดำเนินการ : สนามกีฬาอำเภอกันทรวิชัย จ.มหาสารคาม
2556
14   รหัสโครงการ : 5608009
  ชื่อโครงการ : โครงการจุดเทียนชัยเนื่องในวันแม่แห่งชาติ   
  หัวหน้าโครงการ : เกื้อกูล ดวงจันทร์ทิพย์
  คณะ/หน่วยงาน : สำนักงานอธิการบดี
  พื้นที่ดำเนินการ : ศูนย์ประชุม จ.มหาสารคาม
2556
15   รหัสโครงการ : 5608010
  ชื่อโครงการ : โครงการจุดเทียนชัยเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ   
  หัวหน้าโครงการ : เกื้อกูล ดวงจันทร์ทิพย์
  คณะ/หน่วยงาน : สำนักงานอธิการบดี
  พื้นที่ดำเนินการ : สนามหน้าที่ว่าการอำเภอเมือง จ.มหาสารคาม
2556
16   รหัสโครงการ : 5608011
  ชื่อโครงการ : โครงการประเพณีลอยกระทงจังหวัดมหาสารคาม ประจำปี 2556   
  หัวหน้าโครงการ : สุริยะ สอนสุระ
  คณะ/หน่วยงาน : สำนักงานอธิการบดี
  พื้นที่ดำเนินการ : ริมคลองสมถวิล เทศบาลเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
2556