• กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  • 04-3754-416 (1756)

ค้นหาจากชื่อหัวหน้าโครงการ/ คณะ-หน่วยงาน/ ประเภททุน / ปีงบประมาณ
หมายเหตุ : เริ่มใช้ระบบ ฯ ในการขอทุนวิจัย (ภายใน) ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ลำดับ โครงการ ผลการพิจารณา
1 ปีงบประมาณ : 2565 | ประเภททุน : ทุนมุ่งเป้า
ชื่อโครงการ : ฤทธิ์ต้านการอักเสบและต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดฟักข้าวในเซลล์ไมโครเกลียที่ถูกกระตุ้นด้วยสารไลโพโพลิแซคคาไรด์ (โมเดลขบวนการอักเสบในสมองของโรคอัลไซเมอร์)
Article Title : Anti-inflammatory and anti-free radical effects of Momordica cochinchinensis (Lour.) Spren extract in activated microglia induced by lipopolysaccharide: model of neuroinflammation in Alzheimer’s disease

หัวหน้าโครงการ : ผศ. ดร. นุชนาถ ไหมหรือ / คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ผู้ร่วมโครงการ : รศ. ดร. เบญจพร บุราณรัตน์, รศ. ดร. พูลลาภ ชีสุนทร
2 ปีงบประมาณ : 2565 | ประเภททุน : ทุน Fast Track
ชื่อโครงการ : การประเมินความต้องการจำเป็นในการพัฒนาโปรแกรมการปรึกษาให้การปรึกษาออนไลน์
Article Title : Needs Assessment to Develop Online Counseling Program

หัวหน้าโครงการ : ฐาปนี สีเฉลียว / ศึกษาศาสตร์
ผู้ร่วมโครงการ : ภมรพรรณ์ ยุระยาตร์
3 ปีงบประมาณ : 2565 | ประเภททุน : ทุน Fast Track
ชื่อโครงการ : การประเมินความต้องการจำเป็นในการพัฒนาโปรแกรมการปรึกษาให้การปรึกษาออนไลน์
Article Title : Needs Assessment to Develop Online Counseling Program

หัวหน้าโครงการ : ฐาปนี สีเฉลียว / ศึกษาศาสตร์
ผู้ร่วมโครงการ : ภมรพรรณ์ ยุระยาตร์
4 ปีงบประมาณ : 2565 | ประเภททุน : ทุนส่งเสริมอาจารย์
ชื่อโครงการ : สารสกัดหยาบจากเมล็ดเพกายับยั้งการสร้างสารกลุ่มก่อการอักเสบในเซลล์ไมโครเกลียผ่านทาง PI3K/Akt/NF-kb Signaling Pathways
Article Title : Oroxylum indicum (L.) seed extract inhibit pro-inflammatory cytokines in BV2 microglial cells through PI3K/Akt/NF-kb signaling pathways

หัวหน้าโครงการ : ผศ. ดร. นุชนาถ ไหมหรือ / คณะแพทยศาสตร์
ผู้ร่วมโครงการ : รศ. ดร. เบญจพร บุราณรัตน์, รศ. ดร. พูลลาภ ชีพสุนทร
5 ปีงบประมาณ : 2565 | ประเภททุน : ทุนมุ่งเป้า
ชื่อโครงการ : ประสิทธิภาพการกำจัดไมโครพลาสติกในระบบการผลิตน้ำประปาด้วยการประยุกต์ใช้แป้งดัดแปรร่วมกับสารตกตะกอนเฟอริกคลอไรด์
Article Title : Efficiency of microplastic removal in tap water processing by application of modified starch and ferric chloride coagulant

หัวหน้าโครงการ : จินดาวัลย์ วิบูลย์อุทัย / คณะสาธารณสุขศาสตร์
ผู้ร่วมโครงการ : อ.ดร.ชุลีวัลย์ ธัญญศิรินนท์, อ.ดร.นุชนภา ประทุมไชย
6 ปีงบประมาณ : 2565 | ประเภททุน : ทุนส่งเสริมอาจารย์
ชื่อโครงการ : การประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพจากการปนเปื้อนของไมโครพลาสติกและนาโนพลาสติกในน้ำดื่มน้ำใช้
Article Title : Health risk assessment from microplastic and nanoplastics contamination in water supply

หัวหน้าโครงการ : รศ.ดร.จินดาวัลย์ วิบูลย์อุทัย / คณะสาธารณสุขศาสตร์
ผู้ร่วมโครงการ : ผศ.ดร.วิศิษฎ์ ทองคำ, ผศ.ดร.สันติสิทธิ์ เขียวเขิน
7 ปีงบประมาณ : 2565 | ประเภททุน : ทุนมุ่งเป้า
ชื่อโครงการ : การศึกษาฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของสารสกัดผสมผลหม่อนและใบหม่อนในการป้องกันเซลล์ประสาทจากการเหนี่ยวนำให้เกิดการบาดเจ็บของเซลล์ด้วยไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์
Article Title : Evaluation of pharmacological effects of the combined extract of mulberry fruit and mulberry leaf in neuronal cell injury induced by hydrogen peroxides

หัวหน้าโครงการ : ณัฏฐ์ ปะละชัย / คณะแพทยศาสตร์
ผู้ร่วมโครงการ : นุชนาถ ไหมหรือ, วลัยพร ทองเจริญบัวงาม
8 ปีงบประมาณ : 2565 | ประเภททุน : ทุน Fast Track
ชื่อโครงการ : การพัฒนาโปรแกรมเสริมสร้างสมรรถนะของนิสิตครู
Article Title : Development of a Program to Enhance Student Teacher competency

หัวหน้าโครงการ : ประสาท เนืองเฉลิม / ภาควิชาหลักสูตรและการสอน
ผู้ร่วมโครงการ : จุฑาทิพย์ ธรรมสิริวัฒน์
9 ปีงบประมาณ : 2565 | ประเภททุน : ทุน Fast Track
ชื่อโครงการ : การพัฒนาโปรแกรมเสริมสร้างสมรรถนะของนิสิตครู
Article Title : Development of a Program to Enhance Student Teacher competency

หัวหน้าโครงการ : ประสาท เนืองเฉลิม / ภาควิชาหลักสูตรและการสอน
ผู้ร่วมโครงการ : จุฑาทิพย์ ธรรมสิริวัฒน์
10 ปีงบประมาณ : 2565 | ประเภททุน : ทุนส่งเสริมอาจารย์
ชื่อโครงการ : การพัฒนาแบบจำลองขั้นสูงของรอยต่อการทะลุผ่านในวัสดุแม่เหล็กแบบหลายรอยต่อสำหรับการประยุกต์ใช้ในอุปกรณ์สปินทรอนิกส์และการประยุกต์
Article Title : Advanced modeling development of magnetic tunnel junctions with multiple interface and system parameters for spintronics devices and its applications

หัวหน้าโครงการ : กฤษกร ปาสาใน / คณะวิทยาศาสตร์