• กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  • 04-3754-416 (1756)

ค้นหาจากชื่อบทความ/ งานวิจัย/ งานสร้างสรรค์/ ชื่อหัวหน้าโครงการ/ คณะ-หน่วยงาน/ ประเภททุน / ปีงบประมาณ
ลำดับ ชื่อบทความทางวิชาการ/ งานวิจัย/ งานสร้างสรรค์
11 ชื่อผลงาน : ผลกระทบของการจัดการเรียนการสอนผ่านสื่อออนไลน์ต่อผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้นิสิต: กรณีศึกษารายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อจุดมุ่งหมายเฉพาะด้าน
Article Title : Effects of On-line Teaching on Learning Proficiency of Students: Case Study of the Subject of English for Specific Purposes

นักวิจัย/ ผู้ร่วมวิจัย : ชลธี โพธิ์ทอง
12 ชื่อผลงาน : การศึกษาความผิดปกติของการขันสกรูและเทคนิคการวัดค่าแรงบิดของหุ่นยนต์ขันสกรูอัตโนมัติด้วยการวิเคราะห์สัญญาณทางไฟฟ้า
Article Title : Study of Abnormal Screwing and Torque Measurement Technique for Automatic Screwing Robot using Electrical Signal Analysis

นักวิจัย/ ผู้ร่วมวิจัย : ชลธี โพธิ์ทอง
13 ชื่อผลงาน : เทคนิคการประหยัดพลังงานสำหรับกระบวนการแยกชิ้นส่วนโทรศัพท์มือถือด้วยระบบการให้ความร้อนด้วยคลื่นไมโครเวฟ
Article Title : Energy Saving Technique for Mobile Phone Decomposition Process using Microwave

นักวิจัย/ ผู้ร่วมวิจัย : ชลธี โพธิ์ทอง
14 Article Title : New fossil remains ofFusuisaurus zhaoi(Sauropoda:Titanosauriformes) from the Lower Cretaceous of Guangxi, southernChina
แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ : Cretaceous Research
Volume : 109
นักวิจัย/ ผู้ร่วมวิจัย : Jinyou Mo, Jincheng Li, Yunchuan Ling, Eric C.N. Buffetaut, สุรเวช สุธีธร, วราวุธ สุธีธร, Haiyan Tong, Gilles Cuny, Romain Amiot, Xing Xu
15 Article Title : Staphylococcus argenteus: An emerging subclinical bovine mastitis pathogen in Thailand
แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ : VETERINARY WORLD
Volume : 12 | Issue : 12 | Pages : 1940-1944
นักวิจัย/ ผู้ร่วมวิจัย : ณฐพล ภูมิพันธุ์
16 Article Title : Detection of antimicrobial resistance genes of carbapenem-resistant Enterobacteriaceae in Escherichia coli isolated from the water supply of smallholder dairy farms in Saraburi and Maha Sarakham, Thailand
แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ : International Journal of One Health
Volume : 6 | Issue : 1 | Pages : 1-5
นักวิจัย/ ผู้ร่วมวิจัย : ณฐพล ภูมิพันธุ์, สังคม ภูมิพันธุ์
17 Article Title : A new species of Dischidia (Apocynaceae, Asclepiadoideae) from North-eastern Thailand
นักวิจัย/ ผู้ร่วมวิจัย : วรรณชัย ชาแท่น, วิลาวัณย์ พร้อมพรม
18 ชื่อผลงาน : ระบบตรวจวัดความเข้มรังสีอาทิตย์ราคาประหยัดด้วยเทคนิคการประมาณค่าจากเซนเซอร์วัดความสว่าง
Article Title : Low-cost Solar Insolation Measurement System using Estimation Technique from the Brightness Sensor

นักวิจัย/ ผู้ร่วมวิจัย : ชลธี โพธิ์ทอง
19 ชื่อผลงาน : High Efficiency High Voltage Gain Boost Converter using Zero Crossing Switching Multi-stage Voltage-Lift Cells
Article Title : High Efficiency High Voltage Gain Boost Converter using Zero Crossing Switching Multi-stage Voltage-Lift Cells

นักวิจัย/ ผู้ร่วมวิจัย : ชลธี โพธิ์ทอง
20 Article Title : Descrription of a new species of Heterocypris Claus, 1892 (Crustacea: Ostracoda: Cyprididae) from Thailand
แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ : Raffles Bulletin of Zoology
Volume : 68 | Pages : 70-79
นักวิจัย/ ผู้ร่วมวิจัย : สุคนธ์ทิพย์ เศวตนลินทล