ระบบบริหารงานวิจัย การบริการวิชาการ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  • กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  • 04-3754-416 (1756)

ค้นหาจากชื่อบทความ/ งานวิจัย/ งานสร้างสรรค์/ ชื่อหัวหน้าโครงการ/ คณะ-หน่วยงาน/ ประเภททุน / ปีงบประมาณ
ลำดับ ชื่อบทความทางวิชาการ/ งานวิจัย/ งานสร้างสรรค์
1 Article Title : Above ground carbon biomass assessment using satellite remote sensing reflection values
แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ : RESEARCH & KNOWLEDGE
Volume : 4 | Issue : 1 | Pages : 41-46
นักวิจัย/ ผู้ร่วมวิจัย : ธีรวงศ์  เหล่าสุวรรณ, ญาณวุฒิ อุทรักษ์, ธนัทเดช โรจนกุศล
2 Article Title : In Vivo and In Vitro Evidence for the Antihyperuricemic, Antiinflammatory and Antioxidant Effects of a Traditional Ayurvedic Medicine, Triphala
แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ : Natural Product Communications
Volume : 12 | Issue : 10 | Pages : 1635-1638
นักวิจัย/ ผู้ร่วมวิจัย : บรรลือ สังข์ทอง, ประสบอร รินทอง, Vilasinee Hirunpanich Sato, Narawat Nuamnaichati, Supachoke Mangmool, Hitoshi Sato
3 Article Title : Rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) adipose tissue undergoes major changes in immune gene expression following bacterial infection or stimulation with pro-inflammatory molecules
แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ : Developmental & Comparative Immunology
Volume : 81 | Pages : 83-94
นักวิจัย/ ผู้ร่วมวิจัย : เอกพล วังคะฮาต
4 Article Title : Siamopsis gen. nov. and five new species of the subfamily Cypridopsinae Kaufmann, 1900 (Crustacea: Ostracoda) from Thailand
แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ : European Journal of Taxonomy
Volume : 384 | Pages : 1-39
นักวิจัย/ ผู้ร่วมวิจัย : Savatenalinton, S.
5 Article Title : Species diversity of ostracods (Crustacea: Ostracoda) from rice fields in Northeast Thailand, with the description of a new Tanycypris species
แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ : Zootaxa
Volume : 4362 | Issue : 4 | Pages : 499-516
นักวิจัย/ ผู้ร่วมวิจัย : Savatenalinton, S.
6 Article Title : The International Alcohol Control Study: Methodology and implementation
นักวิจัย/ ผู้ร่วมวิจัย : สุรศักดิ์ ไชยสงค์
7 ชื่อผลงาน : สุคนธบำบัดจากน้ำมันหอมระเหย
Article Title : Aromatherapy from essential oils

นักวิจัย/ ผู้ร่วมวิจัย : วิจิตรา หลวงอินทร์
8 Article Title : Toxicity and bioefficacy of weed essential oils against cowpea bruchids and their effect on mungbean seeds
แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ : International Journal of GEOMATE
Volume : 14 | Issue : 42 | Pages : 14-19
นักวิจัย/ ผู้ร่วมวิจัย : ฤชุอร วรรณะ, พีระยศ แข็งขัน
9 ชื่อผลงาน : ประสิทธิภาพของน้ำมันหอมระเหยพืชสมุนไพร 3 ชนิด ป้องกันกำจัดด้วงงวงข้าวโพด
Article Title : Efficiency of Three Herb Essential Oils Against Maize Weevil

แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ : แก่นเกษตร( Khon Kaen Agriculture Journal )
Volume : 46 | Issue : ฉบับพิเศษ 1 | Pages : 719-724
นักวิจัย/ ผู้ร่วมวิจัย : ฤชุอร วรรณะ, มงคล วงศ์สวัสดิ์
10 ชื่อผลงาน : การศึกษาลักษณะทางคลินิกของผู้สูงอายุท่ีเข้ารับบริการ ณ ห้องฉุกเฉิน โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ : การประชุมวิชาการประจำปี วิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 2( The Second Annual Meeting of Thai College of Emergency Physicians (2018) )
| Pages : 314
นักวิจัย/ ผู้ร่วมวิจัย : นันทวรรณ ทิพยเนตร, ธาราทิพย์ ทวยจันทร์, พัชรี พลกันยา, สุธากร ศศะนาวิน