• กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  • 04-3754-416 (1756)

ค้นหาเพิ่มเติมจากชื่อหัวหน้าโครงการ/ คณะ-หน่วยงาน/ ประเภททุน / ปีงบประมาณ
ลำดับ โครงการ ปีงบประมาณ
9   รหัสโครงการ : 6009002
  ชื่อโครงการ : โครงการการประกวดออกแบบลวดลายผ้าไหมเชิงสร้างสรรค์สู่สากล   
  หัวหน้าโครงการ : ภานุวรรณ จันหาญ
  คณะ/หน่วยงาน : ศูนย์นวัตกรรมไหม
  พื้นที่ดำเนินการ : ศูนย์ความเป็นเลิศทางนวัตกรรมไหม
2560
10   รหัสโครงการ : 6009003
  ชื่อโครงการ : โครงการอนักษ์และการส่งเสริมอุตสาหกรรมในครัวเรือนผลิตภัณฑ์จากครามเพื่อต่อยอดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมวิถีครามผู้ไท   
  หัวหน้าโครงการ : ปฐม หงษ์สุวรรณ
  คณะ/หน่วยงาน : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  พื้นที่ดำเนินการ : อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม, อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร, อ.พรรณนานิคม จ.สกลนคร, อ.กุดบาก จ.สกลนคร
2560
11   รหัสโครงการ : 5708001
  ชื่อโครงการ : ศึกษาอัตชีวประวัติแผลงานศิลปินของหมอลำผญาจังหวัดมุกดาหาร   
  หัวหน้าโครงการ : ศราวุธ โชติจำรัส
  คณะ/หน่วยงาน : วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
  พื้นที่ดำเนินการ : จังหวัดมุกดาหารและพื้นที่ใกล้เคียง
2557
12   รหัสโครงการ : 5708002
  ชื่อโครงการ : การศึกษาภูมิปัญญาการสร้างเรือนกลุ่มชาติพันธุ์ไท   
  หัวหน้าโครงการ : วิวัฒน์ วอทอง
  คณะ/หน่วยงาน : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์
  พื้นที่ดำเนินการ : ประเทศ สปป.ลาว ประเทศเวียดนาม และชุมชนผู้ไท บ้านขัวสูง ต.ขัวสูง อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร
2557
13   รหัสโครงการ : 5708003
  ชื่อโครงการ : ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนด้านศิลปวัฒนธรรมโรงเรียนบ้านหัวช้างหนองแสง   
  หัวหน้าโครงการ : เพ็ญประภา โยธาทูน
  คณะ/หน่วยงาน : สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน
  พื้นที่ดำเนินการ : โรงเรียนบ้านหัวช้าง - หนองแสง ตำบลโคกก่อ อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
2557
14   รหัสโครงการ : 5708004
  ชื่อโครงการ : โครงการจัดพิมพ์หนังสือหายากเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตน์ฯ เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ 60 พรรษา   
  หัวหน้าโครงการ : เลอสันต์ ฤทธิ์ขันธ์
  คณะ/หน่วยงาน : สำนักงานอธิการบดี
  พื้นที่ดำเนินการ : สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2557
15   รหัสโครงการ : 5708005
  ชื่อโครงการ : โครงการปริวรรตวิเคราะห์และจัดพิมพ์วรรณกรรมท้องถิ่นอีสาน   
  หัวหน้าโครงการ : ณรงค์ศักดิ์ ราวะรินทร์
  คณะ/หน่วยงาน : สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน
  พื้นที่ดำเนินการ : สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2557
16   รหัสโครงการ : 5708006
  ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีของชาวภูไทให้คงอยู่สืบไป   
  หัวหน้าโครงการ : พิศมัย พูลเพียร
  คณะ/หน่วยงาน : ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา
  พื้นที่ดำเนินการ : บ้านโพน ตำบลบ้านโพน อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
2557