• กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  • 04-3754-416 (1756)

ค้นหาจากชื่อโครงการ/ หัวหน้าโครงการ/ คณะ-หน่วยงาน/ ประเภททุน / ปีงบประมาณ
ลำดับ โครงการ ปีงบประมาณ
1 ประเภททุน : ทุน สกว.
ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาวารสารสัมคมศาสตร์ Social Science Asia:ด้านการศึกษา
Article Title : Development of Social Science Journal for Social Science Asia: Edulation Section

หัวหน้าโครงการ : ชลธี โพธิ์ทอง / คณะวิศวกรรมศาสตร์
2561
2 ประเภททุน : ทุน NECTEC
ชื่อโครงการ : ระบบบริหารจัดการพลังงานไฟฟ้าอัตโนมัติสำหรับห้องเรียนอัจฉริยะ
Article Title : Automatic Electric Energy Management Control System for Smart Classroom

หัวหน้าโครงการ : ชลธี โพธิ์ทอง / คณะวิศวกรรมศาสตร์
ผู้ร่วมโครงการ : นายกิติยศ สาระนันท์, นายนธีธร เจริญหล้า, สมชาย ศรีธรณ์
2561
3 ประเภททุน : ทุนสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
ชื่อโครงการ : โครงการขับเคลื่อนนโยบายบูรณาการการเรียนรู้กับการทำงาน: การสร้างระบบการผลิตและพัฒนาครูพี่เลี้ยง และนักเรียนตัวป้อนสำหรับโครงการบูรณาการการเรียนรู้กับการทำงาน
Article Title : โครงการขับเคลื่อนนโยบายบูรณาการการเรียนรู้กับการทำงาน: การสร้างระบบการผลิตและพัฒนาครูพี่เลี้ยง และนักเรียนตัวป้อนสำหรับโครงการบูรณาการการเรียนรู้กับการทำงาน

หัวหน้าโครงการ : ชลธี โพธิ์ทอง / คณะวิศวกรรมศาสตร์
2561
4 ประเภททุน : ทุน สกอ.
ชื่อโครงการ : คุณภาพชีวิตและความพึงพอใจในชีวิตผู้สูงอายุในชุมชน
Article Title : Quality of Life and Satisfaction in Life Among Elderly People in The Community

หัวหน้าโครงการ : นริสา วงศ์พนารักษ์ / คณะพยาบาลศาสตร์
ผู้ร่วมโครงการ : จุฑามาศ คชโคตร
2561
5 ประเภททุน : ทุน สกอ.
ชื่อโครงการ : ความชุกและปัจจัยเสี่ยงของอาการผิดปกติของกล้ามเนื้อและโครงร่างของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลมหาสารคาม
Article Title : Prevalence and risk factors of musculoskeletal symptoms among nurse in Mahasarakham hospital

หัวหน้าโครงการ : จุฑามาศ คชโคตร / คณะพยาบาลศาสตร์
2561
6 ประเภททุน : ทุน สสส. | รหัสโครงการ : 2561
ชื่อโครงการ : ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะซึมเศร้าและความเข้มแข็งทางใจในผู้ป่วยเด็กวัยรุ่นโรคธาลัสซีเมีย
Article Title : Relationships Between Depression and Resilience in Adolescents with Thalassemia

หัวหน้าโครงการ : อำไพ ภูมิภู / คณะพยาบาลศาสตร์
2561
7 ประเภททุน : ทุน สสส. | รหัสโครงการ : 2561
ชื่อโครงการ : ผลของโปรแกรมการสร้างเสริมสมรรถนะแห่งตนต่อพฤติกรรมการป้องกันภาวะแทรกซ้อนของผู้ป่วยโรคเบาหวาน
Article Title : Effect of enhancing perceived self-efficiency for behavior in prevention of complications of diabetic

หัวหน้าโครงการ : นางสาวทองมี ผลาผล / คณะพยาบาลศาสตร์
ผู้ร่วมโครงการ : นางสาวภคินี ศรีสารคาม, นางภคินี ศรีสารคาม
2561
8 ประเภททุน : ทุน สกว.
ชื่อโครงการ : การหมุนเวียนธาตุอาหารจากการให้บริการของระบบนิเวศนาข้าวในระบบเกษตรอินทรีย์ พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
หัวหน้าโครงการ : จตุพร เทียรมา / คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
2560
9 ประเภททุน : BEDO
ชื่อโครงการ : การศึกษาศักยภาพทางเศรษฐกิจและการจัดทำฐานข้อมูลเชิงวิชาการของพืชวงศ์ขิง (Zingiberaceae) กรณีศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
หัวหน้าโครงการ : สุรพล แสนสุข / สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช
ผู้ร่วมโครงการ : ปิยะพร แสนสุข, พัฒนา ภาสอน
2560
10 ประเภททุน : กรมส่งเสริมวัฒนธรรมฯ
ชื่อโครงการ : การศึกษารวบรวมข้อมูลภูมิปัญญาแป้งหอมผู้ไทยของกลุ่มชาติพันธุ์ผู้ไทยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
Article Title : The study traditional knowledge documentation the Paeng Hom Phu Tai of ethnic groups in the Northeast of Thailand

หัวหน้าโครงการ : วีระ ทองเนตร / สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช
ผู้ร่วมโครงการ : กันต์กนิษฐ์ หาญวงษา, ถวิล ชนะบุญ, ภคพล สุนทรโรจน์
2560