• กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  • 04-3754-416 (1756)

ค้นหาจากชื่อโครงการ/ หัวหน้าโครงการ/ คณะ-หน่วยงาน/ ประเภททุน / ปีงบประมาณ
ลำดับ โครงการ ปีงบประมาณ
1 ประเภททุน : ทุน นิสิต ป.โท
ชื่อโครงการ : การประเมินความสามารถของต้นไม้ในการดักจับอนุภาคขนาดเล็กและบ่งชี้มลพิษอากาศในอาคาร
Article Title : Assessment of the Ability of Houseplants to Trap Particles and to Indicate the Indoor Air Quality

หัวหน้าโครงการ : มณีรัตน์ องค์วรรณดี / คณะวิศวกรรมศาสตร์
ผู้ร่วมโครงการ : ธนากร รัตนพันธุ์
2560
2 ประเภททุน : ทุน นิสิต ป.เอก
ชื่อโครงการ : การพัฒนาหลักสูตรที่ส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
Article Title : DEVELOPING A CURRICULUM TO PROMOTE DEMOCRACY FOR MATTHYOMSUKSA 4 STUDENTS

หัวหน้าโครงการ : ประสาท เนืองเฉลิม / คณะศึกษาศาสตร์
ผู้ร่วมโครงการ : ฐิติวรดา พลเยี่ยม
2560
3 ประเภททุน : ทุน นิสิต ป.โท
ชื่อโครงการ : ฤทธิ์ทางชีวภาพของเส้นใยเชื้อราทำลายแมลง
Article Title : Biological activities of insect fungi mycelium.

หัวหน้าโครงการ : วัชรา กาญจนรัช / คณะวิทยาศาสตร์
ผู้ร่วมโครงการ : พิมพ์ชนก สมศิลา
2560
4 ประเภททุน : ทุน นิสิต ป.โท
ชื่อโครงการ : การสร้างแบบจำลองเชิงพื้นที่ด้วยค่าสุดขีดสำหรับอุณหภูมิสูงสุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย
Article Title : Spatial modeling of maximum temperature in the northeast of Thailand

หัวหน้าโครงการ : ปิยภัทร บุษบาบดินทร์ / คณะวิทยาศาสตร์
ผู้ร่วมโครงการ : ประภาวรรณ เสนาเพ็ง
2560
5 ประเภททุน : ทุนบุคลากรสายสนับสนุน
ชื่อโครงการ : การใช้เทคนิคเหมืองข้อมูลในการเลือกสาขาวิชาเพื่อโอกาสในการเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
Article Title : The use of data mining in selection areas of study for further education opportunity

หัวหน้าโครงการ : อนันต์ ปินะเต / กองบริการการศึกษา
2560
6 ประเภททุน : ทุน นิสิต ป.โท
ชื่อโครงการ : การออกแบบการเล่าเรื่องโดยใช้แนวคิดสตอรีไลน์ สำหรับภาพยนตร์สั้น ค่านิยม 12 ประการ ผ่านวิถีชีวิตชุมชน
Article Title : The Storyline-Based Story Telling for a Short Film to Promote The 12 values through the community life Styles.

หัวหน้าโครงการ : เนติรัฐ วีระนาคินทร์ / คณะวิทยาการสารสนเทศ
ผู้ร่วมโครงการ : ภาคิณ ศรีมุลตรี
2560
7 ประเภททุน : ทุน นิสิต ป.เอก
ชื่อโครงการ : การพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างโกรว์ธ มายด์เซตสำหรับนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพครู ในเขตภาคเหนือ
Article Title : The Development of Model Enhance Growth Mindset for Undergraduate Program Students in North Area

หัวหน้าโครงการ : อารยา ปิยะกุล / คณะศึกษาศาสตร์
ผู้ร่วมโครงการ : ธนะดี สุริยะจันทร์หอม
2560
8 ประเภททุน : ทุน นิสิต ป.เอก
ชื่อโครงการ : สัณฐานวิทยาเรขาคณิตและความหลากหลายทางพันธุกรรมของผึ้งพันธุ์ (Apis mellifera Linnaeus, 1785) ในประเทศไทย
Article Title : Geometric morphometric and genetic diversity of honey bees (Apis meliifera Linnaeus, 1785) in Thailand

หัวหน้าโครงการ : ปิยมาศ นานอก โสภาลดาวัลย์ / คณะวิทยาศาสตร์
ผู้ร่วมโครงการ : สิริพรรณ  บัวลา
2560
9 ประเภททุน : ทุน นิสิต ป.เอก
ชื่อโครงการ : ปัจจัยเสี่ยงเมตาบอลิกสำหรับทำนายการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดในผู้สูงอายุ
Article Title : Metabolic Risk Factors for Cardiovascular Diseases Prediction in Elderly

หัวหน้าโครงการ : ปราโมทย์ ทองกระจาย / คณะแพทยศาสตร์
ผู้ร่วมโครงการ : อริณรดา ลาดลา
2560
10 ประเภททุน : ทุน นิสิต ป.โท
ชื่อโครงการ : การตรวจคัดกรองฤทธิ์ยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์ของสารสกัดพืชสมุนไพรที่มีฤทธิ์ทางยา
Article Title : Antimicrobial screening of medicinal plant extracts

หัวหน้าโครงการ : วันวิสาข์ ด็อดจ์สัน / คณะวิทยาศาสตร์
ผู้ร่วมโครงการ : จีรนันท์ อันทะชัย
2560