• กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  • 04-3754-416 (1756)

ค้นหาจากชื่อบทความ/ งานวิจัย/ งานสร้างสรรค์/ ชื่อหัวหน้าโครงการ/ คณะ-หน่วยงาน/ ประเภททุน / ปีงบประมาณ
ลำดับ ชื่อบทความทางวิชาการ/ งานวิจัย/ งานสร้างสรรค์
1 ชื่อผลงาน : ผลกระทบของการจัดการเรียนการสอนผ่านสื่อออนไลน์ต่อผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้นิสิต: กรณีศึกษารายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อจุดมุ่งหมายเฉพาะด้าน
Article Title : Effects of On-line Teaching on Learning Proficiency of Students: Case Study of the Subject of English for Specific Purposes [Pending]

นักวิจัย/ ผู้ร่วมวิจัย : ชลธี โพธิ์ทอง
2 ชื่อผลงาน : เทคนิคการประหยัดพลังงานสำหรับกระบวนการแยกชิ้นส่วนโทรศัพท์มือถือด้วยระบบการให้ความร้อนด้วยคลื่นไมโครเวฟ
Article Title : Energy Saving Technique for Mobile Phone Decomposition Process using Microwave

นักวิจัย/ ผู้ร่วมวิจัย : ชลธี โพธิ์ทอง
3 ชื่อผลงาน : ระบบตรวจวัดความเข้มรังสีอาทิตย์ราคาประหยัดด้วยเทคนิคการประมาณค่าจากเซนเซอร์วัดความสว่าง
Article Title : Low-cost Solar Insolation Measurement System using Estimation Technique from the Brightness Sensor

นักวิจัย/ ผู้ร่วมวิจัย : ชลธี โพธิ์ทอง
4 Article Title : Khanitta Somtrakoon and Waraporn Chouychai. Potential of Salicylic Acid and Synthetic Surfactant on Anthracene and Fluoranthene Remediation by Impatiens balsamina. Walailak Journal of Science and Technology. 18(x): xx-xx, 2021.
แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ : Walailak Journal of Science and Technology
Volume : 18 | Issue : xx | Pages : xx
นักวิจัย/ ผู้ร่วมวิจัย : ขนิษฐา สมตระกูล
5 Article Title : Khanitta Somtrakoon Aphidech Sangdee and Waraporn Chouychai. Effect of Streptomyces sp. St1 on growth of and potential to stimulate anthracene removal by sunn hemp (Crotalaria juncea) grown in anthracene-contaminated soil. Songklanakarin Journal of Science and Technology. In Press.
แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ : Songklanakarin Journal of Science and Technology
Volume : xx | Issue : xx | Pages : xx
นักวิจัย/ ผู้ร่วมวิจัย : ขนิษฐา สมตระกูล
6 ชื่อผลงาน : Multiple-Barcode Verification using Image Processing Technique for Mobile Phone Packaging
Article Title : Multiple-Barcode Verification using Image Processing Technique for Mobile Phone Packaging

นักวิจัย/ ผู้ร่วมวิจัย : ชลธี โพธิ์ทอง
7 ชื่อผลงาน : Development of A Semi-Auto Tea Packer Prototype for Agricultural SME in Thailand and Indonesia
Article Title : Development of A Semi-Auto Tea Packer Prototype for Agricultural SME in Thailand and Indonesia

นักวิจัย/ ผู้ร่วมวิจัย : ชลธี โพธิ์ทอง
8 ชื่อผลงาน : ทดสอบ
Article Title : ทดสอบ

นักวิจัย/ ผู้ร่วมวิจัย : สุชาติ กัญญาประสิทธิ์
9 ชื่อผลงาน : Power Quality improvement for a Single Phase Solar Inverter using a Current Source Inverter with a Buck Converter
Article Title : Power Quality improvement for a Single Phase Solar Inverter using a Current Source Inverter with a Buck Converter

นักวิจัย/ ผู้ร่วมวิจัย : ชลธี โพธิ์ทอง
10 ชื่อผลงาน : Effects of intensity of magnetic field generated by neodymium permanent magnet sheets on electrical characteristics of monocrystalline silicon solar cell
Article Title : Effects of intensity of magnetic field generated by neodymium permanent magnet sheets on electrical characteristics of monocrystalline silicon solar cell

นักวิจัย/ ผู้ร่วมวิจัย : ชลธี โพธิ์ทอง