• กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  • 04-3754-416 (1756)

ค้นหาจากชื่อหัวหน้าโครงการ/ คณะ-หน่วยงาน/ ประเภททุน / ปีงบประมาณ
ลำดับ โครงการ ปีงบประมาณ
1   รหัสโครงการ : 6007001
  ชื่อโครงการ : โครงการศึกษาการอนุรักษ์ภูมิปัญญาการต่อเรือยาว เรือยาวโมเดล และสืบสานประเพณีการแข่งขันเรือยาวในประเทศไทย   
  หัวหน้าโครงการ : วิชิต ชาวะหา
  คณะ/หน่วยงาน : กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ
  พื้นที่ดำเนินการ : จังหวัดสกลนคร, จังหวัดอุบลราชานี, จังหวัดพิจิตร, จังหวัดร้อยเอ็ด
2560
2   รหัสโครงการ : 6007002
  ชื่อโครงการ : โครงการละครร่วมสมัยเพื่อสร้างจิตสำนึกสาธารณะ ให้แก่เยาวชนระดับชั้นมัธยมศึกษาผ่านเรื่องราวนิทานพื้นบ้านอีสาน เรื่อง “พญาคันคาก”   
  หัวหน้าโครงการ : สุวภัทร พันธ์ปภพ
  คณะ/หน่วยงาน : คณะศิลปกรรมศาสตร์
  พื้นที่ดำเนินการ : โรงเรียนนาสีนวนพิทยาสรรค์ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม
2560
3   รหัสโครงการ : 6007003
  ชื่อโครงการ : โครงการการส่งเสริมบทบาทของสภาวัฒนธรรมอำเภอกันทรวิชัยในการอนุรักษ์โบราณสถาน   
  หัวหน้าโครงการ : อมรเทพ เมืองแสน
  คณะ/หน่วยงาน : คณะนิติศาสตร์
  พื้นที่ดำเนินการ : หมู่บ้านสระ ตำบลคันธาราษฎร์ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม
2560
4   รหัสโครงการ : 6007004
  ชื่อโครงการ : โครงการ “รักษ์ป่า รักษ์วัฒนธรรม”   
  หัวหน้าโครงการ : ธรพร บุศย์น้ำเพชร
  คณะ/หน่วยงาน : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
  พื้นที่ดำเนินการ : บ้านหนองทิศสอน หมู่ที่ 5 ต.นาเชือก อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม
2560
5   รหัสโครงการ : 6007005
  ชื่อโครงการ : โครงการ การพัฒนาและสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น : การจัดการเรียนรู้เพื่อต่อยอดผลิตภัณฑ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน ในการตีหม้อแบบโบราณด้วยหินดุ บ้านหม้อ จังหวัดมหาสารคาม   
  หัวหน้าโครงการ : กุสุมา พรหมคุณ
  คณะ/หน่วยงาน : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)
  พื้นที่ดำเนินการ : 1. บ้านหม้อ ตำบลเขวา อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 2. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)
2560
6   รหัสโครงการ : 6007006
  ชื่อโครงการ : โครงการสืบสานภูมิปัญญาอาหารหมักกลุ่มชาติพันธุ์อีสานตอนกลาง   
  หัวหน้าโครงการ : ศิริรัตน์ ดีศีลธรรม
  คณะ/หน่วยงาน : คณะเทคโนโลยี
  พื้นที่ดำเนินการ : คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2560
7   รหัสโครงการ : 6007007
  ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาวงดนตรีลูกทุ่งมุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านศิลปวัฒนธรรม : โรงเรียนเทศบาลบ้านส่องนางใย   
  หัวหน้าโครงการ : วัชระ หอมหวล
  คณะ/หน่วยงาน : วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
  พื้นที่ดำเนินการ : ชุมชนบ้านส่อง และโรงเรียนเทศบาลบ้านส่องนางใย อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
2560
8   รหัสโครงการ : 6007008
  ชื่อโครงการ : โครงการต้นแบบหุ่นฟางไดโนเสาร์อีสาน : ย้อมรอยเรื่องราวดินแดนอู่ข้าวอู่น้ำ   
  หัวหน้าโครงการ : สิริภา พงษ์แสงทอง
  คณะ/หน่วยงาน : ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา
  พื้นที่ดำเนินการ : บริเวณทางเข้ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม (มหาวิทยาลัยมหาสารคาม-ดอนยม) ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม
2560