• กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  • 04-3754-416 (1756)

ค้นหาจากชื่อหัวหน้าโครงการ/ คณะ-หน่วยงาน/ ประเภททุน / ปีงบประมาณ
หมายเหตุ : เริ่มใช้ระบบ ฯ ในการขอทุนวิจัย (ภายใน) ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ลำดับ โครงการ ผลการพิจารณา
11 ปีงบประมาณ : 2565 | ประเภททุน : ทุนมุ่งเป้า
ชื่อโครงการ : การปรับปรุงแรงดันไฟฟ้าสำหรับเครื่องกำเนิดเทอร์โมอิเล็กทริกโดยใช้ความร้อนแบบพาราโบลาพัลส์
Article Title : Enhancement of Voltage Generation for Thermoelectric Generator using Parabola Pulsed Heating

หัวหน้าโครงการ : ปิยพัฒน์ พานเมือง / คณะวิศวกรรมศาสตร์
ผู้ร่วมโครงการ : ชลธี โพธิ์ทอง
12 ปีงบประมาณ : 2565 | ประเภททุน : ทุนส่งเสริมอาจารย์
ชื่อโครงการ : ผลลัพธ์การหดตัวแบบวิภัชนัยชนิดตรรกยะในปริภูมิอิงระยะทางวิภัชนัยกับการประยุกต์
Article Title : Rational type fuzzy-contraction results in fuzzy metric spaces with an application

หัวหน้าโครงการ : ชวลิต บุญปก / คณะวิทยาศาสตร์
ผู้ร่วมโครงการ : รศ.ดร. รณสรรพ์ ชินรัมย์, Dr. Saif Ur Rehman
13 ปีงบประมาณ : 2565 | ประเภททุน : ทุน นิสิต ป.เอก
ชื่อโครงการ : กระบวนการเรียนรู้เชิงลึกสำหรับการรู้จำรูปภาพอาหาร
Article Title : Deep Learning Approach for Food Image Recognition

หัวหน้าโครงการ : โอฬาริก สุรินต๊ะ / ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้ร่วมโครงการ : ศิรวรรณ พิพิธพัฒน์ไพสิฐ
14 ปีงบประมาณ : 2565 | ประเภททุน : ทุน นิสิต ป.เอก
ชื่อโครงการ : วิธีการใหม่สำหรับตารางอัตราการเรียนรู้บนวิธีการรวมกลุ่มของโครงข่ายคอนโวลูชันแบบสแนปช็อตสำหรับการจำแนกการใช้ประโยชน์ที่ดินในภาพถ่ายทางอากาศ
Article Title : A new learning rate schedule on snapshot ensemble convolutional neural network for land use classification in aerial images

หัวหน้าโครงการ : โอฬาริก สุรินต๊ะ / วิทยาการสารสนเทศ
ผู้ร่วมโครงการ : แสงดาว นพพิทักษ์
15 ปีงบประมาณ : 2565 | ประเภททุน : ทุนมุ่งเป้า
ชื่อโครงการ : ความหลายหลายทางชีวภาพปลา บริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยค้อ อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม
Article Title : Diversity of Fish in Huai Kho Reservoir, Na Chueak District, Maha Sarakham Province.

หัวหน้าโครงการ : อ. ดร. เสถียรพงษ์ ขาวหิต / คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
ผู้ร่วมโครงการ : รศ.ดร.ธวัดชัย ธานี, อ. ดุญณภัตน์ ขาวหิต
16 ปีงบประมาณ : 2565 | ประเภททุน : ทุน นิสิต ป.เอก
ชื่อโครงการ : การถอดความเอกสารโบราณด้วยการเรียนรู้เชิงลึก
Article Title : Historical Document Transcription using Deep Learning

หัวหน้าโครงการ : โอฬาริก สุรินต๊ะ / ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้ร่วมโครงการ : สรายุทธ กรวิรัตน์
17 ปีงบประมาณ : 2565 | ประเภททุน : ทุน นิสิต ป.เอก
ชื่อโครงการ : โครงข่ายประสาทแบบคอนโวลูชันเชิงลึกเพื่อรู้จำรูปภาพใบพืช
Article Title : Deep Convolutional Neural Network to Recognize Plant Leaf Images

หัวหน้าโครงการ : โอฬาริก สุรินต๊ะ / ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้ร่วมโครงการ : เปรม อิงคเวชชากุล
18 ปีงบประมาณ : 2565 | ประเภททุน : ทุนส่งเสริมอาจารย์
ชื่อโครงการ : การปรับเปลี่ยนโครงสร้างของสารไดเทอร์พีนกลุ่ม Clerodane จากสมุนไพรฝ้ายน้ำและความพิษต่อเซลล์มะเร็ง
Article Title : Structural Modifications of Clerodane Diterpenoids from Croton krabas and Their Cytotoxicity against Cancer Cells

หัวหน้าโครงการ : เอื้ออาทร ราชจันทร์ / คณะวิทยาศาสตร์
19 ปีงบประมาณ : 2565 | ประเภททุน : ทุนบุคลากรสายสนับสนุน
ชื่อโครงการ : การพัฒนาระบบการให้บริการเกี่ยวกับการยื่นขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ เพื่อพัฒนาบุคลากรคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Article Title : A Development of Service System on Academic Promomtion Request to develope Personnel in the Faculty of Environment and Resources Mahasarakham University

หัวหน้าโครงการ : จิตตรานนท์ จันทะเสน / คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
20 ปีงบประมาณ : 2565 | ประเภททุน : ทุนมุ่งเป้า
ชื่อโครงการ : นวัตกรรมเจลผสมเทียมต้านมดลูกอักเสบวัว
Article Title : Innovative of artificial insemination gel for bovine metritis

หัวหน้าโครงการ : ดร.นุชสุภา สุนทมาลา / คณะวิทยาศาสตร์
ผู้ร่วมโครงการ : สพ.ญ.ดร.ชรินญา โสอินทร์