• กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  • 04-3754-416 (1756)

ค้นหาเพิ่มเติมจากชื่อหัวหน้าโครงการ/ คณะ-หน่วยงาน/ ประเภททุน / ปีงบประมาณ
ลำดับ โครงการ ปีงบประมาณ
1   รหัสโครงการ : 5908001
  ชื่อโครงการ : การศึกษาประเพณีบวชควายหลวงในมิติทางมานุษยวิทยา   
  หัวหน้าโครงการ : สมชาย นิลอาธิ
  คณะ/หน่วยงาน : สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน
  พื้นที่ดำเนินการ : อ.เชียงขวัญ จ.ร้อยเอ็ด
2559
2   รหัสโครงการ : 5908002
  ชื่อโครงการ : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ผ่านกระบวนการศิลปะลายรดน้ำ" เพื่อส่งเสริมความรู้ ทักษะด้านศิลปะ และวัฒนธรรม   
  หัวหน้าโครงการ : สถิต เจ็กมา
  คณะ/หน่วยงาน : สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน
  พื้นที่ดำเนินการ : สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มมส/ชุมชนโนนศรีสวัสดิ์ อ.เมือง จ.มหาสารคาม
2559
3   รหัสโครงการ : 5908003
  ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาเกณฑ์มาตรฐานการผลิตแคนอีสาน   
  หัวหน้าโครงการ : อาทิตย์ คำหงษ์ษา/สิทธิศักดิ์ จำปาแดง
  คณะ/หน่วยงาน : วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ /คณะวัฒนธรรมศาสตร์
  พื้นที่ดำเนินการ : วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มมส จ.มหาสารคาม/จ.ร้อยเอ็ด/จ.ชัยภูมิ/จ.นครพนม
2559
4   รหัสโครงการ : 5908004
  ชื่อโครงการ : โครงการ การสร้างความตระหนักรู้ถึงความสำคัญของประเพณีการเล่นในพิธีกรรมท้องถิ่น กรณีบวชควายจ่าในงานประเพณีบั้งไฟในเขตพื้นที่อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด   
  หัวหน้าโครงการ : ณรงค์ศักดิ์ ราวะรินทร์
  คณะ/หน่วยงาน : สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน
  พื้นที่ดำเนินการ : อ.เชียงขวัญ จ.ร้อยเอ็ด
2559
5   รหัสโครงการ : 5908005
  ชื่อโครงการ : โครงการอนุรักษ์รำโทน อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม   
  หัวหน้าโครงการ : คมกริช การินทร์
  คณะ/หน่วยงาน : วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
  พื้นที่ดำเนินการ : ต.โคกพระ อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม
2559
6   รหัสโครงการ : 5908006
  ชื่อโครงการ : โครงการประกวดเดี่ยวดนตรีไทยสร้างสรรค์จากเพลงพื้นบ้านอีสาน ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ สยาบรมราชกุมารี ครั้งที่ 1   
  หัวหน้าโครงการ : พิภัช สอนใย
  คณะ/หน่วยงาน : วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
  พื้นที่ดำเนินการ : วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มมส
2559
7   รหัสโครงการ : 5908007
  ชื่อโครงการ : โครงการ "สารนุกรมศิลปวัฒนธรรมอีสาน เรื่อง จิตรกรรมฝาผนังพุทธอุโบสถแบบดั้งเดิมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ"   
  หัวหน้าโครงการ : ศุภชัย สิงห์ยะบุศย์
  คณะ/หน่วยงาน : คณะศิลปกรรมศาสตร์
  พื้นที่ดำเนินการ : จ.กาฬสินธุ์/จ.มหาสารคาม/จ.ร้อยเอ็ด/จ.ขอนแก่น/จ.บุรีรัมย์/จ.อุบลราชธานี/จ.อำนาจเจริญ/จ.นครพนม/จ.นครราชสีมา
2559
8   รหัสโครงการ : 5908009
  ชื่อโครงการ : โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ภายใต้หัวข้อ   
  หัวหน้าโครงการ : ยุทธนา ไพกะเพศ
  คณะ/หน่วยงาน : คณะศิลปกรรมศาสตร์
  พื้นที่ดำเนินการ : ม.มหาสารคาม/ม.ราชภัฎศรีสะเกษ/ม.ราชภัฎบุรีรัมย์/ม.ราชภัฎสุรินทร์
2559