• กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  • 04-3754-416 (1756)

ค้นหาจากชื่อโครงการ/ หัวหน้าโครงการ/ คณะ-หน่วยงาน/ ประเภททุน / ปีงบประมาณ
ลำดับ โครงการ ปีงบประมาณ
1 ประเภททุน : ทุน สกว.
ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาวารสารสัมคมศาสตร์ Social Science Asia:ด้านการศึกษา
Article Title : Development of Social Science Journal for Social Science Asia: Edulation Section

หัวหน้าโครงการ : ชลธี โพธิ์ทอง / คณะวิศวกรรมศาสตร์
2561
2 ประเภททุน : ทุน สกว.
ชื่อโครงการ : การหมุนเวียนธาตุอาหารจากการให้บริการของระบบนิเวศนาข้าวในระบบเกษตรอินทรีย์ พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
หัวหน้าโครงการ : จตุพร เทียรมา / คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
2560
3 ประเภททุน : BEDO
ชื่อโครงการ : การศึกษาศักยภาพทางเศรษฐกิจและการจัดทำฐานข้อมูลเชิงวิชาการของพืชวงศ์ขิง (Zingiberaceae) กรณีศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
หัวหน้าโครงการ : สุรพล แสนสุข / สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช
ผู้ร่วมโครงการ : ปิยะพร แสนสุข, พัฒนา ภาสอน
2560
4 ประเภททุน : กรมส่งเสริมวัฒนธรรมฯ
ชื่อโครงการ : การศึกษารวบรวมข้อมูลภูมิปัญญาแป้งหอมผู้ไทยของกลุ่มชาติพันธุ์ผู้ไทยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
Article Title : The study traditional knowledge documentation the Paeng Hom Phu Tai of ethnic groups in the Northeast of Thailand

หัวหน้าโครงการ : วีระ ทองเนตร / สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช
ผู้ร่วมโครงการ : กันต์กนิษฐ์ หาญวงษา, ถวิล ชนะบุญ, ภคพล สุนทรโรจน์
2560
5 ประเภททุน : ทุน สกอ.
ชื่อโครงการ : ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศระดับภูมิภาคและการใช้ประโยชน์ที่ดินต่อคุณภาพและปริมาณน้ำในลุ่มน้ำมูล
หัวหน้าโครงการ : เอริกา พฤฒิกิตติ / คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
2560
6 ประเภททุน : ทุน สกอ.
ชื่อโครงการ : การประเมินความเปราะบางของเมือง โดยเมืองนำร่องของเมืองขอนแก่นและเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร
หัวหน้าโครงการ : ยรรยงค์ อินทร์ม่วง / คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
2560
7 ประเภททุน : ทุน สกอ.
ชื่อโครงการ : การศึกษาสหวิทยาการเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์จากพืชสมุนไพรและพืชอาหาร
หัวหน้าโครงการ : ธวัดชัย ธานี / คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
2560
8 ประเภททุน : ทุน สกอ.
ชื่อโครงการ : สุขภาวะของการอยู่ร่วมกันระหว่างมนุษย์กับไพรเมตอื่นๆ: แนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียว
หัวหน้าโครงการ : ธวัดชัย ธานี / คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
2560
9 ประเภททุน : ทุน สนพ.
ชื่อโครงการ : การกระจายเชิงพื้นที่ของเชื้อเพลิงชีวภาพรุ่นที่สองและศักยภาพในการใช้ผลิตพลังงานทดแทน : กรณีศึกษาชีวมวลจากวัสดุเหลบือทิ้งทางการเกษตรภายในจังหวัดมหาสารคาม
หัวหน้าโครงการ : วิจิตรา สิงห์หิรัญนุสรณ์ / คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
2560
10 ประเภททุน : ทุน สนพ.
ชื่อโครงการ : ปัจจัยที่ส่งผลต่อความคงทนและคุณสมบัติด้านพลังงานของเชื้อเพลิงอัดแข็งจากหญ้าเนเปียร์
หัวหน้าโครงการ : วิจิตรา สิงห์หิรัญนุสรณ์ / คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
2560