• กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  • 04-3754-416 (1756)

ค้นหาเพิ่มเติมจากชื่อหัวหน้าโครงการ/ คณะ-หน่วยงาน/ ประเภททุน / ปีงบประมาณ
ลำดับ โครงการ ปีงบประมาณ
9   รหัสโครงการ : 5607009
  ชื่อโครงการ : โครงการศึกษาวิจัยและอนุรักษ์ฟื้นฟูวัฒนธรรมอาหารพื้นบ้านที่มีบทบาทในประเพณีงานบุญฮีตสิบสอง   
  หัวหน้าโครงการ : สุมลวรรณ ชุ่มเชื้อ
  คณะ/หน่วยงาน : คณะเทคโนโลยี | ภาควิชา/หลักสูตร : ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ / วท.บ. เทคโนโลยีชีวภาพ
  พื้นที่ดำเนินการ : บ้านดอนหน่อง ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม
2556
10   รหัสโครงการ : 5607010
  ชื่อโครงการ : โครงการสืบสานประเพณีประเพณีบุญบั้งไฟ และ การลงแขกปลูกข้าว เกี่ยวข้าว และบุญคูณลาน   
  หัวหน้าโครงการ : สำเร็จ สีเครือดง
  คณะ/หน่วยงาน : คณะเทคโนโลยี | ภาควิชา/หลักสูตร : ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร / วท.บ. เทคโนโลยีการเกษตร / วท.บ. นวัตกรรมภูมิทัศน์และการจัดการ
  พื้นที่ดำเนินการ : คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม
2556
11   รหัสโครงการ : 5607011
  ชื่อโครงการ : โครงการสืบสานพิธีกรรมทางศาสนากับการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้   
  หัวหน้าโครงการ : ธรพร บุศย์น้ำเพชร
  คณะ/หน่วยงาน : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ | ภาควิชา/หลักสูตร : ภาควิชาสิ่งแวดล้อม / วท.บ. เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
  พื้นที่ดำเนินการ : ป่าชุมชนบ้านหนองบัวแดง ต.เขวาไร่ อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม
2556
12   รหัสโครงการ : 5607012
  ชื่อโครงการ : โครงการสืบสานวัฒนธรรมอีสานและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากร   
  หัวหน้าโครงการ : สุนันทา เลาวัณย์ศิริ
  คณะ/หน่วยงาน : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ | ภาควิชา/หลักสูตร : ภาควิชาสิ่งแวดล้อม / วท.บ. การจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร
  พื้นที่ดำเนินการ : ชุมชนบ้านส่องเหนือ ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม
2556
13   รหัสโครงการ : 5607013
  ชื่อโครงการ : โครงการปลูกฝังวัฒนะรรมการเลี้ยงสัตว์ในชุมชนศรีสวัสดิ์   
  หัวหน้าโครงการ : วรพล เองวานิช
  คณะ/หน่วยงาน : คณะสัตวแพทยศาสตร์ | ภาควิชา/หลักสูตร : ภาควิชาสัตวแพทยศาสตร์ / สพ.บ.สัตวแพทยศาสตร์
  พื้นที่ดำเนินการ : ชุมชนสีสวัสดิ์ อ.เมือง จ.มหาสารคาม
2556
14   รหัสโครงการ : 5607014
  ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาฐานข้อมูลวัด จังหวัดมหาสารคาม   
  หัวหน้าโครงการ : อนิรุทธิ์ โชติถนอม
  คณะ/หน่วยงาน : คณะวิทยาการสารสนเทศ | ภาควิชา/หลักสูตร : ภาควิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ / วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  พื้นที่ดำเนินการ : วัดที่มีความโดดเด่นด้านโบราณสถานและจิตรกรรม ในจังหวัดมหาสารคาม
2556
15   รหัสโครงการ : 5607015
  ชื่อโครงการ : โครงการ 10 เรื่องเล่าจาก 10 ศิลปินแห่งมหาสารคาม (ยกเลิก)   
  หัวหน้าโครงการ : พิษณุรักษ์ ปิตาทะสังข์
  คณะ/หน่วยงาน : คณะวิทยาการสารสนเทศ | ภาควิชา/หลักสูตร : - / นศ.บ. นิเทศศาสตร์
  พื้นที่ดำเนินการ : -
2556
16   รหัสโครงการ : 5607016
  ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริมความเข้าใจประเพณีและวัฒนธรรมทางศาสนาระดับอาเซียนแก่คณะสงฆ์จังหวัดเพื่อการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน   
  หัวหน้าโครงการ : ฉลอง พันธ์จันทร์
  คณะ/หน่วยงาน : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | ภาควิชา/หลักสูตร : ภาควิชาสังคมวิทยาและมนุษยวิทยา / ศศ.บ. การพัฒนาชุมชน
  พื้นที่ดำเนินการ : -
2556