• กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  • 04-3754-416 (1756)


จำนวนนักวิจัยในสังกัด มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

        ระบบบริหารจัดการงานวิจัย งานบริการวิชาการ และงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมได้ทำการจัดเก็บ รวบรวมข้อมูลทั้งหมดของนักวิจัยในรั่วมหาวิทยาลัยมหาสารคามเอาไว้ และได้ทำการแยกตามด้านต่างๆเอาไว้ด้วย...