• กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  • 04-3754-416 (1756)

ค้นหาเพิ่มเติมจากชื่อหัวหน้าโครงการ/ คณะ-หน่วยงาน/ ประเภททุน / ปีงบประมาณ
ลำดับ โครงการ ปีงบประมาณ
1   รหัสโครงการ : 6409001
  ชื่อโครงการ : โครงการ “ฮีตเดือนสี่ ตุ้มโฮมสืบสานทานบารมี ประเพณีบุญผะเหวด”   
  หัวหน้าโครงการ : ทม เกตุวงศา
  คณะ/หน่วยงาน : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  พื้นที่ดำเนินการ : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2564
2   รหัสโครงการ : 6409002
  ชื่อโครงการ : โครงการ สักการะบูชา “พระพุทธกันทรวิชัยอภิสมัยธรรมนายก” พุทธปฏิมาประจำเมืองมหาสารคาม   
  หัวหน้าโครงการ : ทม เกตุวงศา
  คณะ/หน่วยงาน : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  พื้นที่ดำเนินการ : โครงการ สักการะบูชา “พระพุทธกันทรวิชัยอภิสมัยธรรมนายก” พุทธปฏิมาประจำเมืองมหาสารคาม
2564
3   รหัสโครงการ : 6309001
  ชื่อโครงการ : โครงการฮีตเดือน 4 ประเพณีบุญผะเหวด มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2563   
  หัวหน้าโครงการ : อาทิตย์ อนุสรณ์
  คณะ/หน่วยงาน : กองกลาง
  พื้นที่ดำเนินการ : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม
2563
4   รหัสโครงการ : 6209001
  ชื่อโครงการ : โครงการฮีตเดือน 4 ประเพณีบุญผะเหวด เรียนรู้ อนุรักษ์ สืบสานและฟื้นฟูเครื่องฮ้อยเครื่องพันตามภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปี 2562   
  หัวหน้าโครงการ : ปฐมพงศ์ ณ จัมปาศักดิ์
  คณะ/หน่วยงาน : คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
  พื้นที่ดำเนินการ : -
2562
5   รหัสโครงการ : 6209002
  ชื่อโครงการ : โครงการนมัสการ สรงน้ำ ปิดทอง พระพุทธกันทรวิชัยอภิสมัยธรรมนายก และแห่ดอกไม้บุญเดือน 5 ประจำปี 2562   
  หัวหน้าโครงการ : ปฐมพงศ์ ณ จัมปาศักดิ์
  คณะ/หน่วยงาน : คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
  พื้นที่ดำเนินการ : -
2562
6   รหัสโครงการ : 6109001
  ชื่อโครงการ : โครงการฮีตเดือน 4 ประเพณีบุญผะเหวด เรียนรู้ อนุรักษ์ สืบสานและฟื้นฟูเครื่องฮ้อยเครื่องพันตามภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปี 2561   
  หัวหน้าโครงการ : ปฐมพงศ์ ณ จัมปาศักดิ์
  คณะ/หน่วยงาน : คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
  พื้นที่ดำเนินการ : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม และชุมชน 9 หมู่บ้านในตำนานขามเรียง
2561
7   รหัสโครงการ : 6109002
  ชื่อโครงการ : โครงการงานบุญหลวงนมัสการสมโภช สรงน้ำปิดทอง พระพุทธกันทรวิชัยอภิสมัยธรรมนายก และแห่ดอกไม้บุญเดือน 5 ประจำปี 2561   
  หัวหน้าโครงการ : ปฐมพงศ์ ณ จัมปาศักดิ์
  คณะ/หน่วยงาน : คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
  พื้นที่ดำเนินการ : บริเวณหอพระพุทธกันทรวิชัยอภิสมัยธรรมนายก มหาวิทยาลัายมหาสารคาม เขตพื้นที่ในเมือง
2561
8   รหัสโครงการ : 6009001
  ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาเกณฑ์มาตรฐานกลองยาว มหกรรมกลองยาวเฉลิมพระเกียรติเทิดไท้องค์มหาจักรีสิริธร   
  หัวหน้าโครงการ : คมกริช การินทร์
  คณะ/หน่วยงาน : วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
  พื้นที่ดำเนินการ : 1.วงกลองยาว อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม 2.วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2560