• กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  • 04-3754-416 (1756)

ค้นหาจากชื่อบทความ/ งานวิจัย/ งานสร้างสรรค์/ ชื่อหัวหน้าโครงการ/ คณะ-หน่วยงาน/ ประเภททุน / ปีงบประมาณ
ลำดับ ชื่อบทความทางวิชาการ/ งานวิจัย/ งานสร้างสรรค์
1 Article Title : Chemical composition and efficacy of betel piper essential oil against re flour beetle, Tribolium castaneum (Herbst)
แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ : Journal of Communications in Agricultural and Applied Biological Sciences
นักวิจัย/ ผู้ร่วมวิจัย : ฤชุอร วรรณะ, พีระยศ แข็งขัน, มงคล วงศ์สวัสดิ์, ดาริการ์ บุญพันธ์
2 ชื่อผลงาน : การพัฒนาชุดการสอนเมโลเดี้ยนตามแนวคิดของโคดาย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านโคกสำราญ จังหวัดนครราชสีมา
Article Title : The development of The melodic intruction set based on the comcept of Kodaly. For student in primary khoksumran school Nakhonratchasima.

นักวิจัย/ ผู้ร่วมวิจัย : ธนัณณ์ ขันทะยศ, สยาม จวงประโคน
3 Article Title : Quality assessment of trace Cd and Pb contaminants in Thai herbal medicines using ultrasound- assisted digestion prior to flame atomic absorption spectrometry
นักวิจัย/ ผู้ร่วมวิจัย : เกรียงไกร พลหงษ์
4 ชื่อผลงาน : มายาคติ ความเปลี่ยนแปลงกับการประกวดชายฉกรรจ์ในสังคมไทย
Article Title : Myths, Changes and Men Contest in Thai Society

แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ : มหาวิทยาลัยพะเยา( PHAYAO RESEARCH CONFERENCE 8 )
Volume : 0000 | Issue : 0000 | Pages : 0000
นักวิจัย/ ผู้ร่วมวิจัย : ยุทธพงษ๋์ ต้นประดู่, รศ.ดร.สาวิตร พงศ์วัชร์
5 Article Title : Above ground carbon biomass assessment using satellite remote sensing reflection values
แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ : RESEARCH & KNOWLEDGE
Volume : 4 | Issue : 1 | Pages : 41-46
นักวิจัย/ ผู้ร่วมวิจัย : ธีรวงศ์  เหล่าสุวรรณ, ญาณวุฒิ อุทรักษ์, ธนัทเดช โรจนกุศล
6 Article Title : In Vivo and In Vitro Evidence for the Antihyperuricemic, Antiinflammatory and Antioxidant Effects of a Traditional Ayurvedic Medicine, Triphala
แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ : Natural Product Communications
Volume : 12 | Issue : 10 | Pages : 1635-1638
นักวิจัย/ ผู้ร่วมวิจัย : บรรลือ สังข์ทอง, ประสบอร รินทอง, Vilasinee Hirunpanich Sato, Narawat Nuamnaichati, Supachoke Mangmool, Hitoshi Sato
7 Article Title : Rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) adipose tissue undergoes major changes in immune gene expression following bacterial infection or stimulation with pro-inflammatory molecules
แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ : Developmental & Comparative Immunology
Volume : 81 | Pages : 83-94
นักวิจัย/ ผู้ร่วมวิจัย : เอกพล วังคะฮาต
8 Article Title : Convergence Theorems for common fixed points of two G-nonexpansive mappings in a Banach space with a directed graph (Thai Journal of Mathematics)
นักวิจัย/ ผู้ร่วมวิจัย : ฉลองชัย กล้าณรงค์
9 Article Title : Siamopsis gen. nov. and five new species of the subfamily Cypridopsinae Kaufmann, 1900 (Crustacea: Ostracoda) from Thailand
แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ : European Journal of Taxonomy
Volume : 384 | Pages : 1-39
นักวิจัย/ ผู้ร่วมวิจัย : Savatenalinton, S.
10 Article Title : Species diversity of ostracods (Crustacea: Ostracoda) from rice fields in Northeast Thailand, with the description of a new Tanycypris species
แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ : Zootaxa
Volume : 4362 | Issue : 4 | Pages : 499-516
นักวิจัย/ ผู้ร่วมวิจัย : Savatenalinton, S.