• กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  • 04-3754-416 (1756)

ค้นหาจากชื่อโครงการ/ หัวหน้าโครงการ/ คณะ-หน่วยงาน/ ประเภททุน / ปีงบประมาณ
ลำดับ โครงการ ปีงบประมาณ
11 ประเภททุน : ทุนอื่น ๆ
ชื่อโครงการ : ความหลากหลายทางพันธุกรรมของเห็บโค Rhipicephalus microplus ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
Article Title : Genetic diversity of cattle tick, Rhipicephalus microplus in northeast Thailand

หัวหน้าโครงการ : ชัยรัตน์ ตัณทราวัฒน์พันธ์ / มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
ผู้ร่วมโครงการ : วีระชัย สายจันทา
2562
12 ประเภททุน : ทุนอื่น ๆ
ชื่อโครงการ : การแปรผันทางพันธุกรรมของพยาธิใบไม้ลำไส้ Hypoderaeum conoideum ที่ติดเชื้อในเป็ดไล่ทุ่งในประเทศไทย โดยใช้ส่วนของ internal transcribed spacer (ITS) เป็นเครื่องหมายบ่งชี้
Article Title : Genetic variation of intestinal trematode, Hypoderaeum conoideum infected free-grazing ducks in Thailand inferred by using internal transcribed spacer (ITS) sequence

หัวหน้าโครงการ : ชัยรัตน์ ตัณทราวัฒน์พันธ์ / มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
ผู้ร่วมโครงการ : วีระชัย สายจันทา
2562
13 ประเภททุน : ทุนอื่น ๆ
ชื่อโครงการ : ความหลากหลายทางพันธุกรรมของกิ้งก่าคอแดง (Calotes versicolor) ในพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทย
Article Title : Genetic diversity of Red headed Lizard (Calotes versicolor) in northern Thailand

หัวหน้าโครงการ : วาที คงบรรทัด / มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ผู้ร่วมโครงการ : วีระชัย สายจันทา, ชัยรัตน์ ตัณทราวัฒน์พันธ์
2562
14 ประเภททุน : ทุน สวทช.
ชื่อโครงการ : การศึกษาคุณภาพถิ่นอาศัยของสัตว์ป่าที่เป็นเหยื่อหลักของเสือโคร่งในผืนป่ามรดกโลก ดงพญาเย็น-เขาใหญ่
Article Title : Study of wildlife habitat quality for prey species of tiger in Dong Phayayen-Khao Yai Forest Complex

หัวหน้าโครงการ : ประทีป ด้วงแค / มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ร่วมโครงการ : ดอกรัก มารอด, รองลาภ สุขมาสรวง, ศักดิ์ิสิทธิ์ ซิ้มเจริญ, ฉัตรชัย เงินแสงสรวย, ศุภกิจ วินิตพรสวรรค์, อิงอร ไชยเยศ, วรงค์ สุขเสวต
2562
15 ประเภททุน : ทุนอื่น ๆ
Article Title : Thailand TEEB AgriFood Study for Rice Agro-Systems: A Comparison between Conventional and Organic Rice Farming Practices
หัวหน้าโครงการ : Phumsith Mahasuweerachai / มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้ร่วมโครงการ : Jakrapan Suksawat, Piyaluk Puttawongsa, Preeyarat Chailangka, Voravee Saengavut, วรงค์ สุขเสวต
2562
16 ประเภททุน : แพทย๋แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
ชื่อโครงการ : การจัดทำมาตรฐานยาแผนไทย "ตำรับแก้วห้าดวง"
หัวหน้าโครงการ : บันลือ สังข์ทอง / คณะเภสัชศาสตร์
ผู้ร่วมโครงการ : สมบัติ อัปมระกา
2562
17 ประเภททุน : ทุนอื่น ๆ | รหัสโครงการ : 159/2562
ชื่อโครงการ : มาตรฐานวัตถุดิบสมุนไพรด้านเคมี-ฟิสิกส์ของระย่อม ฝักส้มป่อย ใบส้มป่อย ทับทิม ข่อย ขันทองพยาบาท
Article Title : Establishment of the Standard Specification in Physico-chemical Properties of Rauvolfia serpentina (L.) Benth. ex Kurz, Acacia concinna (Willd.) DC. Pod, Acacia concinna (Willd.) DC. Leaf, Pomegranate Rind (Punica granatum L. var. granatum), Streblus asper Lour., Suregada multiflorum (A.Juss.) Baill

หัวหน้าโครงการ : บรรลือ สังข์ทอง / คณะเภสัชศาสตร์
ผู้ร่วมโครงการ : สมศักดิ์ นวลแก้ว, วนิดา ไทรชมภู, คัทลียา เมฆจรัสกุล
2562
18 ประเภททุน : ทุนอื่น ๆ | รหัสโครงการ : 62009
ชื่อโครงการ : แนวทางการพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนและความพร้อมของแหล่งท่องเที่ยวชุมชนสะพานไม้แกดำ ตำบลแกดำ อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม
Article Title : Guidelines for Community Participation Development and Availability of Kae Dum Wooden Bridge, KaeDum District, Mahasarakham Province.

หัวหน้าโครงการ : ลินจง โพชารี / คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
ผู้ร่วมโครงการ : ดร.วิตติกา ทางชั้น, กาญจนา มูลสุวรรณ
2562
19 ประเภททุน : ทุน สกว. | รหัสโครงการ : MSD62I0051
ชื่อโครงการ : การพัฒนากระบววนการผลิตแคลเซียมออกไซด์จากเปลือกไข่เหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมด้วยเตาเผาแบบหมุน
Article Title : development of CaO synthesis processes from industrial waste via rotary klin

หัวหน้าโครงการ : อภิพงษ์ พุฒคำ / คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
2562
20 ประเภททุน : ทุน สกว. | รหัสโครงการ : PDG62H002
ชื่อโครงการ : เวทีวิจัยมนุษยศาสตร์ไทย ครั้งที่ 13 “ภูมิภาคนิยมและท้องถิ่นนิยมสมัยใหม่ในโลกไร้พรมแดน”
Article Title : The 13th Thai Humanities Research Forum

หัวหน้าโครงการ : กิตติพงษ์ ประพันธ์ / คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2562