• กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  • 04-3754-416 (1756)

ค้นหาเพิ่มเติมจากชื่อหัวหน้าโครงการ/ คณะ-หน่วยงาน/ ประเภททุน / ปีงบประมาณ
ลำดับ โครงการ ปีงบประมาณ
1   รหัสโครงการ : 6008001
  ชื่อโครงการ : โครงการ “ฮีตเดือน 4 ประเพณีบุญผะเหวด เรียนรู้ อนุรักษ์ สืบสาน และการฟื้นฟูเครื่องฮ้อยเครื่องพัน ตามภูมิปัญญาท้องถิ่น”   
  หัวหน้าโครงการ : ปฐมพงศ์ ณ จัมปาศักดิ์
  คณะ/หน่วยงาน : คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
  พื้นที่ดำเนินการ : อาคารโรงอาหารกลาง (กองทะเบียนและประมวลผล) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม
2560
2   รหัสโครงการ : 6008002
  ชื่อโครงการ : โครงการงานนมัสการสมโภช สรงน้ำ ปิดทอง พระพุทธกันทรวิชัยอภิสมัยธรรมนายก ครบรอบ 36 ปี และแห่ดอกไม้บุญเดือน 5 ประจำปี 2560   
  หัวหน้าโครงการ : ปฐมพงศ์ ณ จัมปาศักดิ์
  คณะ/หน่วยงาน : คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
  พื้นที่ดำเนินการ : ณ บริเวณหอพระพุทธกันทรวิชัยอภิสมัยธรรมนายก มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เขตพื้นที่ในเมือง (ข้างสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน)
2560
3   รหัสโครงการ : 6008003
  ชื่อโครงการ : โครงการภูมิปัญญากระติบข้าวกับวิถีชาวอีสานในกลุ่มชาติพันธุ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   
  หัวหน้าโครงการ : วีระชัย สายจันทา
  คณะ/หน่วยงาน : สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช
  พื้นที่ดำเนินการ : -
2560
4   รหัสโครงการ : 6008004
  ชื่อโครงการ : โครงการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น "ศิลปะการแทงหยวก : ปราสาทผึ้งบ้านโพนทราย"   
  หัวหน้าโครงการ : วีณา วีสเพ็ญ
  คณะ/หน่วยงาน : สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน
  พื้นที่ดำเนินการ : บ้านโพนทราย ตำบลบ้านไทย อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)
2560
5   รหัสโครงการ : 5908001
  ชื่อโครงการ : การศึกษาประเพณีบวชควายหลวงในมิติทางมานุษยวิทยา   
  หัวหน้าโครงการ : สมชาย นิลอาธิ
  คณะ/หน่วยงาน : สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน
  พื้นที่ดำเนินการ : อ.เชียงขวัญ จ.ร้อยเอ็ด
2559
6   รหัสโครงการ : 5908002
  ชื่อโครงการ : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ผ่านกระบวนการศิลปะลายรดน้ำ" เพื่อส่งเสริมความรู้ ทักษะด้านศิลปะ และวัฒนธรรม   
  หัวหน้าโครงการ : สถิตย์ เจ็กมา
  คณะ/หน่วยงาน : สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน
  พื้นที่ดำเนินการ : สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มมส/ชุมชนโนนศรีสวัสดิ์ อ.เมือง จ.มหาสารคาม
2559
7   รหัสโครงการ : 5908003
  ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาเกณฑ์มาตรฐานการผลิตแคนอีสาน   
  หัวหน้าโครงการ : อาทิตย์ คำหงษ์ศา
  คณะ/หน่วยงาน : วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
  พื้นที่ดำเนินการ : วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มมส จ.มหาสารคาม/จ.ร้อยเอ็ด/จ.ชัยภูมิ/จ.นครพนม
2559
8   รหัสโครงการ : 5908004
  ชื่อโครงการ : โครงการผลิตสื่อสร้างสรรคืเพื่อเผยแพร่ประเพณีการเล่นในพิธีกรรมท้องถิ่น กรณีบวชควายจ่าในงานประเพณีบั้งไฟในเขตพื้นที่อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด   
  หัวหน้าโครงการ : ณรงค์ศักดิ์ ราวะรินทร์
  คณะ/หน่วยงาน : สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน
  พื้นที่ดำเนินการ : อ.เชียงขวัญ จ.ร้อยเอ็ด
2559