• กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  • 04-3754-416 (1756)

ค้นหาจากชื่อหัวหน้าโครงการ/ คณะ-หน่วยงาน/ ประเภททุน / ปีงบประมาณ
ลำดับ โครงการ ปีงบประมาณ
17   รหัสโครงการ : 6207017
  ชื่อโครงการ : โครงการการพัฒนาแหล่งเรียนรู้กลุ่มหัตถกรรมเครื่องเรือนหวายและผักตบชวา บ้านลาดพัฒนา จ.มหาสารคาม   
  หัวหน้าโครงการ : รังสิทธิ์ ตันสุขี
  คณะ/หน่วยงาน : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์
  พื้นที่ดำเนินการ : -
2562
18   รหัสโครงการ : 6207018
  ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นลายผ้าอีสานสู่ลายเครื่องจักสานหวายผักตบชวาและกกหมู่บ้านวังไผ่ ตำบลลาดพัฒนา อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม   
  หัวหน้าโครงการ : อัจฉริยา อิสสระไพบูลย์
  คณะ/หน่วยงาน : คณะการบัญชีและการจัดการ
  พื้นที่ดำเนินการ : -
2562
19   รหัสโครงการ : 6207019
  ชื่อโครงการ : โครงการฟื้นฟูสืบสานบุญประเพณีการทำขวัญข้าว   
  หัวหน้าโครงการ : มีศักดิ์ธนา พัวพิทยาธร
  คณะ/หน่วยงาน : คณะวิศวกรรมศาสตร์
  พื้นที่ดำเนินการ : จังหวัดขอนแก่น
2562
20   รหัสโครงการ : 6107001
  ชื่อโครงการ : โครงการการจัดการอนุรักษ์ ปลาแดก ภูมิปัญญาชาวอีสานสารคาม   
  หัวหน้าโครงการ : นวลละออง อรรถรังสรรค์
  คณะ/หน่วยงาน : คณะการบัญชีและการจัดการ
  พื้นที่ดำเนินการ : 1. บ้านเขวาน้อย ม.3 และ ม.16 2. บ้านคุยเชือก ม.8 3. บ้านคุยเพ็ก ม.7 และ ม.20 4. บ้านบุ่งเบา ม.9 5. บ้านขี้เหล็ก ม.10 6. บ้านหนองโน ม.9 7. บ้านหินปูน ม.17 รวมทั้งสิ้น 9 ชุมชน ในตำบลเขวาใหญ่ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม
2561
21   รหัสโครงการ : 6107002
  ชื่อโครงการ : โครงการเติมเต็มมาตรฐานความรู้ด้านนาฏศิลป์ไทย   
  หัวหน้าโครงการ : เกิดศิริ นกน้อย
  คณะ/หน่วยงาน : คณะศิลปกรรมศาสตร์
  พื้นที่ดำเนินการ : คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2561
22   รหัสโครงการ : 6107003
  ชื่อโครงการ : โครงการการส่งเสริมบทบาทของสภาวัฒนธรรมอำเภอนาดูนในการอนุรักษ์โบราณสถาน   
  หัวหน้าโครงการ : ติณณ์ ชัยสายัณห์
  คณะ/หน่วยงาน : คณะนิติศาสตร์
  พื้นที่ดำเนินการ : บ้านนาดูน ต.นาดูน อ.นาดูน จ.มหาสารคาม
2561
23   รหัสโครงการ : 6107004
  ชื่อโครงการ : โครงการสร้างเสริมสุขภาพโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น   
  หัวหน้าโครงการ : นภชนก รักษาเคน
  คณะ/หน่วยงาน : คณะพยาบาลศาสตร์
  พื้นที่ดำเนินการ : บ้านทัน ต.นาสีนวล อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม
2561
24   รหัสโครงการ : 6107005
  ชื่อโครงการ : โครงการการวิเคราะห์และรวบรวมภูมิปัญญาการรักษาโรคจากหมอพื้นบ้าน   
  หัวหน้าโครงการ : บรรลือ สังข์ทอง
  คณะ/หน่วยงาน : คณะเภสัชศาสตร์
  พื้นที่ดำเนินการ : ป่าโคกข่าว ตำบลเหล่าดอกไม้ อ.ชื่นชม จ.มหาสารคาม
2561