• กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  • 04-3754-416 (1756)

ค้นหาจากชื่อโครงการ/ หัวหน้าโครงการ/ คณะ-หน่วยงาน/ ประเภททุน / ปีงบประมาณ
ลำดับ โครงการ ปีงบประมาณ
1 ประเภททุน : ทุนบุคลากรสายสนับสนุน
ชื่อโครงการ : ความคิดเห็นและความคาดหวังต่อยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัย มหาสารคาม ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 -2564) ฉบับปรับปรุงกันยายน 2560
หัวหน้าโครงการ : แจ่มจันทร์ วังแพน / กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี
6115024
2 ประเภททุน : ทุน นิสิต ป.เอก
ชื่อโครงการ : การกระจายส่วนแบ่งอย่างยุติธรรมในเกมการผลิตเชิงเส้นโดยมูลค่าแชปลีย์
Article Title : Fair Payoffs Distribution in Linear Production Game by Shapley Value

หัวหน้าโครงการ : เบญจวรรณ อินทระ / -
2563
3 ประเภททุน : ทุน นิสิต ป.เอก | รหัสโครงการ : 01
ชื่อโครงการ : การพัฒนาโมเดลการฝึกอบรมแบบผสมผสานเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะด้่านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำหรับผู้อำนวยการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Article Title : Development a Blended Training model for enhancing the competency of the schools director Under the Office of the Basic Education Commission

หัวหน้าโครงการ : กฤติน พันธุ์เสนา / -
2563
4 ประเภททุน : ทุน นิสิต ป.เอก
ชื่อโครงการ : การพัฒนาชุดการสอนเมโลเดี้ยนตามแนวคิดของโคดาย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านโคกสำราญ จังหวัดนครราชสีมา
Article Title : The development of The melodic intruction set based on the comcept of Kodaly. For student in primary khoksumran school Nakhonratchasima.

หัวหน้าโครงการ : สยาม จวงประโคน / วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
ผู้ร่วมโครงการ : ธนัณณ์ ขันทะยศ
2562
5 ประเภททุน : เงินรายได้คณะ
ชื่อโครงการ : แนวทางการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกการท่องเที่ยว เพื่อคนทั้งมวลที่พระธาตุนาดูน จังหวัดมหาสารคาม
Article Title : Guideline of Facilities Development for Tourism for all at Phra That Na Dun in Mahasarakham province

หัวหน้าโครงการ : ละเอียด ศิลาน้อย / การท่องเที่ยวและการโรงแรม
ผู้ร่วมโครงการ : ณัฏฐพงษ์ ฉายแสงประทีป, วันทกาญจน์ สีมาโรฤทธิ์
2562
6 ประเภททุน : เงินรายได้คณะ
ชื่อโครงการ : ความหลากหลายทางชีวภาพ และนิเวศวิทยาบรรพกาลของสัตว์มีกระดูกสันหลัง จากแหล่งขุดค้นภูน้อย จังหวัดกาฬสินธุ์ ระยะที่ 9
Article Title : Biodiversity and palaeoecology of vertebrate fossil from Phu Noi, Kalasin Province Phase 9

หัวหน้าโครงการ : สุรเวช สุธีธร / คณะวิทยาศาสตร์
ผู้ร่วมโครงการ : สายทอง ศิลา, วราวุธ สุธีธร, Haiyan Tong, Eric C.N. Buffetaut
2562
7 ประเภททุน : เงินรายได้คณะ
ชื่อโครงการ : ความหลากหลายทางชีวภาพของซากดึกดำบรรพ์สัตว์มีกระดูกสันหลัง ในมหายุคมีโซโซอิก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย
Article Title : Diversity of the Mesozoic Vertebrate fossil, North-Eastern Thailand

หัวหน้าโครงการ : Haiyan Tong / ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา
ผู้ร่วมโครงการ : สายทอง ศิลา, วราวุธ สุธีธร, สุรเวช สุธีธร, Eric C.N. Buffetaut
2562
8 ประเภททุน : เงินรายได้คณะ
ชื่อโครงการ : สื่อทอ : การออกแบบลวดลายเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์
หัวหน้าโครงการ : ประเทศ ปัจจังคะตา / สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน
2562
9 ประเภททุน : เงินรายได้คณะ
ชื่อโครงการ : การศึกษาคุณสมบัติการเป็นตัวกระตุ้นและตัวยับยั้ง tall like receptor ของสาร sanguinarine และ chelidonine ในเซลล์ แมโครฟาจและเซลล์ dendritic ของมนุษย์
หัวหน้าโครงการ : นุชสุภา สุนทมาลา / คณะวิทยาศาสตร์
2562
10 ประเภททุน : เงินรายได้คณะ
ชื่อโครงการ : แบบจำลองเสมือนจริงสำหรับปรากฏการณ์ไบอัสแลกเปลี่ยนเนื่องจากผลกระทบของขนาดในการออกแบบหัวอ่านข้อมูล
หัวหน้าโครงการ : เจษฎา จุรีมาศ / คณะวิทยาศาสตร์
2562