• กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  • 04-3754-416 (1756)

ค้นหาเพิ่มเติมจากชื่อหัวหน้าโครงการ/ คณะ-หน่วยงาน/ ประเภททุน / ปีงบประมาณ
ลำดับ โครงการ ปีงบประมาณ
1   รหัสโครงการ : 6309001
  ชื่อโครงการ : โครงการฮีตเดือน 4 ประเพณีบุญผะเหวด มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2563   
  หัวหน้าโครงการ : อาทิตย์ อนุสรณ์
  คณะ/หน่วยงาน : กองกลาง
  พื้นที่ดำเนินการ : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม
2563
2   รหัสโครงการ : 6209001
  ชื่อโครงการ : โครงการฮีตเดือน 4 ประเพณีบุญผะเหวด เรียนรู้ อนุรักษ์ สืบสานและฟื้นฟูเครื่องฮ้อยเครื่องพันตามภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปี 2562   
  หัวหน้าโครงการ : ปฐมพงศ์ ณ จัมปาศักดิ์
  คณะ/หน่วยงาน : คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
  พื้นที่ดำเนินการ : -
2562
3   รหัสโครงการ : 6209002
  ชื่อโครงการ : โครงการนมัสการ สรงน้ำ ปิดทอง พระพุทธกันทรวิชัยอภิสมัยธรรมนายก และแห่ดอกไม้บุญเดือน 5 ประจำปี 2562   
  หัวหน้าโครงการ : ปฐมพงศ์ ณ จัมปาศักดิ์
  คณะ/หน่วยงาน : คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
  พื้นที่ดำเนินการ : -
2562
4   รหัสโครงการ : 6109001
  ชื่อโครงการ : โครงการฮีตเดือน 4 ประเพณีบุญผะเหวด เรียนรู้ อนุรักษ์ สืบสานและฟื้นฟูเครื่องฮ้อยเครื่องพันตามภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปี 2561   
  หัวหน้าโครงการ : ปฐมพงศ์ ณ จัมปาศักดิ์
  คณะ/หน่วยงาน : คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
  พื้นที่ดำเนินการ : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม และชุมชน 9 หมู่บ้านในตำนานขามเรียง
2561
5   รหัสโครงการ : 6109002
  ชื่อโครงการ : โครงการงานบุญหลวงนมัสการสมโภช สรงน้ำปิดทอง พระพุทธกันทรวิชัยอภิสมัยธรรมนายก และแห่ดอกไม้บุญเดือน 5 ประจำปี 2561   
  หัวหน้าโครงการ : ปฐมพงศ์ ณ จัมปาศักดิ์
  คณะ/หน่วยงาน : คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
  พื้นที่ดำเนินการ : บริเวณหอพระพุทธกันทรวิชัยอภิสมัยธรรมนายก มหาวิทยาลัายมหาสารคาม เขตพื้นที่ในเมือง
2561
6   รหัสโครงการ : 6009001
  ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาเกณฑ์มาตรฐานกลองยาว มหกรรมกลองยาวเฉลิมพระเกียรติเทิดไท้องค์มหาจักรีสิริธร   
  หัวหน้าโครงการ : คมกริช การินทร์
  คณะ/หน่วยงาน : วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
  พื้นที่ดำเนินการ : 1.วงกลองยาว อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม 2.วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2560
7   รหัสโครงการ : 6009002
  ชื่อโครงการ : โครงการการประกวดออกแบบลวดลายผ้าไหมเชิงสร้างสรรค์สู่สากล   
  หัวหน้าโครงการ : ภานุวรรณ จันหาญ
  คณะ/หน่วยงาน : ศูนย์นวัตกรรมไหม
  พื้นที่ดำเนินการ : ศูนย์ความเป็นเลิศทางนวัตกรรมไหม
2560
8   รหัสโครงการ : 6009003
  ชื่อโครงการ : โครงการอนักษ์และการส่งเสริมอุตสาหกรรมในครัวเรือนผลิตภัณฑ์จากครามเพื่อต่อยอดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมวิถีครามผู้ไท   
  หัวหน้าโครงการ : ปฐม หงษ์สุวรรณ
  คณะ/หน่วยงาน : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  พื้นที่ดำเนินการ : อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม, อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร, อ.พรรณนานิคม จ.สกลนคร, อ.กุดบาก จ.สกลนคร
2560