• กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  • 04-3754-416 (1756)

ค้นหาจากชื่อหัวหน้าโครงการ/ คณะ-หน่วยงาน/ ประเภททุน / ปีงบประมาณ
ลำดับ โครงการ ปีงบประมาณ
1   รหัสโครงการ : 5907001
  ชื่อโครงการ : โครงการมูนมังบั้งไฟสิน ถิ่นขามเรียง ครั้งที่ 2   
  หัวหน้าโครงการ : เกิดศิริ นกน้อย
  คณะ/หน่วยงาน : คณะศิลปกรรมศาสตร์
  พื้นที่ดำเนินการ : บ้านขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม
2559
2   รหัสโครงการ : 5907002
  ชื่อโครงการ : โครงการสานทุนวัฒนธรรมนำเศรษฐกิจสร้างสรรค์ผ่าน "ฮูปแต้มสารคาม"   
  หัวหน้าโครงการ : ทิพสุดา ญาณาภิรัต
  คณะ/หน่วยงาน : วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
  พื้นที่ดำเนินการ : โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ ต.ดงบัง อ.นาดูน จ.มหาสารคาม
2559
3   รหัสโครงการ : 5907003
  ชื่อโครงการ : โครงการสืบสานตำนวนหมอลำเพลินเมืองมหาสารคาม : คณะสาวน้อยเพรชบ้านแพง บ้านแพง ตำบลบ้านแพง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม   
  หัวหน้าโครงการ : อภิสิทธิ์ เบื้องบน
  คณะ/หน่วยงาน : วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
  พื้นที่ดำเนินการ : บ้านแพง ต.บ้านแพง อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม
2559
4   รหัสโครงการ : 5907004
  ชื่อโครงการ : โครงการเยาวชนรักวัฒนธรรมเพื่อสืบทอดศิลปะการแสดงกลองยาวพื้นบ้านชาวมหาสารคาม   
  หัวหน้าโครงการ : สิทธิศักดิ์ จำปาแดง
  คณะ/หน่วยงาน : คณะวัฒนธรรมศาสตร์
  พื้นที่ดำเนินการ : กองยาวคณะเทพนิมิต /กลองยาวคณะจอกขวางคำ /กลองยาวคณะลูกน้ำเค็ม อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม
2559
5   รหัสโครงการ : 5907005
  ชื่อโครงการ : โครงการบุญซำฮะ คณะนิติศาสตร์   
  หัวหน้าโครงการ : อมรรัตน์ อริยะชัยประดิษฐ์ นิ่มหนู
  คณะ/หน่วยงาน : คณะนิติศาสตร์
  พื้นที่ดำเนินการ : คณะนิติศาสตร์
2559
6   รหัสโครงการ : 5907006
  ชื่อโครงการ : โครงการสืบสานวัฒนธรรมการแต่งกายด้วยผ้าไทยของนิสิตคณะการบัญชีและการจัดการ   
  หัวหน้าโครงการ : นภาภรณ์ พลนิกรกิจ
  คณะ/หน่วยงาน : คณะการบัญชีและการจัดการ
  พื้นที่ดำเนินการ : คณะการบัญชีและการจัดการ มมส /บ.งัวบา อ.วาปีปทุม /บ.หนองบัว อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม
2559
7   รหัสโครงการ : 5907007
  ชื่อโครงการ : โครงการกิจกรรมส่งเสริมการเล่านิทานพื้นบ้านเพื่อสืบสานวัฒนธรรมอีสาน สำหรับนักเรียนระดับอนุบาลและประถมศึกษา   
  หัวหน้าโครงการ : ประสงค์ สายหงษ์
  คณะ/หน่วยงาน : คณะศึกษาศาสตร์
  พื้นที่ดำเนินการ : โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ศรี อ.เมือง /โรงเรียนเมืองวาปีปทุม อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม
2559
8   รหัสโครงการ : 5907008
  ชื่อโครงการ : โครงการรวบรวมองค์ความรู้ด้านภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยในชุมชนโดยรอบมหาวิทยทลัยมหาสารคาม เขตพื้นที่ในเมืองและอำเภอกันทรวิชัย   
  หัวหน้าโครงการ : ปิยพงษ์ ยัพราษฎร์
  คณะ/หน่วยงาน : แพทยศาสตร์
  พื้นที่ดำเนินการ : คณะแพทยศาสตร์ มมส/ รพ.สต.โนนแต้ อ.เมือง จ.มหาสารคาม/รพ.สต.บ้านขี อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม
2559