• กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  • 04-3754-416 (1756)

ค้นหาจากชื่อโครงการ/ หัวหน้าโครงการ/ คณะ-หน่วยงาน/ ประเภททุน / ปีงบประมาณ
ลำดับ โครงการ ปีงบประมาณ
11 ประเภททุน : ทุน กฟผ.
ชื่อโครงการ : แนวทางใหม่ในการประยุกต์ใช้พลาสมาเจ็ตแบบหลายรูที่ความดันบรรยากาศสำหรับปรับปรุงผิวเมล็ดพันธุ์
หัวหน้าโครงการ : อาทิตย์ ฉิ่งสูงเนิน / คณะวิทยาศาสตร์
2562
12 ประเภททุน : ทุนอื่น ๆ
Article Title : A denser cn film producing and controlling at pulse filter cathodic arc (PFCA) with plasma biasarboing and ion energy selection for slider in HDD (ทุน บ. HGST (Thailand) Co.,Ltd.)
หัวหน้าโครงการ : นิติศักดิ์ ปาสาจะ / คณะวิทยาศาสตร์
2562
13 ประเภททุน : แพทย๋แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
ชื่อโครงการ : โครงการภูมิปัญญาท้องถิ่นของการใช้พืชสมุนไพรในพื้นที่อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
หัวหน้าโครงการ : วรรณชัย ชาแท่น / คณะวิทยาศาสตร์
2562
14 ประเภททุน : ทุนอื่น ๆ
ชื่อโครงการ : การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชาสมุนไพรจากเห็ดหลินจือ
Article Title : Research and development of herbal tea products from Lingzhi mushroom

หัวหน้าโครงการ : รัชนี นามมาตย์ / สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช
2562
15 ประเภททุน : ทุนอื่น ๆ
ชื่อโครงการ : การวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการขยายพันธุ์กล้วยน้ำว้าที่ปลอดโรคตายพรายโดยใช้เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
Article Title : Research and technological transfer of micropropagation of Panama disease free - Musa ABB cv. (Kluai Namwa) using plant tissue culture

หัวหน้าโครงการ : พรเทพ ถนนแก้ว / มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้ร่วมโครงการ : ปรีย์กมล กลั่นฤทธิ์, สุดารัตน์ ถนนแก้ว
2562
16 ประเภททุน : ทุนอื่น ๆ
ชื่อโครงการ : ความหลากหลายทางพันธุกรรมของเห็บโค Rhipicephalus microplus ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
Article Title : Genetic diversity of cattle tick, Rhipicephalus microplus in northeast Thailand

หัวหน้าโครงการ : ชัยรัตน์ ตัณทราวัฒน์พันธ์ / มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
ผู้ร่วมโครงการ : วีระชัย สายจันทา
2562
17 ประเภททุน : ทุนอื่น ๆ
ชื่อโครงการ : การแปรผันทางพันธุกรรมของพยาธิใบไม้ลำไส้ Hypoderaeum conoideum ที่ติดเชื้อในเป็ดไล่ทุ่งในประเทศไทย โดยใช้ส่วนของ internal transcribed spacer (ITS) เป็นเครื่องหมายบ่งชี้
Article Title : Genetic variation of intestinal trematode, Hypoderaeum conoideum infected free-grazing ducks in Thailand inferred by using internal transcribed spacer (ITS) sequence

หัวหน้าโครงการ : ชัยรัตน์ ตัณทราวัฒน์พันธ์ / มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
ผู้ร่วมโครงการ : วีระชัย สายจันทา
2562
18 ประเภททุน : ทุนอื่น ๆ
ชื่อโครงการ : ความหลากหลายทางพันธุกรรมของกิ้งก่าคอแดง (Calotes versicolor) ในพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทย
Article Title : Genetic diversity of Red headed Lizard (Calotes versicolor) in northern Thailand

หัวหน้าโครงการ : วาที คงบรรทัด / มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ผู้ร่วมโครงการ : วีระชัย สายจันทา, ชัยรัตน์ ตัณทราวัฒน์พันธ์
2562
19 ประเภททุน : ทุน สวทช.
ชื่อโครงการ : การศึกษาคุณภาพถิ่นอาศัยของสัตว์ป่าที่เป็นเหยื่อหลักของเสือโคร่งในผืนป่ามรดกโลก ดงพญาเย็น-เขาใหญ่
Article Title : Study of wildlife habitat quality for prey species of tiger in Dong Phayayen-Khao Yai Forest Complex

หัวหน้าโครงการ : ประทีป ด้วงแค / มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ร่วมโครงการ : ดอกรัก มารอด, รองลาภ สุขมาสรวง, ศักดิ์ิสิทธิ์ ซิ้มเจริญ, ฉัตรชัย เงินแสงสรวย, ศุภกิจ วินิตพรสวรรค์, อิงอร ไชยเยศ, วรงค์ สุขเสวต
2562
20 ประเภททุน : ทุนอื่น ๆ
Article Title : Thailand TEEB AgriFood Study for Rice Agro-Systems: A Comparison between Conventional and Organic Rice Farming Practices
หัวหน้าโครงการ : Phumsith Mahasuweerachai / มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้ร่วมโครงการ : Jakrapan Suksawat, Piyaluk Puttawongsa, Preeyarat Chailangka, Voravee Saengavut, วรงค์ สุขเสวต
2562