• กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  • 04-3754-416 (1756)

ค้นหาจากชื่อบทความ/ งานวิจัย/ งานสร้างสรรค์/ ชื่อหัวหน้าโครงการ/ คณะ-หน่วยงาน/ ประเภททุน / ปีงบประมาณ
ลำดับ ชื่อบทความทางวิชาการ/ งานวิจัย/ งานสร้างสรรค์
11 ชื่อผลงาน : Erasmus+ UNITED 2nd year 2020-2021
Article Title : Erasmus+ UNITED 2nd year 2020-2021

นักวิจัย/ ผู้ร่วมวิจัย : ชลธี โพธิ์ทอง
12 ชื่อผลงาน : Erasmus+ StepUP 1st year 2020-2021
Article Title : Erasmus+ StepUP 1st year 2020-2021

นักวิจัย/ ผู้ร่วมวิจัย : ชลธี โพธิ์ทอง
13 ชื่อผลงาน : Technology to Industry Convergence: อินเตอร์แอคทีฟบอร์ดด้วยเทคโนโลยีวีโมต 500,000 บาท
Article Title : Technology to Industry Convergence: อินเตอร์แอคทีฟบอร์ดด้วยเทคโนโลยีวีโมต 500,000 บาท

นักวิจัย/ ผู้ร่วมวิจัย : ชลธี โพธิ์ทอง
14 ชื่อผลงาน : โครงการวิจัยภายใต้โครงการบ่มเพาะธุรกิจวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม: ต้นแบบระบบขับเคลื่อนสำหรับรถกระป๋องไฟฟ้าระบบมอเตอร์คู่ 80,000 บาท
Article Title : โครงการวิจัยภายใต้โครงการบ่มเพาะธุรกิจวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม: ต้นแบบระบบขับเคลื่อนสำหรับรถกระป๋องไฟฟ้าระบบมอเตอร์คู่ 80,000 บาท

นักวิจัย/ ผู้ร่วมวิจัย : ชลธี โพธิ์ทอง
15 ชื่อผลงาน : Ion Balance Measuring and Recording System for Air Ionizers
Article Title : Ion Balance Measuring and Recording System for Air Ionizers

นักวิจัย/ ผู้ร่วมวิจัย : ชลธี โพธิ์ทอง
16 ชื่อผลงาน : เทคนิคการลดไฟฟ้าสถิตในกระบวนการกรองซิลิโคน โดยใช้กรงฟาราเดย์ร่วมกับกราวด์
Article Title : Electro-Static Discharge Reduction in Silicone Filling Process using Faraday Cage Technique

นักวิจัย/ ผู้ร่วมวิจัย : ชลธี โพธิ์ทอง
17 Article Title : An Assessment of the Impacts of Biodiesel Production on Agriculture, Water, Energy and Environment in Thailand
แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ : GMSARN International Journal
Volume : 15 | Issue : 1 | Pages : 1-11
นักวิจัย/ ผู้ร่วมวิจัย : สุพรรณนิกา วัฒนะ, บัญชา วัฒนะ
18 Article Title : Potential of essential oils from Piper nigrum against cowpea weevil, Callosobruchus maculatus (Fabricius)
แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ : International Journal of Agriculture Technology
Volume : 17 | Issue : 1 | Pages : 375-384
นักวิจัย/ ผู้ร่วมวิจัย : ฤชุอร วรรณะ
19 ชื่อผลงาน : ผลของน้ำมันหอมระเหยจากหูเสือต่อการวางไข่และการออกเป็นตัวเต็มวัยของด้วงถั่วเขียว
Article Title : Effect of essential oil from Indian borage on oviposition and adult emergence of cowpea weevil

แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ : วารสารแก่นเกษตร( Khon Kaen Agriculture Journal )
Volume : 48 | Issue : ฉบับเพิ่มเติม 1 | Pages : 228-233
นักวิจัย/ ผู้ร่วมวิจัย : ฤชุอร วรรณะ, บุญยาพร สะทองรอด
20 Article Title : Toxicity and bioactivity of powder and essential oil of climbing wedelia against maize weevil
แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ : Journal of Sustainability Science and Management
Volume : 16 | Issue : 2 | Pages : 106-114
นักวิจัย/ ผู้ร่วมวิจัย : ฤชุอร วรรณะ, ดาริการ์ บุญพันธ์, วรัญญู แก้วดวงตา, มงคล วงศ์สวัสดิ์, พีระยศ แข็งขัน