• กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  • 04-3754-416 (1756)

ค้นหาจากชื่อหัวหน้าโครงการ/ คณะ-หน่วยงาน/ ประเภททุน / ปีงบประมาณ
หมายเหตุ : เริ่มใช้ระบบ ฯ ในการขอทุนวิจัย (ภายใน) ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ลำดับ โครงการ ผลการพิจารณา
1 ปีงบประมาณ : 2562 | ประเภททุน : ทุนบุคลากรสายสนับสนุน
ชื่อโครงการ : ปัจจัยที่นำไปสู่ความสำเร็จในการบริหารงานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Article Title : Key Success Factors of Quality Assurance in Education Administration, Mahasarakham University

หัวหน้าโครงการ : กัมปนาท อาชา / ศูนย์พัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา
2 ปีงบประมาณ : 2562 | ประเภททุน : ทุน นิสิต ป.โท
ชื่อโครงการ : การเตรียมและการพิสูจน์เอกลักษณ์ของฟิล์มบางซิงค์ออกไซด์เจืออะลูมินัม สำหรับเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดอินทรีย์
Article Title : Preparation and characterization of aluminum-doped zinc oxide thin films for organic solar cells

หัวหน้าโครงการ : อาทิตย์ ฉิ่งสูงเนิน / คณะวิทยาศาสตร์
ผู้ร่วมโครงการ : อัญธิกา ละครไชย
3 ปีงบประมาณ : 2562 | ประเภททุน : ทุน นิสิต ป.โท
ชื่อโครงการ : การพัฒนาชุดการสอนเมโลเดี้ยนตามแนวคิดของโคดาย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านโคกสำราญ จังหวัดนครราชสีมา
Article Title : The development of The melodic intruction set based on the comcept of Kodaly. For student in primary khoksumran school Nakhonratchasima.

หัวหน้าโครงการ : สยาม จวงประโคน / วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
ผู้ร่วมโครงการ : ธนัณณ์ ขันทะยศ
4 ปีงบประมาณ : 2562 | ประเภททุน : ทุน นิสิต ป.โท
ชื่อโครงการ : การสกัดสารให้ความหวานจากใบหญ้าหวานด้วยการให้ความร้อนแบบโอห์มมิคร่วมกับน้ำ
Article Title : Sweetener Agents extraction with Ohmic Heating and water

หัวหน้าโครงการ : อนุชิตา มุ่งงาม / คณะเทคโนโลยี
ผู้ร่วมโครงการ : นฤทฤษฎ์ ศรีหาบุตร
5 ปีงบประมาณ : 2562 | ประเภททุน : ทุน นิสิต ป.โท
ชื่อโครงการ : ความหลากชนิดและการใช้ประโยชน์พืชสมุนไพรของกลุ่มชาติพันธุ์ กูย, เยอ และลาว ในพื้นที่ป่าชุมชนโคกคูขาด – บ้านคูสี่แจ อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ
Article Title : Species Diversity and Utilization of Medicinal Plants of Kuy, Yor and Lao Tribes in Khok Khu Khat – Ban Khu Si Chae Community Forest, Phrai Bueng District, Sisaket Province

หัวหน้าโครงการ : ผศ.ดร.ธวัดชัย ธานี / สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
ผู้ร่วมโครงการ : ศรัญญา ก่อพันธ์
6 ปีงบประมาณ : 2562 | ประเภททุน : ทุน นิสิต ป.โท
ชื่อโครงการ : การศึกษาปรากฏการณ์ไบอัสแลกเปลี่ยนในหัวอ่านข้อมูลผ่านรูปแบบจำลองเสมือนจริงระดับจุลภาค
Article Title : The study of exchange bias phenomenon in read head via the realistic micromagnetic model

หัวหน้าโครงการ : เจษฎา จุรีมาศ / คณะวิทยาศาสตร์
ผู้ร่วมโครงการ : วิวัฒน์ สังฆะพิลา, พรรณวดี จุรีมาศ
7 ปีงบประมาณ : 2562 | ประเภททุน : ทุนบุคลากรสายสนับสนุน
ชื่อโครงการ : การพัฒนาสื่อแนะนำการใช้ระบบไอทีสิส (iThesis) สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Article Title : The Development of Media to Guideline for Integrated Thesis & Research Management System (iThesis) for Graduate Study Mahasarakham University

หัวหน้าโครงการ : อรไท สีหาบุญมี / บัณฑิตวิทยาลัย
8 ปีงบประมาณ : 2562 | ประเภททุน : ทุน นิสิต ป.โท
ชื่อโครงการ : การเคลื่อนที่ของกำแพงโดเมนที่ขับเคลื่อนด้วยสปินทอร์กและสปินออร์บิททอร์ก
Article Title : Domain wall motion driven by spin torque and spin-orbit torque

หัวหน้าโครงการ : เจษฎา จุรีมาศ / วิทยาศาสตร์
ผู้ร่วมโครงการ : ปวีณา วงษาสืบ, พรรณวดี จุรีมาศ
9 ปีงบประมาณ : 2562 | ประเภททุน : ทุน นิสิต ป.โท
ชื่อโครงการ : การปรับปรุงขั้นตอนวิธีการเคลื่อนที่ของเกมรุก สำหรับการจำลองการแข่งขันหุ่นยนต์โรโบคัพ แบบ 2 มิติ
Article Title : Improving Attack Movement Algorithm for RoboCup 2D Soccer Simulation

หัวหน้าโครงการ : ฉัตรเกล้า เจริญผล / คณะวิทยาการสารสนเทศ
ผู้ร่วมโครงการ : วรัญญู เกียรติจินดารัตน์
10 ปีงบประมาณ : 2562 | ประเภททุน : ทุน นิสิต ป.โท
ชื่อโครงการ : การสังเคราะห์และการศึกษาลักษณะเฉพาะของ ZnO แบบทรงกลมกลวงเจือด้วย Fe3+ เพื่อการประยุกต์ใช้ในปฏิกิริยาโฟโตคะตะไลซิส
Article Title : Synthesis and characterization of Fe3+ doped ZnO hollow spheres for photocatalytic application

หัวหน้าโครงการ : ปวีณา เหลากูล / คณะวิทยาศาสตร์
ผู้ร่วมโครงการ : วิชุดา หล้าโฉม