• กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  • 04-3754-416 (1756)

ค้นหาเพิ่มเติมจากชื่อหัวหน้าโครงการ/ คณะ-หน่วยงาน/ ประเภททุน / ปีงบประมาณ
ลำดับ โครงการ ปีงบประมาณ
1   รหัสโครงการ : 6108001
  ชื่อโครงการ : โครงการการผสานต้นทุนสังคมวัฒนธรรมบ้าน-วัด-โรงเรียน (บวร) เพื่อส่งเสริมกระบวนการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายชุมชน   
  หัวหน้าโครงการ : อภิพงษ์ พุฒคำ
  คณะ/หน่วยงาน : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
  พื้นที่ดำเนินการ : อบต.แพง อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม
2561
2   รหัสโครงการ : 6108002
  ชื่อโครงการ : โครงการการพัฒนาระบบสืบค้นศิลปะมวยไทยป้องกันตัวในภาพนิ่งและวีดิทัศน์   
  หัวหน้าโครงการ : จักรกฤษณ์ แสงแก้ว
  คณะ/หน่วยงาน : คณะวิทยาการสารสนเทศ
  พื้นที่ดำเนินการ : 1.คณะศึกษาศาสตร์/สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2.ค่ายมวยในจังหวัดมหาสารคาม 1 ค่าย ค่ายมวยดาบรันสารคาม เลขที่ 88 หมู่ที่14 ถนนสารคาม-กมลาไสย ต.ลาดพัฒนา อ.เมือง จ.มหาสารคาม
2561
3   รหัสโครงการ : 6108003
  ชื่อโครงการ : โครงการ “ห้องเรียนอาเซียน”   
  หัวหน้าโครงการ : ธัญลักษณ์ มูลสุวรรณ
  คณะ/หน่วยงาน : คณะศิลปกรรมศาสตร์
  พื้นที่ดำเนินการ : 1.ภาควิชาศิลปะการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2.โรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดมหาสารคาม
2561
4   รหัสโครงการ : 6108004
  ชื่อโครงการ : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการถ่ายทอดความรู้การวาดภาพจิตรกรรมฝาผนังบนผ้าไหมเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม จังหวัดมหาสารคาม   
  หัวหน้าโครงการ : สถิตย์ เจ็กมา
  คณะ/หน่วยงาน : สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน
  พื้นที่ดำเนินการ : 1.สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2.วัดป่าเรไร บ.หนองพอก หมู่ 7 ต.ดงบัง อ.นาดูน จ.มหาสารคาม
2561
5   รหัสโครงการ : 6108005
  ชื่อโครงการ : โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัฒนธรรมการบริโภคปลา เพื่อส่งเสริมให้เป็นผลิตภัณฑ์อาหารชุมชน ตำบลเขวาไร่ อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม   
  หัวหน้าโครงการ : วันทกาญจน์ สีมาโรฤทธิ์
  คณะ/หน่วยงาน : คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
  พื้นที่ดำเนินการ : ตำบลเขวาไร่ อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม
2561
6   รหัสโครงการ : 6108006
  ชื่อโครงการ : โครงการตลาดนัดสินค้าภูมิปัญญาท้องถิ่นอีสานออนไลน์ MSU e-shop   
  หัวหน้าโครงการ : วิลาวัณย์ พรพัชรพงศ์
  คณะ/หน่วยงาน : คณะวิทยาการสารสนเทศ
  พื้นที่ดำเนินการ : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม
2561
7   รหัสโครงการ : 6108007
  ชื่อโครงการ : โครงการสำรวจป่าเชิงวัฒนธรรมด้วยระบบ GIS พื้นที่ป่าโคกน้ำเกลี้ยง บ้านหนองบัวแดง ตำบลนาเชือก อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม   
  หัวหน้าโครงการ : ธรพร บุศย์น้ำเพชร
  คณะ/หน่วยงาน : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
  พื้นที่ดำเนินการ : พื้นที่ป่าโคกน้ำเกลี้ยง บ้านหนองบัวแดง ตำบลนาเชือก อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม
2561
8   รหัสโครงการ : 6108008
  ชื่อโครงการ : โครงการการวางผังแม่บทเมืองเตา ตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม   
  หัวหน้าโครงการ : สกลชัย บุญปัญจา
  คณะ/หน่วยงาน : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์
  พื้นที่ดำเนินการ : ตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
2561