• กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  • 04-3754-416 (1756)

ความคิดเห็นและความคาดหวังต่อยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัย มหาสารคาม ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 -2564) ฉบับปรับปรุงกันยายน 2560

  • ปีงบประมาณ : 6115024 | ประเภททุน : ทุนบุคลากรสายสนับสนุน
  • งบประมาณที่ขอสุทธิ : 20,000 บาท

ความสำคัญ/ ที่มา :

              ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 กำหนดให้ส่วนราชการจัดทำแผนปฏิบัติราชการสี่ปี ให้สอดคล้องกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน และให้จัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการสี่ปี  แล้วนำเสนอต่อรัฐมนตรีเพื่อให้ความเห็นชอบ และใช้เป็นแนวทางในการจัดทำคำของบประมาณประจำปี  และให้สำนักงบประมาณจัดสรรงบประมาณเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานให้บรรลุผลสำเร็จในแต่ละภารกิจตามแผนปฏิบัติราชการดังกล่าว (สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ.  2549 : 25) ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยมหาสารคามเป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546  มหาวิทยาลัยจึงได้จัดทำแผนพัฒนามหาวิทยาลัยทั้งแผนระยะยาว และแผนระยะสั้น ได้แก่ แผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 -2564) ฉบับปรับปรุงกันยายน 2560 ซึ่งมหาวิทยาลัยใช้เป็นแผนกลยุทธ์ในการพัฒนามหาวิทยาลัยระยะ 5 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจำปี  เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการพัฒนามหาวิทยาลัย ซึ่งการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัตินั้น มหาวิทยาลัยได้มีการถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบัติให้กับบุคลากรทุกคณะ/หน่วยงานทุกระดับได้รับทราบนโยบาย ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ และเป้าหมายในการพัฒนามหาวิทยาลัย  เพื่อให้บุคลากรสามารถนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติได้จริง  โดยจะส่งผลให้มหาวิทยาลัยบรรลุเป้าหมายตามแผน  และส่งผลให้มหาวิทยาลัยบรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ได้  นอกจากนี้มหาวิทยาลัยได้วางระบบและกลไกให้ทุกคณะ/หน่วยงานมีการจัดทำแผนปฏิบัติราชการให้สอดคล้องกับมหาวิทยาลัย  และจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการโดยให้ผู้บริหารคณะ/หน่วยงานลงนามเป็นผู้จัดทำคำรับรอง กับอธิการบดี เพื่อเป็นข้อตกลงในการปฏิบัติราชการตามที่ได้มีการลงนามในคำรับรองการปฏิบัติราชการ 

กระบวนการจัดทำแผนฯ มหาวิทยาลัยได้มีการทบทวนและปรับปรุงแผนพัฒนาการศึกษาฯ และแผนปฏิบัติราชการประจำปีทุกปี  โดยมหาวิทยาลัยได้นำข้อเสนอแนะจากผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา  ข้อมูลนโยบายของชาติที่มีการเปลี่ยนแปลงมาเป็นข้อมูลประกอบเพื่อทบทวนและปรับปรุงแผนพัฒนาการศึกษาฯ และแผนปฏิบัติราชการประจำปี  สำหรับ  แผนพัฒนาการศึกษาฯ ที่มหาวิทยาลัยใช้ดำเนินการมหาวิทยาลัยได้มีการจัดทำในปี พ.ศ. 2560  คือ แผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 -2564)  ซึ่ง ณ ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยมีการดำเนินงานตามแผนฯ มาแล้ว 1 ปี และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยได้มีการทบทวนและปรับปรุงไปแล้ว  โดยมหาวิทยาลัยใช้แผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 -2564)  ฉบับปรับปรุงกันยายน 2560  เพื่อให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบันของมหาวิทยาลัยและประเทศชาติ  ดังนั้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่จะเริ่มขึ้นในรอบปีงบประมาณต่อไป  มหาวิทยาลัยก็ต้องมีการทบทวนและปรับปรุงแผนฯ อีกครั้ง ดังนั้น เพื่อให้คณะ/หน่วยงานมีส่วนร่วมในการทบทวนและปรับปรุงแผนมหาวิทยาลัยไม่ว่าจะเป็นแผนพัฒนาการศึกษาฯ หรือแผนปฏิบัติราชการประจำปี และเพื่อมหาวิทยาลัยได้ข้อมูลมาใช้ประกอบการทบทวนและปรับปรุงแผนฯ ให้มีความครอบคลุม ครบถ้วน และสามารถนำไปดำเนินการได้ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม  ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษา เรื่อง ความคิดเห็นและความคาดหวังต่อยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัย

มหาสารคาม ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 -2564) ฉบับปรับปรุงกันยายน 2560 

วัตถุประสงค์ :

8.1 เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 -2564) ฉบับปรับปรุงกันยายน 2560 และแผนปฏิบัติราชการประจำปี

8.2 เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการทบทวน ปรับปรุงแก้ไข ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์/ตัวชี้วัด ให้มีความครอบคลุม ครบถ้วน และสามารถนำไปดำเนินการได้ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม