• กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  • 04-3754-416 (1756)

ค้นหาจากชื่อบทความ/ งานวิจัย/ งานสร้างสรรค์/ ชื่อหัวหน้าโครงการ/ คณะ-หน่วยงาน/ ประเภททุน / ปีงบประมาณ
ลำดับ ชื่อบทความทางวิชาการ/ งานวิจัย/ งานสร้างสรรค์
1 ชื่อผลงาน : Cytotoxicity of Lactobacillus plantarum KK518 isolated from Pak-Sian Dong (Thai fermented Gynandropsis pentaphylla DC.) against HepG2, MCF-7 and HeLa cancer cells
Article Title : Cytotoxicity of Lactobacillus plantarum KK518 isolated from Pak-Sian Dong (Thai fermented Gynandropsis pentaphylla DC.) against HepG2, MCF-7 and HeLa cancer cells

แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ : na( Pharmacognosy Journal )
Volume : 12 | Issue : 5 | Pages : 674–681
นักวิจัย/ ผู้ร่วมวิจัย : วิจิตรา หลวงอินทร์, วรโชติ แสงหา, เบญจพร บุราณรัตน์, วรรณี สมัปปิโต, สุภาพร พุ่มริ้ว, สุทิสา ถาน้อย, Arjan Narbad
2 Article Title : Khanitta Somtrakoon and Waraporn Chouychai. Potential of Salicylic Acid and Synthetic Surfactant on Anthracene and Fluoranthene Remediation by Impatiens balsamina. Walailak Journal of Science and Technology. 18(x): xx-xx, 2021.
แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ : Walailak Journal of Science and Technology
Volume : 18 | Issue : xx | Pages : xx
นักวิจัย/ ผู้ร่วมวิจัย : ขนิษฐา สมตระกูล
3 Article Title : Khanitta Somtrakoon Aphidech Sangdee and Waraporn Chouychai. Effect of Streptomyces sp. St1 on growth of and potential to stimulate anthracene removal by sunn hemp (Crotalaria juncea) grown in anthracene-contaminated soil. Songklanakarin Journal of Science and Technology. In Press.
แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ : Songklanakarin Journal of Science and Technology
Volume : xx | Issue : xx | Pages : xx
นักวิจัย/ ผู้ร่วมวิจัย : ขนิษฐา สมตระกูล
4 ชื่อผลงาน : การตรวจสอบบาร์โค้ดโดยใช้เทคนิคการประมวลผลภาพ
Article Title : Barcode Verification using Image Processing [PENDING]

นักวิจัย/ ผู้ร่วมวิจัย : ชลธี โพธิ์ทอง
5 ชื่อผลงาน : Development of A Semi-Auto Tea Packer Prototype
Article Title : Development of A Semi-Auto Tea Packer Prototype [PENDING]

นักวิจัย/ ผู้ร่วมวิจัย : ชลธี โพธิ์ทอง
6 Article Title : Karyological study of three native species of the genus Alocasia (Araceae) in the northeast of Thailand
แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ : Nucleus
| Pages : 1-5
นักวิจัย/ ผู้ร่วมวิจัย : ดร.สุรพล แสนสุข, ปิยะพร แสนสุข,
7 Article Title : Intra-regular semihyperrings
แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ : Journal of Discrete Mathematical Sciences & Cryptography
นักวิจัย/ ผู้ร่วมวิจัย : วรุจน์ นาคเสน, บัณฑิต ภิบาลจอมมี
8 Article Title : The Integration of File Server Function and Task Management Function to Replace Web Application on Cloud Platform for Cost Reduction, APCCAS2019, Scopus
นักวิจัย/ ผู้ร่วมวิจัย : จันทิมา พลพินิจ
9 Article Title : A Form and API Data Management Platform for Progressive Web Application and Serverless Application Architecture , CIIS2019, Scopus
นักวิจัย/ ผู้ร่วมวิจัย : จันทิมา พลพินิจ
10 ชื่อผลงาน : ลิขสิทธิ์ ประเภทดนตรีกรรม ลักษณะงานโน้ตเพลง (เลขที่ 377453)
Article Title : Copyright of karma music Music score (No. 377453)

นักวิจัย/ ผู้ร่วมวิจัย : ยุทธพงษ๋์ ต้นประดู่, รศ.ดร.สาวิตร พงศ์วัชร์