• กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  • 04-3754-416 (1756)

ค้นหาจากชื่อหัวหน้าโครงการ/ คณะ-หน่วยงาน/ ประเภททุน / ปีงบประมาณ
หมายเหตุ : เริ่มใช้ระบบ ฯ ในการขอทุนวิจัย (ภายใน) ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ลำดับ โครงการ ผลการพิจารณา
11 ปีงบประมาณ : 2563 | ประเภททุน : ทุน นิสิต ป.โท
ชื่อโครงการ : ซิสเตมาติกส์และอนุกรมวิธานของหอยทากบกวงศ์ Dyakiidae ในประเทศไทย
Article Title : Systematics and Taxonomy of Land Snails Family Dyakiidae in Thailand

หัวหน้าโครงการ : ศักดิ์บวร ตุ้มปี่สุวรรณ / คณะวิทยาศาสตร์
ผู้ร่วมโครงการ : กานต์ชนก ดีพรหม
12 ปีงบประมาณ : 2563 | ประเภททุน : ทุน นิสิต ป.โท
ชื่อโครงการ : ผลของสารสกัดสมอไทยในอาสาสมัครสุขภาพดีที่มีภาวะเสี่ยงเบาหวาน
Article Title : Effect of Terminalia chebula extract on pre-diabetic healthy volunteer

หัวหน้าโครงการ : ประสบอร รินทอง / คณะเภสัชศาสตร์
ผู้ร่วมโครงการ : ศันสนีย์ สมบัติธีระ
13 ปีงบประมาณ : 2563 | ประเภททุน : ทุน นิสิต ป.โท
ชื่อโครงการ : ผลของสารสกัดสมอไทยในอาสาสมัครสุขภาพดีที่มีภาวะเสี่ยงเบาหวาน
Article Title : Effect of Terminalia chebula extract on pre-diabetic healthy volunteer

หัวหน้าโครงการ : บรรลือ สังข์ทอง / คณะเภสัชศาสตร์
ผู้ร่วมโครงการ : ศันสนีย์ สมบัติธีระ
14 ปีงบประมาณ : 2563 | ประเภททุน : ทุน นิสิต ป.โท
ชื่อโครงการ : โคไฮเพอร์ซับสติวชันเชิงเส้นทั่วไปชนิด tau = (n)
Article Title : Generalized Linear Cohypersubstitutions of type tau = (n)

หัวหน้าโครงการ : กิตติศักดิ์ แสงสุระ / คณะวิทยาศาสตร์
ผู้ร่วมโครงการ : จุฬาลักษณ์ บุญศล
15 ปีงบประมาณ : 2563 | ประเภททุน : ทุน นิสิต ป.โท
ชื่อโครงการ : ประสิทธิผลของตรีผลาในการบรรเทาภาวะท้องผูก
Article Title : The effectiveness of Triphala in relieving constipation

หัวหน้าโครงการ : ประสบอร รินทอง / คณะเภสัชศาสตร์
ผู้ร่วมโครงการ : นราธิป วิเวกเพลิน
16 ปีงบประมาณ : 2563 | ประเภททุน : ทุน นิสิต ป.โท
ชื่อโครงการ : ประสิทธิผลของตรีผลาในการบรรเทาภาวะท้องผูก
Article Title : The effectiveness of Triphala in relieving constipation

หัวหน้าโครงการ : สมศักดิ์ นวลแก้ว / คณะเภสัชศาสตร์
ผู้ร่วมโครงการ : นราธิป วิเวกเพลิน
17 ปีงบประมาณ : 2563 | ประเภททุน : ทุน นิสิต ป.เอก
ชื่อโครงการ : การพัฒนาโมเดลการฝึกอบรมแบบผสมผสานเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำหรับผู้อำนวยการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Article Title : Development a Blended Training model for enhancing the competency of the schools director Under the Office of the Basic Education Commission

หัวหน้าโครงการ : ดร.เผชิญ กิจระการ / คณะศึกษาศาสตร์
ผู้ร่วมโครงการ : นายกฤติน พันธุ์เสนา
18 ปีงบประมาณ : 2563 | ประเภททุน : ทุน นิสิต ป.โท
ชื่อโครงการ : การพัฒนาระบบกำกับและติดตามการยืมเงิน คืนเงินยืม เบิกจ่ายเงินราชการ กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Article Title : System Development for Monitoring Borrowing Refund Disbursement of Division of Planning Mahasarakham University

หัวหน้าโครงการ : ธนดล ภูสีฤทธิ์ / คณะศึกษาศาสตร์
ผู้ร่วมโครงการ : ศุภกร พันธุ์เสนา
19 ปีงบประมาณ : 2563 | ประเภททุน : ทุน นิสิต ป.เอก
ชื่อโครงการ : ศึกษาความเป็นพิษเฉียบพลันของสารสกัดที่มีส่วนผสมของเหงือกปลาหมอ ทองพันชั่ง หัวร้อยรู ข้าวเย็นเหนือ และข้าวเย็นใต้ ในหนูที่ถูกเหนี่ยวนำให้เป็นเบาหวาน
Article Title : Acute toxicity of a Combined Herbals Extract of Acanthus ebracteatus, Rhinacanthus nasutus, Hydnophytum formicarium, Smilax corbularia and Smilax Glabra Roxb

หัวหน้าโครงการ : ปราโมทย์ ทองกระจาย / คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ผู้ร่วมโครงการ : อนิรุตติ์ นามวงศ์
20 ปีงบประมาณ : 2563 | ประเภททุน : ทุน นิสิต ป.โท
ชื่อโครงการ : ผลของอัตราส่วนของพอลิแอลแล็กไทด์และพอลิดีแล็กไทด์ต่อการเกิดสเตอริโอคอมเพล็กซ์และลักษณะของเส้นใยที่เตรียมด้วยกระบวนการไฟฟ้าสถิตย์สำหรับการประยุกต์ใช้งานด้านการปลดปล่อยยา
Article Title : Effect of Poly(L-lactide) and Poly(D-lactide) Ratios on Stereocomplex Formation and Fibers Morphology Prepared by Electrospinning Process for Drug Release Application.

หัวหน้าโครงการ : ทิพย์ธิดา อัคคะประสา / -