• กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  • 04-3754-416 (1756)

ค้นหาจากชื่อโครงการ/ หัวหน้าโครงการ/ คณะ-หน่วยงาน/ ประเภททุน / ปีงบประมาณ
ลำดับ โครงการ ปีงบประมาณ
11 ประเภททุน : ทุนอื่น ๆ
ชื่อโครงการ : การประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ของการตรวจคัดกรองโรคไตเรื้อรังในผู้สูงอายุ
หัวหน้าโครงการ : ผศ.ดร.กฤษณี สระมุณี / คณะเภสัชศาสตร์
ผู้ร่วมโครงการ : อ.ดร.พรชนก ศรีมงคล, ผศ.ดร.สุรัชดา ชนโสภณ, อ.ดร.ภาณุมาศ ภูมาศ, อ.ดร.อารีรัตน์ ลีละธนาฤกษ์, รศ.วิระพล ภิมาลย์
2564
12 ประเภททุน : ทุนอื่น ๆ
ชื่อโครงการ : การประเมินความคุ้มค่าด้านเศรษฐศาสตร์ ของการใช้สายสวนหลอดเลือดชนิดขดลวดเคลือบยาต้านการตีบซ้ำในการรักษาโรค หลอดเลือดแดงส่วนปลายชนิดรุนแรงในประเทศไทย
หัวหน้าโครงการ : อ.ดร.ภาณุุมาศ ภูมาศ / คณะเภสัชศาสตร์
ผู้ร่วมโครงการ : อ.ดร.อารีรัตน์ ลีละธาฤกษ์, รศ.วิระพล ภิมาลย์, ผศ.ดร.กฤษณี สระมุณี, อ.ดร.พรชนก ศรีมงคล, ผศ.ดร.สุรัชดา ชนโสภณ
2564
13 ประเภททุน : ทุน สสส.
ชื่อโครงการ : การสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับผลกระทบจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต่อบุคคลรอบข้างผู้ดื่มในประเทศไทย
หัวหน้าโครงการ : รศ.ดร.สุรศักดิ์ ไชยสงค์ / คณะเภสัชศาสตร์
2564
14 ประเภททุน : ทุนอื่น ๆ
ชื่อโครงการ : โครงการ Follow up study on Alcohol Legislation development in 5 Southeast Asian Countries
หัวหน้าโครงการ : รศ.ดร.สุรศักดิ์ ไชยสงค์ / คณะเภสัชศาสตร์
2564
15 ประเภททุน : ทุน สสส.
ชื่อโครงการ : การสังเคราะห์รูปแบบการให้บริการเลิกบุหรี่ที่ตรงกับความต้องการของผู้สูบบุหรี่ในมหาวิทยาลัย-งานวิจัยเชิงคุณภาพ
หัวหน้าโครงการ : ผศ.ผศ.ดร.พยอม สุขเอนกนันท์ โอล์สัน / คณะเภสัชศาสตร์
2564
16 ประเภททุน : ทุนอื่น ๆ
ชื่อโครงการ : การพัฒนาตำรับเอสเซนส์ผสมสารสกัดทานาคาอีสาน
หัวหน้าโครงการ : ผศ.ดร.เมธิน ผดุงกิจ / คณะเภสัชศาสตร์
ผู้ร่วมโครงการ : ผศ.ดร.พรพรรณ เหล่าวชิระสุวรรณ
2564
17 ประเภททุน : ทุนอื่น ๆ | รหัสโครงการ : 65984
ชื่อโครงการ : การควบคุมหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด (Spodoptera frugiperda (J.E. Smith)) ด้วยวิธีการไล่และล่อโดยใช้สารระเหยจากพืชที่พบในไทย
Article Title : Controlling the infestation of fall armyworm (Spodoptera frugiperda (J.E. Smith)) by Push-Pull technique using Thai plant volatile

หัวหน้าโครงการ : นคร ประดิษฐ์ / สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช
ผู้ร่วมโครงการ : สุทธิรา เซดลัค, เกษม คงนิรันดรสุข
2564
18 ประเภททุน : ทุนอื่น ๆ | รหัสโครงการ : CH2020-05
ชื่อโครงการ : ต้นแบบระบบขับเคลื่ยนสำหรับรถกระป๋องไฟฟ้าระบบมอเตอร์คู่
Article Title : Dual Motor Drive System Prototype for Electric Tanked Car

หัวหน้าโครงการ : ชลธี โพธิ์ทอง / คณะวิศวกรรมศาสตร์
2564
19 ประเภททุน : ทุนอื่น ๆ | รหัสโครงการ : CH2020-06
ชื่อโครงการ : อินเตอร์แอคทีฟบอร์ดด้วยเทคโนโลยีวีโมต
Article Title : Interactive Board using Wiimote Technology

หัวหน้าโครงการ : ชลธี โพธิ์ทอง / คณะวิศวกรรมศาสตร์
2564
20 ประเภททุน : ทุน สวทช. | รหัสโครงการ : NSTDA01
ชื่อโครงการ : โครงการแพลตฟอร์มการศึกษาครบวงจรเพื่อการพัฒนานักศึกษาปริญญาโทและการวิจัยพัฒนานวัตกรรมของภาคอุตสาหกรรมเพื่อสร้างขีดความสามารถในการทำนวัตกรรมของภาคอุตสาหกรรม และยกระดับความสามารถการแข่งขันของประเทศโดยการพัฒนากำลังคนระดับสูง
Article Title : TIME

หัวหน้าโครงการ : ชลธี โพธิ์ทอง / คณะวิศวกรรมศาสตร์
2564