• กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  • 04-3754-416 (1756)

ค้นหาจากชื่อบทความ/ งานวิจัย/ งานสร้างสรรค์/ ชื่อหัวหน้าโครงการ/ คณะ-หน่วยงาน/ ประเภททุน / ปีงบประมาณ
ลำดับ ชื่อบทความทางวิชาการ/ งานวิจัย/ งานสร้างสรรค์
1 Article Title : The effect of the intracervical administration of FSH or LH on the levels of hyaluronan, COX2, and COX2 mRNA in the cervix of the nonpregnant ewe
แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ : Theriogenology
นักวิจัย/ ผู้ร่วมวิจัย : สุกัญญา  ลีทองดี, Muhammad Khalid, Rex J. Scaramuzzi
2 ชื่อผลงาน : Dual Charge-Pump DC-DC Multilevel Boost Converter
Article Title : Dual Charge-Pump DC-DC Multilevel Boost Converter

แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ : รายงานประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 39( รายงานประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 39 )
นักวิจัย/ ผู้ร่วมวิจัย : ชลธี โพธิ์ทอง, เลิศพันธ์  เพียรสร้างสรร
3 ชื่อผลงาน : Effects of Using Interactive Board Based Wiimote and Infrared Technology on Engineering Learning
Article Title : Effects of Using Interactive Board Based Wiimote and Infrared Technology on Engineering Learning

แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ : IEEE Explorer; proceeding of MitiCON2016( IEEE Explorer )
นักวิจัย/ ผู้ร่วมวิจัย : ชลธี โพธิ์ทอง
4 ชื่อผลงาน : การผลิตพลังงานไฟฟ้าด้วยกังหันลมซาโวเนียสแบบช่องลมคู่
Article Title : Electric Power Generation of Savonius Wind Turbine with Double Wind Tunnels

แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ : วารสารวิชาการ วิศวกรรมศาสตร์ ม.อบ.( UBU Engineering Journal )
Volume : 2 | Issue : 9
นักวิจัย/ ผู้ร่วมวิจัย : ชลธี โพธิ์ทอง, ฉัตรชัย พรมดี
5 ชื่อผลงาน : กระดานอินเตอร์แอคทีฟสาหรับการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการส่งข้อมูลบลูทูธผ่านคอมพิวเตอร์แบบพกพา
Article Title : Interactive Board with Technology of Bluetooth Data Sending Through Tablet for Learning and Teaching

แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ : วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม( Journal of Education Mahasarakham University )
Volume : 11 | Issue : 1 | Pages : 89-101
นักวิจัย/ ผู้ร่วมวิจัย : ชลธี โพธิ์ทอง, นุชิดา สุวแพทย์, ศักดา ชะนาเทศ, เอกรัตน์ โคตะบุตร, เอกพงศ์ ชูเสน
6 Article Title : Diversity and uses of Zingiberaceae in Nam Nao National Park, Chaiyaphum and Phetchabun provinces, Thailand, with a new record for Thailand
แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ : Agriculture and Natural Resources
Volume : 50 | Issue : 6 | Pages : 445-453
นักวิจัย/ ผู้ร่วมวิจัย : ดร.สุรพล แสนสุข, ปิยะพร แสนสุข, พัฒนา ภาสอน, ประนอม จันทรโณทัย
7 Article Title : IN VITRO PROPAGATION OF KAEMPFERIA MARGINATA CAREY EX ROSCOE, A NATIVE PLANT SPECIES TO THAILAND
แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ : The Journal of Animal & Plant Sciences
Volume : 26 | Issue : 5 | Pages : 1405-1410
นักวิจัย/ ผู้ร่วมวิจัย : ดร.สุรพล แสนสุข, ปิยะพร แสนสุข, หนูเดือน เมืองแสน, P. Sirinajun
8 ชื่อผลงาน : More Effi cient Rooftop Ventilation Wind Generators with Topping Vertical Blades
Article Title : More Effi cient Rooftop Ventilation Wind Generators with Topping Vertical Blades

แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ : วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม( Science and Technology Mahasarakham University Journal )
Volume : 35 | Issue : 6 | Pages : 630-634
นักวิจัย/ ผู้ร่วมวิจัย : ชลธี โพธิ์ทอง, Prompong Munmee, Adirek Wanthong
9 Article Title : Molecular detection of blood pathogens and their impacts on levels of packed cell volume in stray dogs from Thailand
แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ : Asian Pacific Journal of Tropical Disease
Volume : 7(4) | Issue : 2017 | Pages : 233-236
นักวิจัย/ ผู้ร่วมวิจัย : สุภาวดี ปิระเต
10 Article Title : Effect of Weight Control Counselling in Overweight and Obese Young Adults
แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ : Indian J Pharm Sci
Volume : 37 | Pages : 35-41
นักวิจัย/ ผู้ร่วมวิจัย : วิระพล ภิมาลย์, ปวิช พากฏิพัทธ์