• กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  • 04-3754-416 (1756)

ค้นหาจากชื่อโครงการ/ หัวหน้าโครงการ/ คณะ-หน่วยงาน/ ประเภททุน / ปีงบประมาณ
ลำดับ โครงการ ปีงบประมาณ
1 ประเภททุน : ทุนบุคลากรสายสนับสนุน
ชื่อโครงการ : ความคิดเห็นและความคาดหวังต่อยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัย มหาสารคาม ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 -2564) ฉบับปรับปรุงกันยายน 2560
หัวหน้าโครงการ : แจ่มจันทร์ วังแพน / กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี
6115024
2 ประเภททุน : เงินรายได้คณะ
ชื่อโครงการ : สารสำคัญและฤทธิ์ทางชีวภาพของกาฝากมะม่วง
หัวหน้าโครงการ : สุธิรา มณีฉาย / คณะวิทยาศาสตร์
ผู้ร่วมโครงการ : อรวรรณ มนทกานติรัตน์
2564
3 ประเภททุน : เงินรายได้คณะ
ชื่อโครงการ : โอกาสและความท้าทายของตลาดแรงงานจากโครงการรถไฟความเร็วสูงไทย-จีนสายตะวันออกเฉียงเหนือ: กรณีศึกษานิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามปีการศึกษา 2563
Article Title : Labor Markets Opportunities and Challenges.of Thai-Chinese High Speed Rail Project in North Eastern region: A Case Study of Mahasarakham Universitys Students in Academic Year 2020

หัวหน้าโครงการ : สัญญารัตน์ มีสุวรรณ / วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
2564
4 ประเภททุน : ทุนส่งเสริมอาจารย์
ชื่อโครงการ : การศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและฤทธิ์ต้านแบคทีเรียของสารสกัดจาก ไลเคนชนิด Eumitria pectinata (Taylor) Articus (Parmeliaceae) ด้วยตัวทำละลายชนิดต่างๆ
Article Title : A Study on Antioxidant and Antimicrobial Activities from Lichen Extract on Eumitria pectinata (Taylor) Articus (Parmeliaceae) by Using Various Solvents

หัวหน้าโครงการ : ขวัญุเรือน นาคสุวรรณ์กุล / คณะวิทยาศาสตร์
2564
5 ประเภททุน : ทุน นิสิต ป.เอก
ชื่อโครงการ : วิธีเตรียมตำรับยาน้ำมันมหาจักรและพัฒนาตำรับโดยใช้เทคโนโลยีเอทโธโซม
หัวหน้าโครงการ : ผศ.ดร.ประสบอร รินทอง / คณะเภสัชศาสตร์
ผู้ร่วมโครงการ : นายอดิศักดิ์ ถมอุดทา
2564
6 ประเภททุน : ทุนส่งเสริมอาจารย์
ชื่อโครงการ : การจัดการอาการปวดและปัญหาที่เกิดจากการใช้ยาบรรเทาปวดในผู้ที่อาศัยอยู่ในเขตชนบทภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
หัวหน้าโครงการ : อ.ดร.พรชนก ศรีมงคล / คณะเภสัชศาสตร์
2564
7 ประเภททุน : ทุนส่งเสริมอาจารย์
ชื่อโครงการ : การจัดการอาการปวดและปัญหาที่เกิดจากการใช้ยาบรรเทาปวดในผู้ที่อาศัยอยู่ในเขตชนบทภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ
หัวหน้าโครงการ : อ.ดร.พรชนก ศรีมงคล / คณะเภสัชศาสตร์
2564
8 ประเภททุน : ทุนส่งเสริมอาจารย์
ชื่อโครงการ : การแยกบริสุทธิ์บางส่วนและการตรวจสอบฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดจากอ้อยที่ปลูกใจจังหวัดมหาสารคาม
หัวหน้าโครงการ : นายกิตติศักดิ์ เกิดชาญ / คณะเภสัชศาสตร์
2564
9 ประเภททุน : ทุนส่งเสริมอาจารย์
ชื่อโครงการ : การทบทวนงานวิจัยแบบร่มเกี่ยวกับประสิทธิภาพและความปลอดภัยของสมุนไพรต่อความจำและภาวะสมองเสื่อม
หัวหน้าโครงการ : ผศ.ดร.ราตรี สว่างจิตร / คณะเภสัชศาสตร์
2564
10 ประเภททุน : ทุนส่งเสริมอาจารย์
ชื่อโครงการ : ประสิทธิผลและความปลอดภัยของยาทารักษาสิว : การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบและวิเคราะห์อภิมานเครือข่าย
หัวหน้าโครงการ : ผศ.ดร.ราตรี สว่างจิตร / คณะเภสัชศาสตร์
2564