• กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  • 04-3754-416 (1756)

การพัฒนาระบบการให้บริการเกี่ยวกับการยื่นขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ เพื่อพัฒนาบุคลากรคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
A Development of Service System on Academic Promomtion Request to develope Personnel in the Faculty of Environment and Resources Mahasarakham University

  • ปีงบประมาณ : 2565 | ประเภททุน : ทุนบุคลากรสายสนับสนุน
  • งบประมาณที่ขอสุทธิ : 20,000 บาท

ความสำคัญ/ ที่มา :

การพัฒนาองค์กรและบุคลากร นับได้ว่ามีความจำเป็นอย่างยิ่ง ไม่ว่าจะเป็นองค์กรภาครัฐหรือองค์กรของเอกชน ในการพัฒนาบุคลากรมีความสำคัญทั้งต่อตัวเองและต่อองค์กร ซึ่งความสำคัญต่อตัวเอง ได้แก่ การได้รับความรู้ ความคิดใหม่ ๆ ทันต่อความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี สามารถเพิ่มพูนความรู้ และทักษะในการปฏิบัติงานให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพสูงขึ้นทั้งเป็นการสนองความต้องการที่ก้าวหน้าของบุคลากร ส่วนในความสำคัญขององค์กร ได้แก่ การเพิ่มผลผลิตขององค์กรและทำให้องค์กรได้ผู้ปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ และสามารถพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ จึงนับได้ว่าการพัฒนาบุคลากรก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อตัวบุคลากรเองและต่อองค์กร

            ในองค์กรทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นองค์กรภาครัฐที่มุ่งเน้นความพึงพอใจของผู้รับบริการ หรือภาคเอกชนที่มุ่งเน้นผลตอบแทนที่เป็นกำไร ต่างก็มุ่งเน้นที่จะให้มีการใช้ประโยชน์สูงสุดจากทรัพยากรโดยเฉพาะการใช้ประโยชน์สูงสุดจากบุคลากรหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource) ซึ่งทรัพยากรมนุษย์เป็นสินทรัพย์ในองค์กร เมื่อระยะเวลาที่ผ่านไป ยิ่งนานวัน นานเดือน นานปีก็จะพบว่าคนในองค์กรควรจะมีความรู้ประสบการณ์ความสามารถที่เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ เพราะจะเป็นกำลังสำคัญในด้านต่าง ๆ ขององค์กร เพราะถึงแม้ว่าองค์กรจะมีเงินทุนมาก มีวัตถุดิบที่ดีและมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพียงใด ถ้าองค์การขาดบุคลากรที่ขาดทักษะ ความรู้ ความสามารถ และทัศนคติที่เหมาะสมเข้าทำหน้าที่ในการจัดสรรการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรอื่น ๆ แล้ว ก็อาจจะส่งผลทำให้การดำเนินงานขององค์การขาดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานขาดศักยภาพในการแข่งขันและการพัฒนา

            ในการพัฒนาบุคลากรนั้น มีกระบวนการในการพัฒนาในหลากหลายรูปแบบ สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการนำบุคลากรในองค์การ หรือองค์กรนั้น ๆ นำมาพัฒนาในรูปแบบต่าง ๆ ตามความเหมาะสม รวมทั้งในกระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นั้นเป็นการปรับแนวทางการพัฒนามนุษย์ให้รองรับการเปลี่ยนกลยุทธ์ขององค์การใหม่ ไม่ว่าจะเป็นการบริหารคุณภาพโดยรวมบุคลากรก็จะสามารถสร้างประโยชน์ให้กับองค์กรได้มากขึ้น สามารถเข้ามามีบทบาทร่วมกับฝ่ายบริหารนำพาองค์การฟันฝ่าวิกฤติความผันผวนของปัจจัยแวดล้อมขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

            การพัฒนาบุคคล หมายถึง การดำเนินความพยายามใด ๆ ที่จะทำให้สมรรถภาพเชิงสร้างสรรค์บุคคลแต่ละคนสอดคล้องกับงานในหน้าที่ บุคคลนั้นต้องกระทำการดำเนินเกี่ยวกับการส่งเสริมให้บุคคลมีความรู้ ความสามารถ มีทักษะในการทำงานดีขึ้น ตลอดจนมีทัศนคติที่ในการทำงานให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น หรืออีกนัยหนึ่ง การพัฒนาบุคลากร เป็นกระบวนการที่จะเสริมสร้าง และเปลี่ยนแปลงผู้ปฏิบัติงานในด้านต่าง ๆ เช่น ความรู้ ความสามารถ ทักษะ อยู่นั้นทัศนคติและวิธีการในการทำงาน อันจะนำไปสู่การประสิทธิภาพในการทำงาน

            บทบาทภาระหน้าที่การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นอกจากจะเป็นการพัฒนาระดับปัจเจกบุคคลทั้งระยะสั้น ระยะยาว เน้นที่ผลงานขององค์การในระยะสั้นแล้ว ยังจำเป็นต้องทำควบคู่ไปกับการพัฒนาองค์การ เพื่อผลระยะยาวคือการก้าวไปสู่การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ หรือเป็นองค์การอัจฉริยะที่มีความสามารถในการปรับตัวได้เป็นอย่างดีในทุกสถานการณ์ ท่ามกลางสภาพแวดล้อมทั้งภายใน
และภายนอกที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาอย่างเป็นพลวัต (บุญส่ง ลีละชาต, 2559 : 1-5)

            คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ เป็นหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้มีการแบ่งบุคลากร ออกเป็น 3 ประเภท คือ บุคลากรสายบริหาร ได้แก่ คณะผู้บริหาร และกรรมการประจำคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ บุคลากรสายวิชากร ทำหน้าที่ในการสอน วิจัย และการบริการวิชาการ ส่วนบุคลากรสายสนับสนุน ทำหน้าที่ในการปฏิบัติงานอำนวยการ และงานสนับสนุนงานสอน งานวิจัย
งานบริการวิชาการ งานบริการสังคม งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และงานพัฒนานักศึกษา รวมตลอดจนงานบริหารงานทั่วไปและงานธุรการ (คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์, 2563 : เว็บไซต์) โดยมหาวิทยาลัยมีนโยบายให้บุคลากรได้พัฒนาศักยภาพตนเองเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ในการทำงานอันนำไปสู่การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการต่อไป

            เมื่อพิจารณาจากข้อมูลการยื่นขอกำหนดตำแหน่งของบุคลกรสายวิชาการคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ในปี พ.ศ. 2564 พบว่า มีบุคลากรสายวิชาการ จำนวน 31 คน มีบุคลากรที่สามารถยื่นขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการได้ จำนวน 28 คน บุคลากรที่อยู่ในกระบวนการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ จำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 7.15 ของจำนวนบุคลากรที่สามารถยื่นขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการได้และมีบุคลากรสายวิชาการที่ครบกำหนดขอตำแหน่งทางวิชาการและยังไม่ยื่นขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ จำนวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 53.50 ของจำนวนบุคลากรที่สามารถยื่นขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการได้ โดยการดำเนินการงานบุคคลคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ที่ผ่าน พบว่า สิ่งสำคัญในการส่งเสริมให้บุคลากรได้ยื่นขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการและนำไปสู่การได้รับกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ คือ การให้บริการเกี่ยวกับการยื่นขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

            จากเหตุผลที่กล่าวมา ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาการพัฒนาระบบการให้บริการเกี่ยวกับการยื่นขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการเพื่อพัฒนาบุคลากรคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามเพื่อนำผลการวิจัยไปเป็นแนวทางในการปรับปรุงการพัฒนาบุคลากร เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ซึ่งบุคลากร มีส่วนช่วยผลักดันให้การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ ดังนั้นแนวทางการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ มีทักษะ ประสบการณ์ มีคุณธรรม จริยธรรม มีทัศนคติที่เหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่ของแต่ละบุคคลสามารถก่อประโยชน์ต่อหน่วยงานต่างๆ และมีความสำคัญ ต่อการพัฒนามหาวิทยาลัยให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้นไป

วัตถุประสงค์ :

            1. เพื่อศึกษาความต้องการสิ่งสนับสนุน เกี่ยวกับการยื่นขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ เพื่อพัฒนา บุคลากรคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

            2. เพื่อพัฒนาระบบการให้บริการเกี่ยวกับการยื่นขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ เพื่อพัฒนา บุคลากรคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

            3. เพื่อสร้างคู่มือการปฏิบัติงานการให้บริการด้านการยื่นขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ                      เพื่อพัฒนาบุคลากรคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

            4. เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมความเข้าใจระบบการให้บริการเกี่ยวกับการยื่นขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ เพื่อพัฒนาบุคลากรคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม