• กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  • 04-3754-416 (1756)

ค้นหาจากชื่อโครงการ/ หัวหน้าโครงการ/ คณะ-หน่วยงาน/ ประเภททุน / ปีงบประมาณ
ลำดับ โครงการ ปีงบประมาณ
21 ประเภททุน : แพทย๋แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
ชื่อโครงการ : การจัดทำมาตรฐานยาแผนไทย "ตำรับแก้วห้าดวง"
หัวหน้าโครงการ : บันลือ สังข์ทอง / คณะเภสัชศาสตร์
ผู้ร่วมโครงการ : สมบัติ อัปมระกา
2562
22 ประเภททุน : ทุนอื่น ๆ
ชื่อโครงการ : โครงการระบบวิเคราะห์ ข้อมูลทะเบียนเกษตรกร สําหรับเกษตรกรรายบุคคล
หัวหน้าโครงการ : ฉัตรตระกูล สมบัติธีระ / คณะวิทยาการสารสนเทศ
ผู้ร่วมโครงการ : รพีพร ช่ำชอง, มนัสวี แก่นอำพรพันธ์, พัฒนพงษ์ ชมภูวิเศษ, มนกานต์ อินทรกำแหง
2562
23 ประเภททุน : ทุนอื่น ๆ
ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริมการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน (เมืองปั่นได้ เมืองปั่นดี)
หัวหน้าโครงการ : ธนายุทธ ไชยธงรัตน์ / คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์
ผู้ร่วมโครงการ : เมทินี โคตรดี, ประสิทธิ์ สว่างศรี
2562
24 ประเภททุน : ทุนอื่น ๆ | รหัสโครงการ : 1
ชื่อโครงการ : การพัฒนาสื่อปฏิสัมพันธ์เพื่อการออกกำลังกายสำหรับการบำบัดโรคออฟฟิสซินโดรม
Article Title : Development of Kinect-based Rehabilitation Exercise System for People with Office Syndrome

หัวหน้าโครงการ : จันทิมา พลพินิจ / คณะวิทยาการสารสนเทศ
2562
25 ประเภททุน : ทุนอื่น ๆ | รหัสโครงการ : 1/2562
ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ของกลุ่มชุมชนผลิตกระเป๋าแฟชั่นบ้านซำผักแว่น อำเภอกันทรลักษณ์ จังหวัดศรีษะเกษ
หัวหน้าโครงการ : นวลละออง อรรถรังสรรค์ / คณะการบัญชีและการจัดการ
2562
26 ประเภททุน : ทุนอื่น ๆ | รหัสโครงการ : 159/2562
ชื่อโครงการ : มาตรฐานวัตถุดิบสมุนไพรด้านเคมี-ฟิสิกส์ของระย่อม ฝักส้มป่อย ใบส้มป่อย ทับทิม ข่อย ขันทองพยาบาท
Article Title : Establishment of the Standard Specification in Physico-chemical Properties of Rauvolfia serpentina (L.) Benth. ex Kurz, Acacia concinna (Willd.) DC. Pod, Acacia concinna (Willd.) DC. Leaf, Pomegranate Rind (Punica granatum L. var. granatum), Streblus asper Lour., Suregada multiflorum (A.Juss.) Baill

หัวหน้าโครงการ : บรรลือ สังข์ทอง / คณะเภสัชศาสตร์
ผู้ร่วมโครงการ : สมศักดิ์ นวลแก้ว, วนิดา ไทรชมภู, คัทลียา เมฆจรัสกุล
2562
27 ประเภททุน : ทุน สสส. | รหัสโครงการ : 2562
ชื่อโครงการ : โครงการข้อตกลงการค้าเสรีอาเซียนและผลกระทบต่ออุตสาหกรรมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในประเทศไทย
หัวหน้าโครงการ : ศรัญญา รักสงฆ์ / คณะการบัญชีและการจัดการ
2562
28 ประเภททุน : ทุนอื่น ๆ | รหัสโครงการ : 62009
ชื่อโครงการ : แนวทางการพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนและความพร้อมของแหล่งท่องเที่ยวชุมชนสะพานไม้แกดำ ตำบลแกดำ อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม
Article Title : Guidelines for Community Participation Development and Availability of Kae Dum Wooden Bridge, KaeDum District, Mahasarakham Province.

หัวหน้าโครงการ : ลินจง โพชารี / คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
ผู้ร่วมโครงการ : ดร.วิตติกา ทางชั้น, กาญจนา มูลสุวรรณ
2562
29 ประเภททุน : ทุนอื่น ๆ | รหัสโครงการ : 6208007/2562
ชื่อโครงการ : การจัดการขยะชุมชนแบบมีส่วนร่วมในเทศบาลตำบลท่าขอนยางและเทศบาลตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม กรณีศึกษาพื้นที่ชุมชนโดยรอบเส้นทางเข้า มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
หัวหน้าโครงการ : ธนายุทธ ไชยธงรัตน์ / คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์
ผู้ร่วมโครงการ : อาจารย์ เมทินี โคตรดี, อาจารย์ ประสิทธิ์ สว่างศรี
2562
30 ประเภททุน : ทุนอื่น ๆ | รหัสโครงการ : IRTC2562
ชื่อโครงการ : การวิจัยและพัฒนาคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์เวชสำอางและการทดสอบทางคลินิก
Article Title : Research and development of cosmetic products and clinical trials

หัวหน้าโครงการ : วชิร ชนะบุตร / คณะแพทยศาสตร์
2562