• กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  • 04-3754-416 (1756)

ค้นหาจากชื่อบทความ/ งานวิจัย/ งานสร้างสรรค์/ ชื่อหัวหน้าโครงการ/ คณะ-หน่วยงาน/ ประเภททุน / ปีงบประมาณ
ลำดับ ชื่อบทความทางวิชาการ/ งานวิจัย/ งานสร้างสรรค์
1 ชื่อผลงาน : การพัฒนาชุดการสอนเมโลเดี้ยนตามแนวคิดของโคดาย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านโคกสำราญ จังหวัดนครราชสีมา
Article Title : The development of The melodic intruction set based on the comcept of Kodaly. For student in primary khoksumran school Nakhonratchasima.

นักวิจัย/ ผู้ร่วมวิจัย : ธนัณณ์ ขันทะยศ, สยาม จวงประโคน
2 Article Title : Quality assessment of trace Cd and Pb contaminants in Thai herbal medicines using ultrasound- assisted digestion prior to flame atomic absorption spectrometry
นักวิจัย/ ผู้ร่วมวิจัย : เกรียงไกร พลหงษ์
3 ชื่อผลงาน : มายาคติ ความเปลี่ยนแปลงกับการประกวดชายฉกรรจ์ในสังคมไทย
Article Title : Myths, Changes and Men Contest in Thai Society

แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ : มหาวิทยาลัยพะเยา( PHAYAO RESEARCH CONFERENCE 8 )
Volume : 0000 | Issue : 0000 | Pages : 0000
นักวิจัย/ ผู้ร่วมวิจัย : ยุทธพงษ๋์ ต้นประดู่, รศ.ดร.สาวิตร พงศ์วัชร์
4 ชื่อผลงาน : มานิกลุ่มคนชายขอบ : การประยุกต์สู่งานแสดงเชียร์ลีดเดอร์
Article Title : Mani Margin Group : The Application to cheerleaders

นักวิจัย/ ผู้ร่วมวิจัย : ยุทธพงษ๋์ ต้นประดู่
5 ชื่อผลงาน : วิถีชุมชนริมคลองกับการเปลี่ยนแปลงภายใต้รัฐบาล คสช.
Article Title : The Way of Life with Canal change Under the National Council for Peace and Order (NCPO) government

แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม( Nakhon Pathom Rajabhat University )
นักวิจัย/ ผู้ร่วมวิจัย : ยุทธพงษ๋์ ต้นประดู่, รองศาสตราจารย์ ดร.สาวิตร พงศ์วัชร์
6 Article Title : Application of SCMR and Fluorescence for chlorophyll measurement in sugarcane
แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ : International Journal of GEOMATE
Volume : 16 | Issue : 56 | Pages : 33-36
นักวิจัย/ ผู้ร่วมวิจัย : ดาริการ์ บุญพันธ์, นริศ สินศิริ, ฤชุอร วรรณะ
7 Article Title : Chemical composition and insecticidal activity of essential oil from Indian borage against maize weevil
แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ : International Journal of GEOMATE
Volume : 16 | Issue : 56 | Pages : 59-64
นักวิจัย/ ผู้ร่วมวิจัย : ฤชุอร วรรณะ, จิราภรณ์ กระแสเทพ
8 Article Title : Efficiency of Indian borage essential oil against cowpea bruchids
แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ : International Journal of GEOMATE
Volume : 16 | Issue : 56 | Pages : 129-134
นักวิจัย/ ผู้ร่วมวิจัย : ฤชุอร วรรณะ, พรรณทิวา กว้างเงิน
9 ชื่อผลงาน : องค์ประกอบทางเคมีและประสิทธิภาพของน้ำมันหอมระเหยแก้วกำจัดมอดแป้ง
Article Title : Chemical Composition and Efficiency of Orange Jasmine Essential Oil Against Red Flour Beetle

แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ : วารสารแก่นเกษตร( Khon Kaen Agriculture Journal )
Volume : 47 | Issue : ฉบับพิเศษ 1 | Pages : 931-936
นักวิจัย/ ผู้ร่วมวิจัย : ฤชุอร วรรณะ
10 ชื่อผลงาน : ผลลัพธ์ของการพัฒนามหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่และการจัดการนโยบายองค์กร
Article Title : OUTCOMES OF A TWO-YEAR SMOKE-FREE UNIVERSITY AND ORGANIZATIONAL POLICY MANAGEMENT

แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ : วารสารสาธารณสุขทางการแพทย์มาเลเซีย( MJPHM )
Volume : 18 | Issue : 2 | Pages : 109-122
นักวิจัย/ ผู้ร่วมวิจัย : พยอม สุขเอนกนันท์, ดร.สันติภาพ สุขเอนกนันท์, ผศ.นพ.เทพลักษ์ ศิริธนะวุฒิชัย, ผศ.ดร.เทอดศักดิ์ พรหมอารักษ์, ผศ.ดร.ลัดดา แสนสีหา