• กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  • 04-3754-416 (1756)

ค้นหาจากชื่อหัวหน้าโครงการ/ คณะ-หน่วยงาน/ ประเภททุน / ปีงบประมาณ
หมายเหตุ : เริ่มใช้ระบบ ฯ ในการขอทุนวิจัย (ภายใน) ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ลำดับ โครงการ ผลการพิจารณา
1 ปีงบประมาณ : 2560 | ประเภททุน : ทุน นิสิต ป.โท
ชื่อโครงการ : เมลาโทนินในพืชและการพัฒนาเป็นอาหารฟังก์ชั่น
Article Title : Phytomelatonin and Its Use as a High Melatonin Functional Products

หัวหน้าโครงการ : อนุชิตา มุ่งงาม / คณะเทคโนโลยี
ผู้ร่วมโครงการ : วริยา โฮชิน
2 ปีงบประมาณ : 2560 | ประเภททุน : ทุน นิสิต ป.โท
ชื่อโครงการ : กลุ่มชีวินหอยน้ำจืดในลุ่มน้ำเชิญตอนบน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
Article Title : Freshwater Molluscan Assemblages in the upper part of the Choen River Basin, Northeastern Thailand

หัวหน้าโครงการ : ศักดิ์บวร ตุ้มปี่สุวรรณ / คณะวิทยาศาสตร์
ผู้ร่วมโครงการ : เบญจวรรณ นาหก
3 ปีงบประมาณ : 2560 | ประเภททุน : ทุน นิสิต ป.โท
ชื่อโครงการ : การประเมินความสามารถของต้นไม้ในการดักจับอนุภาคขนาดเล็กและบ่งชี้มลพิษอากาศในอาคาร
Article Title : Assessment of the Ability of Houseplants to Trap Particles and to Indicate the Indoor Air Quality

หัวหน้าโครงการ : มณีรัตน์ องค์วรรณดี / คณะวิศวกรรมศาสตร์
ผู้ร่วมโครงการ : ธนากร รัตนพันธุ์
4 ปีงบประมาณ : 2560 | ประเภททุน : ทุน นิสิต ป.เอก
ชื่อโครงการ : การพัฒนาหลักสูตรที่ส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
Article Title : DEVELOPING A CURRICULUM TO PROMOTE DEMOCRACY FOR MATTHYOMSUKSA 4 STUDENTS

หัวหน้าโครงการ : ประสาท เนืองเฉลิม / คณะศึกษาศาสตร์
ผู้ร่วมโครงการ : ฐิติวรดา พลเยี่ยม
5 ปีงบประมาณ : 2560 | ประเภททุน : ทุน นิสิต ป.โท
ชื่อโครงการ : การวิเคราะห์องค์ประกอบหลักและโครงข่ายประสาทเทียมรวมในแบบจำลอง ทางเศรษฐมิติสำหรับการพยากรณ์ความผันผวนราคาทองคำ
Article Title : Principal Component Analysis and integrated Artificial Neural Networks in Econometric Model for Forecasting the Volatility of Gold Price

หัวหน้าโครงการ : บังอร กุมพล / คณะวิทยาศาสตร์
ผู้ร่วมโครงการ : วิจิตร  คลังภูเขียว
6 ปีงบประมาณ : 2560 | ประเภททุน : ทุน นิสิต ป.โท
ชื่อโครงการ : ผลกระทบของเอนโซต่อปริมาณน้ำฝนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
Article Title : Impact of ENSO on Rainfall in the Northeastern Thailand

หัวหน้าโครงการ : บังอร กุมพล / คณะวิทยาศาสตร์
ผู้ร่วมโครงการ : เสาวนีย์ ศรีวิชา
7 ปีงบประมาณ : 2560 | ประเภททุน : ทุน นิสิต ป.โท
ชื่อโครงการ : ฤทธิ์ทางชีวภาพของเส้นใยเชื้อราทำลายแมลง
Article Title : Biological activities of insect fungi mycelium.

หัวหน้าโครงการ : วัชรา กาญจนรัช / คณะวิทยาศาสตร์
ผู้ร่วมโครงการ : พิมพ์ชนก สมศิลา
8 ปีงบประมาณ : 2560 | ประเภททุน : ทุน นิสิต ป.โท
ชื่อโครงการ : การขยายพันธุ์ว่านเข้าพรรษา (Globba annamensis Gagnep.) ในหลอดทดลองเพื่อ การอนุรักษ์พืชหายากในประเทศไทย
Article Title : In Vitro Propagation of Globba annamensis Gagnep. For Conservation of Rare Plant Species in Thailand

หัวหน้าโครงการ : ปิยะพร แสนสุข / คณะวิทยาศาสตร์
ผู้ร่วมโครงการ : สุกัญญา นนทะลี
9 ปีงบประมาณ : 2560 | ประเภททุน : ทุน นิสิต ป.โท
ชื่อโครงการ : การสร้างแบบจำลองเชิงพื้นที่ด้วยค่าสุดขีดสำหรับอุณหภูมิสูงสุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย
Article Title : Spatial modeling of maximum temperature in the northeast of Thailand

หัวหน้าโครงการ : ปิยภัทร บุษบาบดินทร์ / คณะวิทยาศาสตร์
ผู้ร่วมโครงการ : ประภาวรรณ เสนาเพ็ง
10 ปีงบประมาณ : 2560 | ประเภททุน : ทุนบุคลากรสายสนับสนุน
ชื่อโครงการ : การใช้เทคนิคเหมืองข้อมูลในการเลือกสาขาวิชาเพื่อโอกาสในการเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
Article Title : The use of data mining in selection areas of study for further education opportunity

หัวหน้าโครงการ : อนันต์ ปินะเต / กองบริการการศึกษา