• กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  • 04-3754-416 (1756)

ค้นหาจากชื่อโครงการ/ หัวหน้าโครงการ/ คณะ-หน่วยงาน/ ประเภททุน / ปีงบประมาณ
ลำดับ โครงการ ปีงบประมาณ
11 ประเภททุน : First Publication
ชื่อโครงการ : ปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ในรายวิชาเภสัชกรรมบำบัดและเภสัชบำบัดขั้นสูงของนิสิตเภสัชศาสตร์
หัวหน้าโครงการ : อ.ดร.เปมรินทร์ โพธิสาราช / คณะเภสัชศาสตร์
2564
12 ประเภททุน : First Publication
ชื่อโครงการ : ความชุกของการติดเชื้อ MRSA ในประเทศไทย : การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบและการวิเคราะห์อภิมาน
หัวหน้าโครงการ : อ.อัมพิกา ช่างผัส / คณะเภสัชศาสตร์
2564
13 ประเภททุน : First Publication
ชื่อโครงการ : ความสัมพันธ์ของการเกิดอาการกำเริบกับการได้รับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ในผู้ป่วยโรคหืดและโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง
หัวหน้าโครงการ : อ.เพียงขวัญ ศรีมงคล / คณะเภสัชศาสตร์
2564
14 ประเภททุน : ทุน Fast Track
ชื่อโครงการ : ประสิทธิ์ศักย์และความปลอดภัยของยาบาโคเฟนในการรักษาภาวะติดแอลกอฮอล์: การวิเคราะห์อภิมานล่าสุดและการวิเคราะห์ถดถอย
หัวหน้าโครงการ : รศ.วิระพล ภิมาลย์ / คณะเภสัชศาสตร์
2564
15 ประเภททุน : ทุน Fast Track
ชื่อโครงการ : ประสิทธิ์ศักย์และความปลอดภัยของมะรุมในการลดระดับน้ำตาลและไขมันในเลือด : การวิเคราะห์อภิมาน
หัวหน้าโครงการ : รศ.วิระพล ภิมาลย์ / คณะเภสัชศาสตร์
2564
16 ประเภททุน : ทุน นิสิต ป.โท
ชื่อโครงการ : ผลของสารสกัดสมอไทยในอาสาสมัครสุขภาพดีที่มีภาวะเสี่ยงเบาหวาน
หัวหน้าโครงการ : ผศ.ดร.ประสบอร รินทอง / คณะเภสัชศาสตร์
ผู้ร่วมโครงการ : นางสาวศันสนีย์ สมบัติธีระ
2564
17 ประเภททุน : ทุน วช.
ชื่อโครงการ : การจัดการอาหารในภาวะวิกฤต COVID-19 สำหรับผู้ส่างงานฉับพลัน
Article Title : Food Management for the Suddenly Unemployed during the COVID-19 crisis

หัวหน้าโครงการ : ณัฐกานต์ อัครพงศ์พิศักดิ์ / วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
ผู้ร่วมโครงการ : วชิรวัตติ์ อาริยะสิริโชติ, วนิดา พรมหล้า
2564
18 ประเภททุน : ทุน วช.
ชื่อโครงการ : กระบวนการผลิตและควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ตรีผลาแกรนูลฟู่ในระดับโรงงานทดลอง
หัวหน้าโครงการ : ผศ.ดร.ประสบอร รินทอง / คณะเภสัชศาสตร์
2564
19 ประเภททุน : เงินรายได้คณะ | รหัสโครงการ : 001/2564
ชื่อโครงการ : ผลกระทบและการปรับตัวจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า – 2019 (COVID-19)
หัวหน้าโครงการ : วชิราภรณ์ วรรณโชติ / คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2564
20 ประเภททุน : เงินรายได้คณะ | รหัสโครงการ : 002/2564
ชื่อโครงการ : One Belt One Road กับความสัมพันธ์อินเดีย – จีน
หัวหน้าโครงการ : นารีรัตน์ ปริสุทธิวุฒิพร / คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2564