• กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  • 04-3754-416 (1756)

ค้นหาจากชื่อโครงการ/ หัวหน้าโครงการ/ คณะ-หน่วยงาน/ ประเภททุน / ปีงบประมาณ
ลำดับ โครงการ ปีงบประมาณ
1 ประเภททุน : ทุนบุคลากรสายสนับสนุน
ชื่อโครงการ : ความคิดเห็นและความคาดหวังต่อยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัย มหาสารคาม ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 -2564) ฉบับปรับปรุงกันยายน 2560
หัวหน้าโครงการ : แจ่มจันทร์ วังแพน / กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี
6115024
2 ประเภททุน : เงินรายได้คณะ | รหัสโครงการ : 006
ชื่อโครงการ : หลักการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล : ศึกษาเปรียบเทียบพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.๒๕๖๒ กับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
Article Title : (Personal Data Protection Principle : Comparative study of the Personal Data Protection Act, B.E. 2562 (2019) and the Official Information Act, B.E. 2540 (1997))

หัวหน้าโครงการ : ผศ.นพดล นิ่มหนู / นิติศาสตร์
2564
3 ประเภททุน : ทุน วช. | รหัสโครงการ : 2564
ชื่อโครงการ : นิเวศวิทยาประชากรและพันธุศาสตร์ระดับเซลล์ของจิ้งจกดินสกุลไดโซเนียส (Dixonius: GEKKONIDAE) สัตว์ถิ่นเดียวของประเทศไทย
Article Title : Population ecology and cytogenetics of Leaf-toed gecko (genus Dixonius: GEKKONIDAE) the endemic species to Thailand

หัวหน้าโครงการ : วีระ ทองเนตร / สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช
ผู้ร่วมโครงการ : ศาสตราจารย์ ดร.อลงกลด แทนออมทอง, รองศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ จันทร์ถิระติกุล, รองศาสตราจารย์ ดร.กฤษณ์ ปิ่นทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยโท ดร.สิทธิศักดิ์ จันทรัตน์, ดร.อิสสระ ปะทะวัง, นายสุภัทร ประสพศิลป์
2564
4 ประเภททุน : ทุนส่งเสริมอาจารย์ | รหัสโครงการ : 2564
ชื่อโครงการ : พันธุศาสตร์เซลล์ระดับโมเลกุลของตุ๊กแกป่าลายสี่ขีด (Cyrtodactylus quadrivirgatus) และตุ๊กแกป่าดอยอินทนนท์ (C. inthanon) ในประเทศไทย
Article Title : Molecular Cytogenetics of Cyrtodactylus quadrivigatus and C. inthanon (Squamata, Gekkonidae) in Thailand

หัวหน้าโครงการ : วีระ ทองเนตร / สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช
ผู้ร่วมโครงการ : นายถวิล ชนะบุญ, ผศ. ดร.สุมาลี พิมพ์พันธุ์, ศาสตราจารย์ ดร.อลงกลด แทนออมทอง
2564
5 ประเภททุน : ทุน นิสิต ป.เอก | รหัสโครงการ : CH2020-01
ชื่อโครงการ : อัตราส่วนกำลังไฟฟ้าที่เหมาะสมสำหรับมอเตอร์ในระบบขับเคลื่อนมอเตอร์คู่ของยานยนต์ไฟฟ้าภายใต้สภาวะการผลิตกำลังไฟฟ้าป้อนกลับขณะเบรก
Article Title : Optimum Electric Power Ratio for Dual Motor Drive System of Electric Vehicles under Regenerative Power Generation during Braking

หัวหน้าโครงการ : ชลธี โพธิ์ทอง / คณะวิศวกรรมศาสตร์
2564
6 ประเภททุน : ทุน นิสิต ป.เอก | รหัสโครงการ : CH2020-02
ชื่อโครงการ : การควบคุมแรงบิดและความเร็วด้วยฟัซซี่ลอจิกสำหรับการขับมอเตอร์เหนี่ยวนำคู่
Article Title : Torque-Speed Control using Fuzzy Logic for Dual Induction Motor Drive

หัวหน้าโครงการ : ชลธี โพธิ์ทอง / คณะวิศวกรรมศาสตร์
2564
7 ประเภททุน : ทุน นิสิต ป.เอก | รหัสโครงการ : CH2020-03
ชื่อโครงการ : การเพิ่มประสิทธิภาพทางไฟฟ้าสำหรับกังหันลมชนิดซาโวเนียสในสภาวะความเร็วลมสูง
Article Title : Electrical Efficiency Improvement for Savonius Wind Turbine under High Wind Speed

หัวหน้าโครงการ : ชลธี โพธิ์ทอง / คณะวิศวกรรมศาสตร์
2564
8 ประเภททุน : ทุน นิสิต ป.เอก | รหัสโครงการ : CH2020-04
ชื่อโครงการ : การลดกระแสเริ่มต้นมอเตอร์เหนี่ยวนำสามเฟสโดยใช้วงจรแหล่งจ่ายอิมพีแดนซ์แบบป้อนกระแส
Article Title : Starting Current Reduction for Three Phase Induction Motor using a Current Fed Impedance Source Inverter

หัวหน้าโครงการ : ชลธี โพธิ์ทอง / คณะวิศวกรรมศาสตร์
2564
9 ประเภททุน : ทุนส่งเสริมอาจารย์
ชื่อโครงการ : พันธุศาสตร์เซลล์ระดับโมเลกุลของตุ๊กแกป่าจารุจินต์ (Cyrtodactylus jarujini) และตุ๊กแกป่าดอยสุเทพ (C. doisuthep) ในประเทศไทย
Article Title : Molecular Cytogenetics of Cyrtodactylus jarujini and Cyrtodactylus doisuthep (Squamata, Gekkonidae) in Thailand

หัวหน้าโครงการ : วีระ ทองเนตร / สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช
ผู้ร่วมโครงการ : ศ.ดร.อลงกลด แทนออมทอง, รศ.ดร.กฤษณ์ ปิ่นทอง, ดร.อิสสระ ปะทะวัง
2563
10 ประเภททุน : ทุนส่งเสริมอาจารย์
ชื่อโครงการ : การตรวจคัดกรองสารพฤกษเคมีและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระในสารสกัดจากอ้อยต่างสายพันธุ์ที่ปลูกในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม
Article Title : Screening of phytochemicals and their antioxidant activities in sugarcane extracts planted in the area of Maha Sarakham province

หัวหน้าโครงการ : นายกิตติศักดิ์ เกิดชาญ / เภสัชศาสตร์
ผู้ร่วมโครงการ : ประสงค์ สีหานาม
2563