• กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  • 04-3754-416 (1756)

ค้นหาจากชื่อโครงการ/ หัวหน้าโครงการ/ คณะ-หน่วยงาน/ ประเภททุน / ปีงบประมาณ
ลำดับ โครงการ ปีงบประมาณ
1 ประเภททุน : ทุน สกว.
ชื่อโครงการ : แหล่งน้ำคือสินทรัพย์ทางศิลปะและวัฒนธรรม ณ ชุมชนแกดำ
Article Title : WATER RESOURCE AS ASSET OF ARTS AND CULTURE IN KAE DUM COMMUNITY

หัวหน้าโครงการ : ธนายุทธ ไชยธงรัตน์ / คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์
2563
2 ประเภททุน : ทุนอื่น ๆ
ชื่อโครงการ : ฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดจากรากองุ่นป่า (Ampelocissus martini Planch.) เพื่อใช้เป็นสารทางเลือกในการป้องกันโรค
Article Title : Biological activity of wide grape (Ampelocissus martini Planch.) root extracts using as alternative substances for diseases protection

หัวหน้าโครงการ : ภัทราพร ศิริพิพัฒน / คณะวิทยาศาสตร์
ผู้ร่วมโครงการ : ประสงค์ สีหานาม, อภิเดช แสงดี
2563
3 ประเภททุน : ทุนอื่น ๆ | รหัสโครงการ : 1U19MH113201-01
Article Title : Partnership in Implementation Science for Geriatric Mental Health (PRISM)
หัวหน้าโครงการ : ศิรินาถ ตงศิริ / คณะแพทยศาสตร์
2563
4 ประเภททุน : ทุน สกว. | รหัสโครงการ : MRG6280035
ชื่อโครงการ : ผลของโนบิลิตินต่อการเปลี่ยนแปลงของเมแทบอลิกและระบบหัวใจร่วมหลอดเลือดในหนูแรทเมแทบอลิกซินโดรมที่ถูกเหนี่ยวนำด้วยอาหารที่มีคาร์โบไฮเดรตและไขมันสูง
หัวหน้าโครงการ : สราวุธ บรรบุผา / คณะแพทยศาสตร์
2563
5 ประเภททุน : ทุนสถาบันพระปกเกล้า | รหัสโครงการ : พป.068/2563
ชื่อโครงการ : การปกครองท้องถิ่นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว การศึกษาเชิงเปรียบเทียบความคิดทางการเมืองว่าด้วยการปกครองท้องถิ่น
Article Title : Local Government in the Reign of King VII A Comparative Political Thought on Local Government

หัวหน้าโครงการ : ศราวุฒิ วิสาพรม / วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
2563
6 ประเภททุน : ทุนอื่น ๆ
ชื่อโครงการ : ศึกษาความหลากหลายและการกระจากตัวทางภูมิศาสตร์โบราณของปลาดูกแข็งสมัยไมโอซีนในแหล่งบ้านหนองปลา จังหวัดเพชรบูรณ์ (ทุนจัดการซากดึกดำบรรพ์กรมทรัพยากรธรณ์)
หัวหน้าโครงการ : อุทุมพร ดีศรี / คณะวิทยาศาสตร์
2562
7 ประเภททุน :
ชื่อโครงการ : แบบจ้าลองเชิงพื้นที่ทฤษฎีค่าสุดขีดสำหรับปริมาณน้ำฝนสะสมสูงสุดในวันที่ฝนตกต่อเนื่อง ตามลุ่มแม่น้ำชีตอนกลาง
หัวหน้าโครงการ : ปิยภัทร บุษบาบดินทร์ / คณะวิทยาศาสตร์
2562
8 ประเภททุน : ทุน สกว.
ชื่อโครงการ : การศึกษาการเปลี่ยนประจุเป็นสปินในสารกึ่งโลหะไวล์-คอนโด
หัวหน้าโครงการ : กฤษณพงศ์ ลิ้มตระกูล / คณะวิทยาศาสตร์
2562
9 ประเภททุน : ทุน สกว.
ชื่อโครงการ : หนทางใหม่ในการเพิ่มความเสถียรภาพการเคลือบฟิล์มเทคนิครีแอคทีฟแมกนีตรอนสปัตเตอริงในโหมดทรานซิชันโดยใช้หลักการป้อนกลับของสัญญาณฟลักซ์ไอออนลบ
หัวหน้าโครงการ : พิษณุ พูลเจริญศิลป์ / คณะวิทยาศาสตร์
2562
10 ประเภททุน : ทุน สกว.
ชื่อโครงการ : อนุกรมวิธาน ชีวภูมิศาสตร์ และความสัมพันธ์ทางสายวิวัฒนาการเชิงภูมิศาสตร์ของกิ้งกืออันดับ Spirobolida ในประเทศไทย และประเทศใกล้เคียง
หัวหน้าโครงการ : ปิยะธิดา พิมพ์วิชัย / คณะวิทยาศาสตร์
2562