• กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  • 04-3754-416 (1756)

ค้นหาจากชื่อโครงการ/ หัวหน้าโครงการ/ คณะ-หน่วยงาน/ ประเภททุน / ปีงบประมาณ
ลำดับ โครงการ ปีงบประมาณ
1 ประเภททุน : ทุนอื่น ๆ | รหัสโครงการ : CH2020-05
ชื่อโครงการ : ต้นแบบระบบขับเคลื่ยนสำหรับรถกระป๋องไฟฟ้าระบบมอเตอร์คู่
Article Title : Dual Motor Drive System Prototype for Electric Tanked Car

หัวหน้าโครงการ : ชลธี โพธิ์ทอง / คณะวิศวกรรมศาสตร์
2564
2 ประเภททุน : ทุนอื่น ๆ | รหัสโครงการ : CH2020-06
ชื่อโครงการ : อินเตอร์แอคทีฟบอร์ดด้วยเทคโนโลยีวีโมต
Article Title : Interactive Board using Wiimote Technology

หัวหน้าโครงการ : ชลธี โพธิ์ทอง / คณะวิศวกรรมศาสตร์
2564
3 ประเภททุน : ทุน สวทช. | รหัสโครงการ : NSTDA01
ชื่อโครงการ : โครงการแพลตฟอร์มการศึกษาครบวงจรเพื่อการพัฒนานักศึกษาปริญญาโทและการวิจัยพัฒนานวัตกรรมของภาคอุตสาหกรรมเพื่อสร้างขีดความสามารถในการทำนวัตกรรมของภาคอุตสาหกรรม และยกระดับความสามารถการแข่งขันของประเทศโดยการพัฒนากำลังคนระดับสูง
Article Title : TIME

หัวหน้าโครงการ : ชลธี โพธิ์ทอง / คณะวิศวกรรมศาสตร์
2564
4 ประเภททุน : ทุน สกว.
ชื่อโครงการ : แหล่งน้ำคือสินทรัพย์ทางศิลปะและวัฒนธรรม ณ ชุมชนแกดำ
Article Title : WATER RESOURCE AS ASSET OF ARTS AND CULTURE IN KAE DUM COMMUNITY

หัวหน้าโครงการ : ธนายุทธ ไชยธงรัตน์ / คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์
2563
5 ประเภททุน : ทุนอื่น ๆ
ชื่อโครงการ : ฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดจากรากองุ่นป่า (Ampelocissus martini Planch.) เพื่อใช้เป็นสารทางเลือกในการป้องกันโรค
Article Title : Biological activity of wide grape (Ampelocissus martini Planch.) root extracts using as alternative substances for diseases protection

หัวหน้าโครงการ : ภัทราพร ศิริพิพัฒน / คณะวิทยาศาสตร์
ผู้ร่วมโครงการ : ประสงค์ สีหานาม, อภิเดช แสงดี
2563
6 ประเภททุน : ทุน กฟผ.
ชื่อโครงการ : การประเมินความสัมพันธ์ การรับรู้ ความเข้าใจ และความพึงพอใจของชุมชนโดยรอบโครงการโรงไฟฟ้าน้ำพองทดแทน
Article Title : Public relation and perception of people on the replacement of Namphong Power Plant

หัวหน้าโครงการ : วิจิตรา สิงห์หิรัญนุสรณ์ / คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
2563
7 ประเภททุน : ทุนอื่น ๆ
ชื่อโครงการ : โครงการ บูรณาการส่งเสริม พัฒนาการเฝ้าระวังเตือนภัยสุขภาพด้านเห็ดพิษ
Article Title : โครงการ บูรณาการส่งเสริม พัฒนาการเฝ้าระวังเตือนภัยสุขภาพด้านเห็ดพิษ

หัวหน้าโครงการ : ขวัญุเรือน นาคสุวรรณ์กุล / คณะวิทยาศาสตร์
2563
8 ประเภททุน : ทุนอื่น ๆ | รหัสโครงการ : 1U19MH113201-01
Article Title : Partnership in Implementation Science for Geriatric Mental Health (PRISM)
หัวหน้าโครงการ : ศิรินาถ ตงศิริ / คณะแพทยศาสตร์
2563
9 ประเภททุน : ทุน สกว. | รหัสโครงการ : MRG6280035
ชื่อโครงการ : ผลของโนบิลิตินต่อการเปลี่ยนแปลงของเมแทบอลิกและระบบหัวใจร่วมหลอดเลือดในหนูแรทเมแทบอลิกซินโดรมที่ถูกเหนี่ยวนำด้วยอาหารที่มีคาร์โบไฮเดรตและไขมันสูง
หัวหน้าโครงการ : สราวุธ บรรบุผา / คณะแพทยศาสตร์
2563
10 ประเภททุน : แพทย๋แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก | รหัสโครงการ : กภท. 26/2563
ชื่อโครงการ : การสร้างเสริมพลังชุมชนเพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูความหลากหลายพืชสมุนไพรในกลุ่มชาติพันธุ์ผู้ไทย อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์
Article Title : The Development of Community Empowerment for the Conservation and Restoration diversity of Medicinal plants in Phutai ethnic group, Khao Wong district, Kalasin Province.

หัวหน้าโครงการ : วีระ ทองเนตร / สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช
ผู้ร่วมโครงการ : รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล แสนสุข, นายถวิล ชนะบุญ, ผศ.ดร.สมบัติ อัปมระกา, นางสาวกันต์กนิษฐ์ หาญวงษา
2563