• กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  • 04-3754-416 (1756)

ค้นหาจากชื่อหัวหน้าโครงการ/ คณะ-หน่วยงาน/ ประเภททุน / ปีงบประมาณ
ลำดับ โครงการ ปีงบประมาณ
1   รหัสโครงการ : 6207001
  ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาเผยแพร่รำโทนกันทรวิชัย   
  หัวหน้าโครงการ : คมกริช การินทร์
  คณะ/หน่วยงาน : วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
  พื้นที่ดำเนินการ : -
2562
2   รหัสโครงการ : 6207002
  ชื่อโครงการ : การผลิตวีดิทัศน์และภาพนิ่ง “พากินพาเที่ยว” เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม ผ่านช่องทางโซเชียลมีเดีย   
  หัวหน้าโครงการ : คชากฤษ เหลี่ยมไธสง
  คณะ/หน่วยงาน : คณะวิทยาการสารสนเทศ
  พื้นที่ดำเนินการ : จังหวัดมหาสารคาม
2562
3   รหัสโครงการ : 6207003
  ชื่อโครงการ : โครงการระบบการเลี้ยงโคเนื้อ วิถีชาวบ้าน ภูมิปัญญาท้องถิ่น สู่เทคโนโลยีการผลิต เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอย่างยั่งยืน   
  หัวหน้าโครงการ : วาสนา ศิริเสน
  คณะ/หน่วยงาน : คณะสัตวแพทยศาสตร์
  พื้นที่ดำเนินการ : -
2562
4   รหัสโครงการ : 6207004
  ชื่อโครงการ : โครงการอนุรักษ์และสืบสานการทำเครื่องประกอบประเพณีบุญกฐินแบบดั้งเดิม   
  หัวหน้าโครงการ : ประเทศ ปัจจังคะตา
  คณะ/หน่วยงาน : คณะวัฒนธรรมศาสตร์
  พื้นที่ดำเนินการ : -
2562
5   รหัสโครงการ : 6207005
  ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริมชุมชนท่องเที่ยว นวัตวิถี บ้านดงน้อย ตำบลพระธาตุ อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม   
  หัวหน้าโครงการ : วันทกาญจน์ สีมาโรฤทธิ์
  คณะ/หน่วยงาน : คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
  พื้นที่ดำเนินการ : -
2562
6   รหัสโครงการ : 6207006
  ชื่อโครงการ : โครงการเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นและการมีส่วนร่วมของเยาวชนในจังหวัดมหาสารคามเพื่อการเรียนรู้และฟื้นฟูอนุรักษ์ประวัติศาสตร์ชุมชน   
  หัวหน้าโครงการ : อภิราดี จันทร์แสง
  คณะ/หน่วยงาน : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  พื้นที่ดำเนินการ : -
2562
7   รหัสโครงการ : 6207007
  ชื่อโครงการ : โครงการสานทุนวัฒนธรรม “ฮูปแต้มสารคาม” นำเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ระยะที่ 4: แหล่งเรียนรู้การจัดการทุนทางวัฒนธรรมสิมและฮูปแต้ม   
  หัวหน้าโครงการ : กันตา วิลาชัย
  คณะ/หน่วยงาน : วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
  พื้นที่ดำเนินการ : -
2562
8   รหัสโครงการ : 6207008
  ชื่อโครงการ : โครงการกลอนลำส่งเสริมสุขภาพชุมชนอย่างยั่งยืน   
  หัวหน้าโครงการ : เขมิกา สมบัติโยธา
  คณะ/หน่วยงาน : คณะสาธารณสุขศาสตร์
  พื้นที่ดำเนินการ : -
2562