• กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  • 04-3754-416 (1756)


ระบบบริหารจัดการงานวิจัย งานบริการวิชาการ และงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

        ระบบบริหารจัดการงานวิจัย งานบริการวิชาการ และงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม จัดทำขึ้นเพื่อตอบสนองการทำงานของกองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ ตามพันธกิจต่าง ๆ ที่ได้รับมอบหมาย จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และเป็นฐานข้อมูลให้บุคลากรและนิสิตภายในมหาวิทยาลัยได้สืบค้นข้อมูลต่าง ๆ ที่เกียวข้องกับงานวิจัย งานบริการวิชาการ และงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยต่อไป <= คู่มือการใช้งานระบบ ฯ =>