• กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  • 04-3754-416 (1756)

ค้นหาจากชื่อหัวหน้าโครงการ/ คณะ-หน่วยงาน/ ประเภททุน / ปีงบประมาณ
หมายเหตุ : เริ่มใช้ระบบ ฯ ในการขอทุนวิจัย (ภายใน) ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ลำดับ โครงการ ผลการพิจารณา
1 ปีงบประมาณ : 6115024 | ประเภททุน : ทุนบุคลากรสายสนับสนุน
ชื่อโครงการ : ความคิดเห็นและความคาดหวังต่อยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัย มหาสารคาม ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 -2564) ฉบับปรับปรุงกันยายน 2560
หัวหน้าโครงการ : แจ่มจันทร์ วังแพน / กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี
2 ปีงบประมาณ : 2564 | ประเภททุน : ทุนส่งเสริมอาจารย์
ชื่อโครงการ : การพัฒนาความรอบรู้ พฤติกรรมการป้องกันโรคของอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) และกระบวนการบริหารจัดการของเครือข่าย ในการควบคุมโรคโควิด 19 ในชุมชนสร้างสุข ตำบลจัดการสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 7
Article Title : Development of Health Literacy, Covid 19 Prevention Behaviors and Management by Community Networks for Control Covid 19 Diseases through Happiness Community Program in the Sub-District Management of Quality Of Life Development in the Regional Health 7, Thailand.

หัวหน้าโครงการ : ราณี วงศ์คงเดช / คณะแพทยศาสตร์
ผู้ร่วมโครงการ : ผศ.ดร.พญ.ศิรินาถ ตงศิริ, ผศ.ดร.ดรุณี พ่วงพรพิทักษ์, นางสาวธารณี ศรีศักดิ์นอก
3 ปีงบประมาณ : 2564 | ประเภททุน : ทุนส่งเสริมอาจารย์
ชื่อโครงการ : ฤทธิ์ของติ้วขาวต่อการเจริญเติบโตและการตายของเซลล์มะเร็งปากมดลูก
Article Title : The effects of Cratoxylum formosum on proliferation and death in cervical HeLa cancer cells

หัวหน้าโครงการ : เบญจพร บุราณรัตน์ / คณะแพทยศาสตร์
ผู้ร่วมโครงการ : ผศ. ดร. สุภาวดี บุญทา, ศ. ดร. วีรพล คู่คงวิริยพันธุ์
4 ปีงบประมาณ : 2564 | ประเภททุน : ทุนส่งเสริมอาจารย์
ชื่อโครงการ : ผลของอิมเพอราโทรินต่อการการเปลี่ยนแปลงของระบบหัวใจและหลอดเลือด ในหนูแรทที่มีภาวะดื้ออินซูลินที่ถูกเหนี่ยวนำด้วยอาหารที่มีไขมันสูง
Article Title : The effect of imperatorin cardiovascular alterations in high-fat diet-induced insulin resistance rats

หัวหน้าโครงการ : สราวุธ บรรบุผา / คณะแพทยศาสตร์
ผู้ร่วมโครงการ : พวงรัตน์ ภักดีโชติ., ขวัญจิต อภัยจิตต์., พัชรวิภา มณีไสย.
5 ปีงบประมาณ : 2564 | ประเภททุน : ทุนส่งเสริมอาจารย์
ชื่อโครงการ : กลวิธีในการสื่อความหมายของงานเรขศิลป์บนสื่อออนไลน์ของมหกรรมเดินวิ่งปี 2020 ภาคอีสาน
Article Title : The Strategy of Creating Meaning of Graphic Art In online media at the Walking and Run Festival in 2020 Northeast Thailand.

หัวหน้าโครงการ : นายอัครครา มะเสนา / คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ผู้ร่วมโครงการ : นางสาวอนุชิดา แพงดวงแก้ว
6 ปีงบประมาณ : 2564 | ประเภททุน : ทุน นิสิต ป.โท
ชื่อโครงการ : ผลของสารสกัดสมอไทยในอาสาสมัครสุขภาพดีที่มีภาวะเสี่ยงเบาหวาน
Article Title : Effect of Terminalia chebula extract on pre-diabetic healthy volunteer

หัวหน้าโครงการ : ประสบอร รินทอง / คณะเภสัชศาสตร์
ผู้ร่วมโครงการ : ศันสนีย์ สมบัติธีระ, บรรลือ สังข์ทอง
7 ปีงบประมาณ : 2564 | ประเภททุน : ทุนส่งเสริมอาจารย์
ชื่อโครงการ : การตรวจพบเชื้อ Staphylococcus argenteus เชื้อแบคทีเรียสแตฟฟิโลคอกคัส สปีชีส์ใหม่ในลิงแสม
Article Title : Detection of Staphylococcus argenteus: a novel staphylococcal species from long-tailed macaques

หัวหน้าโครงการ : ณฐพล ภูมิพันธุ์ / คณะสัตวแพทยศาสตร์
ผู้ร่วมโครงการ : ธมลพรรณ. วิมลศรีนราชัย
8 ปีงบประมาณ : 2564 | ประเภททุน : ทุน นิสิต ป.โท
ชื่อโครงการ : ผลของสารสกัดหยาบจากพืชชอบเค็ม หนามพุงดอ หนามแดง และขลู่ ต่อการปรับเปลี่ยนการทำงานของเซลล์แมโครฟาจ
Article Title : Effect of Crude Extracts from Halophytes Azima sarmentosa, Maytenus mekongensis and Pluchea indica on Human Macrophages Activity Modulation

หัวหน้าโครงการ : นุชสุภา สุนทมาลา / คณะวิทยาศาสตร์
ผู้ร่วมโครงการ : นีรนุช แสนกล้า
9 ปีงบประมาณ : 2564 | ประเภททุน : ทุนส่งเสริมอาจารย์
ชื่อโครงการ : ความเชื่อมโยงแบบรุ้งบนกราฟ Small world Farey
Article Title : Rainbow connection on small world Farey graph

หัวหน้าโครงการ : วิภาวี ตั้งใจ / คณะวิทยาศาสตร์
ผู้ร่วมโครงการ : ชยาภา ดารายน
10 ปีงบประมาณ : 2564 | ประเภททุน : First Publication
ชื่อโครงการ : ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์อันดับเศษส่วนเพื่อพยากรณ์การแพร่ของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ภายใต้การควบคุมและกักกันโรค
Article Title : A fractional-order mathematical model for predicting the spread of COVID-19 with quarantine control

หัวหน้าโครงการ : อินทิรา ไชยะ / คณะวิทยาศาสตร์