• กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  • 04-3754-416 (1756)


ค้นหาจากชื่อนักวิจัย
ทั้งหมด 911 คน
จำนวนหน้า 92 หน้า
Goto Page :
ลำดับ นักวิจัย
21   ชื่อ-สกุล : กนกวรรณ์ นิธิรัฐพัฒน์
  สังกัดคณะ/หน่วยงาน : คณะศิลปกรรมศาสตร์ |
  ความเชี่ยวชาญ : -
22   ชื่อ-สกุล : กมลฉัตร ตราชู
  สังกัดคณะ/หน่วยงาน : คณะวิทยาศาสตร์ | คณิตศาสตร์
  ความเชี่ยวชาญ : PDEs, Mathematical modelling, Financial mathematics
23   ชื่อ-สกุล : กมลวรรณ ตั้งวรพงศ์ชัย
  สังกัดคณะ/หน่วยงาน : คณะแพทยศาสตร์ |
  ความเชี่ยวชาญ : -
24   ชื่อ-สกุล : กมลหทัย แวงวาสิต
  สังกัดคณะ/หน่วยงาน : - |
  ความเชี่ยวชาญ : -
25   ชื่อ-สกุล : กรรณิการ์ ชูเกียรติวัฒนา
  สังกัดคณะ/หน่วยงาน : คณะเทคโนโลยี |
  ความเชี่ยวชาญ : -
26   ชื่อ-สกุล : กรรณิการ์ นามปัญญา
  สังกัดคณะ/หน่วยงาน : กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ | ศูนย์ความเป็นเลิศทางนวัตกรรมไหม
  ความเชี่ยวชาญ : การวิจัยเกี่ยวกับหม่อนและไหม การแปรรูปผลิตภัณ์จากหม่อนและไหม
27   ชื่อ-สกุล : กระจ่าง ตลับนิล
  สังกัดคณะ/หน่วยงาน : คณะสาธารณสุขศาสตร์ |
  ความเชี่ยวชาญ : -
28   ชื่อ-สกุล : กริสน์ ชัยมูล
  สังกัดคณะ/หน่วยงาน : คณะวิศวกรรมศาสตร์ |
  ความเชี่ยวชาญ : -
29   ชื่อ-สกุล : กฤต โง้วธนสุวรรณ
  สังกัดคณะ/หน่วยงาน : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ | การจัดการงานก่อสร้าง (สำนักสถาปัตยกรรมศาสตร์)
  ความเชี่ยวชาญ : Construction Management
30   ชื่อ-สกุล : กฤตนพัฒน์ สิงห์สีโว
  สังกัดคณะ/หน่วยงาน : คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม |
  ความเชี่ยวชาญ : -