• กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  • 04-3754-416 (1756)

ค้นหาจากชื่อบทความ/ งานวิจัย/ งานสร้างสรรค์/ ชื่อหัวหน้าโครงการ/ คณะ-หน่วยงาน/ ประเภททุน / ปีงบประมาณ
ลำดับ ชื่อบทความทางวิชาการ/ งานวิจัย/ งานสร้างสรรค์
1 Article Title : Intra-regular semihyperrings
แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ : Journal of Discrete Mathematical Sciences & Cryptography
นักวิจัย/ ผู้ร่วมวิจัย : วรุจน์ นาคเสน, บัณฑิต ภิบาลจอมมี
2 Article Title : The Integration of File Server Function and Task Management Function to Replace Web Application on Cloud Platform for Cost Reduction, APCCAS2019, Scopus
นักวิจัย/ ผู้ร่วมวิจัย : จันทิมา พลพินิจ
3 Article Title : A Form and API Data Management Platform for Progressive Web Application and Serverless Application Architecture , CIIS2019, Scopus
นักวิจัย/ ผู้ร่วมวิจัย : จันทิมา พลพินิจ
4 ชื่อผลงาน : ความหวานและอำนาจ (10) – สถานการณ์มลพิษฝุ่น PM 2.5 ในอีสาน
Article Title : SPECIAL SERIES: SWEETNESS & POWER

แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ : The Isaan Record( The Isaan Record )
| Issue : 09/18/2019
นักวิจัย/ ผู้ร่วมวิจัย : ปฏิวัติ ฤทธิเดช
5 ชื่อผลงาน : ลิขสิทธิ์ ประเภทดนตรีกรรม ลักษณะงานโน้ตเพลง (เลขที่ 377453)
Article Title : Copyright of karma music Music score (No. 377453)

นักวิจัย/ ผู้ร่วมวิจัย : ยุทธพงษ๋์ ต้นประดู่, รศ.ดร.สาวิตร พงศ์วัชร์
6 ชื่อผลงาน : ลิขสิทธิ์ ประเภทงานนาฏกรรม (เลขที่ 377454)
Article Title : Copyright for drama work (No. 377454)

นักวิจัย/ ผู้ร่วมวิจัย : ยุทธพงษ๋์ ต้นประดู่, ผศ.ดร.วิกรม กรุงแก้ว
7 ชื่อผลงาน : การศึกษาความปลอดภัยของสารสกัดตรีผลาในอาสาสมัครสุขภาพดี
Article Title : Study of the safety of oral Triphala aqueous extract on healthy volunteers

แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ : Journal of integrative medicine
| Pages : inpress
นักวิจัย/ ผู้ร่วมวิจัย : ประสบอร รินทอง
8 ชื่อผลงาน : การสนทนากับต้นไม้ (กล้วยไม้) ในฟาร์มอัฉริยะอัตโนมัติโดยใช้อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง ฟัซซี่โลจิกและแชตบอต
Article Title : Chatting with Plants (Orchids) in Automated Smart Farming using IoT, Fuzzy Logic and Chatbot

แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ : Multidisciplinary Sciences and Engineering
Volume : 4 | Issue : 5 | Pages : 163-173
นักวิจัย/ ผู้ร่วมวิจัย : สุชาติ คุ้มมะณี
9 Article Title : Thermal decomposition synthesis and magnetic properties of crystalline zinc oxide powders
แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ : Journal of Physics: Conference Series
| Issue : 1144 | Pages : 1-4
นักวิจัย/ ผู้ร่วมวิจัย : ขวัญฤทัย วงศาพรม, ชลิตา วิเศษรินทอง
10 Article Title : Conceptual Framework for Environmental Design and Management of Residential Community for Enhaning Elderly Well-being
แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ : Modern Environmental, Science and Engineering
Volume : 5 | Issue : 2 | Pages : 137-143
นักวิจัย/ ผู้ร่วมวิจัย : พรทิพย์ เรืองธรรม