• กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  • 04-3754-416 (1756)

ค้นหาเพิ่มเติมจากชื่อหัวหน้าโครงการ/ คณะ-หน่วยงาน/ ประเภททุน / ปีงบประมาณ
ลำดับ โครงการ ปีงบประมาณ
9   รหัสโครงการ : 5708002
  ชื่อโครงการ : การศึกษาภูมิปัญญาการสร้างเรือนกลุ่มชาติพันธุ์ไท   
  หัวหน้าโครงการ : วิวัฒน์ วอทอง
  คณะ/หน่วยงาน : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์
  พื้นที่ดำเนินการ : ประเทศ สปป.ลาว ประเทศเวียดนาม และชุมชนผู้ไท บ้านขัวสูง ต.ขัวสูง อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร
2557
10   รหัสโครงการ : 5708003
  ชื่อโครงการ : ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนด้านศิลปวัฒนธรรมโรงเรียนบ้านหัวช้างหนองแสง   
  หัวหน้าโครงการ : เพ็ญประภา โยธาทูน
  คณะ/หน่วยงาน : สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน
  พื้นที่ดำเนินการ : โรงเรียนบ้านหัวช้าง - หนองแสง ตำบลโคกก่อ อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
2557
11   รหัสโครงการ : 5708004
  ชื่อโครงการ : โครงการจัดพิมพ์หนังสือหายากเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตน์ฯ เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ 60 พรรษา   
  หัวหน้าโครงการ : เลอสันต์ ฤทธิ์ขันธ์
  คณะ/หน่วยงาน : สำนักงานอธิการบดี
  พื้นที่ดำเนินการ : สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2557
12   รหัสโครงการ : 5708005
  ชื่อโครงการ : โครงการปริวรรตวิเคราะห์และจัดพิมพ์วรรณกรรมท้องถิ่นอีสาน   
  หัวหน้าโครงการ : ณรงค์ศักดิ์ ราวะรินทร์
  คณะ/หน่วยงาน : สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน
  พื้นที่ดำเนินการ : สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2557
13   รหัสโครงการ : 5708006
  ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีของชาวภูไทให้คงอยู่สืบไป   
  หัวหน้าโครงการ : พิศมัย พูลเพียร
  คณะ/หน่วยงาน : ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา
  พื้นที่ดำเนินการ : บ้านโพน ตำบลบ้านโพน อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
2557
14   รหัสโครงการ : 5708007
  ชื่อโครงการ : โครงการผลิตภาพยนตร์แอนิเมชั่นเวชสันดรชาดก   
  หัวหน้าโครงการ : สาธิต แสงประดิษฐ์
  คณะ/หน่วยงาน : คณะวิทยาการสารสนเทศ
  พื้นที่ดำเนินการ : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2557
15   รหัสโครงการ : 5708008
  ชื่อโครงการ : โครงการการศึกษาและสำรวจสถาปัตยกรรมสิมอีสานกับความสัมพันธ์ด้านบริบทและวิถีชีวิตชุมชน จังหวัดมหาสารคาม   
  หัวหน้าโครงการ : เมธี พิริยการนนท์
  คณะ/หน่วยงาน : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์
  พื้นที่ดำเนินการ : จังหวัดมหาสารคาม
2557
16   รหัสโครงการ : 5708010
  ชื่อโครงการ : โครงการสารคดีภูมิปัญญาท้องถิ่นอีสานด้านการทอผ้า   
  หัวหน้าโครงการ : ราชันย์ นิลวรรณาภา
  คณะ/หน่วยงาน : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  พื้นที่ดำเนินการ : -
2557