• กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  • 04-3754-416 (1756)

ค้นหาเพิ่มเติมจากชื่อหัวหน้าโครงการ/ คณะ-หน่วยงาน/ ประเภททุน / ปีงบประมาณ
ลำดับ โครงการ ปีงบประมาณ
9   รหัสโครงการ : 6208009
  ชื่อโครงการ : โครงการการท่องเที่ยวเพื่อการอนุรักษ์ป่าชุมชนโคกหินลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม   
  หัวหน้าโครงการ : ลิขิต จันทร์แก้ว
  คณะ/หน่วยงาน : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
  พื้นที่ดำเนินการ : -
2562
10   รหัสโครงการ : 6208010
  ชื่อโครงการ : โครงการบูรณาการวรรณกรรมสู่ภาพยนต์เพื่อตอบสนองแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์   
  หัวหน้าโครงการ : ปรีชา สาคร
  คณะ/หน่วยงาน : คณะวิทยาการสารสนเทศ
  พื้นที่ดำเนินการ : -
2562
11   รหัสโครงการ : 6208011
  ชื่อโครงการ : โครงการรูปแบบของนวัตกรรมการจัดการท่องเที่ยวนวัตวิถีแบบโฮม สเตย์ เพื่อส่งเสริมสุขภาพและบำบัดรักษาโรคปวดเข่าโดยการใช้โคลนบำบัด (Mud Therapy) ชุมชนหัวขัว อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม   
  หัวหน้าโครงการ : วชิร ชนะบุตร
  คณะ/หน่วยงาน : คณะแพทยศาสตร์
  พื้นที่ดำเนินการ : -
2562
12   รหัสโครงการ : 6208012
  ชื่อโครงการ : โครงการท่องเที่ยวเชิงมรดกวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน ประจำปี 2562   
  หัวหน้าโครงการ : ปฐมพงศ์ ณ จัมปาศักดิ์
  คณะ/หน่วยงาน : คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
  พื้นที่ดำเนินการ : -
2562
13   รหัสโครงการ : 6208013
  ชื่อโครงการ : โครงการผลิตสื่อส่งเสริมศิลปหัตถกรรมพื้นบ้าน “ธุงผะเหวดอีสาน”   
  หัวหน้าโครงการ : วีณา วีสเพ็ญ
  คณะ/หน่วยงาน : สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน
  พื้นที่ดำเนินการ : สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มมส/ชุมชนโนนศรีสวัสดิ์ อ.เมือง จ.มหาสารคาม
2562
14   รหัสโครงการ : 6208014
  ชื่อโครงการ : โครงการภาพจิตรกรรมสามมิติและประติมากรรมเพื่อสร้างแลนด์มาร์คทางศิลปะและวัฒนธรรมของ มมส   
  หัวหน้าโครงการ : สันติ สิงห์สุ
  คณะ/หน่วยงาน : คณะศิลปกรรมศาสตร์
  พื้นที่ดำเนินการ : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม
2562
15   รหัสโครงการ : 6108001
  ชื่อโครงการ : โครงการการผสานต้นทุนสังคมวัฒนธรรมบ้าน-วัด-โรงเรียน (บวร) เพื่อส่งเสริมกระบวนการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายชุมชน   
  หัวหน้าโครงการ : อภิพงษ์ พุฒคำ
  คณะ/หน่วยงาน : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
  พื้นที่ดำเนินการ : อบต.แพง อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม
2561
16   รหัสโครงการ : 6108002
  ชื่อโครงการ : โครงการการพัฒนาระบบสืบค้นศิลปะมวยไทยป้องกันตัวในภาพนิ่งและวีดิทัศน์   
  หัวหน้าโครงการ : จักรกฤษณ์ แสงแก้ว
  คณะ/หน่วยงาน : คณะวิทยาการสารสนเทศ
  พื้นที่ดำเนินการ : 1.คณะศึกษาศาสตร์/สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2.ค่ายมวยในจังหวัดมหาสารคาม 1 ค่าย ค่ายมวยดาบรันสารคาม เลขที่ 88 หมู่ที่14 ถนนสารคาม-กมลาไสย ต.ลาดพัฒนา อ.เมือง จ.มหาสารคาม
2561