• กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  • 04-3754-416 (1756)

ค้นหาจากชื่อบทความ/ งานวิจัย/ งานสร้างสรรค์/ ชื่อหัวหน้าโครงการ/ คณะ-หน่วยงาน/ ประเภททุน / ปีงบประมาณ
ลำดับ ชื่อบทความทางวิชาการ/ งานวิจัย/ งานสร้างสรรค์
1 Article Title : Above ground carbon biomass assessment using satellite remote sensing reflection values
แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ : RESEARCH & KNOWLEDGE
Volume : 4 | Issue : 1 | Pages : 41-46
นักวิจัย/ ผู้ร่วมวิจัย : ธีรวงศ์  เหล่าสุวรรณ, ญาณวุฒิ อุทรักษ์, ธนัทเดช โรจนกุศล
2 Article Title : In Vivo and In Vitro Evidence for the Antihyperuricemic, Antiinflammatory and Antioxidant Effects of a Traditional Ayurvedic Medicine, Triphala
แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ : Natural Product Communications
Volume : 12 | Issue : 10 | Pages : 1635-1638
นักวิจัย/ ผู้ร่วมวิจัย : บรรลือ สังข์ทอง, ประสบอร รินทอง, Vilasinee Hirunpanich Sato, Narawat Nuamnaichati, Supachoke Mangmool, Hitoshi Sato
3 Article Title : Rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) adipose tissue undergoes major changes in immune gene expression following bacterial infection or stimulation with pro-inflammatory molecules
แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ : Developmental & Comparative Immunology
Volume : 81 | Pages : 83-94
นักวิจัย/ ผู้ร่วมวิจัย : เอกพล วังคะฮาต
4 ชื่อผลงาน : ผลของมาตรการควบคุมการใช้ยาต่อปริมาณและค่าใช้จ่ายของยานอกบัญชียาหลักชาติกลุ่ม Statins ในโรงพยาบาลจังหวัดแห่งหนึ่ง
แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ : วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน
Volume : 11
นักวิจัย/ ผู้ร่วมวิจัย : สุรศักดิ์ ไชยสงค์, อรอนงค์ วลีขจรเลิศ
5 Article Title : The effect of the intracervical administration of FSH or LH on the levels of hyaluronan, COX2, and COX2 mRNA in the cervix of the nonpregnant ewe
แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ : Theriogenology
นักวิจัย/ ผู้ร่วมวิจัย : สุกัญญา  ลีทองดี, Muhammad Khalid, Rex J. Scaramuzzi
6 ชื่อผลงาน : Dual Charge-Pump DC-DC Multilevel Boost Converter
Article Title : Dual Charge-Pump DC-DC Multilevel Boost Converter

แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ : รายงานประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 39( รายงานประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 39 )
นักวิจัย/ ผู้ร่วมวิจัย : ชลธี โพธิ์ทอง, เลิศพันธ์  เพียรสร้างสรร
7 ชื่อผลงาน : Effects of Using Interactive Board Based Wiimote and Infrared Technology on Engineering Learning
Article Title : Effects of Using Interactive Board Based Wiimote and Infrared Technology on Engineering Learning

แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ : IEEE Explorer; proceeding of MitiCON2016( IEEE Explorer )
นักวิจัย/ ผู้ร่วมวิจัย : ชลธี โพธิ์ทอง
8 ชื่อผลงาน : การผลิตพลังงานไฟฟ้าด้วยกังหันลมซาโวเนียสแบบช่องลมคู่
Article Title : Electric Power Generation of Savonius Wind Turbine with Double Wind Tunnels

แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ : วารสารวิชาการ วิศวกรรมศาสตร์ ม.อบ.( UBU Engineering Journal )
Volume : 2 | Issue : 9
นักวิจัย/ ผู้ร่วมวิจัย : ชลธี โพธิ์ทอง, ฉัตรชัย พรมดี
9 ชื่อผลงาน : กระดานอินเตอร์แอคทีฟสาหรับการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการส่งข้อมูลบลูทูธผ่านคอมพิวเตอร์แบบพกพา
Article Title : Interactive Board with Technology of Bluetooth Data Sending Through Tablet for Learning and Teaching

แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ : วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม( Journal of Education Mahasarakham University )
Volume : 11 | Issue : 1 | Pages : 89-101
นักวิจัย/ ผู้ร่วมวิจัย : ชลธี โพธิ์ทอง, นุชิดา สุวแพทย์, ศักดา ชะนาเทศ, เอกรัตน์ โคตะบุตร, เอกพงศ์ ชูเสน
10 Article Title : Diversity and uses of Zingiberaceae in Nam Nao National Park, Chaiyaphum and Phetchabun provinces, Thailand, with a new record for Thailand
แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ : Agriculture and Natural Resources
Volume : 50 | Issue : 6 | Pages : 445-453
นักวิจัย/ ผู้ร่วมวิจัย : ดร.สุรพล แสนสุข, ปิยะพร แสนสุข, พัฒนา ภาสอน, ประนอม จันทรโณทัย