ระบบบริหารงานวิจัย การบริการวิชาการ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  • กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  • 04-3754-416 (1756)

ค้นหาจากชื่อหัวหน้าโครงการ/ คณะ-หน่วยงาน/ ประเภททุน / ปีงบประมาณ
หมายเหตุ : เริ่มใช้ระบบ ฯ ในการขอทุนวิจัย (ภายใน) ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ลำดับ โครงการ ผลการพิจารณา
1 ปีงบประมาณ : 2561 | ประเภททุน : ทุน นิสิต ป.โท
ชื่อโครงการ : การพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศในรายวิชาสารสนเทศทางการพยาบาล
Article Title : THE DEVELOPMENT OF INFORMATION LITERACY SKILL IN NURSING INFORMATICS COURSE

หัวหน้าโครงการ : แกมกาญจน์ สมประเสริฐศรี / คณะวิทยาการสารสนเทศ
ผู้ร่วมโครงการ : สิริพงษ์  ครบอุดม
2 ปีงบประมาณ : 2561 | ประเภททุน : ทุน นิสิต ป.เอก
ชื่อโครงการ : การพัฒนารูปแบบการป้องกันโรคไข้เลือดออกโดยใช้หลักการสิ่งแวดล้อมศึกษา สำหรับประชาชนตำบลคำแก้ว อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ
Article Title : The development of anti-dengue prevention model using the environmental education for the people in Kham Kaew Sup-District, Sophisai District, Bueng Kan Province

หัวหน้าโครงการ : น้ำทิพย์ คำแร่ / คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
ผู้ร่วมโครงการ : หนึ่งบุรุษ  ค่อมบุสดี
3 ปีงบประมาณ : 2561 | ประเภททุน : ทุน นิสิต ป.เอก
ชื่อโครงการ : การพัฒนาคู่มือการป้องกันอันตรายจากสารเคมีในสวนยางพาราสำหรับเกษตรกร ในเขตรับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนเค็ง อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ
Article Title : Development of Manual on chemical Hazards Prevention in Para Rubber Plantation for Planters in an Responsible Area of the Health Promotion Hospital, Non Kheng Sophisai District, Bueng Kan Province

หัวหน้าโครงการ : จุไรรัตน์ คุรุโคตร / คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
ผู้ร่วมโครงการ : ทิวาภรณ์   ค่อมบุสดี
4 ปีงบประมาณ : 2561 | ประเภททุน : ทุน นิสิต ป.เอก
ชื่อโครงการ : การวิเคราะห์ปริมาณและฤทธิ์ต้านออกซิเดชันของไฟโตสเตอรอลจากสารสกัดองุ่นป่า (Ampelocissus martinii Planch.)
Article Title : Quantification and antioxidant activity analysis of phytosterol from wild grape (Ampelocissus martinii Planch.) extracts

หัวหน้าโครงการ : ประสงค์ สีหานาม / คณะวิทยาศาสตร์
ผู้ร่วมโครงการ : วิไลวรรณ  สิมเชื้อ
5 ปีงบประมาณ : 2561 | ประเภททุน : ทุน นิสิต ป.โท
ชื่อโครงการ : การเตรียมและตรวจสอบสมบัติอนุภาคเคราตินผสมอะกาโรสด้วยวิธีทำให้เกิดอิมัลชันด้วยตัวทำละลาย
Article Title : Preparation and characterization of keratin/agarose blend particles by solvent emulsification diffusion method

หัวหน้าโครงการ : ประสงค์ สีหานาม / คณะวิทยาศาสตร์
ผู้ร่วมโครงการ : ชัชฏาภรณ์  รักษาพวก
6 ปีงบประมาณ : 2561 | ประเภททุน : ทุน นิสิต ป.เอก
ชื่อโครงการ : การพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างทักษะการแก้ปัญหาแบบร่วมมือ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
Article Title : Developing a Model to Enhance Collaborative Problem Solving Skills for Junior High School Students

หัวหน้าโครงการ : อารยา ปิยะกุล / คณะศึกษาศาสตร์
ผู้ร่วมโครงการ : ละเอียด วงศ์ภูมิเมือง
7 ปีงบประมาณ : 2561 | ประเภททุน : ทุนบุคลากรสายสนับสนุน
ชื่อโครงการ : ระบบประเมินประกันคุณภาพการศึกษาระดับภาควิชา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Article Title : Quality Assurance System for Departments in Faculty of Science, Mahasarakham University

หัวหน้าโครงการ : ธีระศักดิ์ ธงยันต์ / คณะวิทยาศาสตร์
8 ปีงบประมาณ : 2561 | ประเภททุน : ทุน นิสิต ป.โท
ชื่อโครงการ : ผลของค่าคาร์บอนสมดุลต่อพฤติกรรมของกรรมวิธีทางความร้อนของเหล็กหล่อขาวเติมธาตุผสมหลายชนิด
Article Title : Effect of the Carbon Balance on Heat Treatment Behavior of the Multi-alloyed White Cast Iron

หัวหน้าโครงการ : สุดสาคร อินธิเดช / คณะวิศวกรรมศาสตร์
ผู้ร่วมโครงการ : ภูริต   สินภักดี
9 ปีงบประมาณ : 2561 | ประเภททุน : ทุนบุคลากรสายสนับสนุน
ชื่อโครงการ : ศิลปะผ้ามัดย้อม : กระบวนการออกแบบและแปรรูปผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์
Article Title : Dyed fabric art : Design process and product processing to creativity

หัวหน้าโครงการ : อัจฉรี จันทมูล / สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ผู้ร่วมโครงการ : นิ่มนวล จันทรุญ, บัญญัติ สาลี
10 ปีงบประมาณ : 2561 | ประเภททุน : ทุนบุคลากรสายสนับสนุน
ชื่อโครงการ : การพัฒนาทักษะการทอผ้าด้วยกี่เอว
Article Title : Developing skills of weaving with a Back strap Loom

หัวหน้าโครงการ : นิ่มนวล จันทรุญ / สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน
ผู้ร่วมโครงการ : อัจฉรี จันทมูล, บัญญัติ สาลี