• กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  • 04-3754-416 (1756)

ค้นหาจากชื่อโครงการ/ หัวหน้าโครงการ/ คณะ-หน่วยงาน/ ประเภททุน / ปีงบประมาณ
ลำดับ โครงการ ปีงบประมาณ
1 ประเภททุน : ทุนบุคลากรสายสนับสนุน
ชื่อโครงการ : ระบบประเมินประกันคุณภาพการศึกษาระดับภาควิชา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Article Title : Quality Assurance System for Departments in Faculty of Science, Mahasarakham University

หัวหน้าโครงการ : ธีระศักดิ์ ธงยันต์ / คณะวิทยาศาสตร์
2561
2 ประเภททุน : ทุนบุคลากรสายสนับสนุน
ชื่อโครงการ : ศิลปะผ้ามัดย้อม : กระบวนการออกแบบและแปรรูปผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์
Article Title : Dyed fabric art : Design process and product processing to creativity

หัวหน้าโครงการ : อัจฉรี จันทมูล / สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ผู้ร่วมโครงการ : นิ่มนวล จันทรุญ, บัญญัติ สาลี
2561
3 ประเภททุน : ทุนบุคลากรสายสนับสนุน
ชื่อโครงการ : การพัฒนาทักษะการทอผ้าด้วยกี่เอว
Article Title : Developing skills of weaving with a Back strap Loom

หัวหน้าโครงการ : นิ่มนวล จันทรุญ / สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน
ผู้ร่วมโครงการ : อัจฉรี จันทมูล, บัญญัติ สาลี
2561
4 ประเภททุน : ทุนบุคลากรสายสนับสนุน
ชื่อโครงการ : การกำหนดสมรรถนะเฉพาะ สายงานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Article Title : The development of Functional Competencies of Quality Assurance Officers in Mahasarakham University

หัวหน้าโครงการ : กัมปนาท อาชา / ศูนย์พัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา
ผู้ร่วมโครงการ : สมสมัย บุญทศ
2561
5 ประเภททุน : ทุนบุคลากรสายสนับสนุน
ชื่อโครงการ : การศึกษาทัศนคติของบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคามต่อระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
Article Title : The Study of personnel’ Attitude Toward Quality Curriculum Assurance :Ohec

หัวหน้าโครงการ : วรินธร ไชยปัดชา / ศูนย์พัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา
2561
6 ประเภททุน : ทุนบุคลากรสายสนับสนุน
ชื่อโครงการ : การวิเคราะห์ปริมาณแคดเมียมและตะกั่วที่ปนเปื้อนในน้ำมะนาวเทียมสำหรับปรุงอาหารด้วยเฟลมอะตอมมิกแอบซอร์พชันสเปกโทรเมตรี
Article Title : Determination of cadmium and lead contaminants in artificial lime juice for cooking by flame atomic absorption spectrometry

หัวหน้าโครงการ : อารยา ตาพล / คณะวิทยาศาสตร์
ผู้ร่วมโครงการ : นิตยา หวังผล, วัสกา ศิริอังคาวุธ
2561
7 ประเภททุน : ทุนบุคลากรสายสนับสนุน
ชื่อโครงการ : การค้นหากฎความสัมพันธ์ข้อมูลนิสิตใหม่เพื่อพัฒนาระบบประชาสัมพันธ์หลักสูตรออนไลน์
Article Title : The Search of Data Association Rules of New Undergraduate Students to Develop the Online Public Relations System

หัวหน้าโครงการ : อนันต์ ปินะเต / กองบริการการศึกษา
2561
8 ประเภททุน : ทุนบุคลากรสายสนับสนุน
ชื่อโครงการ : การประเมินกระบวนการรับรายงานตัวนิสิตใหม่ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Article Title : Evaluation of New Students Enrollment Process to undergraduate in Mahasarakham university

หัวหน้าโครงการ : กนกวรรณ จรรยายงค์ / กองทะเบียนและประมวลผล
2561
9 ประเภททุน : ทุนบุคลากรสายสนับสนุน
ชื่อโครงการ : การพัฒนาสื่อสิ่งพิมพ์ผสานความจริงเสริมเพื่อสร้างภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Article Title : Development of Augmented Reality Printed Media in order to Create the Image of Mahasarakham University.

หัวหน้าโครงการ : ธนภร ปฐมวณิชกุล / กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ
ผู้ร่วมโครงการ : จักรกฤช ใจรัศมี
2561
10 ประเภททุน : ทุนบุคลากรสายสนับสนุน
ชื่อโครงการ : การพัฒนาแนวทางการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการพ้นสภาพการเป็นนิสิตของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Article Title : Development of Guideline for Preventing and Solving Problems of Undergraduate Students’ Dropout in Mahasarakham University

หัวหน้าโครงการ : สวัสดิ์ วิชระโภชน์ / กองทะเบียนและประมวลผล
2561