• กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  • 04-3754-416 (1756)

ค้นหาจากชื่อโครงการ/ หัวหน้าโครงการ/ คณะ-หน่วยงาน/ ประเภททุน / ปีงบประมาณ
ลำดับ โครงการ ปีงบประมาณ
1 ประเภททุน : ทุนบุคลากรสายสนับสนุน
ชื่อโครงการ : ความคิดเห็นและความคาดหวังต่อยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัย มหาสารคาม ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 -2564) ฉบับปรับปรุงกันยายน 2560
หัวหน้าโครงการ : แจ่มจันทร์ วังแพน / กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี
6115024
2 ประเภททุน : ทุน นิสิต ป.เอก
ชื่อโครงการ : การกระจายส่วนแบ่งอย่างยุติธรรมในเกมการผลิตเชิงเส้นโดยมูลค่าแชปลีย์
Article Title : Fair Payoffs Distribution in Linear Production Game by Shapley Value

หัวหน้าโครงการ : เบญจวรรณ อินทระ / -
2563
3 ประเภททุน : ทุนส่งเสริมอาจารย์
ชื่อโครงการ : พันธุศาสตร์เซลล์ระดับโมเลกุลของตุ๊กแกป่าจารุจินต์ (Cyrtodactylus jarujini) และตุ๊กแกป่าดอยสุเทพ (C. doisuthep) ในประเทศไทย
Article Title : Molecular Cytogenetics of Cyrtodactylus jarujini and Cyrtodactylus doisuthep (Squamata, Gekkonidae) in Thailand

หัวหน้าโครงการ : วีระ ทองเนตร / สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช
ผู้ร่วมโครงการ : ศ.ดร.อลงกลด แทนออมทอง, รศ.ดร.กฤษณ์ ปิ่นทอง, ดร.อิสสระ ปะทะวัง
2563
4 ประเภททุน : เงินรายได้คณะ | รหัสโครงการ : 001/2563
ชื่อโครงการ : การจัดการพิพิธภัณฑ์ไทญ้อท่าขอนยางตามนิยามใหม่ของพิพิธภัณฑ์ของสภาการพิพิธภัณฑ์ระหว่างชาติ
หัวหน้าโครงการ : ทม เกตุวงศา / คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2563
5 ประเภททุน : เงินรายได้คณะ | รหัสโครงการ : 002/2563
ชื่อโครงการ : การศึกษาเปรียบเทียบการทับศัพท์ภาษาไทยเป็นภาษาฝรั่งเศสกับหลักเกณฑ์การถอดอักษรไทยเป็นอักษรโรมันของราชบัณฑิตยสถาน
หัวหน้าโครงการ : ธีระ รุ่งธีระ / คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2563
6 ประเภททุน : เงินรายได้คณะ | รหัสโครงการ : 003/2563
ชื่อโครงการ : รูปแบบและสาเหตุของความผิดพลาดในการแปลภาษาเกาหลีเป็นภาษาไทยในผู้เรียนระดับมหาวิทยาลัย
หัวหน้าโครงการ : กฤตธนา ไวยธิรา / คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2563
7 ประเภททุน : เงินรายได้คณะ | รหัสโครงการ : 004/2563
ชื่อโครงการ : การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนรายวิชาภาษาเกาหลีเพื่อการโรงแรมตามแนวคิด Social Constructionism
หัวหน้าโครงการ : Gyoung Hee Woo / คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2563
8 ประเภททุน : เงินรายได้คณะ | รหัสโครงการ : 005/2563
ชื่อโครงการ : กลวิธีการแปลเนื้อความที่มีบริบทเฉพาะตัวทางวัฒนธรรมในหนังสือเรื่อง “จิตรกรรมอีสาน ยุคก่อนประวัติศาสตร์ถึงยุคร่วมสมัย ในงานเขียนของยุทธนา ไพกะเพศ”
หัวหน้าโครงการ : อินอร เลียวประเสริฐกุล / คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2563
9 ประเภททุน : เงินรายได้คณะ | รหัสโครงการ : 006/2563
ชื่อโครงการ : ข้าโอกาสพระธาตุพนมกับทุนทางสังคมวัฒนธรรม : จากชุมชนสังคมการเมืองสู่การปรับตัวทางการท่องเที่ยวในบริบทปัจจุบัน
หัวหน้าโครงการ : เกียรติศักดิ์ บังเพลิง / คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2563
10 ประเภททุน : เงินรายได้คณะ | รหัสโครงการ : 007/2563
ชื่อโครงการ : ผลของการอ่านอย่างกว้างขวางต่อการเรียนและความคงทนของการเรียนคำศัพท์ของผู้เรียนระดับมหาวิทยาลัย
หัวหน้าโครงการ : นุชศรา โชคสวนทรัพย์ ทองแสน / คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2563