• กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  • 04-3754-416 (1756)

การปรับเปลี่ยนโครงสร้างของสารไดเทอร์พีนกลุ่ม Clerodane จากสมุนไพรฝ้ายน้ำและความพิษต่อเซลล์มะเร็ง
Structural Modifications of Clerodane Diterpenoids from Croton krabas and Their Cytotoxicity against Cancer Cells

  • ปีงบประมาณ : 2565 | ประเภททุน : ทุนส่งเสริมอาจารย์
  • งบประมาณที่ขอสุทธิ : 140,000 บาท

ความสำคัญ/ ที่มา :

พืชสมุนไพรมีความสำคัญต่อมนุษย์มาเป็นเวลานาน  มนุษย์รู้จักนำสมุนไพรมาใช้ประโยชน์เป็นยารักษาโรค อาหารเสริม เครื่องสำอาง เครื่องดื่มบำรุงกำลัง และอื่นๆ  ปัจจุบันยารักษาโรคประมาณ 30% ได้จากธรรมชาติโดยตรงและดัดแปลงจากสารที่มาจากธรรมชาติ  ด้วยเหตุนี้สารจากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติจึงยังมีบทบาทสำคัญต่อการค้นหายาตัวใหม่เพื่อประโยชน์ในการรักษาโรค

          ปัจจุบันโรคมะเร็งถือเป็นปัญหาทางสาธารณสุขที่สำคัญของประชากรทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทย จากสถิติขององค์การอนามัยโลกในปี พ.ศ. 2561 คาดการณ์ว่ามีจำนวนผู้ป่วยทั่วโลกที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคมะเร็งประมาณ 18 ล้านคน และเสียชีวิตจากโรคมะเร็งประมาณ 9.6 ล้านคน หรือกล่าวได้ว่า 1 ใน 6 รายของการเสียชีวิตจะเกิดจากโรคมะเร็ง  ส่วนในประเทศไทยพบว่าโรคมะเร็งเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับ 1 คิดเป็นร้อยละ 16 ของเหตุการเสียชีวิตทั้งหมด ซึ่งสูงกว่าอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ และโรคหัวใจเฉลี่ย 2 ถึง 3 เท่า อย่างไรก็ตามโรคมะเร็งยังไม่มีวิธีการป้องกันที่มีประสิทธิภาพ  ผู้ป่วยโรคมะเร็งมักจะถูกพบในระยะที่ 3 และ 4 ทำให้มีโอกาสที่จะเสียชีวิตจากโรคมะเร็งสูงมากขึ้น และตัวยาที่ใช้รักษาในปัจจุบันก็มีราคาแพงและทำให้เกิดผลข้างเคียงหลายอย่างด้วยกัน ดังนั้นการค้นหาตัวยาใหม่ๆ เพื่อป้องกัน รักษาโรคมะเร็งจากสมุนไพรไทย และปรับเปลี่ยนโครงสร้างของสารที่แยกได้นั้นเป็นเรื่องที่น่าสนใจอย่างยิ่ง 

          สารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ isoteucvin (I) และ 6S-crotoeurin C (II) เป็นองค์ประกอบหลักที่สกัดได้จากดอกฝ้ายน้ำ (Croton krabas) ซึ่งเป็นอนุพันธ์ของ clerodane จากการค้นคว้าข้อมูลพบว่าสารทั้งสองชนิดมีความเป็นพิษต่อเซลล์มะเร็งในช่องปากและเซลล์มะเร็งปอด และยังไม่มีรายงานการสังเคราะห์ปรับเปลี่ยนโครงสร้างของสารทั้ง 2 ชนิดนี้  ดังนั้นในงานวิจัยนี้จึงสนใจนำสารบริสุทธิ์ที่สกัดได้จากสมุนไพรไทยมาปรับเปลี่ยนโครงสร้าง  เพื่อให้ได้สารที่มีโครงสร้างใหม่ๆ และนำสารที่ได้ไปทดสอบความเป็นพิษต่อเซลล์มะเร็งที่น่าสนใจ ซึ่งคาดหวังว่าสารที่ปรับเปลี่ยนโครงสร้างแล้วจะมีความเป็นพิษต่อเซลล์มะเร็งดีขึ้น และนำผลการทดลองที่ได้ไปพัฒนาให้เกิดประโยชน์ในด้านต่างๆ  ต่อไป

 

 

 

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อสังเคราะห์ปรับเปลี่ยนโครงสร้างของสารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ isoteucvin (I) และ crassifolin B (II)

2. เพื่อทดสอบความเป็นพิษของสารที่ผ่านการปรับเปลี่ยนโครงสร้างต่อเซลล์มะเร็งในช่องปาก (KB) มะเร็งปอด (A549) มะเร็งตับ (HepG2) และเซลล์ปกติ (Vero cells)

3. เพื่อผลิตผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติในฐานข้อมูล ISI (web of science)