• กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  • 04-3754-416 (1756)

ค้นหาจากชื่อบทความ/ งานวิจัย/ งานสร้างสรรค์/ ชื่อหัวหน้าโครงการ/ คณะ-หน่วยงาน/ ประเภททุน / ปีงบประมาณ
ลำดับ ชื่อบทความทางวิชาการ/ งานวิจัย/ งานสร้างสรรค์
21 Article Title : A Karyological Study of Six Commelinaceae Species from Thailand
แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ : Cytologia
Volume : 85 | Issue : 1 | Pages : 57-62
นักวิจัย/ ผู้ร่วมวิจัย : ดร.สุรพล แสนสุข
22 Article Title : Boesenbergia isanensis (Zingiberaceae), a New Species from Thailand
แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ : J. Jpn. Bot.
Volume : 95 | Issue : 2 | Pages : 65-68
นักวิจัย/ ผู้ร่วมวิจัย : ดร.สุรพล แสนสุข
23 Article Title : The Distribution in Biogeographic Region of Rare Plant Genus Tacca (Dioscoreaceae) in Thailand for Conservation
แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ : MAHASARAKHAM INTERNATIONAL JOURNAL OF ENGINEERING TECHNOLOGY
Volume : 6 | Issue : 1 | Pages : 25-29
นักวิจัย/ ผู้ร่วมวิจัย : ดร.สุรพล แสนสุข
24 ชื่อผลงาน : การสร้างแบบจำลองทางสิ่งแวดล้อมเชิงพื้นที่สำหรับวิเคราะห์ขอบเขตการลุกลามของไฟป่าด้วยภูมิสารสนเทศ
Article Title : (ISI Q4) Spatial Environmental Modeling for Wildfire Progression Accelerating Extent Analysis Using Geo-Informatics

แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ : วารสารโพลิสแห่งการศึกษาทางสิ่งแวดล้อม( Polish Journal of Environmental Studies )
Volume : 29 | Issue : 5 | Pages : 3249-3261
นักวิจัย/ ผู้ร่วมวิจัย : ปฏิวัติ ฤทธิเดช, นฤเศรษฐ์ ประเสริฐศรี
25 ชื่อผลงาน : การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการรับรู้ระยะไกลเพื่อวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิพื้นผิวกับการใช้ประโยชน์ที่ดิน
Article Title : Application of Remote Sensing Technology for Analysis of Land Surface Temperature Changes with Land-use

แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ : รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ สหวิทยาการเอเชียอาคเนย์ 2563
Volume : 7 | Issue : 7 | Pages : 289-296
นักวิจัย/ ผู้ร่วมวิจัย : ธีรวงศ์  เหล่าสุวรรณ, ธนัทเดช โรจนกุศล, จุมพล อิสระวิสุทธิ์
26 Article Title : Model of Relationships between Land Surface Temperature and Urban Built-Up Areas in Mueang Buriram District, Thailand
แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ : Polish Journal of Environmental Studies
Volume : 29 | Issue : 5 | Pages : 3783-3790
นักวิจัย/ ผู้ร่วมวิจัย : ธีรวงศ์  เหล่าสุวรรณ, ธนัทเดช โรจนกุศล
27 ชื่อผลงาน : การศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นการทำเส้นบะหมี่ กรณีศึกษา หมี่แป๊ะเถว จังหวัดภูเก็ต
Article Title : The Study of Local Knowledge case study Noodle hand Made

แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ : การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยขอนแก่น( Faculty of Fine and Applied Arts, Khon Kaen University )
Volume : 00 | Issue : 00 | Pages : 00
นักวิจัย/ ผู้ร่วมวิจัย : ยุทธพงษ๋์ ต้นประดู่, นพศักดิ์ นาคเสนา (ว่าที่ร้อยตรี)
28 ชื่อผลงาน : การศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นวิถีชุมชนคนตีเหล็ก กรณีศึกษา โรงตีเหล็กไต่สุ่นอั้น จังหวัดภูเก็ต
Article Title : The Study of Local Knowledge : case study The Iron Factory hand Made "TAI SOON AUUN" of Phuket Province

แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ : การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยขอนแก่น( Faculty of Fine and Applied Arts, Khon Kaen University )
Volume : 00 | Issue : 00 | Pages : 00
นักวิจัย/ ผู้ร่วมวิจัย : ยุทธพงษ๋์ ต้นประดู่, รศ.ดร.สาวิตร พงศ์วัชร์
29 ชื่อผลงาน : การศึกษารูปแบบเกี้ยวพระจีนจังหวัดภูเก็ต เพื่อการอนุรักษ์พิธีกรรมท้องถิ่น
Article Title : The Study forms Kieo Phra Jeen of Phuket Province to Conservation local Rituals

แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ : การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยขอนแก่น( Faculty of Fine and Applied Arts, Khon Kaen University )
Volume : 00 | Issue : 00 | Pages : 00
นักวิจัย/ ผู้ร่วมวิจัย : ยุทธพงษ๋์ ต้นประดู่, รศ.ดร.สาวิตร พงศ์วัชร์, อ.ดร.นพศักดิ์ นาคเสนา, อ.ดร.วชิราภรณ์ ชนะศรี, ผศ.สุพรรษา สุวรรณ์, ผศ.ดร.วิกรม กรุงแก้ว
30 ชื่อผลงาน : ระบำ “เรือกอและ” สู่นาฏยศิลป์ร่วมสมัย
Article Title : The Study “Kolek” Applied to Contemporary Dance

แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ : การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยขอนแก่น( Faculty of Fine and Applied Arts, Khon Kaen University )
Volume : 00 | Issue : 00 | Pages : 00
นักวิจัย/ ผู้ร่วมวิจัย : ยุทธพงษ๋์ ต้นประดู่