• กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  • 04-3754-416 (1756)

ค้นหาจากชื่อโครงการ/ หัวหน้าโครงการ/ คณะ-หน่วยงาน/ ประเภททุน / ปีงบประมาณ
ลำดับ โครงการ ปีงบประมาณ
1 ประเภททุน : ทุนอื่น ๆ
ชื่อโครงการ : ศึกษาความหลากหลายและการกระจากตัวทางภูมิศาสตร์โบราณของปลาดูกแข็งสมัยไมโอซีนในแหล่งบ้านหนองปลา จังหวัดเพชรบูรณ์ (ทุนจัดการซากดึกดำบรรพ์กรมทรัพยากรธรณ์)
หัวหน้าโครงการ : อุทุมพร ดีศรี / คณะวิทยาศาสตร์
2562
2 ประเภททุน :
ชื่อโครงการ : แบบจ้าลองเชิงพื้นที่ทฤษฎีค่าสุดขีดสำหรับปริมาณน้ำฝนสะสมสูงสุดในวันที่ฝนตกต่อเนื่อง ตามลุ่มแม่น้ำชีตอนกลาง
หัวหน้าโครงการ : ปิยภัทร บุษบาบดินทร์ / คณะวิทยาศาสตร์
2562
3 ประเภททุน : ทุน สกว.
ชื่อโครงการ : การศึกษาการเปลี่ยนประจุเป็นสปินในสารกึ่งโลหะไวล์-คอนโด
หัวหน้าโครงการ : กฤษณพงศ์ ลิ้มตระกูล / คณะวิทยาศาสตร์
2562
4 ประเภททุน : ทุน สกว.
ชื่อโครงการ : หนทางใหม่ในการเพิ่มความเสถียรภาพการเคลือบฟิล์มเทคนิครีแอคทีฟแมกนีตรอนสปัตเตอริงในโหมดทรานซิชันโดยใช้หลักการป้อนกลับของสัญญาณฟลักซ์ไอออนลบ
หัวหน้าโครงการ : พิษณุ พูลเจริญศิลป์ / คณะวิทยาศาสตร์
2562
5 ประเภททุน : ทุน สกว.
ชื่อโครงการ : อนุกรมวิธาน ชีวภูมิศาสตร์ และความสัมพันธ์ทางสายวิวัฒนาการเชิงภูมิศาสตร์ของกิ้งกืออันดับ Spirobolida ในประเทศไทย และประเทศใกล้เคียง
หัวหน้าโครงการ : ปิยะธิดา พิมพ์วิชัย / คณะวิทยาศาสตร์
2562
6 ประเภททุน : ทุน กฟผ.
ชื่อโครงการ : แนวทางใหม่ในการประยุกต์ใช้พลาสมาเจ็ตแบบหลายรูที่ความดันบรรยากาศสำหรับปรับปรุงผิวเมล็ดพันธุ์
หัวหน้าโครงการ : อาทิตย์ ฉิ่งสูงเนิน / คณะวิทยาศาสตร์
2562
7 ประเภททุน : ทุนอื่น ๆ
Article Title : A denser cn film producing and controlling at pulse filter cathodic arc (PFCA) with plasma biasarboing and ion energy selection for slider in HDD (ทุน บ. HGST (Thailand) Co.,Ltd.)
หัวหน้าโครงการ : นิติศักดิ์ ปาสาจะ / คณะวิทยาศาสตร์
2562
8 ประเภททุน : แพทย๋แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
ชื่อโครงการ : โครงการภูมิปัญญาท้องถิ่นของการใช้พืชสมุนไพรในพื้นที่อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
หัวหน้าโครงการ : วรรณชัย ชาแท่น / คณะวิทยาศาสตร์
2562
9 ประเภททุน : ทุนอื่น ๆ | รหัสโครงการ : 159/2562
ชื่อโครงการ : มาตรฐานวัตถุดิบสมุนไพรด้านเคมี-ฟิสิกส์ของระย่อม ฝักส้มป่อย ใบส้มป่อย ทับทิม ข่อย ขันทองพยาบาท
Article Title : Establishment of the Standard Specification in Physico-chemical Properties of Rauvolfia serpentina (L.) Benth. ex Kurz, Acacia concinna (Willd.) DC. Pod, Acacia concinna (Willd.) DC. Leaf, Pomegranate Rind (Punica granatum L. var. granatum), Streblus asper Lour., Suregada multiflorum (A.Juss.) Baill

หัวหน้าโครงการ : บรรลือ สังข์ทอง / คณะเภสัชศาสตร์
ผู้ร่วมโครงการ : สมศักดิ์ นวลแก้ว, วนิดา ไทรชมภู, คัทลียา เมฆจรัสกุล
2562
10 ประเภททุน : ทุนอื่น ๆ | รหัสโครงการ : 62009
ชื่อโครงการ : แนวทางการพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนและความพร้อมของแหล่งท่องเที่ยวชุมชนสะพานไม้แกดำ ตำบลแกดำ อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม
Article Title : Guidelines for Community Participation Development and Availability of Kae Dum Wooden Bridge, KaeDum District, Mahasarakham Province.

หัวหน้าโครงการ : ลินจง โพชารี / คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
ผู้ร่วมโครงการ : ดร.วิตติกา ทางชั้น, กาญจนา มูลสุวรรณ
2562