• กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  • 04-3754-416 (1756)

ความคิดเห็นต่อการเลือกระบบการประกันคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
) Opinion Toward SeIection the Internal Quality Assurance System in Program Level, Faculty Level and Institute Level MAHASARAKHAM University

  • ปีงบประมาณ : 2563 | ประเภททุน : ทุนบุคลากรสายสนับสนุน
  • งบประมาณที่ขอสุทธิ : 20,000 บาท

ความสำคัญ/ ที่มา :

           มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้ดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามแนวทางของต้นสังกัด คือ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษามาโดยตลอด ตั้งแต่ปีการศึกษา 2545 โดยยึดกฎหมายต่างๆ ที่กำหนดเป็นแนวทาง คือ ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2545 กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2546 กฎกระทรวง    ว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 และประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2559 ตามลำดับ

            ปัจจุบันการดำเนินงานประกันคุณภาพของสถาบันการศึกษาทุกแห่ง ยึดตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561 โดยมีสาระสำคัญ คือ ให้สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศึกษาที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศกําหนด พร้อมทั้งจัดทําแผนพัฒนา การจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและดําเนินการตามแผนที่กําหนดไว้ จัดให้มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ติดตามผลการดําเนินการ เพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเอง ให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กํากับดูแลสถานศึกษาเป็นประจําทุกปี         

            หลังจากนั้นได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 18 สิงหาคม 2561 โดยมาตรฐานการอุดมศึกษาฉบับนี้ มี 5 มาตรฐาน คือ มาตรฐานที่ 1 ด้านผลลัพธ์ผู้เรียน มาตรฐานที่ 2 ด้านการวิจัยและนวัตกรรม มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริการวิชาการ มาตรฐานที่ 4 ด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย และมาตรฐานที่ 5 ด้านการบริหารจัดการ

            ซึ่งโดยสรุปของกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 นั้น ให้มหาวิทยาลัยสามารถเลือกระบบประกันคุณภาพ หรือสร้าง หรือพัฒนาระบบประกันคุณภาพของตนเองขึ้นมาได้ โดยยึดประสิทธิภาพและประสิทธิผลให้เป็นไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษา ทั้ง 5 ด้าน     

            ดังนั้น มหาวิทยาลัยมหาสารคามจึงมีความจำเป็นต้องเลือกระบบคุณภาพที่มีความเหมาะสมกับบริบทของมหาวิทยาลัย และเป็นระบบคุณภาพที่จะสามารถนำไปสู่ประสิทธิภาพและประสิทธิผลให้เป็นไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษา ซึ่งระบบคุณภาพที่จะเลือกหรือพัฒนาขึ้นมานี้ต้องมาจากการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจจากทุกภาคส่วนของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผู้วิจัยในฐานะที่เป็นผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย จึงมีความสนใจในการศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรทุกระดับที่เกี่ยวข้องต่อการเลือกระบบการประกันคุณภาพภายใน ทั้งระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อค้นหาข้อสนเทศให้ผู้บริหารระดับมหาวิทยาลัยประกอบการตัดสินใจเลือกระบบการประกันคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2563 ต่อไป  

วัตถุประสงค์ :

เพื่อศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรทุกระดับที่เกี่ยวข้องต่อการเลือกระบบการประกันคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม