• กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  • 04-3754-416 (1756)

ค้นหาจากชื่อบทความ/ งานวิจัย/ งานสร้างสรรค์/ ชื่อหัวหน้าโครงการ/ คณะ-หน่วยงาน/ ประเภททุน / ปีงบประมาณ
ลำดับ ชื่อบทความทางวิชาการ/ งานวิจัย/ งานสร้างสรรค์
11 ชื่อผลงาน : องค์ประกอบทางเคมีและประสิทธิภาพของน้ำมันหอมระเหยแก้วกำจัดมอดแป้ง
Article Title : Chemical Composition and Efficiency of Orange Jasmine Essential Oil Against Red Flour Beetle

แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ : วารสารแก่นเกษตร( Khon Kaen Agriculture Journal )
Volume : 47 | Issue : ฉบับพิเศษ 1 | Pages : 931-936
นักวิจัย/ ผู้ร่วมวิจัย : ฤชุอร วรรณะ
12 ชื่อผลงาน : ผลลัพธ์ของการพัฒนามหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่และการจัดการนโยบายองค์กร
Article Title : OUTCOMES OF A TWO-YEAR SMOKE-FREE UNIVERSITY AND ORGANIZATIONAL POLICY MANAGEMENT

แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ : วารสารสาธารณสุขทางการแพทย์มาเลเซีย( MJPHM )
Volume : 18 | Issue : 2 | Pages : 109-122
นักวิจัย/ ผู้ร่วมวิจัย : พยอม สุขเอนกนันท์, ดร.สันติภาพ สุขเอนกนันท์, ผศ.นพ.เทพลักษ์ ศิริธนะวุฒิชัย, ผศ.ดร.เทอดศักดิ์ พรหมอารักษ์, ผศ.ดร.ลัดดา แสนสีหา
13 ชื่อผลงาน : การดำเนินนโยบายตามแนวนโยบายประชารัฐ: กรณีศึกษาบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีมหาสารคาม - วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด
Article Title : The implementation of Pracharat Policy: A case study of the Pracharat Rak Samakki Mahasarakham- Social Enterprise Company Limited

แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ : การประชุมวิชาทางวิชาการพะเยาวิจัย ครั้งที่ 8 วันที่ 24-25 มกราคม 2562 มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา( Proceeding Phayao Research Conference )
Volume : 1 | Issue : 1 (24-25 ม.ค.) | Pages : 1488-1497
นักวิจัย/ ผู้ร่วมวิจัย : วรวุฒิ จำลองนาค
14 Article Title : Kaempferia mahasarakhamensis sp. nov. (Zingiberaceae), a new species from Northeastern Thailand
นักวิจัย/ ผู้ร่วมวิจัย : ดร.สุรพล แสนสุข
15 ชื่อผลงาน : ความหลากหลายและการใช้ประโยชน์พื้นบ้านของพืชวงศ์กล้วยไม้ใน อ.กุดบาก จ.สกลนคร ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
นักวิจัย/ ผู้ร่วมวิจัย : ดร.สุรพล แสนสุข
16 ชื่อผลงาน : ความหลากหลายของพืชวงศ์ขิงในพื้นที่อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด
นักวิจัย/ ผู้ร่วมวิจัย : ดร.สุรพล แสนสุข
17 ชื่อผลงาน : Preliminary Study on Critical Thinking in Thai Youth Students
Article Title : Preliminary Study on Critical Thinking in Thai Youth Students

แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ : Proceeding of the 2019 International Conference on Education and Global Studies (IConEGS 2019)
| Pages : 138-142
นักวิจัย/ ผู้ร่วมวิจัย : ประสาท เนืองเฉลิม, พีรดนย์ อ่อนสี
18 Article Title : Development and Evaluation of a Pictogram for Thai Patients with Low Literate Skills
นักวิจัย/ ผู้ร่วมวิจัย : วิระพล ภิมาลย์
19 Article Title : Evaluate Characteristics of new cherry tomato varieties of Mahasarakham University.
นักวิจัย/ ผู้ร่วมวิจัย : ดร.สุรพล แสนสุข
20 Article Title : Drought Evaluation with NDVI-Based Standardized Vegetation Index in Lower Northeastern Region of Thailand
แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ : Geographia Technica
Volume : 14 | Issue : 1 | Pages : 118-130
นักวิจัย/ ผู้ร่วมวิจัย : ธีรวงศ์  เหล่าสุวรรณ, ธนัทเดช โรจนกุศล