• กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  • 04-3754-416 (1756)

ค้นหาจากชื่อโครงการ/ หัวหน้าโครงการ/ คณะ-หน่วยงาน/ ประเภททุน / ปีงบประมาณ
ลำดับ โครงการ ปีงบประมาณ
1 ประเภททุน : ทุนบุคลากรสายสนับสนุน
ชื่อโครงการ : ความคิดเห็นและความคาดหวังต่อยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัย มหาสารคาม ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 -2564) ฉบับปรับปรุงกันยายน 2560
หัวหน้าโครงการ : แจ่มจันทร์ วังแพน / กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี
6115024
2 ประเภททุน : เงินรายได้คณะ | รหัสโครงการ : 006
ชื่อโครงการ : หลักการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล : ศึกษาเปรียบเทียบพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.๒๕๖๒ กับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
Article Title : (Personal Data Protection Principle : Comparative study of the Personal Data Protection Act, B.E. 2562 (2019) and the Official Information Act, B.E. 2540 (1997))

หัวหน้าโครงการ : ผศ.นพดล นิ่มหนู / นิติศาสตร์
2564
3 ประเภททุน : ทุนส่งเสริมอาจารย์
ชื่อโครงการ : พันธุศาสตร์เซลล์ระดับโมเลกุลของตุ๊กแกป่าจารุจินต์ (Cyrtodactylus jarujini) และตุ๊กแกป่าดอยสุเทพ (C. doisuthep) ในประเทศไทย
Article Title : Molecular Cytogenetics of Cyrtodactylus jarujini and Cyrtodactylus doisuthep (Squamata, Gekkonidae) in Thailand

หัวหน้าโครงการ : วีระ ทองเนตร / สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช
ผู้ร่วมโครงการ : ศ.ดร.อลงกลด แทนออมทอง, รศ.ดร.กฤษณ์ ปิ่นทอง, ดร.อิสสระ ปะทะวัง
2563
4 ประเภททุน : ทุนส่งเสริมอาจารย์
ชื่อโครงการ : การตรวจคัดกรองสารพฤกษเคมีและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระในสารสกัดจากอ้อยต่างสายพันธุ์ที่ปลูกในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม
Article Title : Screening of phytochemicals and their antioxidant activities in sugarcane extracts planted in the area of Maha Sarakham province

หัวหน้าโครงการ : นายกิตติศักดิ์ เกิดชาญ / เภสัชศาสตร์
ผู้ร่วมโครงการ : ประสงค์ สีหานาม
2563
5 ประเภททุน : ทุน Fast Track
ชื่อโครงการ : “การประเมินผลผลิตเอทานอลและลักษณะทางการเกษตรที่มีความสัมพันธ์กับผลผลิตเอทานอลในอ้อย 16 สายพันธุ์”
Article Title : Evaluation of ethanol yield and some related traits on sugarcane varieties

หัวหน้าโครงการ : ดาริการ์ บุญพันธ์ / คณะเทคโนโลยี
2563
6 ประเภททุน : ทุนส่งเสริมอาจารย์
ชื่อโครงการ : ผลของซัลเฟอร์ต่อการเจริญเติบโต องค์ประกอบผลผลิต ผลผลิต และปริมาณน้ำมันในงาขาว งาแดง และงาดำ
Article Title : Effect of sulfur on growth, yield components, yield and oil content in white, red and black sesame (Sesamum indicum L.)

หัวหน้าโครงการ : ดาริการ์ บุญพันธ์ / คณะเทคโนโลยี
ผู้ร่วมโครงการ : วิภาวรรณ ลองจำนงค์
2563
7 ประเภททุน : ทุน วช.
ชื่อโครงการ : การลดการใช้สารกำจัดวัชพืชพาราควอตในไร่อ้อย โดยการใช้สารกำจัดวัชพืชชนิดอื่น และเครื่องจักรกลการเกษตร
Article Title : Reducing paraquat herbicides usage in sugarcane plantations using alternative herbicides and agricultural machinery.

หัวหน้าโครงการ : ดาริการ์ บุญพันธ์ / คณะเทคโนโลยี
2563
8 ประเภททุน : ทุน Fast Track
ชื่อโครงการ : ศักยภาพของน้ำมันหอมระเหยจากพริกไทยป้องกันกำจัดด้วงถั่วเขียว
Article Title : Potential of essential oils from Piper nigrum against cowpea weevil, Callosobruchus maculatus (Fabricius)

หัวหน้าโครงการ : ฤชุอร วรรณะ / คณะเทคโนโลยี
2563
9 ประเภททุน : ทุนส่งเสริมอาจารย์
ชื่อโครงการ : ผลอัลลีโลพาธีของน้ำมันหอมระเหยต้นตีนตุ๊กแกที่มีต่อเมล็ดพันธุ์ข้าวและฤทธิ์ทางการรมของน้ำมันหอมระเหยต่อด้วงงวงข้าวโพด
Article Title : Allelopathic effects of Tridax procumbens essential oil on rice seeds and their fumigant activities on Sitophilus zeamais

หัวหน้าโครงการ : ฤชุอร วรรณะ / คณะเทคโนโลยี
2563
10 ประเภททุน : ทุนส่งเสริมอาจารย์
ชื่อโครงการ : ผลอัลลีโลพาธีของน้ำมันหอมระเหยต้นตีนตุ๊กแกที่มีต่อเมล็ดพันธุ์ข้าวและฤทธิ์ทางการรมของน้ำมันหอมระเหยต่อด้วงงวงข้าวโพด
Article Title : Allelopathic effects of Tridax procumbens essential oil on rice seeds and their fumigant activities on Sitophilus zeamais

หัวหน้าโครงการ : วรัญญู แก้วดวงตา / คณะเทคโนโลยี
2563