• กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  • 04-3754-416 (1756)

ค้นหาจากชื่อบทความ/ งานวิจัย/ งานสร้างสรรค์/ ชื่อหัวหน้าโครงการ/ คณะ-หน่วยงาน/ ประเภททุน / ปีงบประมาณ
ลำดับ ชื่อบทความทางวิชาการ/ งานวิจัย/ งานสร้างสรรค์
11 ชื่อผลงาน : การดำเนินนโยบายตามแนวนโยบายประชารัฐ: กรณีศึกษาบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีมหาสารคาม - วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด
Article Title : The implementation of Pracharat Policy: A case study of the Pracharat Rak Samakki Mahasarakham- Social Enterprise Company Limited

แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ : การประชุมวิชาทางวิชาการพะเยาวิจัย ครั้งที่ 8 วันที่ 24-25 มกราคม 2562 มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา( Proceeding Phayao Research Conference )
Volume : 1 | Issue : 1 (24-25 ม.ค.) | Pages : 1488-1497
นักวิจัย/ ผู้ร่วมวิจัย : วรวุฒิ จำลองนาค
12 Article Title : Kaempferia mahasarakhamensis sp. nov. (Zingiberaceae), a new species from Northeastern Thailand
นักวิจัย/ ผู้ร่วมวิจัย : ดร.สุรพล แสนสุข
13 ชื่อผลงาน : ความหลากหลายและการใช้ประโยชน์พื้นบ้านของพืชวงศ์กล้วยไม้ใน อ.กุดบาก จ.สกลนคร ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
นักวิจัย/ ผู้ร่วมวิจัย : ดร.สุรพล แสนสุข
14 ชื่อผลงาน : ความหลากหลายของพืชวงศ์ขิงในพื้นที่อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด
นักวิจัย/ ผู้ร่วมวิจัย : ดร.สุรพล แสนสุข
15 ชื่อผลงาน : Preliminary Study on Critical Thinking in Thai Youth Students
Article Title : Preliminary Study on Critical Thinking in Thai Youth Students

แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ : Proceeding of the 2019 International Conference on Education and Global Studies (IConEGS 2019)
| Pages : 138-142
นักวิจัย/ ผู้ร่วมวิจัย : ประสาท เนืองเฉลิม, พีรดนย์ อ่อนสี
16 Article Title : Development and Evaluation of a Pictogram for Thai Patients with Low Literate Skills
นักวิจัย/ ผู้ร่วมวิจัย : วิระพล ภิมาลย์
17 Article Title : Evaluate Characteristics of new cherry tomato varieties of Mahasarakham University.
นักวิจัย/ ผู้ร่วมวิจัย : ดร.สุรพล แสนสุข
18 Article Title : Drought Evaluation with NDVI-Based Standardized Vegetation Index in Lower Northeastern Region of Thailand
แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ : Geographia Technica
Volume : 14 | Issue : 1 | Pages : 118-130
นักวิจัย/ ผู้ร่วมวิจัย : ธีรวงศ์  เหล่าสุวรรณ, ธนัทเดช โรจนกุศล
19 Article Title : Molecular evidence of Ehrlichia canis and Anaplasma platys and the association of infections with hematological responses in naturally infected dogs in Kalasin, Thailand
แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ : Veterinary World
นักวิจัย/ ผู้ร่วมวิจัย : สุภาวดี ปิระเต
20 ชื่อผลงาน : Glue Pellet Control System for Assembly of Electronic Components on Printed Circuit Boards
Article Title : Glue Pellet Control System for Assembly of Electronic Components on Printed Circuit Boards

นักวิจัย/ ผู้ร่วมวิจัย : ชลธี โพธิ์ทอง