• กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  • 04-3754-416 (1756)

ค้นหาจากชื่อหัวหน้าโครงการ/ คณะ-หน่วยงาน/ ประเภททุน / ปีงบประมาณ
หมายเหตุ : เริ่มใช้ระบบ ฯ ในการขอทุนวิจัย (ภายใน) ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ลำดับ โครงการ ผลการพิจารณา
1 ปีงบประมาณ : 6115024 | ประเภททุน : ทุนบุคลากรสายสนับสนุน
ชื่อโครงการ : ความคิดเห็นและความคาดหวังต่อยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัย มหาสารคาม ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 -2564) ฉบับปรับปรุงกันยายน 2560
หัวหน้าโครงการ : แจ่มจันทร์ วังแพน / กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี
2 ปีงบประมาณ : 2564 | ประเภททุน : ทุน นิสิต ป.โท
ชื่อโครงการ : ทดสอบ
Article Title : test

หัวหน้าโครงการ : สุมินทร์ญามาศ ทิพย์วงศา / กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ
3 ปีงบประมาณ : 2564 | ประเภททุน :
ชื่อโครงการ : ทดสอบ
Article Title : test

หัวหน้าโครงการ : สุมินทร์ญามาศ ทิพย์วงศา / กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ
4 ปีงบประมาณ : 2564 | ประเภททุน : ทุน นิสิต ป.เอก
ชื่อโครงการ : การพัฒนาโปรแกรมเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โดยใช้กรอบแนวคิดทีแพค
Article Title : The Development of the Program to Enhance the Learning Management Competency of Pre-service Teachers By Using the TPACK Concept Framework

หัวหน้าโครงการ : ปิยาพัชญ์ นิธิศอัครานนท์ / -
5 ปีงบประมาณ : 2564 | ประเภททุน : ทุน นิสิต ป.เอก
ชื่อโครงการ : การพัฒนาโปรแกรมเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โดยใช้กรอบแนวคิดทีแพค
Article Title : The Development of the Program to Enhance the Learning Management Competency of Pre-service Teachers By Using the TPACK Concept Framework

หัวหน้าโครงการ : ปิยาพัชญ์ นิธิศอัครานนท์ / -
6 ปีงบประมาณ : 2564 | ประเภททุน : ทุน นิสิต ป.เอก
ชื่อโครงการ : การพัฒนาโปรแกรมเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โดยใช้กรอบแนวคิดทีแพค
Article Title : The Development of the Program to Enhance the Learning Management Competency of Pre-service Teachers By Using the TPACK Concept Framework

หัวหน้าโครงการ : ปิยาพัชญ์ นิธิศอัครานนท์ / -
7 ปีงบประมาณ : 2564 | ประเภททุน : ทุน นิสิต ป.เอก
ชื่อโครงการ : การพัฒนาโปรแกรมเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โดยใช้กรอบแนวคิดทีแพค
Article Title : The Development of the Program to Enhance the Learning Management Competency of Pre-service Teachers By Using the TPACK Concept Framework

หัวหน้าโครงการ : ปิยาพัชญ์ นิธิศอัครานนท์ / -
8 ปีงบประมาณ : 2564 | ประเภททุน : ทุนบุคลากรสายสนับสนุน
ชื่อโครงการ : การศึกษาแนวทางการจัดเรียนการสอนแบบออนไลน์ของรายวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Article Title : The Study Of Guidelines Teaching And Learning Online Of General Education, Mahasarakham University

หัวหน้าโครงการ : ภาณุพงศ์ คงสวัสดิ์ / คณะวิทยาการสารสนเทศ
9 ปีงบประมาณ : 2564 | ประเภททุน : ทุนส่งเสริมอาจารย์
ชื่อโครงการ : การพัฒนาความรอบรู้ พฤติกรรมการป้องกันโรคของอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) และกระบวนการบริหารจัดการของเครือข่าย ในการควบคุมโรคโควิด 19 ในชุมชนสร้างสุข ตำบลจัดการสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 7
Article Title : Development of Health Literacy, Covid 19 Prevention Behaviors and Management by Community Networks for Control Covid 19 Diseases through Happiness Community Program in the Sub-District Management of Quality Of Life Development in the Regional Health 7, Thailand.

หัวหน้าโครงการ : ราณี วงศ์คงเดช / คณะแพทยศาสตร์
ผู้ร่วมโครงการ : ผศ.ดร.พญ.ศิรินาถ ตงศิริ, ผศ.ดร.ดรุณี พ่วงพรพิทักษ์, นางสาวธารณี ศรีศักดิ์นอก
10 ปีงบประมาณ : 2564 | ประเภททุน : ทุนส่งเสริมอาจารย์
ชื่อโครงการ : ประสิทธิ์ศักย์และความปลอดภัยของยาบาโคเฟนในการรักษาภาวะติดแอลกอฮอล์ : การวิเคราะห์อภิมานล่าสุดและการวิเคราะห์ถดถอย
Article Title : Efficacy and safety of Baclofen on Alcohol dependence treatment: An update meta-analysis and meta-regression

หัวหน้าโครงการ : วิระพล ภิมาลย์ / คณะเภสัชศาสตร์
ผู้ร่วมโครงการ : บรรลือ สังข์ทอง, กฤษณี สระมุณี, ไพจิตรา ชำนาญจิตต์, วริษฐา อนันต์วรปัญญา