• กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  • 04-3754-416 (1756)

ค้นหาเพิ่มเติมจากชื่อหัวหน้าโครงการ/ คณะ-หน่วยงาน/ ประเภททุน / ปีงบประมาณ
ลำดับ โครงการ ปีงบประมาณ
1   รหัสโครงการ : 5607001
  ชื่อโครงการ : โครงการรวบรวมองค์ความรู้ด้านการนวดไทยและสมุนไพรไทยในชุมชน   
  หัวหน้าโครงการ : สุวรรณา แม่นปืน
  คณะ/หน่วยงาน : คณะแพทยศาสตร์ | ภาควิชา/หลักสูตร : ภาควิชาแพทยศาสตร์ / แพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต
  พื้นที่ดำเนินการ : พื้นที่เรือนอิสาน (เรือนประยุกต์หลังใหญ่ ชั้น 2) และห้องประชุมใหญ่ โครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2556
2   รหัสโครงการ : 5607002
  ชื่อโครงการ : โครงการประยุกต์งานศิลปะสร้างสรรค์ เพื่อใช้รณรงค์ป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ในกลุ่มนักเรียน นิสิต และนักศึกษาของจังหวัดมหาสารคาม   
  หัวหน้าโครงการ : วิทยา จารุพูนผล
  คณะ/หน่วยงาน : คณะแพทยศาสตร์ | ภาควิชา/หลักสูตร : ภาควิชาแพทยศาสตร์ / พ.บ.แพทยศาสตร์
  พื้นที่ดำเนินการ : -
2556
3   รหัสโครงการ : 5607003
  ชื่อโครงการ : โครงการวัฒนธรรมสุขภาพชุมชนกับการจัดการยาเหลือใช้ (ชุมชนเครือวัลย์)   
  หัวหน้าโครงการ : สมศักดิ์ อาภาศรีทองสกุล
  คณะ/หน่วยงาน : คณะเภสัชศาสตร์ | ภาควิชา/หลักสูตร : กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ทางเภสัชศาสตร์ / เภสัชศาสตร์บัณฑิต
  พื้นที่ดำเนินการ : ชุมชนเครือวัลย์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
2556
4   รหัสโครงการ : 5607004
  ชื่อโครงการ : โครงการกองหลอนสุขภาพดี   
  หัวหน้าโครงการ : เทอดศักดิ์ พรหมอารักษ์
  คณะ/หน่วยงาน : คณะสาธารณสุขศาสตร์ | ภาควิชา/หลักสูตร : ภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์ / ส.บ.สาธารณสุขศาสตร์
  พื้นที่ดำเนินการ : -
2556
5   รหัสโครงการ : 5607005
  ชื่อโครงการ : โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมทอเสื่อ สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นตามวิถีชีวิตของชุมชน   
  หัวหน้าโครงการ : จารุวรรณ วิโรจน์
  คณะ/หน่วยงาน : คณะสาธารณสุขศาสตร์ | ภาควิชา/หลักสูตร : ภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์ / วท.บ.อนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย
  พื้นที่ดำเนินการ : บ้านหนองขาม ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม
2556
6   รหัสโครงการ : 5607006
  ชื่อโครงการ : โครงการตำรับอาหารตามประเพณีท้องถิ่น   
  หัวหน้าโครงการ : สุวิมล สงกลาง
  คณะ/หน่วยงาน : คณะสาธารณสุขศาสตร์ | ภาควิชา/หลักสูตร : ภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์ / วท.บ.โภชนาการและการจัดการความปลอดภัยในอาหาร
  พื้นที่ดำเนินการ : บ้านลาด หมู่ 1,2,6,19 ต.ลาดพัฒนา อ.เมือง จ.มหาสารคาม
2556
7   รหัสโครงการ : 5607007
  ชื่อโครงการ : โครงการศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพหญิงวัยเจริญพันธ์   
  หัวหน้าโครงการ : พร้อมจิตร ห่อนบุญเหิม
  คณะ/หน่วยงาน : คณะพยาบาลศาสตร์ | ภาควิชา/หลักสูตร : ภาควิชาพยาบาลศาสตร์ / พย.บ.พยาบาลศาสตร์
  พื้นที่ดำเนินการ : ชุมชนบ้านโนนแสบง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม
2556
8   รหัสโครงการ : 5607008
  ชื่อโครงการ : โครงการงานเทคโนโลยีการอาหารสืบสานวัฒนธรรมอาหารพื้นบ้านอีสาน ครั้งที่ 2 "ปลาแดกกับความมั่นคงทางอาหาร"   
  หัวหน้าโครงการ : มนัชญา สังข์ศรีอินทร์
  คณะ/หน่วยงาน : คณะเทคโนโลยี | ภาควิชา/หลักสูตร : ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหารและโภชนศาสตร์ / วท.บ.เทคโนโลยีการอาหาร
  พื้นที่ดำเนินการ : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2556