• กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  • 04-3754-416 (1756)

ค้นหาเพิ่มเติมจากชื่อหัวหน้าโครงการ/ คณะ-หน่วยงาน/ ประเภททุน / ปีงบประมาณ
ลำดับ โครงการ ปีงบประมาณ
17   รหัสโครงการ : 5607017
  ชื่อโครงการ : โครงการเผยแพร่ภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมชุมชนเมืองด้วยภาพถ่ายจากอากาศยาน เพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์ชุมชนเมืองมหาสารคาม   
  หัวหน้าโครงการ : จารุณย์ นิมิตศิริวัฒน์
  คณะ/หน่วยงาน : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมือง และนฤมิตศิลป์ | ภาควิชา/หลักสูตร : ภาควิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ / สถ.บ. สถาปัตยกรรม
  พื้นที่ดำเนินการ : เทศบาลเมืองมหาสารคาม
2556
18   รหัสโครงการ : 5607018
  ชื่อโครงการ : โครงการออกแบบสถาปัตยกรรมศาลหลักเมือง บ้านนาข่า ต.นาข่า อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม   
  หัวหน้าโครงการ : สันทนา ภิรมย์เกียรติ
  คณะ/หน่วยงาน : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมือง และนฤมิตศิลป์ | ภาควิชา/หลักสูตร : ภาควิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ / สถ.บ. สถาปัตยกรรมภายใน
  พื้นที่ดำเนินการ : ชุมชนนาข่า ตำบลนาข่า อำเภอวาปีปทุม จ.มหาสารคาม
2556
19   รหัสโครงการ : 5607019
  ชื่อโครงการ : โครงการศึกษาภูมิปัญญางานหัตถกรรมท้องถิ่นเพื่อออกแบบและพัฒนาของที่ระลึกส่งเสริมอัตลักษณ์จังหวัดมหาสารคาม   
  หัวหน้าโครงการ : อิสสระ ดวงเกตุ
  คณะ/หน่วยงาน : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมือง และนฤมิตศิลป์ | ภาควิชา/หลักสูตร : ภาควิชานฤมิตศิลป์ / ศป.บ. นฤมิตศิลป์
  พื้นที่ดำเนินการ : ในเขต อ.เมือง และ อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม
2556
20   รหัสโครงการ : 5607020
  ชื่อโครงการ : โครงการแนวทางการศึกษาภูมิทัศน์วัฒนธรรม เพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์ เทศบาลเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม   
  หัวหน้าโครงการ : วัธนี จีระฉัตร
  คณะ/หน่วยงาน : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมือง และนฤมิตศิลป์ | ภาควิชา/หลักสูตร : ภาควิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ / ภ.สถ.บ. ภูมิสถาปัตยกรรม
  พื้นที่ดำเนินการ : ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม
2556
21   รหัสโครงการ : 5607021
  ชื่อโครงการ : โครงการ 14 กุมภา ผ้าป่าสามัคคี ทอดความรักสร้างดีสู่ชุมชน   
  หัวหน้าโครงการ : ศิริลักษณ์ ถิตย์รัศมี
  คณะ/หน่วยงาน : วิทยาลัยการเมืองการปกครอง | ภาควิชา/หลักสูตร : ภาควิชารัฐศาสตร์ / ร.บ. รัฐศาสตร์บัณฑิต
  พื้นที่ดำเนินการ : วัดป่าดอนหนาดและโรงเรียนบ้านดอนนา ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม
2556
22   รหัสโครงการ : 5607022
  ชื่อโครงการ : โครงการสืบสานพิธีกรรมเกี่ยวกับข้าวพิธีกรรมแห่งชีวิตชาวนาไทยของชุมชนวังแสง   
  หัวหน้าโครงการ : วีรยา ภัทรอาชาชัย
  คณะ/หน่วยงาน : คณะการบัญชีและการจัดการ | ภาควิชา/หลักสูตร : ภาควิชาบริหารธุรกิจ / บธ.บ. การตลาด / บธ.บ. ธุรกิจระหว่างประเทศ
  พื้นที่ดำเนินการ : หมู่ 1 ต.วังแสง อ.แกดำ จ.มหาสารคาม
2556
23   รหัสโครงการ : 5607023
  ชื่อโครงการ : โครงการถ่ายทอดการบรรเลงดนตรีและศิลปวัฒนธรรมวงโปงลาง สู่โรงเรียนบ้านหวาย ต.หวาย อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม เพื่ออนุรักษ์และพัฒนาภูมิปัญญาพื้นบ้านอีสาน   
  หัวหน้าโครงการ : ศราวุธ โชติจำรัส
  คณะ/หน่วยงาน : วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ | ภาควิชา/หลักสูตร : ภาควิชาดุริยางคศิลป์ / ศป.บ. ดุริยางคศิลป์
  พื้นที่ดำเนินการ : โรงเรียนบ้านหวาย ต.หวาย อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม
2556
24   รหัสโครงการ : 5607024
  ชื่อโครงการ : โครงการสืบสานตำนานวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสานในการอนุรักษ์ฟื้นฟูและการเผยแพร่บุญประเพณีบั้งไฟในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานด้านศิลปะและวัฒนธรรมในระดับชาติ   
  หัวหน้าโครงการ : อรอุมา ลาสุนนท์
  คณะ/หน่วยงาน : คณะวิศวกรรมศาสตร์ | ภาควิชา/หลักสูตร : ภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์ / วศ.บ.วิศวกรรมการผลิต วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล วศ.บ.วิศวกรรมเมคาทรอนิกส์
  พื้นที่ดำเนินการ : 1. ชุมชนบ้านคันธาร์ฯ ต.คันธาร์ราษฎร์ อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 2. มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จ.จันทบุรี
2556