• กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  • 04-3754-416 (1756)

ค้นหาจากชื่อโครงการ/ หัวหน้าโครงการ/ คณะ-หน่วยงาน/ ประเภททุน / ปีงบประมาณ
ลำดับ โครงการ ปีงบประมาณ
1 ประเภททุน : ทุนอื่น ๆ
ชื่อโครงการ : ศึกษาความหลากหลายและการกระจากตัวทางภูมิศาสตร์โบราณของปลาดูกแข็งสมัยไมโอซีนในแหล่งบ้านหนองปลา จังหวัดเพชรบูรณ์ (ทุนจัดการซากดึกดำบรรพ์กรมทรัพยากรธรณ์)
หัวหน้าโครงการ : อุทุมพร ดีศรี / คณะวิทยาศาสตร์
2562
2 ประเภททุน :
ชื่อโครงการ : แบบจ้าลองเชิงพื้นที่ทฤษฎีค่าสุดขีดสำหรับปริมาณน้ำฝนสะสมสูงสุดในวันที่ฝนตกต่อเนื่อง ตามลุ่มแม่น้ำชีตอนกลาง
หัวหน้าโครงการ : ปิยภัทร บุษบาบดินทร์ / คณะวิทยาศาสตร์
2562
3 ประเภททุน : ทุน สกว.
ชื่อโครงการ : การศึกษาการเปลี่ยนประจุเป็นสปินในสารกึ่งโลหะไวล์-คอนโด
หัวหน้าโครงการ : กฤษณพงศ์ ลิ้มตระกูล / คณะวิทยาศาสตร์
2562
4 ประเภททุน : ทุน สกว.
ชื่อโครงการ : หนทางใหม่ในการเพิ่มความเสถียรภาพการเคลือบฟิล์มเทคนิครีแอคทีฟแมกนีตรอนสปัตเตอริงในโหมดทรานซิชันโดยใช้หลักการป้อนกลับของสัญญาณฟลักซ์ไอออนลบ
หัวหน้าโครงการ : พิษณุ พูลเจริญศิลป์ / คณะวิทยาศาสตร์
2562
5 ประเภททุน : ทุน สกว.
ชื่อโครงการ : อนุกรมวิธาน ชีวภูมิศาสตร์ และความสัมพันธ์ทางสายวิวัฒนาการเชิงภูมิศาสตร์ของกิ้งกืออันดับ Spirobolida ในประเทศไทย และประเทศใกล้เคียง
หัวหน้าโครงการ : ปิยะธิดา พิมพ์วิชัย / คณะวิทยาศาสตร์
2562
6 ประเภททุน : ทุน กฟผ.
ชื่อโครงการ : แนวทางใหม่ในการประยุกต์ใช้พลาสมาเจ็ตแบบหลายรูที่ความดันบรรยากาศสำหรับปรับปรุงผิวเมล็ดพันธุ์
หัวหน้าโครงการ : อาทิตย์ ฉิ่งสูงเนิน / คณะวิทยาศาสตร์
2562
7 ประเภททุน : ทุนอื่น ๆ
Article Title : A denser cn film producing and controlling at pulse filter cathodic arc (PFCA) with plasma biasarboing and ion energy selection for slider in HDD (ทุน บ. HGST (Thailand) Co.,Ltd.)
หัวหน้าโครงการ : นิติศักดิ์ ปาสาจะ / คณะวิทยาศาสตร์
2562
8 ประเภททุน : แพทย๋แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
ชื่อโครงการ : โครงการภูมิปัญญาท้องถิ่นของการใช้พืชสมุนไพรในพื้นที่อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
หัวหน้าโครงการ : วรรณชัย ชาแท่น / คณะวิทยาศาสตร์
2562
9 ประเภททุน : ทุนอื่น ๆ
ชื่อโครงการ : การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชาสมุนไพรจากเห็ดหลินจือ
Article Title : Research and development of herbal tea products from Lingzhi mushroom

หัวหน้าโครงการ : รัชนี นามมาตย์ / สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช
2562
10 ประเภททุน : ทุนอื่น ๆ
ชื่อโครงการ : การวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการขยายพันธุ์กล้วยน้ำว้าที่ปลอดโรคตายพรายโดยใช้เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
Article Title : Research and technological transfer of micropropagation of Panama disease free - Musa ABB cv. (Kluai Namwa) using plant tissue culture

หัวหน้าโครงการ : พรเทพ ถนนแก้ว / มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้ร่วมโครงการ : ปรีย์กมล กลั่นฤทธิ์, สุดารัตน์ ถนนแก้ว
2562