• กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  • 04-3754-416 (1756)

ค้นหาจากชื่อโครงการ/ หัวหน้าโครงการ/ คณะ-หน่วยงาน/ ประเภททุน / ปีงบประมาณ
ลำดับ โครงการ ปีงบประมาณ
11 ประเภททุน : เงินรายได้คณะ
ชื่อโครงการ : แบบจำลองเสมือนจริงสำหรับปรากฏการณ์ไบอัสแลกเปลี่ยนเนื่องจากผลกระทบของขนาดในการออกแบบหัวอ่านข้อมูล
หัวหน้าโครงการ : เจษฎา จุรีมาศ / คณะวิทยาศาสตร์
2562
12 ประเภททุน : เงินรายได้คณะ
ชื่อโครงการ : การประเมินผลทางนิวตรอนสำหรับเครื่องโทคาแมคของประเทศไทย
หัวหน้าโครงการ : สิริยาภรณ์ แสงอรุณ / คณะวิทยาศาสตร์
2562
13 ประเภททุน : เงินรายได้คณะ
ชื่อโครงการ : ทฤษฏีบทใกล้เคียงที่สุดสำหรับการหดตัวเกือบจะเป็นเบอรินเดวัฏจักรในปริภูมิอิงระยะทาง
หัวหน้าโครงการ : ฉลองชัย กล้าณรงค์ / คณะวิทยาศาสตร์
2562
14 ประเภททุน : เงินรายได้คณะ
ชื่อโครงการ : สายพันธ์วัฒนาการพืชสกุลหญ้าอ้อยก่ำในประเทศไทยโดยการใช้ลำดับเบสช่วง atpB-rbcL ในคลอโรพลาสต์ดีเอ็นเอ
หัวหน้าโครงการ : คณิต แวงวาสิต / คณะวิทยาศาสตร์
2562
15 ประเภททุน : เงินรายได้คณะ
ชื่อโครงการ : การวิเคราะห์และเปรียบเทียบพารามิเตอร์ทางกายภาพที่เหมาะสมสำหรับตรวจสอบพื้นทีที่เกิดอุทกภัยด้วยเมทริกซ์ความสับสนและสถิติแคปปา
หัวหน้าโครงการ : ธีรวงศ์ เหล่าสุวรรณ / คณะวิทยาศาสตร์
2562
16 ประเภททุน : เงินรายได้คณะ
ชื่อโครงการ : ความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิพื้นผิวดินกับพื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง
หัวหน้าโครงการ : วุฒิศาสตร์ โชคเกื้อ / คณะวิทยาศาสตร์
2562
17 ประเภททุน : เงินรายได้คณะ
ชื่อโครงการ : จุดใกล้เคียงที่สุดสำหรับการหดตัวแบบอ่อนวางนัยทั่วไปใกล้เคียงปริภูมิอิงระยะทาง
หัวหน้าโครงการ : อินทิรา ไชยะ / คณะวิทยาศาสตร์
2562
18 ประเภททุน : เงินรายได้คณะ
ชื่อโครงการ : ระบบตรวจสอบอักคีภัยด้วยหุ่นยนต์อัตโนมัติ
หัวหน้าโครงการ : จุมพล อิสระวิสุทธิ์ / คณะวิทยาศาสตร์
2562
19 ประเภททุน : เงินรายได้คณะ
ชื่อโครงการ : สมบัติทางเทอร์โมอิเล็กทริกของทรานซิสเตอร์คูปเปอร์แพร์เดี่ยว
หัวหน้าโครงการ : กฤษณพงศ์ ลิ้มตระกูล / คณะวิทยาศาสตร์
2562
20 ประเภททุน : เงินรายได้คณะ
ชื่อโครงการ : ปริมาณสารพฤกษเคมีและฤทธิ์ต้านอนุมูลอินสระของสารสกัดจากรากองุ่นป่า (Ampelocissus Martinii Planch.)
หัวหน้าโครงการ : ภัทราพร ศิริพิพัฒน / คณะวิทยาศาสตร์
2562