• กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  • 04-3754-416 (1756)

ค้นหาจากชื่อหัวหน้าโครงการ/ คณะ-หน่วยงาน/ ประเภททุน / ปีงบประมาณ
ลำดับ โครงการ ปีงบประมาณ
9   รหัสโครงการ : 6207009
  ชื่อโครงการ : โครงการเปิดตำนานภูมิปัญญา “อาหารอีสานประเภทอ่อม” สู่ครัวโลก   
  หัวหน้าโครงการ : ศิริรัตน์ ดีศีลธรรม
  คณะ/หน่วยงาน : คณะเทคโนโลยี
  พื้นที่ดำเนินการ : -
2562
10   รหัสโครงการ : 6207010
  ชื่อโครงการ : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทางศิลปกรรมศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21   
  หัวหน้าโครงการ : พีระ พันลูกท้าว
  คณะ/หน่วยงาน : คณะศิลปกรรมศาสตร์
  พื้นที่ดำเนินการ : -
2562
11   รหัสโครงการ : 6207011
  ชื่อโครงการ : โครงการวิเคราะห์และรวบรวมภูมิปัญญาการรักษาโรคจากหมอพื้นบ้านในเขตพื้นที่ อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์   
  หัวหน้าโครงการ : วนิดา ไทรชมภู
  คณะ/หน่วยงาน : คณะเภสัชศาสตร์
  พื้นที่ดำเนินการ : อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์
2562
12   รหัสโครงการ : 6207012
  ชื่อโครงการ : โครงการจัดทำเทียนหอมสมุนไพรผ่านกระบวนการทางวิทยาศาสตร์สู่ชุมชน   
  หัวหน้าโครงการ : อุฤทธิ์ เจริญอินทร์
  คณะ/หน่วยงาน : คณะวิทยาศาสตร์
  พื้นที่ดำเนินการ : -
2562
13   รหัสโครงการ : 6207013
  ชื่อโครงการ : โครงการสร้างเสริมสุขภาพโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น   
  หัวหน้าโครงการ : ชนกพร ศรีประสาร
  คณะ/หน่วยงาน : คณะพยาบาลศาสตร์
  พื้นที่ดำเนินการ : -
2562
14   รหัสโครงการ : 6207014
  ชื่อโครงการ : โครงการยกย่องนักสิ่งแวดล้อมท้องถิ่นดีเด่น ครั้งที่ 5   
  หัวหน้าโครงการ : ประยูร วงศ์จันทรา
  คณะ/หน่วยงาน : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
  พื้นที่ดำเนินการ : -
2562
15   รหัสโครงการ : 6207015
  ชื่อโครงการ : โครงการการผลิตภาพนิทานพื้นบ้านอีสานเพื่อพัฒนาสื่อการสอนและการอนุรักษ์วัฒนธรรมอีสาน   
  หัวหน้าโครงการ : ประสงค์ สายหงษ์
  คณะ/หน่วยงาน : คณะศึกษาศาสตร์
  พื้นที่ดำเนินการ : -
2562
16   รหัสโครงการ : 6207016
  ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริมบทบาทของผู้นำชุมชนในการส่งเสริมและนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมและประเพณีประจำท้องถิ่น   
  หัวหน้าโครงการ : ดาริกา โพธิรุกข์
  คณะ/หน่วยงาน : คณะนิติศาสตร์
  พื้นที่ดำเนินการ : -
2562