• กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  • 04-3754-416 (1756)

การพัฒนาโปรแกรมการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างความทนทานต่อภาวะกดดันตามแนวทาง Reality Pedagogy สำหรับวัยรุ่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
The Development of Reality Pedagogic Training Program for Enhanching Distress Tolerance of Adolescence in Northeastern

  • ปีงบประมาณ : 2563 | ประเภททุน : ทุน นิสิต ป.เอก
  • งบประมาณที่ขอสุทธิ : 20,000 บาท