• กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  • 04-3754-416 (1756)

ค้นหาเพิ่มเติมจากชื่อหัวหน้าโครงการ/ คณะ-หน่วยงาน/ ประเภททุน / ปีงบประมาณ
ลำดับ โครงการ ปีงบประมาณ
9   รหัสโครงการ : 6208003
  ชื่อโครงการ : โครงการการพัฒนากลุ่มมัคคุเทศก์ท้องถิ่นในชุมชนจิตรกรรมฝาผนังดั้งเดิม เพื่อรองรับเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม จังหวัดมหาสารคาม   
  หัวหน้าโครงการ : ศุภชัย สิงห์ยะบุศย์
  คณะ/หน่วยงาน : คณะศิลปกรรมศาสตร์
  พื้นที่ดำเนินการ : -
2562
10   รหัสโครงการ : 6208004
  ชื่อโครงการ : โครงการประวัติศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 50 ปี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประวัติศาสตร์เรื่องราว และความทรงจำ   
  หัวหน้าโครงการ : วุฒิกร กะตะสีลา
  คณะ/หน่วยงาน : กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ
  พื้นที่ดำเนินการ : จังหวัดมหาสารคาม
2562
11   รหัสโครงการ : 6208005
  ชื่อโครงการ : โครงการประวัติศาสตร์การขยายตัวของเมืองมหาสารคาม พ.ศ.2408-2561   
  หัวหน้าโครงการ : ทวีศิลป์ สืบวัฒนะ
  คณะ/หน่วยงาน : คณะวัฒนธรรมศาสตร์
  พื้นที่ดำเนินการ : จังหวัดมหาสารคาม
2562
12   รหัสโครงการ : 6208006
  ชื่อโครงการ : โครงการการบูรณาการสหวิทยาเพื่อการเรียนรู้และยกระดับศิลปวัฒนธรรม ตำบลหนองแสง อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม   
  หัวหน้าโครงการ : ปิยภัทร บุษบาบดินทร์
  คณะ/หน่วยงาน : คณะวิทยาศาสตร์
  พื้นที่ดำเนินการ : -
2562
13   รหัสโครงการ : 6208007
  ชื่อโครงการ : โครงการการจัดการขยะชุมชนแบบมีส่วนร่วมในเทศบาลตำบลท่าขอนยาง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม กรณีศึกษาพื้นที่ชุมชนโดยรอบเส้นทางเข้ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม   
  หัวหน้าโครงการ : ธนายุทธ ไชยธงรัตน์
  คณะ/หน่วยงาน : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์
  พื้นที่ดำเนินการ : -
2562
14   รหัสโครงการ : 6208008
  ชื่อโครงการ : โครงการจัดทำแผนที่และแอพลิเคชั่นแหล่งวัฒนธรรมท้องถิ่นที่มีชีวิตของมหาสารคาม   
  หัวหน้าโครงการ : วีรพล เจียมวิสุทธิ์
  คณะ/หน่วยงาน : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์
  พื้นที่ดำเนินการ : -
2562
15   รหัสโครงการ : 6208009
  ชื่อโครงการ : โครงการการท่องเที่ยวเพื่อการอนุรักษ์ป่าชุมชนโคกหินลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม   
  หัวหน้าโครงการ : ลิขิต จันทร์แก้ว
  คณะ/หน่วยงาน : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
  พื้นที่ดำเนินการ : -
2562
16   รหัสโครงการ : 6208010
  ชื่อโครงการ : โครงการบูรณาการวรรณกรรมสู่ภาพยนต์เพื่อตอบสนองแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์   
  หัวหน้าโครงการ : ปรีชา สาคร
  คณะ/หน่วยงาน : คณะวิทยาการสารสนเทศ
  พื้นที่ดำเนินการ : -
2562