• กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  • 04-3754-416 (1756)

ค้นหาจากชื่อโครงการ/ หัวหน้าโครงการ/ คณะ-หน่วยงาน/ ประเภททุน / ปีงบประมาณ
ลำดับ โครงการ ปีงบประมาณ
1 ประเภททุน : ทุน นิสิต ป.โท
ชื่อโครงการ : การพัฒนาชุดการสอนเมโลเดี้ยนตามแนวคิดของโคดาย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านโคกสำราญ จังหวัดนครราชสีมา
Article Title : The development of The melodic intruction set based on the comcept of Kodaly. For student in primary khoksumran school Nakhonratchasima.

หัวหน้าโครงการ : สยาม จวงประโคน / วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
ผู้ร่วมโครงการ : ธนัณณ์ ขันทะยศ
2562
2 ประเภททุน : ทุนบุคลากรสายสนับสนุน | รหัสโครงการ : 62150000
ชื่อโครงการ : ทดสอบ
Article Title : test

หัวหน้าโครงการ : / กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ
2562
3 ประเภททุน : ทุน วช | รหัสโครงการ : NRCT-2562-01
ชื่อโครงการ : ฤทธิ์ต้านออกซิเดชั่น และฤทธิ์ต้านแบคทีเรีย Methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA) และ Methicillin-susceptible Staphylococcus aureus (MSSA) of fermented herbs with lactic acid bacteria ของสมุนไพรที่หมักร่วมกับแบคทีเรียกรดแลคติค
หัวหน้าโครงการ : ปริยาภรณ์ อิศรานุวัฒน์ / คณะเทคโนโลยี
ผู้ร่วมโครงการ : วันวิสาข์ บุญกล้า
2562
4 ประเภททุน : ทุน วช | รหัสโครงการ : NRCT-2562-02
ชื่อโครงการ : อิทธิพลของเทคโนโลยีพลาสมาเย็นและสารกระตุ้นอินทรีย์ต่อสารกลูโคซิโนเลท ไอโซไธโอเนทและฤทธิ์ทางชีวภาพในไมโครกรีนของผักท้องถิ่นไทย
หัวหน้าโครงการ : วิจิตรา หลวงอินทร์ / คณะเทคโนโลยี
ผู้ร่วมโครงการ : วรโชติ แสงหา
2562
5 ประเภททุน : ทุนบุคลากรสายสนับสนุน
ชื่อโครงการ : ระบบประเมินประกันคุณภาพการศึกษาระดับภาควิชา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Article Title : Quality Assurance System for Departments in Faculty of Science, Mahasarakham University

หัวหน้าโครงการ : ธีระศักดิ์ ธงยันต์ / คณะวิทยาศาสตร์
2561
6 ประเภททุน : ทุนบุคลากรสายสนับสนุน
ชื่อโครงการ : การกำหนดสมรรถนะเฉพาะ สายงานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Article Title : The development of Functional Competencies of Quality Assurance Officers in Mahasarakham University

หัวหน้าโครงการ : กัมปนาท อาชา / ศูนย์พัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา
ผู้ร่วมโครงการ : สมสมัย บุญทศ
2561
7 ประเภททุน : ทุนบุคลากรสายสนับสนุน
ชื่อโครงการ : การศึกษาทัศนคติของบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคามต่อระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
Article Title : The Study of personnel’ Attitude Toward Quality Curriculum Assurance :Ohec

หัวหน้าโครงการ : วรินธร ไชยปัดชา / ศูนย์พัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา
2561
8 ประเภททุน : ทุนบุคลากรสายสนับสนุน
ชื่อโครงการ : การวิเคราะห์ปริมาณแคดเมียมและตะกั่วที่ปนเปื้อนในน้ำมะนาวเทียมสำหรับปรุงอาหารด้วยเฟลมอะตอมมิกแอบซอร์พชันสเปกโทรเมตรี
Article Title : Determination of cadmium and lead contaminants in artificial lime juice for cooking by flame atomic absorption spectrometry

หัวหน้าโครงการ : อารยา ตาพล / คณะวิทยาศาสตร์
ผู้ร่วมโครงการ : นิตยา หวังผล, วัสกา ศิริอังคาวุธ
2561
9 ประเภททุน : ทุนบุคลากรสายสนับสนุน
ชื่อโครงการ : การค้นหากฎความสัมพันธ์ข้อมูลนิสิตใหม่เพื่อพัฒนาระบบประชาสัมพันธ์หลักสูตรออนไลน์
Article Title : The Search of Data Association Rules of New Undergraduate Students to Develop the Online Public Relations System

หัวหน้าโครงการ : อนันต์ ปินะเต / กองบริการการศึกษา
2561
10 ประเภททุน : ทุนบุคลากรสายสนับสนุน
ชื่อโครงการ : การประเมินกระบวนการรับรายงานตัวนิสิตใหม่ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Article Title : Evaluation of New Students Enrollment Process to undergraduate in Mahasarakham university

หัวหน้าโครงการ : กนกวรรณ จรรยายงค์ / กองทะเบียนและประมวลผล
2561