• กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  • 04-3754-416 (1756)

ค้นหาจากชื่อโครงการ/ หัวหน้าโครงการ/ คณะ-หน่วยงาน/ ประเภททุน / ปีงบประมาณ
ลำดับ โครงการ ปีงบประมาณ
11 ประเภททุน : เงินรายได้คณะ | รหัสโครงการ : 6201001
ชื่อโครงการ : การศึกษารูปแบบภูมิสถาปัตยกรรมภายใต้รูปแบบจิตรกรรมฝาผนัง “ฮูปแต้ม” และภายใต้บริบทของพื้นที่ตั้งวัดภายในจังหวัดมหาสารคาม
หัวหน้าโครงการ : อำภา บัวระภา / คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์
2562
12 ประเภททุน : เงินรายได้คณะ | รหัสโครงการ : 6201002
ชื่อโครงการ : การศึกษาสภาพแวดล้อมทางกายภาพ กรณีศึกษา : คูน้ำคันดินเมืองโบราณกันทรวิชัย อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม
หัวหน้าโครงการ : ประสิทธิ์ สว่างศรี / คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์
2562
13 ประเภททุน : เงินรายได้คณะ | รหัสโครงการ : 6201003
ชื่อโครงการ : พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกับการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมของชุมชนธาตุพนม
หัวหน้าโครงการ : วรากุล ตันทนะเทวินทร์ / คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์
ผู้ร่วมโครงการ : รังสิทธิ์ ตันสุขี
2562
14 ประเภททุน : เงินรายได้คณะ | รหัสโครงการ : 6201004
ชื่อโครงการ : การศึกษาเอกลักษณ์รูปแบบสถาปัตยกรรมอยุธยา สมัยพระเพทราชา กรณีศึกษาวัดบรม พุทธาราม จ.พระนครศรีอยุธยา
หัวหน้าโครงการ : - / คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์
2562
15 ประเภททุน : เงินรายได้คณะ | รหัสโครงการ : 6201004
ชื่อโครงการ : การศึกษาเอกลักษณ์รูปแบบสถาปัตยกรรมอยุธยา สมัยพระเพทราชา กรณีศึกษาวัดบรม พุทธาราม จ.พระนครศรีอยุธยา
หัวหน้าโครงการ : วิโรจน์ ชีวาสุขถาวร / คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์
2562
16 ประเภททุน : ทุนบุคลากรสายสนับสนุน | รหัสโครงการ : 62150000
ชื่อโครงการ : ทดสอบ
Article Title : test

หัวหน้าโครงการ : / กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ
2562
17 ประเภททุน : เงินรายได้คณะ | รหัสโครงการ : ENNEW01/2561
ชื่อโครงการ : การศึกษาการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการพิมพ์แบบสามมิติสำหรับการสร้างเครื่องกำเนิดไฟฟ้าความเร็วรอบต่ำ
Article Title : The study of applying 3D printing technology for construction of low speed generators

หัวหน้าโครงการ : ชัยยงค์ เสริมผล / คณะวิศวกรรมศาสตร์
2562
18 ประเภททุน : เงินรายได้คณะ | รหัสโครงการ : FAC-2562-01
ชื่อโครงการ : ศักยภาพของน้ำมันหอมระเหยจากมะแขว่นกำจัดมอดแป้ง
หัวหน้าโครงการ : ฤชุอร วรรณะ / คณะเทคโนโลยี
ผู้ร่วมโครงการ : บุญยาพร สะทองรอด
2562
19 ประเภททุน : เงินรายได้คณะ | รหัสโครงการ : FAC-2562-02
ชื่อโครงการ : การผลิตอาหารเสริมจุลินทรีย์ Bacillus spp. เพื่อกระตุ้นการเจริญเติบโตและระบบภูมิคุ้มกันในปลานิล
หัวหน้าโครงการ : นันทพร สุทธิ / คณะเทคโนโลยี
ผู้ร่วมโครงการ : เอกพล วังคะฮาต, วิภาวี ไทเมืองพล
2562
20 ประเภททุน : เงินรายได้คณะ | รหัสโครงการ : FAC-2562-03
ชื่อโครงการ : การผลิตไรน้ำนางฟ้าเชิงพาณิชย์เพื่อใช้เลี้ยงปลาสวยงาม
หัวหน้าโครงการ : วิภาวี ไทเมืองพล / คณะเทคโนโลยี
ผู้ร่วมโครงการ : ภัททิรา เกษมศิริ, นันทพร สุทธิ, เอกพล วังคะฮาต
2562