• กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  • 04-3754-416 (1756)

ค้นหาจากชื่อหัวหน้าโครงการ/ คณะ-หน่วยงาน/ ประเภททุน / ปีงบประมาณ
หมายเหตุ : เริ่มใช้ระบบ ฯ ในการขอทุนวิจัย (ภายใน) ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ลำดับ โครงการ ผลการพิจารณา
21 ปีงบประมาณ : 2565 | ประเภททุน : ทุนส่งเสริมอาจารย์
ชื่อโครงการ : การศึกษาคุณสมบัติทางอณูชีววิทยาของเชื้อ Staphylococcus aureus ดื้อยาเมธิซิลิน ที่แยกได้จากลิงแสม ณ วนอุทยานโกสัมพี จังหวัดมหาสารคาม
Article Title : Molecular characterization of methicillin-resistant Staphylococcus aureus isolated from long-tailed macaques at Kosumpee Forest Park, Maha Sarakham

หัวหน้าโครงการ : ณฐพล ภูมิพันธุ์ / คณะสัตวแพทยศาสตร์
ผู้ร่วมโครงการ : ธมลพรรณ. วิมลศรีนราชัย
22 ปีงบประมาณ : 2565 | ประเภททุน : ทุน นิสิต ป.เอก
ชื่อโครงการ : ระบบจำแนกรูปภาพใบพืชอัติโนมัติโดยใช้การเรียนรู้เชิงลึก
Article Title : The Automated Plant Leaf Image Classification System Using Deep Learning

หัวหน้าโครงการ : โอฬาริก สุรินต๊ะ / ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้ร่วมโครงการ : ทิพวิมล ชมภูคำ
23 ปีงบประมาณ : 2565 | ประเภททุน : ทุนบุคลากรสายสนับสนุน
ชื่อโครงการ : ชื่อโครงการ (ภาษาไทย) การพัฒนาแนวทางการให้คำปรึกษาปัญหาทางส่วนตัวและสังคม นิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Article Title : ชื่อโครงการ (ภาษาอังกฤษ) Development of counseling guidelines on personal and social problems for students in Mahasarakham University

หัวหน้าโครงการ : อนงค์ภาณุช ปะนะทังถิรวิทย์ / กองกิจการนิสิต
24 ปีงบประมาณ : 2565 | ประเภททุน : ทุนบุคลากรสายสนับสนุน
ชื่อโครงการ : การสังเคราะห์งานวิจัยทางบริหารการศึกษาที่ปรากฏในวารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Article Title : Research Synthesis in Educational Administration appeared in Journal of Education Mahasarakham University

หัวหน้าโครงการ : รุ่งทิพย์ สิงพร / คณะศึกษาศาสตร์
25 ปีงบประมาณ : 2565 | ประเภททุน : ทุน นิสิต ป.เอก
ชื่อโครงการ : กระบวนการจำแนกประเภทแบบหลายเลเบลสำหรับการวินิจฉัยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
Article Title : Multi-Label Classification Approach for Diagnosis of Non-Communicable Diseases

หัวหน้าโครงการ : พัฒนพงษ์ ชมภูวิเศษ / วิทยาการสารสนเทศ
ผู้ร่วมโครงการ : วรวิทย์ สังฆทิพย์
26 ปีงบประมาณ : 2565 | ประเภททุน : ทุนส่งเสริมอาจารย์
ชื่อโครงการ : การขยายพันธุ์ในหลอดทดลอง ฤทธิ์ต้านออกซิเดชั่นและสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพของกระเจียวราศี
Article Title : In vitro propagation, antioxidant activity and bioactive compounds of Curcuma larsenii

หัวหน้าโครงการ : ปิยะพร แสนสุข / คณะวิทยาศาสตร์
ผู้ร่วมโครงการ : สุรพล แสนสุข, ธีระพันธ์ จำเริญพัฒน์
27 ปีงบประมาณ : 2565 | ประเภททุน : ทุนมุ่งเป้า
ชื่อโครงการ : การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเอ็กโซโพลีแซคคาไรด์จากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรโดย Bacillus sp. ด้วยวิธีผลตอบสะท้อนผิว*
Article Title : Optimization of Exopolysaccharide Production from Agricultural Residues by Bacillus sp. using Response Surface Methodology*

หัวหน้าโครงการ : วิจิตรา หลวงอินทร์ / คณะเทคโนโลยี
ผู้ร่วมโครงการ : วรโชติ แสงหา, ทิพย์ภิยะ การีรัตน์, ศิริรัตน์ ดีศีลธรรม, พีรยา โชติถนอม
28 ปีงบประมาณ : 2565 | ประเภททุน : First Publication
ชื่อโครงการ : ซากดึกดำบรรพ์นกค้นพบใหม่ในไทย และความสำคัญทางภูมิศาสตร์บรรพกาล
Article Title : New avian fossils from Thailand and their palaeogeographical significant

หัวหน้าโครงการ : ประภาสิริ วาระเพียง / ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา
ผู้ร่วมโครงการ : ศิตะ มานิตกุล, ธนิศ นนท์ศรีราช, Bouziane Khalloufi, มงคล อุดชาชน
29 ปีงบประมาณ : 2565 | ประเภททุน : ทุนมุ่งเป้า
ชื่อโครงการ : พืชสกุลผักค้างคาว (Debia Neupane & N.Wikstr.) วงศ์เข็ม (Rubiaceae) ในจังหวัดอุดรธานี ประเทศไทย
Article Title : The genus Debia Neupane & N.Wikstr. (Rubiaceae) in Udonthani Province, Thailand

หัวหน้าโครงการ : คณิต แวงวาสิต / คณะวิทยาศาสตร์
ผู้ร่วมโครงการ : กมลหทัย แวงวาสิต
30 ปีงบประมาณ : 2565 | ประเภททุน : ทุนส่งเสริมอาจารย์
ชื่อโครงการ : เครื่องหมายพันธุกรรมระดับโมเลกุลจากยีนที่วิวัฒนาการรวดเร็วสำหรับการระบุชนิดของแมลงริ้นดำในประเทศไทย
Article Title : Molecular genetic marker from fast-evolving genes for species identification of black flies (Diptera: Simuliidae) in Thailand

หัวหน้าโครงการ : ไพโรจน์ ประมวล / คณะวิทยาศาสตร์
ผู้ร่วมโครงการ : นายคมกริช วงศ์ภาคำ