• กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  • 04-3754-416 (1756)

ค้นหาจากชื่อโครงการ/ หัวหน้าโครงการ/ คณะ-หน่วยงาน/ ประเภททุน / ปีงบประมาณ
ลำดับ โครงการ ปีงบประมาณ
1 ประเภททุน : ทุน นิสิต ป.โท
ชื่อโครงการ : การพัฒนาชุดการสอนเมโลเดี้ยนตามแนวคิดของโคดาย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านโคกสำราญ จังหวัดนครราชสีมา
Article Title : The development of The melodic intruction set based on the comcept of Kodaly. For student in primary khoksumran school Nakhonratchasima.

หัวหน้าโครงการ : สยาม จวงประโคน / วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
ผู้ร่วมโครงการ : ธนัณณ์ ขันทะยศ
2562
2 ประเภททุน : เงินรายได้คณะ
ชื่อโครงการ : แนวทางการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกการท่องเที่ยว เพื่อคนทั้งมวลที่พระธาตุนาดูน จังหวัดมหาสารคาม
Article Title : Guideline of Facilities Development for Tourism for all at Phra That Na Dun in Mahasarakham province

หัวหน้าโครงการ : ละเอียด ศิลาน้อย / การท่องเที่ยวและการโรงแรม
ผู้ร่วมโครงการ : ณัฏฐพงษ์ ฉายแสงประทีป, วันทกาญจน์ สีมาโรฤทธิ์
2562
3 ประเภททุน : ทุน นิสิต ป.โท | รหัสโครงการ : 1
ชื่อโครงการ : การพัฒนาสื่อปฏิสัมพันธ์เพื่อการออกกำลังกายสำหรับการบำบัดโรคออฟฟิสซินโดรม
Article Title : Development of Kinect-based Rehabilitation Exercise System for People with Office Syndrome

หัวหน้าโครงการ : จันทิมา พลพินิจ / คณะวิทยาการสารสนเทศ
2562
4 ประเภททุน : เงินรายได้คณะ | รหัสโครงการ : 1/2562
ชื่อโครงการ : ความสัมพันธ์ระหว่างการเรียนรู้ระเบียบทางการเงินกับผลสัมฤทธิ์ของงานของเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Article Title : Relationship between Learning Financial Regulation and Achievement of Financial and Accounting Officers at Mahasarakham University

หัวหน้าโครงการ : ฤทัยรัตน์ มายร์ สรสันต์ / สำนักศึกษาทั่วไป
2562
5 ประเภททุน : เงินรายได้คณะ | รหัสโครงการ : 1/2562
ชื่อโครงการ : ความสัมพันธ์ระหว่างการเรียนรู้ระเบียบทางการเงินกับผลสัมฤทธิ์ของงานของเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม)
Article Title : Relationship between Learning Financial Regulation and Achievement of Financial and Accounting Officers at Mahasarakham University)

หัวหน้าโครงการ : นางฤทัยรัตน์ มายร์ สรสันต์ / สำนักศึกษาทั่วไป
2562
6 ประเภททุน : เงินรายได้คณะ | รหัสโครงการ : 2/2561
ชื่อโครงการ : หลักสูตรตามแนวทางการศึกษาที่มุ่งผลลัพธ์ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Article Title : The curriculum based on learning Outcome-based Education in General Education Mahasarakham University

หัวหน้าโครงการ : อาจารย์ ดร.วิทยา วรพันธุ์ / ศึกษาศาสตร์
ผู้ร่วมโครงการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สินธะวา คามดิษฐ์, นางสาวปาณิสสา ตรวจสูงเนิน
2562
7 ประเภททุน : เงินรายได้คณะ | รหัสโครงการ : 2/2562
ชื่อโครงการ : การศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการสื่อโสตทัศนูปกรณ์ของผู้ใช้บริการห้องเรียนรวม สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Article Title : A Study of Users Statification in Audio-Visual Servicr of General of Education, Mahasarakham University

หัวหน้าโครงการ : ว่าที่ร้อยตรีกฤษฎา ศักดิ์คำดวง / สำนักศึกษาทั่วไป
ผู้ร่วมโครงการ : นางสาวณฐพร สีบัวลา, นายญาณฤทธิ์ อรัญมิตร, นางสาวศุภรัตน์ นามมุงคุณ, นายภาณุพงศ์ คงสวัสดิ์, นางสาวยุภา พลตื้อ, นางสาวช่อลัดดา คำธานี, นายกรกต ถานสีนาม, นายสมชาย ศรีธรณ์, นายสุรชัย แสนตอ, นายสันติ แก้วกัลยา, นายสิมมา กานุมาร, นายมนตรี สุทธิสม, นายอดิศักดิ์ แก้วรุณา, นางสุลีพร อยู่หว้า
2562
8 ประเภททุน : เงินรายได้คณะ | รหัสโครงการ : 3/2562
ชื่อโครงการ : การประเมินหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2558)
Article Title : The Curriculum Evaluation of General Education (Revised 2015) Mahasarakham University

หัวหน้าโครงการ : อาจารย์ ดร.อพันตรี พูลพุทธา / ศึกษาศาสตร์
ผู้ร่วมโครงการ : อาจารย์ฐิติวรดา พลเยี่ยม, นางสาวปาณิสสา ตรวจสูงเนิน
2562
9 ประเภททุน : เงินรายได้คณะ | รหัสโครงการ : 4/2562
ชื่อโครงการ : การบูรณาการการเรียนรู้เพื่อบริการวิชาการแก่ชุมชน โดยใช้กระบวนการคิดเชิงออกแบบเพื่อพัฒนาสื่อนวัตกรรม ในรายวิชา 1 หลักสูตร 1 ชุมชน
Article Title : INTEGRATING LEARNING TO PROVIDE ACADEMIC SERVICES USING DESIGN THINKING PROCESS. DEVELOP INNOVATION MEDIA TO THE COMMUNITY IN 1 PROGRAM 1 COMMUNITY

หัวหน้าโครงการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ก่อเกียรติ ขวัญสกุล / ศึกษาศาสตร์
2562
10 ประเภททุน : เงินรายได้คณะ | รหัสโครงการ : 5/2562
ชื่อโครงการ : กลยุทธ์การเรียนของผู้เรียนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศในห้องเรียนขนาดใหญ่ในยุคดิจิทัล
Article Title : EFL Learners’ Learning Strategies in a Large-Size Classroom in Digital Trends

หัวหน้าโครงการ : อาจารย์ ดร.อภิศักดิ์ สุขยิ่ง / มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2562