• กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  • 04-3754-416 (1756)

ค้นหาจากชื่อโครงการ/ หัวหน้าโครงการ/ คณะ-หน่วยงาน/ ประเภททุน / ปีงบประมาณ
ลำดับ โครงการ ปีงบประมาณ
11 ประเภททุน : ทุน สวทช.
ชื่อโครงการ : ศึกษาประสิทธิภาพของหัววัดชนิดเจอร์เมเนียมบริสุทธิ์สูงสำหรับระบบวัดรังสีแกมมาพรอมต์จากการอาบนิวตรอนที่เครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูวิจัยแห่งประเทศไทย
หัวหน้าโครงการ : สิริยาภรณ์ แสงอรุณ / คณะวิทยาศาสตร์
2561
12 ประเภททุน : ทุน สกว.
ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาวารสารสัมคมศาสตร์ Social Science Asia:ด้านการศึกษา
Article Title : Development of Social Science Journal for Social Science Asia: Edulation Section

หัวหน้าโครงการ : ชลธี โพธิ์ทอง / คณะวิศวกรรมศาสตร์
2561
13 ประเภททุน : ทุน NECTEC
ชื่อโครงการ : ระบบบริหารจัดการพลังงานไฟฟ้าอัตโนมัติสำหรับห้องเรียนอัจฉริยะ
Article Title : Automatic Electric Energy Management Control System for Smart Classroom

หัวหน้าโครงการ : ชลธี โพธิ์ทอง / คณะวิศวกรรมศาสตร์
ผู้ร่วมโครงการ : นายกิติยศ สาระนันท์, นายนธีธร เจริญหล้า, สมชาย ศรีธรณ์
2561
14 ประเภททุน : ทุนสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
ชื่อโครงการ : โครงการขับเคลื่อนนโยบายบูรณาการการเรียนรู้กับการทำงาน: การสร้างระบบการผลิตและพัฒนาครูพี่เลี้ยง และนักเรียนตัวป้อนสำหรับโครงการบูรณาการการเรียนรู้กับการทำงาน
Article Title : โครงการขับเคลื่อนนโยบายบูรณาการการเรียนรู้กับการทำงาน: การสร้างระบบการผลิตและพัฒนาครูพี่เลี้ยง และนักเรียนตัวป้อนสำหรับโครงการบูรณาการการเรียนรู้กับการทำงาน

หัวหน้าโครงการ : ชลธี โพธิ์ทอง / คณะวิศวกรรมศาสตร์
2561
15 ประเภททุน : ทุน สกอ.
ชื่อโครงการ : ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ภาวะสุขภาพกับพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดยึดตรึงกระดูก
Article Title : The Relationship Between Health Perception and Self – Care Behavior in Patient Undergoing Fixation

หัวหน้าโครงการ : วสันต์ แก้วเกลื่อน / คณะพยาบาลศาสตร์
ผู้ร่วมโครงการ : สุรชาติ สิทธิปกรณ์, วันเพ็ญ วรามิตร, ชมนภัส นราศร
2561
16 ประเภททุน : ทุนอื่น ๆ
ชื่อโครงการ : แบบวัดตราบาปทางสังคมต่อการเจ็บป่วยทางจิตฉบับภาษาไทย: การแปลและประเมินคุณสมบัติการวัดทางจิตวิทยา
Article Title : Thai Public Stigma of Mental Illness scales: Translation and Assessment of Psychometric Properties

หัวหน้าโครงการ : ชูชาติ วงศ์อนุชิต / คณะพยาบาลศาสตร์
2561
17 ประเภททุน : ทุน สกว.
ชื่อโครงการ : ปัจจัยคัดสรรที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยจิตเภทเรื้อรัง
Article Title : Selected factors related to self-care behavior among chronic Schizophrenia patients

หัวหน้าโครงการ : / คณะพยาบาลศาสตร์
2561
18 ประเภททุน : ทุน สกว.
Article Title : Advanced reader model for magnetic recording via multiscale approach
หัวหน้าโครงการ : พรรณวดี จุรีมาศ / คณะวิทยาศาสตร์
ผู้ร่วมโครงการ : เจษฎา จุรีมาศ
2561
19 ประเภททุน : ทุน สกว.
Article Title : Themally assisted domain wall motion in the presence of spin torque
หัวหน้าโครงการ : เจษฎา จุรีมาศ / คณะวิทยาศาสตร์
2561
20 ประเภททุน : ทุนอื่น ๆ
ชื่อโครงการ : การคัดแยกเอนโดไฟติกแบคทีเรียจากต้นว่านมหากาฬและผลของการปลูกเชื้อต่อสารประกอบฟีโนลิกและการสะสมโลหะสังกะสีและแคดเมียม ทุน คปก. รุ่น 16
หัวหน้าโครงการ : วรนันต์ นาคบรรพต / คณะวิทยาศาสตร์
2561