• กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  • 04-3754-416 (1756)

ค้นหาจากชื่อโครงการ/ หัวหน้าโครงการ/ คณะ-หน่วยงาน/ ประเภททุน / ปีงบประมาณ
ลำดับ โครงการ ปีงบประมาณ
11 ประเภททุน : ทุน สกว. | รหัสโครงการ : MRG6280035
ชื่อโครงการ : ผลของโนบิลิตินต่อการเปลี่ยนแปลงของเมแทบอลิกและระบบหัวใจร่วมหลอดเลือดในหนูแรทเมแทบอลิกซินโดรมที่ถูกเหนี่ยวนำด้วยอาหารที่มีคาร์โบไฮเดรตและไขมันสูง
หัวหน้าโครงการ : สราวุธ บรรบุผา / คณะแพทยศาสตร์
2563
12 ประเภททุน : แพทย๋แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก | รหัสโครงการ : กภท. 26/2563
ชื่อโครงการ : การสร้างเสริมพลังชุมชนเพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูความหลากหลายพืชสมุนไพรในกลุ่มชาติพันธุ์ผู้ไทย อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์
Article Title : The Development of Community Empowerment for the Conservation and Restoration diversity of Medicinal plants in Phutai ethnic group, Khao Wong district, Kalasin Province.

หัวหน้าโครงการ : วีระ ทองเนตร / สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช
ผู้ร่วมโครงการ : รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล แสนสุข, นายถวิล ชนะบุญ, ผศ.ดร.สมบัติ อัปมระกา, นางสาวกันต์กนิษฐ์ หาญวงษา
2563
13 ประเภททุน : แพทย๋แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก | รหัสโครงการ : กภท.3/2563
ชื่อโครงการ : โครงการสำรวจ ทำสำเนาดิจิทัล และปริวรรตเอกสารโบราณตำรับยาและตำราการแพทย์แผนไทย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
หัวหน้าโครงการ : ราชันย์ นิลวรรณาภา / คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2563
14 ประเภททุน : ทุนสถาบันพระปกเกล้า | รหัสโครงการ : พป.068/2563
ชื่อโครงการ : การปกครองท้องถิ่นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว การศึกษาเชิงเปรียบเทียบความคิดทางการเมืองว่าด้วยการปกครองท้องถิ่น
Article Title : Local Government in the Reign of King VII A Comparative Political Thought on Local Government

หัวหน้าโครงการ : ศราวุฒิ วิสาพรม / วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
2563
15 ประเภททุน : ทุนอื่น ๆ
ชื่อโครงการ : ศึกษาความหลากหลายและการกระจากตัวทางภูมิศาสตร์โบราณของปลาดูกแข็งสมัยไมโอซีนในแหล่งบ้านหนองปลา จังหวัดเพชรบูรณ์ (ทุนจัดการซากดึกดำบรรพ์กรมทรัพยากรธรณ์)
หัวหน้าโครงการ : อุทุมพร ดีศรี / คณะวิทยาศาสตร์
2562
16 ประเภททุน :
ชื่อโครงการ : แบบจ้าลองเชิงพื้นที่ทฤษฎีค่าสุดขีดสำหรับปริมาณน้ำฝนสะสมสูงสุดในวันที่ฝนตกต่อเนื่อง ตามลุ่มแม่น้ำชีตอนกลาง
หัวหน้าโครงการ : ปิยภัทร บุษบาบดินทร์ / คณะวิทยาศาสตร์
2562
17 ประเภททุน : ทุน สกว.
ชื่อโครงการ : การศึกษาการเปลี่ยนประจุเป็นสปินในสารกึ่งโลหะไวล์-คอนโด
หัวหน้าโครงการ : กฤษณพงศ์ ลิ้มตระกูล / คณะวิทยาศาสตร์
2562
18 ประเภททุน : ทุน สกว.
ชื่อโครงการ : หนทางใหม่ในการเพิ่มความเสถียรภาพการเคลือบฟิล์มเทคนิครีแอคทีฟแมกนีตรอนสปัตเตอริงในโหมดทรานซิชันโดยใช้หลักการป้อนกลับของสัญญาณฟลักซ์ไอออนลบ
หัวหน้าโครงการ : พิษณุ พูลเจริญศิลป์ / คณะวิทยาศาสตร์
2562
19 ประเภททุน : ทุน สกว.
ชื่อโครงการ : อนุกรมวิธาน ชีวภูมิศาสตร์ และความสัมพันธ์ทางสายวิวัฒนาการเชิงภูมิศาสตร์ของกิ้งกืออันดับ Spirobolida ในประเทศไทย และประเทศใกล้เคียง
หัวหน้าโครงการ : ปิยะธิดา พิมพ์วิชัย / คณะวิทยาศาสตร์
2562
20 ประเภททุน : ทุน กฟผ.
ชื่อโครงการ : แนวทางใหม่ในการประยุกต์ใช้พลาสมาเจ็ตแบบหลายรูที่ความดันบรรยากาศสำหรับปรับปรุงผิวเมล็ดพันธุ์
หัวหน้าโครงการ : อาทิตย์ ฉิ่งสูงเนิน / คณะวิทยาศาสตร์
2562