• กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  • 04-3754-416 (1756)

ค้นหาจากชื่อโครงการ/ หัวหน้าโครงการ/ คณะ-หน่วยงาน/ ประเภททุน / ปีงบประมาณ
ลำดับ โครงการ ปีงบประมาณ
1 ประเภททุน : ทุน นิสิต ป.โท
ชื่อโครงการ : การพัฒนาชุดการสอนเมโลเดี้ยนตามแนวคิดของโคดาย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านโคกสำราญ จังหวัดนครราชสีมา
Article Title : The development of The melodic intruction set based on the comcept of Kodaly. For student in primary khoksumran school Nakhonratchasima.

หัวหน้าโครงการ : สยาม จวงประโคน / วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
ผู้ร่วมโครงการ : ธนัณณ์ ขันทะยศ
2562
2 ประเภททุน : เงินรายได้คณะ | รหัสโครงการ : 6201001
ชื่อโครงการ : การศึกษารูปแบบภูมิสถาปัตยกรรมภายใต้รูปแบบจิตรกรรมฝาผนัง “ฮูปแต้ม” และภายใต้บริบทของพื้นที่ตั้งวัดภายในจังหวัดมหาสารคาม
หัวหน้าโครงการ : อำภา บัวระภา / คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์
2562
3 ประเภททุน : เงินรายได้คณะ | รหัสโครงการ : 6201002
ชื่อโครงการ : การศึกษาสภาพแวดล้อมทางกายภาพ กรณีศึกษา : คูน้ำคันดินเมืองโบราณกันทรวิชัย อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม
หัวหน้าโครงการ : ประสิทธิ์ สว่างศรี / คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์
2562
4 ประเภททุน : เงินรายได้คณะ | รหัสโครงการ : 6201003
ชื่อโครงการ : พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกับการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมของชุมชนธาตุพนม
หัวหน้าโครงการ : วรากุล ตันทนะเทวินทร์ / คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์
ผู้ร่วมโครงการ : รังสิทธิ์ ตันสุขี
2562
5 ประเภททุน : เงินรายได้คณะ | รหัสโครงการ : 6201004
ชื่อโครงการ : การศึกษาเอกลักษณ์รูปแบบสถาปัตยกรรมอยุธยา สมัยพระเพทราชา กรณีศึกษาวัดบรม พุทธาราม จ.พระนครศรีอยุธยา
หัวหน้าโครงการ : - / คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์
2562
6 ประเภททุน : เงินรายได้คณะ | รหัสโครงการ : 6201004
ชื่อโครงการ : การศึกษาเอกลักษณ์รูปแบบสถาปัตยกรรมอยุธยา สมัยพระเพทราชา กรณีศึกษาวัดบรม พุทธาราม จ.พระนครศรีอยุธยา
หัวหน้าโครงการ : วิโรจน์ ชีวาสุขถาวร / คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์
2562
7 ประเภททุน : ทุนบุคลากรสายสนับสนุน | รหัสโครงการ : 62150000
ชื่อโครงการ : ทดสอบ
Article Title : test

หัวหน้าโครงการ : / กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ
2562
8 ประเภททุน : | รหัสโครงการ : NRCT-2562-01
ชื่อโครงการ : ฤทธิ์ต้านออกซิเดชั่น และฤทธิ์ต้านแบคทีเรีย Methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA) และ Methicillin-susceptible Staphylococcus aureus (MSSA) of fermented herbs with lactic acid bacteria ของสมุนไพรที่หมักร่วมกับแบคทีเรียกรดแลคติค
หัวหน้าโครงการ : ปริยาภรณ์ อิศรานุวัฒน์ / คณะเทคโนโลยี
ผู้ร่วมโครงการ : วันวิสาข์ บุญกล้า
2562
9 ประเภททุน : | รหัสโครงการ : NRCT-2562-02
ชื่อโครงการ : อิทธิพลของเทคโนโลยีพลาสมาเย็นและสารกระตุ้นอินทรีย์ต่อสารกลูโคซิโนเลท ไอโซไธโอเนทและฤทธิ์ทางชีวภาพในไมโครกรีนของผักท้องถิ่นไทย
หัวหน้าโครงการ : วิจิตรา หลวงอินทร์ / คณะเทคโนโลยี
ผู้ร่วมโครงการ : วรโชติ แสงหา
2562
10 ประเภททุน : ทุนบุคลากรสายสนับสนุน
ชื่อโครงการ : ระบบประเมินประกันคุณภาพการศึกษาระดับภาควิชา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Article Title : Quality Assurance System for Departments in Faculty of Science, Mahasarakham University

หัวหน้าโครงการ : ธีระศักดิ์ ธงยันต์ / คณะวิทยาศาสตร์
2561