• กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  • 04-3754-416 (1756)

ค้นหาเพิ่มเติมจากชื่อหัวหน้าโครงการ/ คณะ-หน่วยงาน/ ประเภททุน / ปีงบประมาณ
ลำดับ โครงการ ปีงบประมาณ
1   รหัสโครงการ : 6408001
  ชื่อโครงการ : โครงการ การสืบสานภูมิปัญญาและการพัฒนาออกแบบสิ่งทอผ้าไหมนาโนซิงค์เพื่อสุขภาพลาย   
  หัวหน้าโครงการ : วชิร ชนะบุตร
  คณะ/หน่วยงาน : คณะแพทยศาสตร์
  พื้นที่ดำเนินการ : หมู่บ้านดงบัง ต.ดงบัง อ.นาดูน จ.มหาสารคาม
2564
2   รหัสโครงการ : 6408002
  ชื่อโครงการ : โครงการ การพัฒนาภูมิปัญญาการผลิตผ้าฝ้ายทอมือย้อมสีธรรมชาติ ของกลุ่มผู้ผลิตผ้าฝ้ายทอมือย้อมสีธรรมชาติหนองโนรุ่งเรือง ให้เหมาะสมกับบริบทสังคมร่วมสมัย   
  หัวหน้าโครงการ : สรัญญา ภักดีสุวรรณ
  คณะ/หน่วยงาน : คณะศิลปกรรมศาสตร์
  พื้นที่ดำเนินการ : บ.หนองโนใต้ ต.นาดูน อ.นาดูน จ.มหาสารคาม
2564
3   รหัสโครงการ : 6408003
  ชื่อโครงการ : โครงการ การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผ้าไหมลายดอกข่า บ.นาเมือง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม   
  หัวหน้าโครงการ : คชากฤษ เหลี่ยมไธสง
  คณะ/หน่วยงาน : คณะวิทยาการสารสนเทศ
  พื้นที่ดำเนินการ : บ.นาเมือง ต.นาข่า อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม
2564
4   รหัสโครงการ : 6408004
  ชื่อโครงการ : โครงการ สำรวจและอนุรักษ์ผ้าห่อคัมภีร์ใบลานภาคอีสาน อัตลักษณ์และการแพร่กระจายทางวัฒนธรรม   
  หัวหน้าโครงการ : วีณา วีสเพ็ญ
  คณะ/หน่วยงาน : สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน
  พื้นที่ดำเนินการ : วัดท่าม่วง ต.ท่าม่วง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด วัดมหาชัย ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม วัดทุ่งศรีวิไล ต.ชีทวน อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี วัดหนองหลัก อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี วัดมณีวนาราม ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
2564
5   รหัสโครงการ : 6408005
  ชื่อโครงการ : โครงการ การพัฒนาระบบฐานข้อมูลผ้าทอจังหวัดมหาสารคามเพื่อส่งเสริมการตลาดในรูปแบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์   
  หัวหน้าโครงการ : นิ่มนวล จันทรุญ
  คณะ/หน่วยงาน : สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน
  พื้นที่ดำเนินการ : กลุ่มทอผ้า 13 อำเภอในจังหวัดมหาสารคาม
2564
6   รหัสโครงการ : 6408006
  ชื่อโครงการ : โครงการ “สืบหูกผูกฮ้อยรอยผ้ามหาสารคาม”: การรวบรวมและเผยแพร่องค์ความรู้ “ผ้าพื้นบ้าน” ที่สำคัญในจังหวัดมหาสารคาม   
  หัวหน้าโครงการ : นพพล แก่งจำปา
  คณะ/หน่วยงาน : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  พื้นที่ดำเนินการ : แหล่ง “ผ้าพื้นบ้าน” เดิมในเขตอำเภอต่าง ๆ ในจังหวัดมหาสารคาม
2564
7   รหัสโครงการ : 6208001
  ชื่อโครงการ : โครงการ การผสานต้นทุนสังคมวัฒนธรรม บ้าน-วัด-โรงเรียน (บวร) เพื่อส่งเสริมกระบวนการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายชุมชน พื้นที่ตำบลหนองแสง อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม   
  หัวหน้าโครงการ : นิพนธ์ ตันไพบูลย์กุล
  คณะ/หน่วยงาน : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
  พื้นที่ดำเนินการ : -
2562
8   รหัสโครงการ : 6208002
  ชื่อโครงการ : โครงการการศึกษาแนวทางในการออกแบบวิหารพระอุปคุตกลางน้ำ ณ สวนสาธารณะหนองแวง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม   
  หัวหน้าโครงการ : วรากุล ตันทนะเทวินทร์
  คณะ/หน่วยงาน : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์
  พื้นที่ดำเนินการ : -
2562