• กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  • 04-3754-416 (1756)

ค้นหาจากชื่อหัวหน้าโครงการ/ คณะ-หน่วยงาน/ ประเภททุน / ปีงบประมาณ
ลำดับ โครงการ ปีงบประมาณ
1   รหัสโครงการ : 6107001
  ชื่อโครงการ : โครงการการจัดการอนุรักษ์ ปลาแดก ภูมิปัญญาชาวอีสานสารคาม   
  หัวหน้าโครงการ : นวลละออง อรรถรังสรรค์
  คณะ/หน่วยงาน : คณะการบัญชีและการจัดการ
  พื้นที่ดำเนินการ : 1. บ้านเขวาน้อย ม.3 และ ม.16 2. บ้านคุยเชือก ม.8 3. บ้านคุยเพ็ก ม.7 และ ม.20 4. บ้านบุ่งเบา ม.9 5. บ้านขี้เหล็ก ม.10 6. บ้านหนองโน ม.9 7. บ้านหินปูน ม.17 รวมทั้งสิ้น 9 ชุมชน ในตำบลเขวาใหญ่ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม
2561
2   รหัสโครงการ : 6107002
  ชื่อโครงการ : โครงการเติมเต็มมาตรฐานความรู้ด้านนาฏศิลป์ไทย   
  หัวหน้าโครงการ : เกิดศิริ นกน้อย
  คณะ/หน่วยงาน : คณะศิลปกรรมศาสตร์
  พื้นที่ดำเนินการ : คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2561
3   รหัสโครงการ : 6107003
  ชื่อโครงการ : โครงการการส่งเสริมบทบาทของสภาวัฒนธรรมอำเภอนาดูนในการอนุรักษ์โบราณสถาน   
  หัวหน้าโครงการ : ติณณ์ ชัยสายัณห์
  คณะ/หน่วยงาน : คณะนิติศาสตร์
  พื้นที่ดำเนินการ : บ้านนาดูน ต.นาดูน อ.นาดูน จ.มหาสารคาม
2561
4   รหัสโครงการ : 6107004
  ชื่อโครงการ : โครงการสร้างเสริมสุขภาพโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น   
  หัวหน้าโครงการ : นภชนก รักษาเคน
  คณะ/หน่วยงาน : คณะพยาบาลศาสตร์
  พื้นที่ดำเนินการ : บ้านทัน ต.นาสีนวล อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม
2561
5   รหัสโครงการ : 6107005
  ชื่อโครงการ : โครงการการวิเคราะห์และรวบรวมภูมิปัญญาการรักษาโรคจากหมอพื้นบ้าน   
  หัวหน้าโครงการ : บรรลือ สังข์ทอง
  คณะ/หน่วยงาน : คณะเภสัชศาสตร์
  พื้นที่ดำเนินการ : ป่าโคกข่าว ตำบลเหล่าดอกไม้ อ.ชื่นชม จ.มหาสารคาม
2561
6   รหัสโครงการ : 6107006
  ชื่อโครงการ : โครงการสืบสานภูมิปัญญาไทยการใช้สมุนไพรในการเลี้ยงสัตว์สู่การพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยที่ยั่งยืน   
  หัวหน้าโครงการ : วาสนา ศิริแสน
  คณะ/หน่วยงาน : คณะสัตวแพทยศาสตร์
  พื้นที่ดำเนินการ : บ้านขี้เหล็ก ตำบลเขวาใหญ่ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม
2561
7   รหัสโครงการ : 6107007
  ชื่อโครงการ : โครงการกลอนรำส่งเสริมสุขภาพ   
  หัวหน้าโครงการ : เขมิกา สมบัติโยธา
  คณะ/หน่วยงาน : คณะสาธารณสุขศาสตร์
  พื้นที่ดำเนินการ : วัดบ้านขามเรียง บ้านขามเรียง ม.19 ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม
2561
8   รหัสโครงการ : 6107008
  ชื่อโครงการ : โครงการการวางแนวทางการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาพื้นที่วัดนางอย ตำบลนางอย อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร   
  หัวหน้าโครงการ : ชิโนรส พันทวี
  คณะ/หน่วยงาน : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์
  พื้นที่ดำเนินการ : วัดนางอย ตำบลนางอย อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร
2561