• กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  • 04-3754-416 (1756)

ค้นหาจากชื่อโครงการ/ หัวหน้าโครงการ/ คณะ-หน่วยงาน/ ประเภททุน / ปีงบประมาณ
ลำดับ โครงการ ปีงบประมาณ
1 ประเภททุน : ทุน สกอ.
ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาตัวชี้วัดการจัดอันดับมหาวิทยาลัยเพื่อชุมชน
Article Title : Development of Indicators for Community Engagement University Rankings

หัวหน้าโครงการ : ชลธี โพธิ์ทอง / คณะวิศวกรรมศาสตร์
ผู้ร่วมโครงการ : ธารทิพย์ แก้วทะชาติ
2559
2 ประเภททุน : ทุน สกอ.
ชื่อโครงการ : โครงการต้นแบบเครื่องสำรวจแหล่งน้ำแบบใหม่สำหรับชุมชนและการเกษตรด้วยวงจรอิเล็กทรอนิกส์พลังงานแสงอาทิตย์
Article Title : New Prototype of Ground Water Detector for Community and Agriculture using Electronic Circuit and Solar Energy

หัวหน้าโครงการ : ชลธี โพธิ์ทอง / คณะวิศวกรรมศาสตร์
ผู้ร่วมโครงการ : นบปนม แก้วหานาม
2559
3 ประเภททุน : ทุน สวรส. | รหัสโครงการ : 59-051
ชื่อโครงการ : การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบเรื่องการวิจัยเพื่อนำนโยบายสาธาณสุขสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ
Article Title : Scoping Review on Implementation Research for Effective Implementation of Public Health Policy

หัวหน้าโครงการ : ศิรินาถ ตงศิริ / คณะแพทยศาสตร์
ผู้ร่วมโครงการ : ชนัตถา พลอยเลื่อมแสง, วรพจน์ พรหมสัตยพรต, สุมัทนา กลางคาร, ศุภวิตา แสนศักดิ์
2559
4 ประเภททุน : ทุน สกว. | รหัสโครงการ : RDG5940009
ชื่อโครงการ : การสร้างความร่วมมือในการบริหารจัดการท้องถิ่น สำรวจแนวปฏิบัติในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
หัวหน้าโครงการ : ปิยะพงษ์ บุษบงก์ / วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
2559
5 ประเภททุน : ทุนสถาบันพระปกเกล้า | รหัสโครงการ : พป.106-2559
ชื่อโครงการ : การบริหารงานทีเป็นเลิศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2559 (Best Practice)
หัวหน้าโครงการ : ศุทธิกานต์ มีจั่น / วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
2559
6 ประเภททุน : ทุน matching fund
ชื่อโครงการ : การประเมินฤทธิ์ลดระดับไขมันในเลือดและพิษแบบเฉียบพลันของพิกัดจตุผลาธิกะในระดับพรีคลินิก
หัวหน้าโครงการ : ประสบอร รินทอง / คณะเภสัชศาสตร์
2558
7 ประเภททุน : ทุน matching fund
ชื่อโครงการ : การพัฒนาระบบการเตรียมตัวอย่างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสำหรับการวิเคราะห์สารกำจัดแมลงกลุ่มนีโอนิโคตินอยด์
หัวหน้าโครงการ : จิตรลดา วิชาผง / คณะวิทยาศาสตร์
2558
8 ประเภททุน : ทุน matching fund
ชื่อโครงการ : การผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพด้วยกระบวนการไพโรไลซีสชีวมวลแบบเร็วโดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาแบบสองขั้นตอน
หัวหน้าโครงการ : อดิศักดิ์ ปัตติยะ / คณะวิศวกรรมศาสตร์
2558
9 ประเภททุน : ทุน matching fund
ชื่อโครงการ : ความสัมพันธ์ระหว่างสารประกอบฟีนอลิกกับโลหะสังกะสีและ/หรือแคดเมียมที่สะสมในว่านมหากาฬ
หัวหน้าโครงการ : วรนันต์ นาคบรรพต / คณะวิทยาศาสตร์
2558
10 ประเภททุน : ทุน matching fund
ชื่อโครงการ : รูปแบบสารคาร์โบไฮเดรตของมะเร็งท่อน้ำดี
หัวหน้าโครงการ : กระจ่าง ตลับนิล / สาธารณสุขศาสตร์
2558