• กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  • 04-3754-416 (1756)

ค้นหาจากชื่อโครงการ/ หัวหน้าโครงการ/ คณะ-หน่วยงาน/ ประเภททุน / ปีงบประมาณ
ลำดับ โครงการ ปีงบประมาณ
11 ประเภททุน : ทุนบุคลากรสายสนับสนุน
ชื่อโครงการ : การพัฒนาแนวทางการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการพ้นสภาพการเป็นนิสิตของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Article Title : Development of Guideline for Preventing and Solving Problems of Undergraduate Students’ Dropout in Mahasarakham University

หัวหน้าโครงการ : สวัสดิ์ วิชระโภชน์ / กองทะเบียนและประมวลผล
2561
12 ประเภททุน : ทุนบุคลากรสายสนับสนุน
ชื่อโครงการ : ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพของนิสิตในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Article Title : Factors affecting dicision in career of Bachelor Programs of Mahasarakham University

หัวหน้าโครงการ : ภาณุวัฒน์ สว่างแสง / กองบริการการศึกษา
2561
13 ประเภททุน : ทุนบุคลากรสายสนับสนุน
ชื่อโครงการ : ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Article Title : Factors Influencing decision making in Graduate School Faculty of Informatics Mahasarakham University

หัวหน้าโครงการ : ณิชาพัชร์ อิศรางกูร / คณะวิทยาการสารสนเทศ
2561
14 ประเภททุน : ทุนบุคลากรสายสนับสนุน
ชื่อโครงการ : การสร้างดัชนีชี้วัดความสำเร็จของงานประกันคุณภาพการศึกษา โดยการวิเคราะห์ตามหลักการของ SIPOC Model
Article Title : Development of achievement indicator for quality assurance based on SIPOC analysis

หัวหน้าโครงการ : สมสมัย บุญทศ / ศูนย์พัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา
2561
15 ประเภททุน : ทุนบุคลากรสายสนับสนุน
ชื่อโครงการ : ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการทำวิจัยของบุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Article Title : Factors Related to Research The Conduct of Institutional Research of Mahasarakham University Personnel

หัวหน้าโครงการ : ฐิติศักดิ์ เวชกามา / คณะสัตวแพทยศาสตร์
2561
16 ประเภททุน : ทุนบุคลากรสายสนับสนุน
ชื่อโครงการ : ผลกระทบของการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานที่มีต่อคุณภาพการทำงานของเลขานุการผู้บริหารระดับสูง ของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย
Article Title : The impact of Apply Information Technology to Improve the Work and Quality of Executive Secretary in Thailand’s Higher Education Institutes.

หัวหน้าโครงการ : จินตหรา แสงทะรา / กองกลาง
2561
17 ประเภททุน : ทุนบุคลากรสายสนับสนุน
ชื่อโครงการ : ผลกระทบของการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานที่มีต่อคุณภาพการทำงานของเลขานุการผู้บริหารระดับสูง ของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย
Article Title : The impact of Apply Information Technology to Improve the Work and Quality of Executive Secretary in Thailand’s Higher Education Institutes.

หัวหน้าโครงการ : จินตหรา แสงทะรา / กองกลาง
2561
18 ประเภททุน : ทุนบุคลากรสายสนับสนุน
ชื่อโครงการ : แอพพลิเคชันแบบประเมินความพึงพอใจสำหรับผู้ใช้บริการกลุ่มงานกิจการต่างประเทศบนโทรศัพท์มือถือระบบปฏิบัติงาน Android
Article Title : Android mobile application evaluation form of the Office of International Affairs

หัวหน้าโครงการ : Channa Meng / กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ
2561
19 ประเภททุน : ทุนบุคลากรสายสนับสนุน
ชื่อโครงการ : ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการเป็นสำนักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของบุคลากรสายสนับสนุนในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Article Title : Knowledge, Attitude and Behavior of Office Support Staff toward the Green Office at Mahasarakham University

หัวหน้าโครงการ : จิตตรานนท์ จันทะเสน / คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
2561
20 ประเภททุน : ทุนบุคลากรสายสนับสนุน
ชื่อโครงการ : การจัดการความรู้ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อเสริมสร้างการพัฒนาชุมชนบนฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น : กรณีศึกษา กลุ่มทอผ้าฝ้ายบ้านโนน ตำบลขามป้อม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม
หัวหน้าโครงการ : ปริชต์ สาติ / คณะวัฒนธรรมศาสตร์
ผู้ร่วมโครงการ : ฐิติศักดิ์ เวชกามา, ชนากานต์ คำเมรี, อภิสิทธิ์ ศรีพุทธา, นวพัสส์ จันทร์เทพ, พนัส โพธิบัติ
2561