• กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  • 04-3754-416 (1756)

ค้นหาจากชื่อโครงการ/ หัวหน้าโครงการ/ คณะ-หน่วยงาน/ ประเภททุน / ปีงบประมาณ
ลำดับ โครงการ ปีงบประมาณ
1 ประเภททุน : ทุนบุคลากรสายสนับสนุน
ชื่อโครงการ : ความคิดเห็นและความคาดหวังต่อยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัย มหาสารคาม ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 -2564) ฉบับปรับปรุงกันยายน 2560
หัวหน้าโครงการ : แจ่มจันทร์ วังแพน / กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี
6115024
2 ประเภททุน : เงินรายได้คณะ
ชื่อโครงการ : สารสำคัญและฤทธิ์ทางชีวภาพของกาฝากมะม่วง
หัวหน้าโครงการ : สุธิรา มณีฉาย / คณะวิทยาศาสตร์
ผู้ร่วมโครงการ : อรวรรณ มนทกานติรัตน์
2564
3 ประเภททุน : เงินรายได้คณะ | รหัสโครงการ : 001/2564
ชื่อโครงการ : ผลกระทบและการปรับตัวจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า – 2019 (COVID-19)
หัวหน้าโครงการ : วชิราภรณ์ วรรณโชติ / คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2564
4 ประเภททุน : เงินรายได้คณะ | รหัสโครงการ : 006
ชื่อโครงการ : หลักการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล : ศึกษาเปรียบเทียบพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.๒๕๖๒ กับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
Article Title : (Personal Data Protection Principle : Comparative study of the Personal Data Protection Act, B.E. 2562 (2019) and the Official Information Act, B.E. 2540 (1997))

หัวหน้าโครงการ : ผศ.นพดล นิ่มหนู / นิติศาสตร์
2564
5 ประเภททุน : เงินรายได้คณะ | รหัสโครงการ : 1
ชื่อโครงการ : กระบวนการบริหารการจัดการนโยบายสาธาณะเกี่ยวกับเรื่องผ้าไหมในจังหวัดมหาสารคาม
Article Title : Public policy Management Process a case study of thai silk in Mahasarakham Province

หัวหน้าโครงการ : กันตา วิลาชัย / วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
ผู้ร่วมโครงการ : ธัญญรัตน์ ไชยคราม
2564
6 ประเภททุน : เงินรายได้คณะ | รหัสโครงการ : 10
ชื่อโครงการ : ภาคปฎิบัติและการต่อรองในการนำสิทธิมนุษยชนศึกษามาใช้ในสถานศึกษา
Article Title : The Practice and Negotiation on the Implementation of Human Rights Education in Schools.

หัวหน้าโครงการ : หนึ่งนยา ไหลงาม / วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
2564
7 ประเภททุน : เงินรายได้คณะ | รหัสโครงการ : 11
ชื่อโครงการ : โอกาสและความท้าทายของตลาดแรงงานจากโครงการรถไฟความเร็วสูงไทย-จีนสายตะวันออกเฉียงเหนือ: กรณีศึกษานิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามปีการศึกษา 2563
Article Title : Labor Markets Opportunities and Challenges.of Thai-Chinese High Speed Rail Project in North Eastern region: A Case Study of Mahasarakham Universitys Students in Academic Year 2020

หัวหน้าโครงการ : สัญญารัตน์ มีสุวรรณ / วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
2564
8 ประเภททุน : เงินรายได้คณะ | รหัสโครงการ : 12
ชื่อโครงการ : การบริหารจัดการบนฐานความร่วมมือในประเทศไทย
Article Title : Collaborative Governance in Thailand

หัวหน้าโครงการ : อลงกรณ์ อรรคแสง / วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
ผู้ร่วมโครงการ : สุวัธชัย เด่นฟ้านภาพล
2564
9 ประเภททุน : เงินรายได้คณะ | รหัสโครงการ : 13
ชื่อโครงการ : ปัญหาของการบริหารจัดการสวัสดิการสังคมเกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุ ในตำบลห้วยโพธิ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
Article Title : Problem of the management social welfare services among Elderly Care in huayno Sub-district kalasin district, kalasin province.

หัวหน้าโครงการ : อลงกรณ์ อรรคแสง / วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
ผู้ร่วมโครงการ : จักรี กองอุดม
2564
10 ประเภททุน : เงินรายได้คณะ | รหัสโครงการ : 14
ชื่อโครงการ : ความคิดเห็นต่อปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอภูเขียวจังหวัดชัยภูมิ
Article Title : Opinions.on. affecting factors on the effectiveness of the prevention and mitigation in Phu-khieo District. Chaiyaphum Province.

หัวหน้าโครงการ : อลงกรณ์ อรรคแสง / วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
ผู้ร่วมโครงการ : เหรียญชัย บุญธรรม
2564