• กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  • 04-3754-416 (1756)

ค้นหาเพิ่มเติมจากชื่อหัวหน้าโครงการ/ คณะ-หน่วยงาน/ ประเภททุน / ปีงบประมาณ
ลำดับ โครงการ ปีงบประมาณ
1   รหัสโครงการ : 6208001
  ชื่อโครงการ : โครงการ การผสานต้นทุนสังคมวัฒนธรรม บ้าน-วัด-โรงเรียน (บวร) เพื่อส่งเสริมกระบวนการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายชุมชน พื้นที่ตำบลหนองแสง อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม   
  หัวหน้าโครงการ : นิพนธ์ ตันไพบูลย์กุล
  คณะ/หน่วยงาน : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
  พื้นที่ดำเนินการ : -
2562
2   รหัสโครงการ : 6208002
  ชื่อโครงการ : โครงการการศึกษาแนวทางในการออกแบบวิหารพระอุปคุตกลางน้ำ ณ สวนสาธารณะหนองแวง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม   
  หัวหน้าโครงการ : วรากุล ตันทนะเทวินทร์
  คณะ/หน่วยงาน : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์
  พื้นที่ดำเนินการ : -
2562
3   รหัสโครงการ : 6208003
  ชื่อโครงการ : โครงการการพัฒนากลุ่มมัคคุเทศก์ท้องถิ่นในชุมชนจิตรกรรมฝาผนังดั้งเดิม เพื่อรองรับเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม จังหวัดมหาสารคาม   
  หัวหน้าโครงการ : ศุภชัย สิงห์ยะบุศย์
  คณะ/หน่วยงาน : คณะศิลปกรรมศาสตร์
  พื้นที่ดำเนินการ : -
2562
4   รหัสโครงการ : 6208004
  ชื่อโครงการ : โครงการประวัติศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 50 ปี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประวัติศาสตร์เรื่องราว และความทรงจำ   
  หัวหน้าโครงการ : วุฒิกร กะตะสีลา
  คณะ/หน่วยงาน : กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ
  พื้นที่ดำเนินการ : จังหวัดมหาสารคาม
2562
5   รหัสโครงการ : 6208005
  ชื่อโครงการ : โครงการประวัติศาสตร์การขยายตัวของเมืองมหาสารคาม พ.ศ.2408-2561   
  หัวหน้าโครงการ : ทวีศิลป์ สืบวัฒนะ
  คณะ/หน่วยงาน : คณะวัฒนธรรมศาสตร์
  พื้นที่ดำเนินการ : จังหวัดมหาสารคาม
2562
6   รหัสโครงการ : 6208006
  ชื่อโครงการ : โครงการการบูรณาการสหวิทยาเพื่อการเรียนรู้และยกระดับศิลปวัฒนธรรม ตำบลหนองแสง อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม   
  หัวหน้าโครงการ : ปิยภัทร บุษบาบดินทร์
  คณะ/หน่วยงาน : คณะวิทยาศาสตร์
  พื้นที่ดำเนินการ : -
2562
7   รหัสโครงการ : 6208007
  ชื่อโครงการ : โครงการการจัดการขยะชุมชนแบบมีส่วนร่วมในเทศบาลตำบลท่าขอนยาง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม กรณีศึกษาพื้นที่ชุมชนโดยรอบเส้นทางเข้ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม   
  หัวหน้าโครงการ : ธนายุทธ ไชยธงรัตน์
  คณะ/หน่วยงาน : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์
  พื้นที่ดำเนินการ : -
2562
8   รหัสโครงการ : 6208008
  ชื่อโครงการ : โครงการจัดทำแผนที่และแอพลิเคชั่นแหล่งวัฒนธรรมท้องถิ่นที่มีชีวิตของมหาสารคาม   
  หัวหน้าโครงการ : วีรพล เจียมวิสุทธิ์
  คณะ/หน่วยงาน : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์
  พื้นที่ดำเนินการ : -
2562