• กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  • 04-3754-416 (1756)

ค้นหาจากชื่อหัวหน้าโครงการ/ คณะ-หน่วยงาน/ ประเภททุน / ปีงบประมาณ
หมายเหตุ : เริ่มใช้ระบบ ฯ ในการขอทุนวิจัย (ภายใน) ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ลำดับ โครงการ ผลการพิจารณา
1 ปีงบประมาณ : 6115024 | ประเภททุน : ทุนบุคลากรสายสนับสนุน
ชื่อโครงการ : ความคิดเห็นและความคาดหวังต่อยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัย มหาสารคาม ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 -2564) ฉบับปรับปรุงกันยายน 2560
หัวหน้าโครงการ : แจ่มจันทร์ วังแพน / กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี
2 ปีงบประมาณ : 2563 | ประเภททุน : ทุนบุคลากรสายสนับสนุน
ชื่อโครงการ : ความคิดเห็นต่อการเลือกระบบการประกันคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Article Title : ) Opinion Toward SeIection the Internal Quality Assurance System in Program Level, Faculty Level and Institute Level MAHASARAKHAM University

หัวหน้าโครงการ : กัมปนาท อาชา / ศูนย์พัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา
3 ปีงบประมาณ : 2563 | ประเภททุน : ทุน นิสิต ป.โท
ชื่อโครงการ : ผลของโปรแกรมออกกำลังกำยฟื้นฟูไตในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะที่ 1,2
Article Title : Effects of a Renal Rehabilitation Exercise Program in Chronic Kidney Disease Patients Stage 1 and 2

หัวหน้าโครงการ : อ.ดร.กู้เกียรติ ทุดปอ / คณะสาธารณสุขศาสตร์
ผู้ร่วมโครงการ : นางสาวนิตยา อายุยืน
4 ปีงบประมาณ : 2563 | ประเภททุน : ทุน นิสิต ป.โท
ชื่อโครงการ : การฟื้นฟูทางชีวภาพด้วยจุลินทรีย์ท้องถิ่นส้าหรับการก้าจัดสีจากน้้าทิ้งโรงงานผลิตเอทานอล
Article Title : Indigenous Microorganisms as Bioremediators for Decolorization of Ethanol Production Effluent

หัวหน้าโครงการ : วิจิตรา สิงห์หิรัญนุสรณ์ / คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
ผู้ร่วมโครงการ : พชร เหลืองไตรรัตน์
5 ปีงบประมาณ : 2563 | ประเภททุน : ทุนบุคลากรสายสนับสนุน
ชื่อโครงการ : เกวียนบ้านนาสะไมย์ ในบริบทสังคมสมัยใหม่
Article Title : The Cart of Ban Na Samai : in the social of Modernization

หัวหน้าโครงการ : ทัศนีย์ บัวระภา / สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน
6 ปีงบประมาณ : 2563 | ประเภททุน : ทุน นิสิต ป.เอก
ชื่อโครงการ : การพัฒนาโมเดลการฝึกอบรมแบบผสมผสานตามหลักการนำตนเองเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการรู้ดิจิทัล สำหรับครูในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Article Title : The Development of a Blended Training Model Based on Self Directed Learning Principles to Enhance Digital Literacy Competencies for Teachers in the Office of Basic Education Commission

หัวหน้าโครงการ : เผชิญ กิจระการ / คณะศึกษาศาสตร์
ผู้ร่วมโครงการ : สนธยา หลักทอง
7 ปีงบประมาณ : 2563 | ประเภททุน : ทุน นิสิต ป.โท
ชื่อโครงการ : ฤทธิ์ยังยั้งการทำงานของเอนไซม์แอลฟากลูโคซิเดสจากสารสกัดใบดีปลากั้ง
Article Title : α- Glucosidase Inhibitory Activities of Phlogacanthus pulcherrimus (T. Anderson) Leaf Extract.

หัวหน้าโครงการ : อำภา คนซื่อ / -
ผู้ร่วมโครงการ : พิชิต โนนตูม
8 ปีงบประมาณ : 2563 | ประเภททุน : ทุน นิสิต ป.โท
ชื่อโครงการ : ฤทธิ์ยับยั้งการทำงานของเอนไซม์แอลฟากลูโคซิเดสของสารสกัดผสมจากหญ้าไทรและหญ้าปราบ
Article Title : α-Glucosidase Inhibitory Activities of Different Solvent extracts from Mixed Leersia hexandra and Elephantopus scaber

หัวหน้าโครงการ : อำภา คนซื่อ / คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ผู้ร่วมโครงการ : สายทอง สมบัติภูธร
9 ปีงบประมาณ : 2563 | ประเภททุน : ทุน นิสิต ป.โท
ชื่อโครงการ : ซิสเตมาติกส์และอนุกรมวิธานของหอยทากบกวงศ์ Dyakiidae ในประเทศไทย
Article Title : Systematics and Taxonomy of Land Snails Family Dyakiidae in Thailand

หัวหน้าโครงการ : ศักดิ์บวร ตุ้มปี่สุวรรณ / คณะวิทยาศาสตร์
ผู้ร่วมโครงการ : กานต์ชนก ดีพรหม
10 ปีงบประมาณ : 2563 | ประเภททุน : ทุน นิสิต ป.โท
ชื่อโครงการ : ผลของสารสกัดสมอไทยในอาสาสมัครสุขภาพดีที่มีภาวะเสี่ยงเบาหวาน
Article Title : Effect of Terminalia chebula extract on pre-diabetic healthy volunteer

หัวหน้าโครงการ : ประสบอร รินทอง / คณะเภสัชศาสตร์
ผู้ร่วมโครงการ : ศันสนีย์ สมบัติธีระ